Medicina (Kaunas) 2007; 43(2) 137 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenų ir gydymo rezultatų įvertinimas Algimanta

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Medicina (Kaunas) 2007; 43(2) 137 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenų ir gydymo rezultatų įvertinimas Algimanta"

Transkriptas

1 137 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenų ir gydymo rezultatų įvertinimas Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius, Gintaras Tamulaitis, Vytautas Toliušis, Andrius Macas 1, Diana Bilskienė 1, Algirdas Blazgys 2 Kauno medicinos universiteto Ortopedijos ir traumatologijos klinika, 1 Anesteziologijos klinika, 2 Neurochirurgijos klinika Raktažodžiai: dauginis sužalojimas, didelės energijos buka trauma, sužalojimo sunkumas, komplikacijos, mirštamumas. Santrauka. Darbo tikslas. Ištirti didelės energijos bukos traumos sužalotų asmenų amžių, lytį, traumos mechanizmą, sužalojimų sunkumą pagal traumų skales, dirbtinės plaučių ventiliacijos, gydymo reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje bei stacionare trukmes, komplikacijas ir gydymo baigtį. Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuoti 159 asmenų, patyrusių sunkius dauginius sužalojimus, atrinktų pagal pasirinktus įtraukimo kriterijus, gydymo rezultatai. Rezultatai. Vidutinis sužalotųjų amžius 43,9±1,4 metų. Darbingo amžiaus (17 64 metų) vyrai sudarė 66,7 proc. visų tiriamųjų. Eismo įvykių metu buvo sužalota 83 proc. visų tiriamųjų, pėstieji sudarė 52,2 proc. sužalotųjų. Sunkius skeleto, krūtinės ir galvos sužalojimus patyrė 69,1 proc. visų tiriamųjų, vidutinio sunkumo sužalojimai pagal sužalojimo sunkumo skalę sudarė 29,5±,8 balo. Stacionare sužalotieji gydyti vidutiniškai 23,6±1,6 dienos, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje gydyti vidutiniškai 7,±,8 dienos ir taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją vidutiniškai 5,5±,7 dienos. Plaučių komplikacijos buvo dažniausios, jų išsivystė 25,2 proc. sužalotųjų. Sisteminis uždegiminio atsako sindromas išsivystė 7,5 proc., sepsis 3,8 proc. pacientų, patyrusių dauginius sužalojimus. Mirė 2,8 proc. sužalotųjų. Išvados. Darbingo amžiaus vyrai, sužaloti eismo įvykio metu (pėstieji), sudarė du trečdalius pacientų, patyrusių dauginius sužalojimus. Sunkius kojų kaulų lūžius, galvos bei krūtinės sužalojimus patyrė 69,1 proc. sužalotųjų. Dažniausios plaučių komplikacijos. Įvadas Lietuvos Ministras Pirmininkas 26 m. rudenį traumatizmą Lietuvos keliuose įvardijo grėsme nacionaliniam saugumui. Šalyje nemažėja sužalotųjų ir žuvusiųjų eismo įvykiuose. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) 23 m. duomenimis, tarp 47 Europos regiono šalių pagal mirtingumą nuo traumų eismo įvykių metu, 46 vietoje (priešpaskutinėje) esančioje Lietuvoje publikacijų apie traumas ir sužalojimus bei jų gydymą nedaug (1). Eismo įvykių metu patiriami didelės energijos buki sužalojimai. Traumos metu susidaranti energija, kuri sužaloja žmogaus kūną, priklauso nuo kūno judėjimo greičio bei kūno masės. Didžiulės kinetinės energijos jėgos lemia specifinius, bukus, neretai dauginius sužalojimus. Dauginių kūno sužalojimų sunkumas bei jų ypatybės, ligoninėje gydomų pacientų traumos mechanizmai, gydymo rezultatai Lietuvoje mažai tyrinėti. Nežinant patirtų sužalojimų pobūdžio, gydymo ypatybių, sunku vertinti pastangų padėti sužalotiesiems efektyvumą, siekti geresnių gydymo rezultatų. Pateikiami patyrusiųjų didelės energijos buką traumą sužalojimų, traumos pobūdžio įvertinimai pagal pasaulyje plačiau naudojamas sužalojimų sunkumo vertinimo skales, metodikas. Apibendrinti sužalotų ligonių gydymo daugiaprofilinėje ligoninėje rezultatai. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai Vertinti 159 sužalotųjų, gydytų Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK) nuo iki , gydymo duomenys. Į tyrimą įtraukti asmenys, sužaloti didelės energijos bukos traumos metu (eismo įvykis, kritimas daugiau kaip iš 5 m aukščio), patyrę dauginį kūno sužalojimą, kai suminis sužalojimo sunkumas, apskaičiuotas naudojant Sužalojimo sunkumo skalę (angl. Injury Severity Score, ISS), buvo 16 ar daugiau balų ir vienas iš dauginį kūno sužalojimą sudarančių sužalojimų (skeleto sužalojimas) buvo Adresas susirašinėti: A. Pamerneckas, KMU Ortopedijos ir traumatologijos klinika, Eivenių 2, 59 Kaunas El. paštas: alpa@kmu.lt

