VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj"

Transkriptas

1 VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos rizika Likvidumo rizika Rezultatų rizika Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika Infliacijos rizika Politinė teisinė rizika Veiklos rizika Kredito rizika VILNIUS 2017 m. vasario 28 d.

2 TURINYS I. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI... 3 II. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ... 3 III. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ... 5 IV. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS... 9 V. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS VI. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ VII. VALDYMAS VIII. KITA SVARBI INFORMACIJA / 20

3 I. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI Prospekte toliau didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai. Fondas GAV Investuotojas Fondo vienetų pirkimo pardavimo sutartis arba Investavimo sutartis KISĮ Prospektas Taisyklės Specialus atviro tipo investicinis fondas Vitality, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais. Grynųjų aktyvų vertė skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Fondo bendraturtis (dalyvis). Tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sudaryta Fondo investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartis, kurioje nurodoma investuojama suma, Investuotojų ir Valdymo įmonės teisės ir pareigos bei kitos investavimo į Fondą sąlygos. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Šis dokumentas, kuriame Investuotojams detaliai pateikiama pagrindinė informacija apie Fondo veiklą ir siūlomus Fondo investicinius vienetus. Dokumentas, kuriame yra nustatytos Fondo veiklos taisyklės, Valdymo įmonės ir Investuotojų teisės ir pareigos bei kita su Fondo veikla susijusi svarbi informacija, bei kurį patvirtino Lietuvos bankas. Valdymo įmonė UAB Synergy finance, įmonės kodas , adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva. II. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ 1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą: Pavadinimas Įstatyminė forma Tipas Vitality (toliau Fondas) Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus Atviro tipo specialusis investicinis fondas Veiklos pradžios data 2007 m. liepos 26 d. Valdymo įmonė Valymo įmonės pasikeitimas Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data Buveinė UAB Synergy finance (toliau Valdymo įmonė) Nuo 2015 gegužės 11 dienos Vitality fondo valdymas iš UAB INVL Asset Management buvo perleistas valdymo įmonei UAB "Synergy Finance" Nr. VĮK 020, 2012 m. birželio 14 d. P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva Telefonas Elektroninis paštas Interneto svetainės adresas 3 / 20

4 Veiklos trukmė Depozitoriumas Neterminuota AB SEB bankas į/k: Gedimino pr. 12, LT Vilnius, Lietuva Tel , faks Pagrindiniai duomenys apie subjekto siūlomus investicinius vienetus 2.1. Išperkamieji Fondo investiciniai vienetai (toliau vienetai), kurių vertė Fondo veiklos pradžios dieną buvo lygi 100 (šimtas) litų (28,96 eurai). 3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas 3.1. Vitality fondas tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.). Fondo tikslas generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (toliau ETF), kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis Synergy finance komanda specializuojasi kiekybinės analizės principais paremto statistinio arbitražo srityje. Taigi priimant Fondo investicinius sprendimus yra naudojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atnaujinama strategija. Konkrečios turto klasės atrenkamos vadovaujantis Valdymo įmonės sukurta Momentum investavimo strategija. Tyrimai rodo, jog investuotojams dažniausiai nepavyksta išvengti iracionalių poelgių, kurie atsiranda sąlygojami baimės ir godumo. Būtent godumu ir būriavimosi sindromu (angl. herding bias) galima paaiškinti įvairiais laiko momentais įvairiose turto klasėse besiformuojančius burbulus ir po to sekančius jų sprogimus. Taigi investuotojai, kurie periodiškai seka pagrindinių turto klasių kainų pokyčius, gali savo portfelius formuoti iš tų turto klasių, kurios šiuo metu yra populiarios, bei išvengti silpniausių turto klasių, kurios dažniausiai patiria didžiausius kainų nuosmukius. Taip pat, siekiant kiek įmanoma labiau minimizuoti konkrečios investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio bus investuojama į vertės akcijas (angl. value stocks). Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių dviejų strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį. 4. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti subjekto vienetų apibūdinimas 4.1. Fondas yra orientuotas i investuotojus, linkusius prisiimti didesnę nei vidutinė investavimo riziką. Priimdami sprendimą investuoti į Fondą, investuotojai turėtų įsivertinti asmeninius investavimo tikslus, rizikos toleraciją, finansinius poreikius ir pan. Rekomenduojama minimali investicijų į šį Fondą trukmė daugiau nei penki metai. Investavimo patirties neturintiems ar mažai patirties turintiems investuotojams, norintiems investuoti į šį Fondą, rekomenduojama pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju Fondas geriausiai tinka investuotojams, siekiantiems grąžos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau diversifikuojant investicijų portfelį tarp pagrindinių turto klasių, norintiems šią investicijų grąžą pasiekti su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. 5. Prospekto skelbimo data ir vieta 5.1. Fondo prospektas, taisyklės, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, metų ir pusmečio ataskaitos jų pageidaujantiems Fondo investuotojams ir dalyviams pateikiamos nemokamai. Su šiais dokumentais galima susipažinti Valdymo įmonės biure adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius (Valdymo įmonės darbo metu, įmonės darbo valandomis nuo 9 iki 17 val.), taip pat Valdymo įmonės internetinėje svetainėje bei kreipiantis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu arba telefonu Pusmečio ataskaita yra paruošiama ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pusmečio pabaigos. Metų ataskaita ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. 6. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių politika Fondo bei jo dalyvių atžvilgiu 6.1. Fondo mokami mokesčiai. Kolektyvinio investavimo subjektai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos 4 / 20

