FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS"

Transkriptas

1 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Lentvario -oji vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Į.k , Lauko g. 20, Lentvaris (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 204 M.KOVO 3 D. DUOMENIS Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Eil. Nr. Straipsniai Paskutinė Paskutinė praėjusio Pastabos ataskaitinio ataskaitinio Nr. laikotarpio laikotarpio diena diena A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas I. Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas II. Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.0 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos I. Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 II. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokėjimai III. Per vienus metus gautinos sumos III. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 III.5 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ VISO TURTO: D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. IV. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai II. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6. Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos II.0 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II. Sukauptos mokėtinos sumos II.2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS I. Dalininkų II. Rezervai II. Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas IV. Einamųjų metų perviršis ar deficitas IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Vladimiras Pileckis (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė Ala Panasevič (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

2 Eil. Nr. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 204 M.KOVO 3 D. DUOMENIS Straipsniai 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma) Lentvario -oji vidurinė mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Į.k , Lauko g. 20, Lentvaris (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.. Iš valstybės biudžeto I.2. Iš savivaldybių biudžetų I.3. I.4. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų Iš kitų finansavimo šaltinių II. III. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0 III.. III.2. B. Pagrindinės veiklos kitos pajamos Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. V. VI. KOMANDIRUOČIŲ TRANSPORTO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 0 VII. VIII. IX. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 2850 X. XI. XII. XIII. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ NUOMOS FINANSAVIMO KITŲ PASLAUGŲ XIV. C. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0 0 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 7600 II. III. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 7600 E. F. G. H. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ I. J. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Vladimiras Pileckis (vardas ir pavardė) Ala Panasevič (vardas ir pavardė)

3 Lentvario -oji vidurinė mokykla (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas * Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):.. nepiniginiam turtui įsigyti.2. kitoms išlaidoms kompensuoti Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš kitų šaltinių: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš viso finansavimo sumų * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

4 4 Lentvario -oji vidurinė mokykla (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 204 M. KOVO MĖN. 3 D. ketvirtis (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. (data) Švietimo programa (programos pavadinimas) Mokinio krepšelis (litais, ct) Asignavimų planas, įskaitant Gauti Išlaidų patikslinimus asignavimai ekonominės Eil. kartu su Panaudoti Išlaidų pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu 2 IŠLAIDOS , , , ,00 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , ,00 20,00 92, Prekių ir paslaugų naudojimas , ,00 20,00 92, Prekių ir paslaugų naudojimas , ,00 20,00 92, Prekių ir paslaugų naudojimas , ,00 20,00 92, Mityba Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) Ryšių paslaugos Transporto išlaikymas Apranga ir patalynė Spaudiniai 2 000, Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės ,00 000, Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 24 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 203 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. K-388 redakcija)

5 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos kėlimas ,00 500,00 0,00 0, Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos ,00 500,00 00,00 82, Turto išlaidos Palūkanos Nerezidentams Nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams Kitiems valdymo lygiams Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui 59

6 Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 99

7 7 2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama pinigais Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos Kitos išlaidos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo 25 finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios 26 sektoriui) 2 9 Subsidijos Subsidijos Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams savivaldybėms Einamiesiems tikslams kitiems valdžios 34 sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti Investicijos Investicijos, skirtos savivaldybėms

8 Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui 40 3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 Žemė 44 3 Žemė 45 3 Žemė Pastatai ir statiniai Pastatai ir statiniai Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai Vertybės Vertybės Muziejinės vertybės Antikvariniai ir kiti meno kūriniai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 2 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas Strateginės ir neliečiamosios atsargos Strateginės ir neliečiamosios atsargos

9 9 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos Kitos atsargos Kitos atsargos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos parduoti Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Žemės gelmių ištekliai Gyvuliai ir kiti gyvūnai Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) Vidaus Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas 22

10 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 3 3 Vidaus

11 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės 293

12 Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos 306 IŠ VISO , , , ,00 Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vladimiras Pileckis (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Ala Panasevič (vardas ir pavardė)

13 3 Lentvario -oji vidurinė mokykla (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 204 M. KOVO MĖN. 3 D. ketvirtis (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. (data) Švietimo programa (programos pavadinimas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 203 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. K-388 redakcija) Mokinio krepšelis (litais, ct) Asignavimų planas, įskaitant Gauti Išlaidų patikslinimus asignavimai ekonominės Eil. kartu su Panaudoti Išlaidų pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu 2 IŠLAIDOS 36000, , , ,00 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 2 Darbo užmokestis 3 2 Darbo užmokestis 4 2 Darbo užmokestis 5 2 Darbo užmokestis pinigais Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos Socialinio draudimo įmokos Socialinio draudimo įmokos Socialinio draudimo įmokos 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Mityba , , , , Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) Ryšių paslaugos Transporto išlaikymas Apranga ir patalynė Spaudiniai Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės , , , , Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 24