2 138 Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius ir kt. kojos segmento (šlaunies arba blauzdos) ilgųjų kaulų kūno lūžis. Į tyrimą neįtraukti asmenys, kuriems hospitalizavimo metu nustatytas (vertinant pagal Sutrumpintą sužalojimų skalę (angl. Abbreviated Injury Scale, AIS)) kritiškai sunkus (5 balai) galvos smegenų sužalojimas, nestabilus stuburo ar dubens kaulų lūžis, sunki gretutinė lėtinė patologija (4, 5 fizinės būklės klasė pagal Amerikos anesteziologų draugiją (angl. American Society of Anesthesiologists, ASA), nėščiosios, asmenys, patyrę kiauryminius krūtinės ar pilvo ertmės sužalojimus, atvirus III kaulų lūžius. Tiriamųjų sužalojimai atskirose kūno srityse vertinti pagal Sutrumpintą sužalojimų skalę (AIS), suminis (bendrasis) kūno sužalojimo sunkumas vertintas pagal ISS (2 8). ISS pasirinkta kaip dažniausiai traumatologijos literatūroje naudojama traumų skalė bei atsižvelgiant į 1996 m. Lietuvos traumatologų ortopedų draugijos III suvažiavimo nutarimą, t. y. vertinant pacientus, patyrusius dauginius kūno sužalojimus, naudoti ISS (2, 3, 6 9). Komplikacijos nustatytos remiantis visuotinai priimtinais kriterijais arba Lietuvos Respublikos norminiais dokumentais (5, 1 19). Statistinis duomenų apdorojimas. Pacientų duomenys buvo koduojami ir įrašomi į statistinės programos paketo Excel 2 elektronines lenteles. Statistinė analizė atlikta naudojant standartinius statistinius paketus STATISTICA 5.a ir SPSS for Windows 12.. Tolydiesiems kintamiesiems įvertinti taikytas vidurkis (m) ir jo vidutinis kvadratinis nuokrypis (SD) arba 95 proc. pasikliautinasis intervalas. Kai tiriamųjų imtis pakankama (n>2), o skirstinys normalusis, dviejų grupių vidurkių skirtumai nepriklausomoms imtims buvo lyginti taikant Stjudento (t) dvipusį kriterijų. Esant mažoms imtims (n<2), neparametriniams dydžiams ar nenormaliajam duomenų pasiskirstymui, vidurkių skirtumai buvo lyginti naudojant Mann-Whitney U testą. Kelių grupių vidurkių skirtumo hipotezė pradžioje tikrinta, naudojant dispersinės analizės (ANOVA) metodą ir Fišerio tikslųjį kriterijų, o tarp atskirų vidurkių Tjukio kriterijų. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumas įvertintas taikant Pirsono (χ 2 ) kriterijų. Priklausomai nuo imčių dydžio taikytas Fišerio tikslusis ir asimptominis chi kvadrato (χ 2 ) kriterijus. Duomenų skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p<,5. Rezultatai Sužalotųjų grupėje buvo 113 (71,1 proc.) vyrų ir 46 (28,9 proc.) moterys (p<,1). Vidutinis sužalotųjų amžius 43,9±1,4 metų (min. 17 m., maks. 86 m.). Vyrų vidutinis amžius buvo 4,9±1,5 metų, moterų 51,3±3,1 metų (p<,1). Darbingo amžiaus vyrai nuo 17 iki 64 metų sudarė 66,7 proc. (n=16) visų pacientų. Analizuojant traumos aplinkybes, lėmusias dauginius kūno sužalojimus, nustatyta, kad 132 (83, proc.) asmenys buvo sužaloti eismo įvykio metu, 15 (9,4 proc.) sužalotųjų traumą patyrė nukritę iš aukščio (p<,1). Eismo įvykio metu pėstieji sužalojami reikšmingai dažniau (χ 2 =11,5; l.l.=4; p<,1; 1 lentelė). Vidutinis kūno sužalojimo sunkumas pagal ISS 1 lentelė. Sužalotųjų pasiskirstymas (proc.) pagal traumos priežastis Traumos priežastis n Proc. p Eismo įvykis, pėstieji (1) 83 52,2 1 2; p<,1 1 3; p<,1 1 4; p<,1 1 5; p<,1 Eismo įvykis, vairuotojai (2) 32 2,1 2 3; p=,6 2 4; p=,4 2 5; p=,7 Eismo įvykis, keleiviai (3) 17 1,7 3 4; p>,5 3 5; p>,5 Kritimas iš aukščio (4) 15 9,4 4 5; p>,5 Kita (5) 12 7,6 χ 2 =7,5; l.l.=2; p<,1.