5 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nėra apmokestinamieji vienetai, todėl mokesčių, taikomų juridiniams asmenims, nemoka Fizinių asmenų apmokestinimas. Fondui išperkant investicinius vienetus, Lietuvos nuolatinio gyventojo gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos, kurios atmetus vienetų įsigijimo vertę ir tam tikras su įsigijimu susijusias išlaidas, viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį, yra apmokestinamos Lietuvoje 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Lietuvos nenuolatinio gyventojo gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos Juridinių asmenų apmokestinimas. Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos Fondas nėra mokesčių mokėtojas. Fondo dalyviai (fiziniai ir juridiniai asmenys) yra patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Dalyviai, norėdami gauti išsamias konsultacijas apie mokesčius ir jų sumokėjimą, turi kreiptis į asmenis ar institucijas, turinčius teisę ir galinčius suteikti tokias konsultacijas. Informacijos apie Fondo vienetų įsigyjimo metu dalyviui taikomas mokestines taisykles galima teirautis Valstybinės mokesčių inspekcijos ar jos teritoriniuose skyriuose. 7. Dalyvio teisės ir pareigos 7.1. Fondo dalyviai turi šias teises: bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų dalyvio turimus Fondo vienetus; Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Fondo taisyklėse numatyta tvarka, gauti dalį Fondo pajamų; gauti likusią dalijamo Fondo dalį; gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę; Fondo prospektą; Fondo taisykles; Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą; Fondo metines ir pusmetines ataskaitas; Valdymo įmonės metines ir pusmetines veiklos ataskaitas; Informaciją apie Fondo kainą ir grynųjų aktyvų vertę (GAV) turimus Fondo vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės ar valdymo teisę į juos tretiesiems asmenims; kitas LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Fondo taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises Fondo dalyviai turi šias pareigas: ne vėliau, kaip per 10 dienų pranešti Valdymo įmonei savo vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos ar buveinės adreso pasikeitimą; vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartyje; pranešti Valdymo įmonei apie turtinių teisių ar vienetų įkeitimą per 3 darbo dienas nuo tokio įkeitimo įsigaliojimo; parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės ar valdymo teisę į turimus Fondo vienetus, su Fondo vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei; kitas Fondo taisyklėse, Fondo vienetų pirkimo pardavimo sutartyje ar paraiškoje ir teisės aktuose nustatytas pareigas. III. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ 8. Nuosavas kapitalas 8.1. Fondas neturi įstatinio kapitalo. Fondo nuosavas kapitalas yra lygus Fondo grynųjų aktyvų vertei (GAV) ir kinta priklausomai nuo Fondo vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo Fondo GAV pokyčio Valdymo įmonė Fondo sudarymui neskiria pradinės sumos. Fondas sudaromas iš Fondo dalyvių įnašų. 5 / 20

6 8.3. Fondo vieneto vertė skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną dieną pagal 9 skyriuje aprašytą tvarką. 9. Grynųjų aktyvų vertinimas 9.1. Fondo valiuta yra eurai. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtinta GAV skaičiavimo metodika. Šios vertės yra skelbiamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną. Fondo ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo turto ir įsipareigojimų vertės skaičiavimas grindžiamas jų tikrąja verte (už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti) Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą vertinimo dieną rinkos uždarymo kainą (closing price) arba paskutinę kainą (last trade), jei dar vyko prekyba užsienio rinkose, arba tikėtiną pardavimo kainą, jei po rinkos uždarymo, paskutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina ženkliai pasikeitė (yra naudojami Bloomberg, Reuters informacijos šaltiniai, reguliuojamų rinkų interneto tinklapiuose oficialiai paskelbta informacija, bei kituose plačiai naudojamuose interneto tinklapiuose skelbiama informacija: ir pan.), išskyrus atvejus kai: priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, tokiu atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis priemonėmis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys; pagal taisyklių punkte pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė, tokiu atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys; per paskutinę prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė už paskutinę žinomą kainą; priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau, nei nustatyta apskaičiavimo metodikoje; tuo atveju jos vertė nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė; 9.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka: pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo; jei nėra atlikta taisyklių punkte nustatyto vertinimo ar netenkinamos minėto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai; Tikroji kaina = P/E EPS kur: P/E panašios bendrovės vienos akcijos rinkos kaina, padalinta iš pelno, tenkančio vienai akcijai; EPS vertinamosios bendrovės paskutinių 12 mėnesių pelnas, tenkantis vienai akcijai jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti taisyklių ir punktuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiaujama vertinama tokia tvarka: Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turintys ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę: 6 / 20

7 K n i 1 S Y i Pi H, kur: K visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų); Si i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma); Y priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis; H atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi); n iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi atkarpų, sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius); Pi atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų standartiniai Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip vienerių metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią formulę: n Si K,, Y d i 1 i kur: K visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų); Si i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų (atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma); Y priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis; d dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos mokėjimo dienos) Kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal ir punktus, - pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal pasirinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės (GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkose yra visuotinai taikomas ir pripažintas Išvestinių finansinių priemonių vertė nustatoma pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės valdomų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos), kuriais daugiašalėse sistemose neprekiaujama, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą Terminuotieji indėliai finansų įstaigose kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną yra įvertinami pagal amortizuotos savikainos vertę Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinamos pagal nominalią vertę Pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos, arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 10. Fondo finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo metinė finansinė atskaitomybė paskelbiama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. 7 / 20