14 2 2 2 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos kėlimas Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos ,00 500,00 200,00 97, Turto išlaidos Palūkanos Nerezidentams Nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams Kitiems valdymo lygiams Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui 59

15 Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 99

16 2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama pinigais Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos Kitos išlaidos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo 25 finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios 26 sektoriui) 2 9 Subsidijos Subsidijos Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams savivaldybėms Einamiesiems tikslams kitiems valdžios 34 sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti Investicijos Investicijos, skirtos savivaldybėms

17 Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui 40 3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 Žemė 44 3 Žemė 45 3 Žemė Pastatai ir statiniai Pastatai ir statiniai Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai Vertybės Vertybės Muziejinės vertybės Antikvariniai ir kiti meno kūriniai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 2 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas Strateginės ir neliečiamosios atsargos Strateginės ir neliečiamosios atsargos

18 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos Kitos atsargos Kitos atsargos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos parduoti Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Žemės gelmių ištekliai Gyvuliai ir kiti gyvūnai Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) Vidaus Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas 22

19 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 3 3 Vidaus

20 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės 293

21 Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos 306 IŠ VISO , , , ,00 Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vladimiras Pileckis (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Ala Panasevič (vardas ir pavardė)

22 22 Lentvario -oji vidurinė mokykla (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 204 M. KOVO MĖN. 3 D. ketvirtis (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. (data) Švietimo programa (programos pavadinimas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 203 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. K-388 redakcija) Finansavimo šaltinio B Biudžetas (litais, ct) Asignavimų planas, įskaitant Gauti Išlaidų patikslinimus asignavimai ekonominės Eil. kartu su Panaudoti Išlaidų pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam įskaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui praėjusių metų lėšų likučiu 2 IŠLAIDOS , , , ,93 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos 60400, , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Prekių ir paslaugų naudojimas , , , , Mityba 6 300,00 300,00 356,95 356, Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 7 000,00 200,00 226,36 226, Ryšių paslaugos 8 500,00 200,00 04,45 04, Transporto išlaikymas Apranga ir patalynė Spaudiniai 2 000,00 300, Ginklai ir karinė įranga Kitos prekės ,00 000,00 600,00 600, Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 24

23 Finansavimo šaltinio B Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos kėlimas ,00 500, Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Veiklos nuoma Komunalinės paslaugos , , , , Kitos paslaugos , , , ,7 2 3 Turto išlaidos Palūkanos Nerezidentams Nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams Kitiems valdymo lygiams Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui 59

24 24 Finansavimo šaltinio B Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Dotacijos kitiems valdymo lygiams Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 99

25 Finansavimo šaltinio B 2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama pinigais Darbdavių socialinė parama natūra Kitos išlaidos Kitos išlaidos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo 25 finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios 26 sektoriui) 2 9 Subsidijos Subsidijos Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams Einamiesiems tikslams savivaldybėms Einamiesiems tikslams kitiems valdžios 34 sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti Investicijos Investicijos, skirtos savivaldybėms

26 Finansavimo šaltinio B Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui 40 3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 Žemė 44 3 Žemė 45 3 Žemė Pastatai ir statiniai Pastatai ir statiniai Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai Vertybės Vertybės Muziejinės vertybės Antikvariniai ir kiti meno kūriniai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 2 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas Strateginės ir neliečiamosios atsargos Strateginės ir neliečiamosios atsargos

27 Finansavimo šaltinio B 3 3 Strateginės ir neliečiamosios atsargos Kitos atsargos Kitos atsargos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos parduoti Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 4 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Žemės gelmių ištekliai Gyvuliai ir kiti gyvūnai Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) Vidaus Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas 22

28 28 Finansavimo šaltinio B Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (suteiktos) Paskolos (suteiktos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 3 3 Vidaus

29 Finansavimo šaltinio B 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikės Ilgalaikės Užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) Kiti indėliai (pinigai bankuose) Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas Trumpalaikiai Ilgalaikiai Išvestinės finansinės priemonės Išvestinės finansinės priemonės Trumpalaikės Ilgalaikės 293

30 30 Finansavimo šaltinio B Paskolos (grąžintinos) Paskolos (grąžintinos) Trumpalaikės Ilgalaikės Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos 306 IŠ VISO , , , ,93 Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vladimiras Pileckis (vardas ir pavardė) Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Ala Panasevič (vardas ir pavardė)