3 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenys ir gydymo rezultatai 139 buvo lygus 29,5±,8 balo (min. 16, maks. 57). Dažniausi buvo sunkūs kūno sužalojimai (χ 2 =7,5; l.l.=2; p<,1; 1 pav.). Iš viso 159 sužalotieji buvo patyrę 556 įvairius kūno sužalojimus 3,5 sužalojimo asmeniui. Kartu su kojų ilgųjų kaulų kūno lūžiais dažniausi buvo galvos, išoriniai bei krūtinės sričių sužalojimai (2 pav.). Sunkūs sužalojimai (AIS 3 balai) buvo skeleto (AIS 3,56±,59), galvos (AIS 3,±,99) ir krūtinės (AIS 2,96±,86) srityse (3 pav.). Pilvo sužalojimai (AIS 2,87±,87) kiek lengvesni, bet 9 jie gerokai retesni. Išorinius sužalojimus (AIS 1,74±,69) patyrė beveik du trečdaliai sužalotųjų, bet šie sužalojimai, kaip ir veido (AIS 1,83±,62), žymiai lengvesni (AIS <2 balų; 2, 3 pav.). Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (RITS) iš viso gydyta 113 (71,1 proc.) tiriamųjų. Dirbtine plaučių ventiliacija (DPV) gydyti 83 sužalotieji 52,2 proc. visų asmenų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, arba 73,5 proc. gydytų RITS sužalotųjų (4 pav.). Kuo sunkiau buvo sužaloti pacientai, tuo n=91 57,2 proc. 8 Sužalotieji, n n=62 39 proc n=6 3,8 proc. Vidutinis Sunkus Kritinis Suminis sužalojimo sunkumas 1 pav. Sužalotųjų pasiskirstymas pagal suminį sužalojimo sunkumą χ 2 =7,5; l.l.=2; p<,1. Sužalotieji, proc ,2 62,3 56,6 29,6 22 Skeletas Galva Išoriniai sužalojimai Krūtinė Pilvas Veidas Sužalotos kūno sritys 2 pav. Įvairių sužalojimų dažnis

4 14 Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius ir kt. 4 3 Balai 2 1 3,56 3, 2,96 2,87 1,83 1,74 Skeletas Galva Krūtinė Pilvas Veidas Išorė Kūno sritis 3 pav. Įvairių sužalojimų sunkumas 91 iš viso (n=159) gydyti RITS (n=113) taikyta DPV (n=83) mirė (n=33) Pacientai, n Vidutinis (16 24) Sunkus (25 49) Kritinis (5 75) Suminis kūno sužalojimo sunkumas (balais pagal ISS) 4 pav. Pacientų pasiskirstymas grupėse (gydyti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, gydyti dirbtine plaučių ventiliacija, mirusieji) pagal dauginio kūno sužalojimo suminį sunkumą ISS Sužalojimo sunkumo skalė; RITS reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius; DPV dirbtinė plaučių ventiliacija. didesnė RITS gydytų sužalotųjų dalis ir tuo didesnei daliai RITS gydytų sužalotųjų taikyta DPV: vidutinio sužalojimų sunkumo grupėje atitinkamai 51,6 ir 4,6 proc.; sunkių sužalojimų grupėje atitinkamai 82,4 ir 85,3 proc.; kritinių sužalojimų grupėje visi asmenys buvo gydyti RITS ir visiems buvo taikyta DPV (4 pav.). Vidutinė tiriamųjų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, gydymo trukmė RITS buvo 7,±,8 dienos (min. 1,, maks. 53, dienos). Vidutinė gydymo DPV trukmė 5,5±,7 dienos (13,8 val., min. 1, maks. 27 dienos). Stacionare pacientai gydyti vidutiniškai 23,6±1,6 dienos (min. 1, maks. 129 dienos). Gydant stacionare tiriamuosius, patyrusius dauginius kūno sužalojimus, 9 (56,6 proc.) sužalotųjų