8 11. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Fondo pajamos nėra skirstomos dalyviams, jomis didinama Fondo grynųjų aktyvų vertė. 12. Dividendai. Fondas dividendų nemoka. 13. Išlaidos Numatoma išlaidų struktūra. Fondas iš grynųjų aktyvų dengia atlyginimą Valdymo įmonei, mokestį Depozitoriumui, mokesčius finansų tarpininkams ir kitas su investavimu susijusias išlaidas, mokestį Fondo auditoriui, mokesčius bankams bei mokesčius už rinkos duomenis Neįskaitant Fondo vienetų įsigijimo mokesčio (kurį tiesiogiai sumoka investuotojas), bendras maksimalus išlaidų, dengiamų iš grynųjų aktyvų dydis negali viršyti 3,0 proc. nuo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės, tačiau gali būti mažesnis. Jei Fondo mokesčiai, mokami iš grynųjų aktyvų, viršija nustatytas ribas, mokesčių perviršį dengia Valdymo įmonė Valdymo mokestis. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, nuo skaičiavimo dieną esamos Fondo grynųjų aktyvų vertės. Valdymo mokestis konkrečią dieną skaičiuojamas tą dieną turimą Fondo GAV dauginant iš metinio valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius. Valdymo mokestis mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Taikomas valdymo mokestis yra 0,5 proc. nuo Fondo GAV Sėkmės mokestis. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį. Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis yra 5,0 proc. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. high water mark - HWM) principą ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi, sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno Dalyvio investicijų vertės pokytį Valdymo įmonė UAB Synergy finance fondo valdymą perėmė 2015 m. gegužės 12 dieną. Sėkmės mokestis valdymo įmonei UAB Synergy finance pradedamas skaičiuoti nuo liepos 13 d., kai Lietuvos bankas leido patvirtinti Valdymo įmonės atnaujintus Fondo sudarymo dokumentus (prospeką ir taisykles). Tai reiškia, kad iki tol buvusi užfiksuota Aukščiausia pasiekta riba nustoja galioti, o sėkmės mokestis skaičiuojamas nuo pritarimo sudarymo dokumentams dienai apskaičiuotos fondo vieneto vertės Sėkmės mokesčio skaičiavimo pavyzdys. Pradinė Fondo vieneto vertė lygi 100 eurų (1 diena). Tarkime kitą darbo dieną Fondo vieneto vertė nuskaičiavus valdymo, depozitoriumo, vertybinių popierių saugojimo, audito, sandorių bei kitus mokesčius (išskyrus sėkmės mokestį), padidėjo iki 101 eurų (2 diena). Šiuo atveju paskutinė Fondo vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors prieš tai buvusias Fondo vieneto reikšmes. Taigi, skaičiuojant galutinę Fondo vieneto vertę yra nuskaičiuojamas 5% sėkmės mokestis nuo teigiamo prieaugio ( = 1 euras; 1 * 5% = 0.05 eurų). Šiuo atveju galutinė Fondo vieneto vertė po sėkmės mokesčio būtų lygi eurų ( = eurų) (2 diena). Apskaičiuota paskutinė Fondo vieneto vertė būtų vertinama kaip didžiausia kada nors užfiksuota Fondo vieneto vertė. Ateityje sėkmės mokestis galės būti nuskaičiuojamas tik tuo atveju, jei Fondo vieneto vertė viršys paminėtą lygį. Tarkime kitą dieną Fondo vieneto vertė po visų mokesčių (išskyrus sėkmės mokestį) sumažėja iki 99 eurų (3 diena). Kadangi paskutinė Fondo vieneto vertė yra mažesnė už Aukščiausią pasiektą ribą ( eurus), sėkmės mokestis nebus nuskaičiuojamas. Kitą dieną Fondo vieneto vertė po visų mokesčių (išskyrus sėkmės mokestį) padidėja iki 102 eurų (4 diena). Šiuo atveju paskutinė Fondo vieneto vertė viršijo Aukščiausią pasiektą ribą ( eurus). Taigi, skaičiuojant galutinę Fondo vieneto vertę yra nuskaičiuojamas 5% sėkmės mokestis nuo teigiamo prieaugio ( = 1.05 eurų; 1.05 * 5% = eurų). Taigi, galutinė Fondo vieneto vertė po sėkmės mokesčio būtų lygi eurų ( = eurų) (4 diena). Kaip matome, taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai sėkmės mokesčio nemokėtų kelis kartus 8 / 20

9 13.5. Depozitoriumo mokestis. Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią metinės mokesčio normos dalį. Depozitoriumui priklausantis mokestis pervedamas kartą į ketvirtį iš Fondo sąskaitos Audito paslaugos mokesčiai. Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 0,5 proc. nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius Atlyginimas finansų tarpininkams ir kitos su investavimu susijusios išlaidos. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos atstovaujant Fondo dalyvių interesus, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką. Šios išlaidos negali būti didesnės negu 0,5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos. Papildomų Fondo išlaidų Valdymo įmonė nenumato. Kitos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita Kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos investuoja Fondas, valdymo įmonėms taikomi valdymo mokesčiai. Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja Fondas, negali viršyti 1,0 proc. nuo vidutinės atskiro kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų vertės per metus Susitarimų dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptųjų komisinių nėra. IV. DUOMENYS APIE FONDO VIENETUS 14. Pagrindiniai duomenys apie Fondo vienetus Fondo vienetų rūšis. Fondo vienetas perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo įrodoma investicinio fondo bendraturčio teisė į investicinį fondą sudarančio turto dalį Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas. UAB Synergy finance Išleistų (išleidžiamų) investicinių vienetų suteikiamos teisės ir pareigos, suteikiamos balso teisės ir galimi balso teisės apribojimai, apribojimai, taikomi išleidžiamų investicinių vienetų perleidimui. Fondo vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas šio Prospekto 7 punkte. Fondo vienetai nesuteikia balso teisių. Fondo vienetų perleidimui apribojimai nenustatyti, išskyrus atvejus, kai Fondo vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka. 15. Investicinių Fondo vienetų išleidimo sąlygos ir spendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros Fondo vienetų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka. Valdymo įmonė su dalyviu sudaro vienetų pirkimo pardavimo sutartį (toliau Sutartis). Sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais. Sutartyje numatomos vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka. Fondo vienetus galima įsigyti darbo dienomis Valdymo įmonėje, Valdymo įmonės darbo laiku. UAB Synergy finance Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva Tel.: El. paštas: Darbo laikas: val. Mažiausia investuojama suma (penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 9 / 20