5 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenys ir gydymo rezultatai 141 komplikacijų nebuvo, 69 (43,4 proc.) tiriamiesiems atsirado ir gydytos įvairios komplikacijos (2 lentelė). Vidutiniškai vienam asmeniui, patyrusiam dauginius kūno sužalojimus, gydymo stacionare metu radosi 1,2±,1 (min. ; maks. 6) komplikacijų. Gydant asmenis, patyrusius dauginius kūno sužalojimus, plaučių komplikacijų (PAT, ŪPP/ŪRDS, pneumonija) radosi 52 (32,7 proc.) pacientams ir jos buvo reikšmingai dažnesnės nei ūminis inkstų pažeidimas arba nepakankamumas (4,4 proc., n=7), sisteminis uždegiminio atsako sindromas arba dauginis organų disfunkcijos sindromas (7,5 proc., n=12) arba infekcinės (18,9 proc., n=3) komplikacijos (p<,1; 5 pav.). Infekcinės komplikacijos (pneumonija, sepsis, žaizdos infekcija) buvo reikšmingai dažnesnės nei ūminis inkstų pažeidimas arba nepakankamumas ar sisteminis uždegiminio atsako sindromas arba dauginis organų disfunkcijos sindromas (p<,1; 5 pav.). Mirė 33 (2,8 proc.) tiriamieji, patyrę dauginius kūno sužalojimus (4 pav.). Didėjant suminiam kūno sužalojimo sunkumui, reikšmingai didėja sužalotųjų mirštamumas (6 pav.). Rezultatų aptarimas Tyrimo duomenimis, dauginius kūno sužalojimus vyrai patyrė 2,5 karto dažniau nei moterys. Du trečda- 2 lentelė. Komplikacijų dažnis įvykus dauginiam kūno sužalojimui Komplikacija Tiriamieji (n=159) PAT, n (proc.)* 2 (1,3 proc.) ŪPP/ŪRDS, n (proc.)** 4 (25,2 proc.) Pneumonija, n (proc.) 18 (11,3 proc.) ŪIP/ŪIN, n (proc.)*** 7 (4,4 proc.) SUAS/DODS, n (proc.)**** 12 (7,5 proc.) Sepsis, n (proc.) 6 (3,8 proc.) Paviršinė žaizdos infekcija, n (proc.) 16 (1,1 proc.) Plaučių komplikacijos, n (proc.) 52 (32,7 proc.) Infekcinės komplikacijos, n (proc.) 3 (18,9 proc.) Komplikacijos vidutiniškai vienam pacientui, vidut.±sn 1,2±,1 * plaučių arterijos tromboembolija. ** ūminis plaučių pažeidimas arba ūminis respiracinio distreso sindromas. *** ūminis inkstų pažeidimas arba ūminis inkstų nepakankamumas. **** sisteminis uždegiminio atsako sindromas arba dauginis organų disfunkcijos sindromas. 3 Pacientai, proc ,7 18,9 4,4 7,5 Plaučių ŪIP/ŪIN SUAS/DODS Infekcinės Komplikacijos 5 pav. Komplikacijų dažnis ŪIP/ŪIN ūminis inkstų pažeidimas / ūminis inkstų nepakankamumas; SUAS/DODS sisteminis uždegiminio atsako sindromas / dauginis organų disfunkcijos sindromas.

6 142 Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius ir kt. Mirė, proc ,8 p<,1 83,3 Vidutinis (16 24) Sunkus (25 49) Kritinis (5 75) Suminis kūno sužalojimo sunkumas (balais pagal ISS) 6 pav. Mirę sužalotieji grupėse pagal sužalojimo sunkumą lius (66,7 proc.) visų pacientų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, sudarė darbingo amžiaus vyrai nuo 17 iki 64 metų. Dažniausia dauginių kūno sužalojimų priežastis eismo įvykis, kurio metu dažniausiai (52,2 proc. visų sužalojimų arba 62,9 proc. sužalotųjų eismo įvykio metu) sužaloti pėstieji. Šie tyrimo duomenys panašūs į daugelio Europos traumos centrų analogiškus duomenis, o eismo įvykis yra dažniausia didelės energijos bukos traumos priežastis (3 lentelė) (6, 2 24). Vidutinis suminis visos pacientų grupės kūno sužalojimo sunkumas pagal ISS panašus į literatūros šaltiniuose pateikiamus duomenis (3 lentelė) (6, 2 23). Asmenims, patyrusiems sunkų (ISS=25 49 balai) dauginį kūno sužalojimą ir sunkią (AIS 3 balai) skeleto traumą (kojų ilgųjų kaulų lūžiai) dažniausiai buvo sužalota galva (trauminis galvos smegenų sužalojimas) bei krūtinė. Šie duomenys sutampa su daugelio publikacijų duomenimis (3 lentelė) (6, 2, 21, 24 27). Mūsų duomenimis, beveik trys ketvirtadaliai (71,1 proc.) visų asmenų, patyrusių dauginius kūno suža- 3 lentelė. Pacientų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, kai kurių klinikinių duomenų palyginimas G. Regel M. Barden- HJ. Oestern S. Aldrian Y. Kwong Kriterijai ir kt. (21) heuer ir ir kt. (15) ir kt. (1) ir kt. (12) 1993 kt. (5) Tyrimo duomenys Pacientai (n) Amžius (metai) 31, 38,5±18,7 38,5 39,3 43,9±1,4 Vyrai (proc.) 2,6:1*** 65,6 71,1 Eismo įvykiai (proc.) 56,7 94,3**** 6,1 83, Pėstieji (proc.) 12,8 52,2 Nukritimas iš aukščio (proc.) 24,2 9,4 ISS (balais) 22,2±13,1 24,8 34,3 29,2 29,5±,8 Galūnių kaulų lūžiai (proc.) 86, 68,9 53,1,, Krūtinės sužalojimai (proc.) 62, 44,5 69,1 56,6 Galvos sužalojimai (proc.) 69, 39,2 54,3 79,2 Pilvo sužalojimai (proc.) 39,1 29,6 Laikas reanimacijoje (d) 13,7 6, 13,1 17,5 7,±,8 Dirbtinė ventiliacija (d) 4, 8,7 14,1 5,5±,7 Hospitalizacija (d) 31, 19, 31,1 38,7 23,6±1,6 ŪPP/ŪRDS (proc.)* 12, 9,4 25,2 SUAS/DODS (proc.)** 5,5 7,5 Mirė (proc.) 22, 18,6 32,2 4,5 2,8 Ikihospitalinė intubacija (proc.) 91, 58,3 76,1 * ūminis plaučių pažeidimas / ūminis respiracinio distreso sindromas. ** sisteminis uždegiminio atsako sindromas / dauginis organų disfunkcijos sindromas. *** santykis vyrai / moterys. **** buka trauma.

7 Didelės energijos buką traumą patyrusių pacientų klinikinio tyrimo duomenys ir gydymo rezultatai 143 lojimus, buvo gydyti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, o dažniausioje sunkių (ISS=25 49 balai) sužalojimų grupėje RITS gydyti keturi iš penkių (82,4 proc.) sužalotųjų. RITS gydytų pacientų dalis užsienio literatūroje nenurodoma (13, 2 23, 27, 29). Tai sąlygota skirtingos ligoninių struktūros bei paties požiūrio į traumą. Daugelyje šalių didelės energijos buką traumą patyrę pacientai iškart hospitalizuojami į kritinių būklių ir nelaimingų atsitikimų skyrius (angl. Emergency and Accident Department), kur jiems teikiamos kai kurios reanimacijos ir intensyviosios terapijos profilio paslaugos (būklės stebėjimas), diagnozuojami sužalojimai ir jie gydomi. Intubuota ir dirbtine plaučių ventiliacija gydyta maždaug pusė (52,2 proc.) visų tirtųjų. Šiuos duomenis lyginant su literatūros duomenimis, iškyla tam tikrų sunkumų, nes užsienio autoriai dažniausiai pateikia ikihospitalinės intubacijos duomenis, stacionare gydomų DPV pacientų procentas nenurodomas (13, 2 23, 28). Literatūros šaltinių duomenimis, panašaus pobūdžio (buka didelės energijos trauma) bei suminio sužalojimo sunkumo (vertinant pagal ISS) pacientų ikihospitaliniu laikotarpiu intubuojama iki 91, proc. (3 lentelė). Lyginant sužalotųjų gydymo RITS trukmę su literatūroje pateikiamais duomenimis, mūsų analizuotos grupės pacientai intensyviosios terapijos skyriuje gydyti kiek trumpiau (2, 22, 23, 28). DPV trukmė mūsų analizuotoje pacientų grupėje taip pat kiek trumpesnė (2, 22). Šie skirtumai galimi dėl skirtingų gydymo indikacijų RITS, DPV. Išsivysčiusių komplikacijų dažnis ir jų pobūdis panašūs vyraujant plaučių pažeidimui (3 lentelė) (16, 18, 2, 21). Pacientų, patyrusių dauginius sužalojimus, mirštamumas, gydant daugiaprofilinėje ligoninėje, mūsų tyrimo duomenimis, panašus kaip užsienio autorių pateikiamas rodiklis (3 lentelė). Išvados 1. Didelės energijos buką traumą dažniausiai (66,7 proc.) patyrė darbingo amžiaus vyrai, sužaloti eismo įvykio metu būdami pėstieji (52,2 proc.). 2. Įvykus kojos ilgųjų kaulų kūno lūžiui ir dauginiam kūno sužalojimui, pastarasis dažniausiai (57,2 proc.) buvo sunkus (ISS 16). 3. Kartu su kojų ilgųjų kaulų kūno lūžiais dažniausi buvo sunkūs (AIS 3) galvos smegenų (79,2 proc.) ir krūtinės (56,6 proc.) sužalojimai. 4. Apie trys ketvirtadaliai (71,1 proc.) asmenų, patyrusių dauginius kūno sužalojimus, buvo gydyti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 5. Dėl kvėpavimo funkcijos nepakankamumo apie pusei (52,2 proc.) sužalotųjų taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija. 6. Daugiaprofilinėje ligoninėje gydant didelės energijos bukos traumos sužalotus asmenis, kurie patyrė kojų ilgųjų kaulų kūno lūžius ir dauginį kūno sužalojimą, jų mirštamumas siekė 2,8 proc. The assessment of clinical evaluation and treatment results of high-energy blunt polytrauma patients Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius, Gintaras Tamulaitis, Vytautas Toliušis, Andrius Macas 1, Diana Bilskienė 1, Algirdas Blazgys 2 Clinic of Orthopedics and Traumatology, 1 Clinic of Anesthesiology, 2 Clinic of Neurosurgery, Kaunas University of Medicine, Lithuania Key words: multiple injuries; high-energy blunt trauma; injury severity; complications; mortality. Summary. The aim of this study was to evaluate the mechanism of high-energy blunt trauma, age and gender of patients, severity of regional and multiple injury, ventilation time, length of stay in intensive care unit and in-hospital stay, in-hospital complications, and treatment outcome. Materials and methods. Data on 159 patients with severe multiple injuries, meeting inclusion criteria, were collected prospectively and evaluated retrospectively. Results. The mean age of multiple trauma patients was 43.9±1.4 years; males were injured 2.5 times more often than females (P<.1). More than half (66.7%) of patients were year-old males. Majority (83%) of all patients were injured in motor vehicle crashes, and 52.2% of these patients were pedestrians. The mean Injury Severity Score was 29.5±.8, and severe (Abbreviated Injury Scale score of 3 and more) injuries of extremities, head, and chest made up 69.1% of all injuries. The mean ventilation time, mean length of stay in intensive care unit, and mean in-hospital stay were 5.5±.7, 7.±.8, and 23.6±1.6 days, respectively. Acute lung complications were the most common (25.2%). Systemic inflammatory response syndrome developed in 7.5% of patients, and sepsis in 3.8% of patients. More than one-fifth (2.8%) of polytrauma patients died.