10 Profesionaliems investuotojams minimalios investavimo sumos apribojimas netaikomas. Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t.y. kai asmuo jau yra investavęs minimalią sumą) yra (dešimt tūkstančių) eurų Fondo investiciniai vienetai įsigyjami tokia tvarka. Fondo investiciniai vienetai įsigyjami pasirašius investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartį ir pervedus pinigines lėšas į sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į Fondo sąskaitą dienai apskaičiuota Fondo vieneto vertės kaina, jeigu piniginės lėšos į Fondo sąskaitą įskaitytos iki darbo dienos val Platinimo mokestis. Platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su Fondo vienetų platinimu. Jis nėra įskaičiuojamas į Fondo vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus moka dalyvis pagal Fondo pirkimo pardavimo sutartį ar paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus perveda dalyvis, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip 2,0 proc. nuo visos investuojamos sumos Platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos: (i) jei investuojama suma yra iki eurų 2,0 proc.; (ii) jei investuojama suma yra nuo eurų iki eurų 1,0 proc.; (iii) jei investuojama suma yra virš eurų 0,0 proc. Investuojama suma apibrėžiama kaip Fondo dalyvio turimų Fondo investicinių vienetų rinkos vertės (paraiškos pasirašymo dieną) ir naujai investuojamos sumos bendra suma; Platinimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams Apmokėjimo terminai, apmokėjimo tvarka, neapmokėjimo laiku pasekmės. Už įsigyjamus Fondo vienetus investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT , esančią AB SEB banke. Apmokėti už įsigyjamus Fondo vienetus galima tik piniginėmis lėšomis eurais (Fondo valiuta). Jei dalyvis per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos neperveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, Valdymo įmonė be atskiro išankstinio įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartį Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas. Nuosavybės teisė į Fondo vienetus atsiranda atsakingam asmeniui padarius įrašą investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas sąskaitoje padaromas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną po pinigų konvertavimo į Fondo vienetus dienos. 16. Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo investicinių vienetų išpirkimo dokumentų pateikimo vietos. Fondo vienetus galima išpirkti Valdymo įmonėje: UAB Synergy finance Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva Tel.: El. paštas: Darbo laikas: val Investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo sąlygos. Dalyvis, norėdamas parduoti Fondo vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos investicinių vienetų išpirkimo paraišką. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos priimamos darbo dienomis Valdymo įmonės darbo laiku. Fondo vienetų išpirkimo paraiška taip pat gali būti pateikta elektroniniu paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, laikantis investicinių vienetų pirkimo pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų Išpirkimo mokestis. Fonde vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas Fondo vienetai išperkami tokia tvarka. Jeigu investicinių vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki val., Valdymo įmonė Fondo vienetus į pinigines lėšas konvertuoja išpirkimo paraiškos gavimo dienos Fondo vienetų kaina. 10 / 20

11 16.4. Atsiskaitymo su dalyviais po išpirkimo dokumentų pateikimo sąlygos ir tvarka. Pinigai už išpirktus Fondo vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta) Atsiskaitymo su dalyviais terminai, Fondo ir platintojo atsakomybė už atsiskaitymų savalaikiškumą ir tinkamumą. Už išpirktus Fondo vienetus privaloma atsiskaityti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo vienetų konvertavimo dienos, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti Fondo vienetus tenkinimas Pareikalavimo išpirkti investicinių vienetų ar akcijų pasekmės investuotojui. Nuo dalyvio prašymo išpirkti investicinius vienetus priėmimo dienos Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti vienetus ir atsiskaityti su dalyviu už išpirktus vienetus. Nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus prarandamos padarius įrašą asmeninėje dalyvio investicinių vienetų sąskaitoje ir Valdymo įmonei išpirkus Fondo vienetus. Tą padarius, dalyvis netenka visų vienetų turėtojui suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus vienetus šiame prospekte numatytais terminais ir sąlygomis. 17. Fondo investicinių vienetų keitimas. Fondo vienetai nėra keičiami. 18. Fondo vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei: tai būtina siekiant apsaugoti dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei; nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas; tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas Nuo sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo vienetus, atsiskaityti už Fondo vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo. 19. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka Apie Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje taip pat apie tai Fondo Dalyviai informuojami asmeniškai elektroniniu paštu Jei sprendimą sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą. 20. Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės Pagrindiniai investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas Fondo grynųjų aktyvų ir vieneto vertės yra skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną, remiantis Priežiūros institucijos patvirtinta grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės valdybos patvirtinta GAV skaičiavimo metodika. Fondo GA vertė yra lygi turto ir įsipareigojimų verčių skirtumui. Fondo investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalinant iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles Fondo pardavimo kaina nėra didinama platinimo sąnaudomis. Fondo dalyvis, investuodamas pinigines lėšas į Fondą sumoka platinimo mokestį (maksimalus platinimo mokestis yra 2,0 proc.). Platinimo mokestis yra išskaičiuojamas iš investuojamos sumos, o likusi suma investuojama į Fondą Fonde vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas. 11 / 20