8 144 Algimantas Pamerneckas, Andrei Pijadin, Giedrius Pilipavičius ir kt. Conclusions. Working-age male pedestrians (17 64 years old) made up two-thirds of all polytrauma patients. Severe injuries of extremities, head, and chest were present in 69.1% of all cases. Lung complications were the most common. Correspondence to A. Pamerneckas, Clinic of Traumatology and Orthopedics, Kaunas University of Medicine, Eivenių 2, 59 Kaunas, Lithuania. Literatūra 1. Atlas of health in Europe. Copenhagen: World Health Organization; 23. p Baker SP, O Neill B, Haddon W, Long WB. The Injury Severity Score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14: Broga R. Politrauminių ligonių diagnostikos ir gydymo algoritmai. Metodinės rekomendacijos. (Guidelines for diagnosis and management of polytrauma patients.) Vilnius: Vilniaus universitetas; p Copes WS, Champion HR, Sacco WJ, Lawnick MM, Keast SL, Champion HR. The injury severity score revised. J Trauma 1988;28: Cowley RA. Trauma care. Philadelphia: J. B. Lippincott Company p Lefering R. Trauma score systems for quality assessment. J Trauma 22;28; Pamerneckas A, Adukauskienė D, Macas A. Dauginė trauma: ligonio būklės ir lokalių sužalojimų vertinimas pagal traumų klasifikavimo sistemas. (Polytrauma: evaluation of patient s condition and local injury by trauma classification systems.) Medicina (Kaunas) 22;38(7): Trauma scoring. Available from: URL: org/scores/index.html 9. Printzlau A, Larse CF, Kiaer T. Traumatology. Scoring systems and their use. Ugeskr Laeger 1996;158(43): Dereeper E, Ciardelli R, Vincent JL. Fatal outcome after polytrauma: multiple organ failure or cerebral damage? Resuscitation 1998;36(1): Durham RM, Moran JJ, Mazuski JE, Shapiro MJ, Baue AE, Flint LM. Multiple organ failure in trauma patients. J Trauma 23;55(4): Goris RJA, Te Boekhorst TPA, Nuytinck JKS, Gimbrere JSF. Multiple-organ failure. Arch Surg 1985;12: Naudžiūnas A, Reingardienė D, Miliauskas S. Sergančiųjų plaučių arterijos tromboembolija diagnostikos, gydymo ir profilaktikos taisyklės: metodinės rekomendacijos. (Guidelines for the diagnosis, treatment and prophylaxis of pulmonary embolism.) Kaunas: KMA; Pilvinis V, Stirbienė I. Ventiliuojamų ligonių pneumonija (rizikos veiksniai, diagnostika, gydymas ir prevencija). (Ventilator associated pneumonia: risk factors, diagnosis, treatment and prevention.) Medicina (Kaunas) 23;39(11): Reingardienė D, Adukauskienė D. Sepsis. Sepsinis šokas. Toksinio šoko sindromas. (Sepsis, septic shock, toxic shock syndrome.) Kaunas; p Robinson CM. Current concepts of respiratory insufficiency syndromes after fracture. J Bone Joint Surg Br 21;83- B: Strecker W, Gebhard F, Perl M, Rager J, Buttenschön K, Kinzl L, et al. Biochemical characterization of individual injury pattern and injury severity. Injury 23;34: White TO, Jenkins PJ, Smith RD, Cartlidge CW, Robinson CM. The epidemiology of posttraumatic adult respiratory distress syndrome. J Bone Joint Surg Am 24;86-A(11): Andrejaitienė J. Prokalcitonino tyrimo reikšmė diagnozuojant sepsį. (The diagnostic value of procalcitonin in severe sepsis.) Medicina (Kaunas) 26;42(1): Aldrian S, Nau T, Koenig F, Weninger P, Vecsei V. Management of polytrauma patients during 1 years. Osteosynthesis and Trauma Care 26;2(14): Bardenheuer M, Obertacke U, Waydhas C, Nast-Kolb D. Epidemiology of the severely injured patient. A prospective assessment of preclinical and clinical management. AG Polytrauma of DGU. Unfallchirurg 2;135(5): Oestern HJ, Rieger G, Wittke M. Polytrauma AG. Conclusions and consequences from registries: the Polytrauma Register of the German Society of Trauma Surgery. Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr 21;118: Regel G, Lobenhoffer P, Grotz M, Pape HC, Lehmann U, Tscherne H. Treatment results of patients with multiple trauma: an analysis of 346 cases treated between 1972 and 1991 at a German Level I Trauma Center. J Trauma 1995; 38(1): Ruchholtz S, Zintl B, Nast-Kolb D, Waydhas C, Schwender D, Pfeifer KJ, et al. Quality management in early clinical polytrauma management. Optimizing therapy by treatment guidelines. Unfallchirurg 1997;(11): Pape H, Stalp M, von Griensven M, Weinberg A, Dahlweit M, Tscherne H. Optimal timing for secondary surgery in polytrauma patients: an evaluation of 4314 serious injury cases. Chirurg 1999;7(11): Pape HC, Oestern HJ, Leenen L, Yates DW, Stalp M, Grimme K, et al. Documentation of blunt trauma in Europe survey of the current status of documentation and appraisal of the value of standardization. Europ J Trauma 2;26: Weninger P, Trimmel H, Nau T, Aldrian S, Konig F, Vecsei V. Polytrauma and air rescue. A retrospective analysis of trauma care in eastern Austria exemplified by an urban trauma center. Unfallchirurg 25;18(7): Crowl AC, Young JS, Kahler DM, Claridge JA, Chrzanowski DS, Pomphrey M. Occult hypoperfusion is associated with increased morbidity in patients undergoing early femur fracture fixation. J Trauma 2;48(2): Kwong Y, Chong M, Hassan A, Kelly R. Severity of injuries associated with femoral fractures as a result of motor vehicle collisions. Arch Orthop Trauma Surg 26;126: Straipsnis gautas , priimtas Received 4 December 26, accepted 5 February 27

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Anesteziologijos reanimatologijos kodavimo naujovės Nomeda Kazakevičiūtė Vilma Uždavinienė Rima Akstinienė VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2016 www.vlk.lt Klinikinio kodavimo naujovės nuo 2017-01-01 6

Detaliau

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc Medical sciences (2019) 1 10 Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease Tomas Tvarijonas 1, Gertrūda Rudaitytė 1,

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Microsoft Word - The features of Amantadine use for severe traumatic brain injury at the Neurosurgery Intensive Care Unit of Lithuanian University of

Microsoft Word - The features of Amantadine use for severe traumatic brain injury at the Neurosurgery Intensive Care Unit of Lithuanian University of Medical sciences (2019) 1 10 The features of Amantadine use for severe traumatic brain injury at the Neurosurgery Intensive Care Unit of Lithuanian University of Health Sciences hospital Kaunas Clinics

Detaliau

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblauskaitė 1, Žilvinas Pavilionis 2 Lithuanian University of Health Sciences, Radiology clinics. ABSTRACT Objective: To evaluate

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p Gerontologija 2009; 10(4): 214 222 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, charakteristika A.

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Microsoft Word - Gramneigiamų-monobakteriemijų-sukėlėjų-jautrumas-antibiotikams-sutrumpinta (2).docx

Microsoft Word - Gramneigiamų-monobakteriemijų-sukėlėjų-jautrumas-antibiotikams-sutrumpinta (2).docx Medical sciences (2018) 1 8 Gramnegative rod monobacteremia pathogens and their sensitivity to antibiotics in intensive care unit Dalia Adukauskienė 1, Juozas Žilinskas 2, Dovilė Valančienė 1 1 Lithuanian

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu Gerontologija 2014; 15(3): 166 176 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu po galvos smegenų insulto Robertas Pečeliūnas 1,2,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

Apatines galunes umines isemijos chirurginis gydymas

Apatines galunes umines isemijos chirurginis gydymas 646 Kauno medicinos universiteto klinikų Angiochirurgijos skyrius Raktažodžiai: embolija, ūminė trombozė, operacija, ankstyvieji chirurginio gydymo rezultatai, statistinis mirtingumas. Santrauka. Darbo

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Vaiko gaivinimas

Vaiko gaivinimas ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GAIVINIMAS. STANDARTAI. Doc. Virginija Žilinskaitė 2013 09 03 ĮVADAS Gaivinti mokame nesudėtinga ir iš esmės nesikeičia bet kokio amžiaus žmonių gaivinio principai yra tie patys

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS RADIOLOGIJOS KLINIKA Kęstutis Juška, VI kursas, 16 grupė SKUBIOS PILV

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS RADIOLOGIJOS KLINIKA Kęstutis Juška, VI kursas, 16 grupė SKUBIOS PILV LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS RADIOLOGIJOS KLINIKA Kęstutis Juška, VI kursas, 16 grupė SKUBIOS PILVO ORGANŲ ECHOSKOPIJOS PALYGINAMOJI VERTĖ ĮTARIANT URGENTINĘ