12 21. Informacija apie investicinių vienetų pardavimo kainos padidinimą arba išpirkimo kainos sumažinimą platinimo ir išpirkimo sąnaudomis Vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos nėra didinamos ar mažinamos jokiomis kitomis išlaidomis ar mokesčiais, nei platinimo mokestis (daugiausiai 2,0 proc.) Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas). Einamosios dienos Fondo grynųjų aktyvų ir vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kitos darbo dienos val. Lietuvos laiku, interneto tinklalapyje Fondo tikslai ir investavimo strategija V. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS Fondo tikslų apibūdinimas. Fondo pagrindinis tikslas generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Ilgalaikio strateginio planavimo principus sujungus su efektyviais rizikos valdymo metodais siekiama maksimizuoti investicijų pelningumo ir rizikos santykį Investavimo strategija. Fondo investicijų portfelio paskirstymo modelis formuojamas stengiantis išvengti dažniausiai su sistemine prekyba susijusių klaidų, kaip pavyzdžiui istorinių rezultatų optimizavimas ir pan. Siekiant eliminuoti su minėtomis klaidomis susijusią riziką, Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas periodiškai atsinaujinantis Momentum investavimo modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Taip pat, siekiant kiek įmanoma labiau minimizuoti konkrečios investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio bus investuojama į vertės akcijas (angl. value stocks). Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių dviejų strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį. Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis. Fondo portfelio koregavimas paprastai atliekamas kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamų strategijų parodymų Pažymėtina, kad Fondas daugiausia investuos ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones. Investicijos į kitas priemones, nei perleidžiamieji vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės, gali sudaryti iki 100 proc. Fondo GAV. Šias priemones daugiausia sudarys indekso kolektyvinio investavimo subjektų (ETF) investiciniai vienetai; Faktinė Fondo investicijų portfelio sudėtis atitiks teisės aktų nustatytas taisykles bei apribojimus, rizika vis tiek gali padidėti dėl tam tikros turto klasės žymaus nuosmukio, nes pagal Fondo investavimo strategijos parametrus, yra prielaida, kad susiklosčius tam tikrai specifinei situacijai finansų rinkose, iki 100 proc. Fondo GAV gali būti investuota į finansines priemones, susietas su viena turto klase, pavyzdžiui akcijas. Visos Fondo investicijos atliekamos laikantis šio prospekto, Fondo taisyklių ir Lietuvos Respublikos KIS įstatymo numatytų investavimo objektų ir diversifikavimo reikalavimų; Fondo naudojama investavimo strategija gali sukelti sąlyginai didelius GAV svyravimus, jei susiklosto situacija, kai pagal Fondo investavimo strategijos parametrus iki 100 proc. Fondo GAV yra investuojama į vieną turto klasę ir tuo pat metu įvyksta stiprus šios turto klasės vertės smukimas Investicijų specializacija. Fondo investicijos nėra apribotos konrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau Fondo įsigyjami indekso kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai (ETF) yra prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias turto klases: obligacijas, akcijas, investicinį nekilnojamą turtą, žaliavas ir pan Investavimo objektai. Fondo turtą gali sudaryti: Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje sudarytų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos; Europos Sąjungos valstybėje narėje ir (arba) kitoje valstybėje sudarytų kolektyvinio investavimo subjektų, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investiciniai vienetai ar akcijos (įskaitant ETF), jei tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojamos ir (arba) prižiūrimos, o Lietuvos bankas ir užsienio priežiūros institucija yra sudariusios susitarimą, užtikrinantį tinkamą veiklos priežiūrą ir informacijos teikimą; 12 / 20

13 kitos, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytos investicinės preimonės: įvairūs perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės įtraukti arba neįtraukti į prekybą į pagal nustatytas taisykles veikiančią pripažintą prižiūrimą ir visuomenei prieinamą rinką, įskaitant pinigų rinkos priemones, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, indėliai (ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui) Investicijų specializacija. Fondo investavimo strategija remiasi turto taktinio paskirstymo tarp skirtingų turto klasių strategija. Pagal Fondo investavimo strategijos parametrus, Fondo turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos KIS įstatyme 75 straipsnyje, ir kurios reprezentuoja šias turto klases: akcijos, obligacijos, investicinis nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan. Fondo investicijoms naudojami konkrečias turto klases atspindintys indekso kolektyvinio investavimo subjektai (ETF) Išvestinės finansinės priemonės. Fondas gali investuot į išvestines finansines priemones. Į išvestines finansines priemones Fondas gali investuoti siekiant apsisaugoti nuo valiutų svyravimo rizikos (fondo valiuta yra eurai, tuo tarpu pagrindiniai vertybiniai popieriai perkami JAV rinkose) Lyginamasis indeksas. Lyginamasis indeksas nenaudojamas Investicinės politikos apribojimai: Iki 50 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio ne daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas; Iki 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į vieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio daugiau kaip 10 proc. GA yra investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas, investicinius vienetus ar akcijas. Bendra tokių investicijų suma negali viršyti 60 proc. Fondo GA; Ne daugiau kaip 20 proc. Fondo GA gali būti investuota į Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 straipsnyje ir 146 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas finansines priemones, laikantis minėto įstatymo 76, 77, 79 ir 80 straipsniuose nustatytų reikalavimų; Fondui draudžiama įgyti esminį poveikį emitentui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 77 straipsniu; Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos. 23. Investicijų konsultantai. Fondas nesinaudoja investicijų konsultantų paslaugomis. Su Fondo istorija, veiklos rezultatais bei veiklos ataskaitomis galima susipažinti Valdymo įmonės interneto svetainėje VI. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ 24. Rizikos veiksniai susiję su Fondo investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu Bendroji rizika. Investavimas į šį Fondą yra susijęs su didesne negu vidutinė rizika. Pažymėtina, kad Fondo investicijos didele dalimi susijusios su akcijų rinkos rizika. Investuotojo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, Fondo veiklos eigoje galimi dideli verčių svyravimai. Yra tikimybė, jog investuotojai, investavę į Fondą atgaus mažesnę pinigų sumą, negu buvo investavę. Nėra garantijos, jog investuotojai atgaus savo pradinę investicijų sumą. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad toks pats rezultatas bus pasiektas ir ateityje. Fondo strategijos modeliniai rezultatai už praėjusį laikotarpį negarantuoja, kad ir ateityje bus išlaikyti tie patys investicijų grąžos, maksimalaus kritimo nuo piko bei GA vertės svyravimo parametrai Papildoma rizika apie kurias valdymo įmonė šio prospekto paskelbimo metu nežino arba kurios prospekto paskelbimo metu yra laikomos nereikšmingomis, gali neigiamai paveikti Fondo veiklos rezultatus. Todėl sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik toliau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu. Žemiau pateiktos rizikos aprašomos prioritetiškumo tvarka. Išvardintos rizikos gali įtakoti investicijų vertę ir sąlygoti Fondo GAV sumažėjimą Rinkos rizika. Tai rizika patirti nuostolių dėl Fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertės sumažėjimo. Bendras rinkos nuosmukis, sektoriaus, ūkinių subjektų ar turto klasės, į kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai investavo Fondas, neigiami pokyčiai, atitinkamai neigiamai atsilieptų Fondo vienetų vertei. Rinkos rizika gali būti 13 / 20

14 mažinama taikant portfelio diversifikavimą ir investuojant į mažai tarpusavyje koreliuojančias turto klases, taip pat griežtai laikantis investavimo rizikos valdymo taisyklių Koncentracijos rizika. Didelė Fondo turto dalis gali būti investuota į vienos turto klasės ir (ar) regiono kolektyvinio investavimo subjektus. Tai lemia koncentracijos riziką. Didelės turto dalies nukreipimas į kolektyvinio investavimo subjektą, investuojantį į vieną regioną, sektorių ar turto klasę taip pat gali lemti Fondo rezultatų priklausomybę nuo to regiono ekonominės būklės, sektoriaus ar turto klasės cikliškumo (sezoniškumo). Rizika valdoma nustatant investavimo limitus ir investuojant griežtai laikantis Fondo investavimo strategijos, prieš tai atlikus išsamią analizę, įvertinus valdytoją ar emitentą, priemonės likvidumo parametrus likvidumą, standartinį nuokrypį ir kt. Fondas investuoja į turto klases, kurios, vertinant pagal istorinius duomenis, nekoreliuoja arba mažai koreliuoja tarpusavyje Valiutos rizika. Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Fondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į užsienio valiutomis denominuotas finansines priemones Likvidumo rizika. Susidarius specifinėms sąlygoms finansų rinkose ar atsiradus būtinybei Fondui parduoti didelį finansinių priemonių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Fondas gali patirti nuostolius. Investuojant Fondo turtą atsižvelgiama į finansinių priemonių likvidumą. Pasirenkamos tos finansinės priemonės, kurios turi aukštus likvidumo rodiklius, lyginant su kitomis, konkrečią turto klasę reprezentuojančiomis, finansinėmis priemonėmis Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis Infliacijos rizika. Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl esamo infliacijos lygio, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriškai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos per ilgą laikotarpį. Pažymėtina, kad pagal Fondo investavimo strategiją, yra pasirenkamos finansinės preimonės, susietos su tokiomis turto klasėmis kaip žaliavos bei nekilnojamas turtas, kurios dažnai finansų pasaulyje įvardijamos kaip geriausia apsauga nuo infliacijos Mokestinė rizika. Tai rizika, kad bus pakeisti Fondo dalyvių apmokestinimą reglamentuojantys įstatymai. Fondas neturi galimybės valdyti šios rizikos Rezultatų rizika. Su istoriniais duomenimis sumodeliuotos Fondo investavimo strategijos praeities pelningumo bei rizikos parametrai gali iš esmės skirtis nuo faktinio pelningumo ateityje. Egzistuoja rizika, kad pasirinkta investavimo strategija tam tikrą periodą bus nuostolinga arba bus mažai pelninga Veiklos rizika. Egzistuoja rizika, susijusi su Fondo valdytojo priimamais investiciniais sprendimais. Fondo valdytojo klaidos ar neoptimalūs sprendimai gali tapti nuostolio ar mažesnio pelno priežastimi. Ši rizika ribojama nuosekliai laikantis investicinių sprendimų priėmimo procedūros bei dokumentuojant ir kontroliuojant investicinių sprendimų priėmimo procesą. Taip pat egzistuoja rizika, kad ženkliai padidėjus paraiškų išpirkti Fondo vienetus skaičiui, Valdymo įmonė negalės laiku atsiskaityti su dalyviais už išperkamus Fondo vienetus Kredito rizika. Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykyti savo įsipareigojimus Fondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Šią rizika bus stengiamasi minimizuoti, investuojant tik į patikimus ir aukštą kredito reitingą turinčius skolos vertybinius popierius. 25. Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas. Papildomą informaciją apie Fondo patiriamas rizikas suteikia atsakingi Valdymo įmonės darbuotojas Valdymo įmonės darbo laiku ( val.) adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius. Taip pat galima kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu VII. VALDYMAS 26. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio akcininkų (ar Investuotojų) susirinkimo. 14 / 20

15 27. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai. Fondas neturi juridinio asmens statuso, todėl valdymo organai ir stebėtojų taryba nesudaromi. Tačiau siekiant Fondo veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Fondo veiklos priežiūros tikslais yra suformuojamas Investicinis komitetas. 28. Informacija apie Valdymo įmonę Valdymo įmonės duomenys Valdymo įmonės pavadinimas Adresas UAB Synergy finance P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva Įmonės kodas Įmonės rūšis Valdymo įmonės licencijos numeris ir suteikimo data Uždaroji akcinė bendrovė Nr. VĮK 020, 2012 m. birželio 14 d Valdymo įmonės vadovai Arūnas Čiulada Artūras Milevskis Lukas Macijauskas Valdybos primininkas, Valdymo įmonės direktorius. Kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale nedalyvauja. Valdybos narys, Valdymo įmonės investicijų valdymo skyriaus vadovas. Kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale nedalyvauja. Valdybos narys, Valdymo įmonės fondų valdytojas. Kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale nedalyvauja. 29. Sutarties su valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios investicinių vienetų savininkams. Kadangi Fondas neturi juridinio asmens statuso, jo teisės ir pareigos yra įgyvendinamos per Valdymo įmonę, todėl sutartis su Valdymo įmone nėra sudaroma. Fondo (ir jo Investuotojų) santykius su Valdymo įmone reguliuoja KISĮ ir Taisyklės. 30. Kiti valdymo įmonės valdomi subjektai ir jų investavimo strategija Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas, valiutos ir pan.). Fondo tikslas generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau tą pasiektų su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (toliau ETF), kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, auksu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB LT Development Fund. Bendrovė valdomas lėšas tiesiogiai investuoja į nekilnojamo turto objektus bei kitas investavimo priemones. Investuodama Bendrovė didžiausią dėmesį skiria tiesioginėms investicijoms į gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus, kuriuos siekia įsigyti pradiniuose jų plėtros etapuose. Bendrovės veiklos tikslas uždirbti didesnę už vidutinę grąžą investuojant į nekilnojamąjį turtą ir plėtojant gyvenamosios bei komercinės paskirties nekilnojamojo turto projektus, taip pat investuojant į su nekilnojamojo turto veikla susijusias bendroves. Bendrovė įsigytus nekilnojamojo turto objektus plėtos ir parduos, o gautas lėšas už pabaigtus statyti ir parduotus objektus išmokės Bendrovės akcininkams Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB NT plėtros fondas. Pagrindinė Bendrovės investicinio turto klasė yra gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektai, kurių įsigijimas bus planuojamas pradiniuose jų plėtros etapuose (jei bus įsigyjamas žemės sklypas rekomenduotina, kad jis turėtų detalųjį planą ir statybos leidimą). Investuojant į ankstyvos stadijos gyvenamuosius ir komercinius nekilnojamojo turto objektus ir su nekilnojamuoju turtu susijusias bendroves, bus siekiama uždirbti didesnę nei vidutinę grąžą. Tiksliniai nekilnojamojo turto objektai turi būti Lietuvos arba Latvijos didmiesčių teritorijose, nenutolę nuo tankiai 15 / 20