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS Socialinės medicinos katedra ERIKA CHRULEVIČ Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė MAGISTRO DIPLOMINIS DARBAS (Visuomenės sveikatos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus Apsvarsčiusi Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC)

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas Seminaro tikslai Trumpai apžvelgti pagrindinius DBVS komponentus Detaliai nagrinėjami optimalaus duomenų dėstymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc STATISTIKA FILOLOGAMS 10 paskaita STATISTINIAI KRITERIJAI 1. Statistiniai palyginimai ir statistinės hipotezės Jau ne kartą minėta, kad tyrinėtojui neretai prisieina ne vien tik aprašyti empirinius statistinius

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1,

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, Gerontologija 2010; 11(1): 14 20 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, J. Čeremnych 1, B. Butkienė 1, A. Jurgelėnas 1, V. Alekna 1,2 1 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas,

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Sveikatos

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR Ginčo byla Nr. 2018-01673 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR ERGO LIFE INSURANCE SE GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. gruodžio

Detaliau

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu laikoma galimybė ligos ar sveikatos sutrikimoatveju pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis pas

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu laikoma galimybė ligos ar sveikatos sutrikimoatveju pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis pas KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS SOCIALINĖS MEDICINOS KATEDRA HERDA ŠALTMERYTĖ TOMAŠEVIČIENĖ Odontologinės priežiūros prieinamumas pacientų požiūriu MAGISTRO DIPLOMINIS DARBAS

Detaliau

Microsoft Word - Fall risk assessment of patient colapse in work of general practitioners.docx

Microsoft Word - Fall risk assessment of patient colapse in work of general practitioners.docx Medical sciences (2019) 1 9 Fall risk assessment of patient colapse in work of general practitioners Auksė Domeikienė 1, Agnė Gudaitė 2, Laimonas Šiupšinskas 3 1 LSMU MA Šeimos medicinos klinika, 2 LSMU

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų program

VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų program VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS SLAUGOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMA TVIRTINU Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos studijų programų komiteto pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL GERIATRIJOS PROFILIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IR BAZINĖS KAINOS PATVIRTINIMO 2011 m. vasario 10 d. Nr. V-117 Vilnius

Detaliau

ISSN PSICHOLOGIJA Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius

ISSN PSICHOLOGIJA Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius ISSN 1392-0359. PSICHOLOGIJA. 1998. 18 Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros

Detaliau

Kodas

Kodas Kodas MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2016 M. SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS Programos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

klinikinės praktinės apžvalgos VAIKŲ NEFROKALCINOZĖ IR INKSTŲ AKMENLIGĖ NUO SIMPTOMŲ IKI DIAGNOZĖS PAEDIARIC NEPHROCALCINOSIS AND NEPHROLITHIASIS FROM

klinikinės praktinės apžvalgos VAIKŲ NEFROKALCINOZĖ IR INKSTŲ AKMENLIGĖ NUO SIMPTOMŲ IKI DIAGNOZĖS PAEDIARIC NEPHROCALCINOSIS AND NEPHROLITHIASIS FROM VAIKŲ NEFROKALCINOZĖ IR INKSTŲ AKMENLIGĖ NUO SIMPTOMŲ IKI DIAGNOZĖS PAEDIARIC NEPHROCALCINOSIS AND NEPHROLITHIASIS FROM SYMPTOMS TO DIAGNOSIS Dovilė Ruzgienė 2, Neringa Umbrasienė 2, Agnė Čerkauskaitė

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS MEDICINOS AKADEMIJA REUMATOLOGIJOS KLINIKA AISTĖ LENGVENYTĖ ILGALAIKIO GYDYMO BIOLOGINIAIS VAISTAIS SAUGUMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS AUTOIMUNINIAIS

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Projektas

Projektas APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA Apskrities valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 208 metai Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

vaikų radiologija VAIKŲ STUBURO KAKLO DALIES TRAUMA: RENTGENOGRAFIJOS VERTĖ PEDIATRIC CERVICAL SPINE INJURY: THE VALUE OF PLAIN RADIOGRAPHY Saulius Ru

vaikų radiologija VAIKŲ STUBURO KAKLO DALIES TRAUMA: RENTGENOGRAFIJOS VERTĖ PEDIATRIC CERVICAL SPINE INJURY: THE VALUE OF PLAIN RADIOGRAPHY Saulius Ru VAIKŲ STUBURO KAKLO DALIES TRAUMA: RENTGENOGRAFIJOS VERTĖ PEDIATRIC CERVICAL SPINE INJURY: THE VALUE OF PLAIN RADIOGRAPHY Saulius Rutkauskas 1, Eglė Gružaitė 2 1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Kodas

Kodas SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS PATVIRTINTA Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I-105 SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta Studija Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams Studiją parengė UAB Sveikatos ekonomikos centras bendradarbiaujant su Etinių farmacijos kompanijų

Detaliau