16 apgyvendintų teritorijų toliau kaip keturis kilometrus. Įsigijusi objektus Bendrovė juos plėtos ir realizuos, o gautą pelną ir kapitalą išmokės Bendrovės Informuotiesiems investuotojams skirtas atviro tipo nekilnojamo turto investicinis fondas Citus Development Fund. Pagal investavimo strategiją, fondas investuoja į sąlyginai nedidelio masto nekilnojamojo turto objektus ar projektus, taip siekiant kuo plačiau diversifikuoti investicijų portfelį, pinigų srautus bei fondo veiklą. Fondas sieks nukreipti investicijas į didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) esantį nekilnojamąjį turtą. Taip pat galimos nekilnojamojo turto investicijos į kurortines zonas (Palanga, Neringa, Druskininkai, Trakai). Esant patraukliems investavimo objektams, fondas investuos į įvairios paskirties nekilnojamojo turto objektus (žemė, gyvenamasis ar komercinis turtas), t.y. fondas neapsiribos vienos konkrečios krypties NT investicijomis, tačiau pagrinde sieks diversifikavimo ir fondo vertės augimo (grąžos investuotojams). Galimos investicijos į nuomai skirtą nekilnojamąjį turtą, kuris generuotų ne mažesnę kaip 7,0 proc. metinę investicijų grąžą Informuotiesiems investuotojams skirta atviro tipo investicinė UAB Baltijos regiono turtas. Bendrovė investuoja į sąlyginai nedidelio masto nekilnojamojo turto objektus ar projektus, taip siekiant kuo plačiau diversifikuoti investicijų portfelį, pinigų srautus bei Bendrovės veiklą. Nekilnojamojo turto objektai į kuriuos investuoja Bendrovė yra žemės sklypai arba pradėti statyti nekilnojamo turto objektai. Investuojama į gyvenamosios bei į negyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektus, kurie turi būti didžiųjų Lietuvos (arba Latvijos, Estijos sostinių) miestų arba šių miestų rajonų teritorijoje. Taip pat Bendrovė gali investuoti į kurortinėse Lietuvos zonose esantį nekilnojamąjį turtą. Bendrovė įsigytus nekilnojamojo turto objektus plėtoja, išplėtojus parduoda, o gautas lėšas reinvestuoja arba išmoka Bendrovės akcininkams Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė UAB Prime Location Property Fund. Bendrovė investuos į patrauklius vidutinio ir didelio masto išplėtotus nekilnojamojo turto objektus generuojančius nuomos pajamas. Bus siekiama kuo plačiau diversifikuoti investicijų portfelį. Bendrovė ieškos ir investuos į nekilnojamojo turto objektus esančius Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) didžiuosiuose miestuose ir jų rajonuose. Bendrovė investuos į įvairaus tipo nekilnojamojo turto objektus verslo centrus, prekybos centrus ir logistikos sandėlius, t.y. nebus apsiribojama vienos konkrečios krypties NT investicijomis, tačiau pagrindinis įmonės tikslas bus Bendrovės akcijų vertės augimas (investuotojų grąža) Informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo investicinis fondas Fixed Yield Invest Fund. Fondas investuos į juridinių asmenų išleistus vertybinius popierius (bendrovių akcijas), kurie nuosavybės teise valdo žemės ūkio veiklai tinkamą nekilnojamąjį turtą (pagrinde žemės sklypus). Fondas investuos į akcijas bendrovių, kurios valdo Lietuvos, Latvijos arba Estijos teritorijoje esančius žemės sklypus, kurie yra išnuomoti žemės ūkio veiklai arba tinkami šios veiklos nuomai. Fondo valdomos bendrovės žemės sklypus nuomos. Suformavus Fondo investicinį portfelį, tikimasi rasti pirkėją, kuris už iš anksto nustatytą kainą turės pirmumo teisę įsigyti Fondo valdomą turtą (arba dalį turto) Fondo veiklos termino pabaigoje. Už pirmumo teisę įsigyti Fondo turtą potencialus pirkėjas mokės metinį mokestį, kuris bus periodiškai paskirstomas Fondo dalyviams. 31. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas. Valdymo įmonės pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydis yra (šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai) eurų. 32. Valdymo įmonės atlyginimų politiko aprašymas Išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas: Vadovų atlyginimus nustato Valdymo įmonės valdyba. Kitų darbuotojų atlyginimus, valdybos pavedimu, nustato Valdymo įmonės direktorius Darbuotojų atlyginimai yra nustatomi vadovaujantis šia tvarka: bendrovėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas; sutartyse su darbuotojais negali būti numatytos dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo skiriamos konkretaus dydžio išmokos, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose nurodytas privalomas išmokas; dėl priešlaikinio darbo santykių nutraukimo asmenims skiriamos išmokos yra siejamos su tų asmenų veiklos rezultatais, pasiektais per Bendrovės nustatytą laikotarpį, tačiau šiomis išmokomis nėra atlyginama už prastus rezultatus; darbuotojų fiksuotoji atlyginimų dalis yra siejama su bendrovėje vykdomomis funkcijomis bei jų apimtimis; darbuotojų atlyginimai peržiūrimi ne dažniau kaip kartą per 6 mėnesius; darbuotojai yra iš anksto informuojami apie kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nustatomas jų atlyginimas, ir supažindinami su kiekvieno iš jų vertinimo procesu. Vertinimo procesas yra tinkamai įformintas dokumentais, skaidrus ir prieinamas kiekvienam Valdymo įmonės darbuotojui, kuriam yra taikomas; nurodytos priemonės taip pat yra taikomos siekiant padėti išvengti interesų konfliktus Bendrovėje nėra sudaromas atlyginimų komitetas. 16 / 20

17 32.3. Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės: Arūnas Čiulada Valdymo įmonės direktorius. VIII. KITA SVARBI INFORMACIJA 33. Funkcijų delegavimas. Teisės aktų nustatyta tvarka Valdymo įmonė turi teisę dalį Fondo valdymo ar kitų funkcijų pavesti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, ir apie tokį ketinimą nedelsdama privalo raštu pranešti priežiūros institucijai. Kai tokios pavienės funkcijos apima licencijuojamą veiklą, Valdymo įmonė turi teisę pavesti šias funkcijas tik atitinkamą licenciją turintiems subjektams. Dalies funkcijų pavedimas kitiems asmenims neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės. 34. Fondo investicinių vienetų platintojai. Šiuo metu Fondo investiciniai vienetai per Platintojus neplatinami. Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali sudaryti sutartis dėl Fondo investicinių vienetų platinimo. Detalesnės informacijos apie Fondo investicinių vienetų platintojus teirautis Valdymo įmonėje. 35. Depozitoriumas Pavadinimas AB SEB bankas Įmonės kodas Buveinė Gedimino pr. 12, LT Vilnius, Lietuva Telefonas Faksas Elektroninis paštas Interneto svetainės adresas Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas. Depozitoriumas veikia Fondo dalyvių naudai ir vykdo šias funkcijas: (1) saugo Fondo turtą ir tvarko jo apskaitą; (2) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; (3) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; (4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimams; (5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Fondo turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Fondo sąskaitą; (6) užtikrina, kad Fondo pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; (7) užtikrina tinkamą Fondo pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Fondo investicinius vienetus; (8) užtikrina, kad visos Fondo lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Fondo vardu arba Fondo vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Fondo vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Lietuvos banko priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai. Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Fondu arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Fondo, jo dalyvių, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Fondo dalyviams Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas. Kitiems subjektams perduotų depozitoriumo funkcijų: nėra. Visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas: nėra. Dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas: nėra. 17 / 20

18 35.3. Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia papunkčiuose nurodyta informacija. Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia papunkčiuose nurodyta informacija. 36. Audito įmonė Audito įmonės pavadinimas Adresas UAB Grand Thornton Rimess A. Goštauto g. 40 B, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Įmonės rūšis Audito įmonė Leidimo verstis audito veikla numeris Nr Finansų tarpininkai Tarpininko pavadinimas AB SEB bankas Įmonės kodas Buveinės adresas Įmonės rūšis Pagrindinė veikla Sutarties su Valdymo įmone pobūdis Gedimino pr. 12, LT Vilnius, Lietuva Akcinė bendrovė Finansinių paslaugų teikimas Tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis 38. Fondo likvidavimas Fondas gali būti likviduojamas Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytais atvejais: panaikinus Valdymo įmonės licenciją; pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą; Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis; Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduoti Fondą ir taip siekiant apginti dalyvių interesus; kitais teisės aktuose nustatytais atvejais Sprendimo priėmimo procedūra. Sprendimas likviduoti Fondą Valdymo įmonės iniciatyva priimamas, Valdymo įmonės valdybos posėdyje. Jeigu Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia (panaikinus Valdymo įmonės licenciją, pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą, iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą, Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis) ir Fondas nėra perduodamas valdyti kitai valdymo įmonei, sprendimo priėmimo procedūros ir likvidavimo tvarka nustatomos KIS įstatymo, Civilinio kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas Likvidavimo tvarka. Likviduojant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą likviduoti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduotis Valdymo įmonei), likvidavimo ir turto padalijimo tvarka nustatoma valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant dalyvių interesams. Joje nustatoma dalyvių informavimas, Fondo turto pardavimo sąlygos ir tvarka, paskutinė grynųjų aktyvų skaičiavimo data, atsiskaitymo terminai ir sąlygos. Priėmus sprendimą dėl dalijimo, investicinių vienetų išpirkimas ir pardavimas nutraukiamas. Fondas likviduojamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais dalyviais Dalyvių teisės ir pareigos likviduojant fondą. Likviduojant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, dalyvis turi teisę gauti dalijamojo Fondo turto dalį proporcingą jo turimų investicinių vienetų skaičiui. 39. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą. Valdymo įmonės vadovams nėra žinoma kita svarbi informacija, nepateikta šiame prospekte, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimus. 18 / 20

19 40. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją Vardas ir pavardė Pareigos Artūras Milevskis Investicijų valdymo skyriaus vadovas Telefono numeris El. pašto adresas Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas parašais, kad prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams: Direktorius Arūnas Čiulada Investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis 19 / 20

20 VILNIUS 2017 m. vasario 28 d. 20 / 20

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau