VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Blindžių g. 19-5, Vilnius 2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Blindžių g. 19-5, Vilnius 2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA 2019 m. balandžio 25 d. protokolu VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Blindžių g. 19-5, Vilnius 2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio 6 d., Vilniaus miesto savivaldybėje. Įmonės kodas yra Buveinė yra Blindžių g. 19-5, Vilniuje. Įmonės pagrindinė veikla yra sportinis ir rekreacinis švietimas, sporto klubų veiklą. Įmonės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d m. gruodžio mėn. 31 d. įmonėje buvo 4 darbuotojai. Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta euras (EUR). Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei Verslo apskaitos standartais (VAS). Toliau apibūdinti svarbiausi apskaitos principai. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra nemažesnė nei 150 EUR metų gruodžio 31 d. įmonės ilgalaikio turto vertė buvo 349 EUR. Atsargos Finansinėse ataskaitose atsargos pateikiamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro įsigijimo kaina bei susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu.

2 Savikaina apskaičiuojama taikant FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausia sunaudojamos anksčiau įsigytos ar pagamintos atsargos). Grynoji realizacinė vertė yra įprastinėmis verslo sąlygomis numatoma pardavimo kaina, atėmus produkcijos užbaigimo savikainą ir pardavimų sąnaudas metų gruodžio 31 d. atsargų buvo už 514 EUR. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Įmonės grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitoje metais gruodžio 31 d. pinigų likutis buvo EUR. Gautinos sumos Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms sumoms. Įmonėje 2018 m. gruodžio 31 d. gautinos sumos sudarė 2200 EUR. Įsipareigojimai Įmonės įsipareigojimų iš viso yra 8001 EUR: EUR įmonė skolinga už aikštės nuomas ir komunalines paslaugas, EUR mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai Gautas finansavimas Per 2018 metus naujų narių mokesčių įmonė negavo metus įmonė gavo paramos tiek piniginėmis lėšomis, tiek natūra. Apačioje detalizuojama gauta parama. Rėmėjo pavadinimas Labdaros ir paramos fondas "Padėk gatvės vaikams" Bendra paramos suma per 2018 metus (Eur) Pastabos 23242,05 Piniginės lėšos VšĮ "Vyrų fondas" 2100,00 Piniginės lėšos MB SPV Projektai 300,00 Piniginės lėšos UAB Elconsa 300,00 Piniginės lėšos

3 UAB Logistikos čempionai 3000,00 Piniginės lėšos UAB Manirenta 200,00 Piniginės lėšos UAB "HORMANN BALTIC" 2000,00 Piniginės lėšos UAB "Mano būstas" 3000,00 Piniginės lėšos UAB "Terra Service" 750,00 Piniginės lėšos UAB "ND INTERNATIONAL" 453,00 Piniginės lėšos UAB Žemės plėtra 200,00 Piniginės lėšos Deutsch Litauische Fussball Freundschaf e.v. DLFF e.v. Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje Labdaros ir paramos fondas "Padėk gatvės vaikams" 1500,00 Piniginės lėšos 7979,00 Piniginės lėšos 2345,00 Lietuvos futbolo federacija 124,00 Valstybinė mokesčių inspekcija 10728,01 Parama natūra, futbolo inventorius Parama natūra, futbolo inventorius 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama Modestas Sriubas 50,00 Piniginės lėšos Viso: 58271,06 Per 2018 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 19425,00 EUR NVŠ lėšų. Per 2018 metus iš Vilniaus miesto Savivaldybės gauta 4900,00 EUR projektinių lėšų, kurios buvo skirtos vasaros stovykloms ir Kalėdų šventei. Per 2018 metus iš Vilniaus rajono Savivaldybės gauta 1920,00 EUR NVŠ lėšų. Per 2018 metus iš Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje gauta 7979,00 EUR paramos. Tai 85 procentai vykdomo projekto, kuris per 2018 metus tik prasidėjo ir baigsis 2019 metais.

4 Per 2018 metus suteikė paramos: tiek piniginėmis lėšomis, tiek natūra. Apačioje lentelėje detalizuojama suteikta parama: Paramos gavėjo pavadinimas Bendra suteiktos paramos suma per 2018 metus (Eur) VŠĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas" 778,00 Pastabos Parama natūra, sportinė apranga vaikams. Lietuvos edukologijos universitetas 1640,00 Piniginės lėšos Viso: 2398,00 Per 2018 metus panaudota EUR per metus gautos paramos iš įvairių juridinių bei fizinių asmenų, bei EUR gautų iš valstybės, savivaldybės biudžeto už vykdytus projektus. Taip pat per 2018 metus panaudota dalis iš EUR gautų pajamų už suteiktas paslaugas, t.y. už mokestis už vaikų treniruotes, stovyklas, parduotą sportinę aprangą. Gautos pajamos panaudotos taip: EUR sportinės aprangos įsigijimas EUR sportinis inventorius, trenerių veiklos apmokėjimas, turnyrų ir varžybų išlaidos EUR darbuotojų (vadovo ir trenerių) darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai; EUR sporto aikštelių nuoma ir komunalinės paslaugos; EUR skelbimų, ryšių, kanceliarinės išlaidos; EUR transporto sąnaudos; EUR amortizacijos sąnaudos; EUR kitos įvairios veiklos sąnaudos EUR suteikta parama Įmonė neturi neapibrėžtų ir finansinėje atskaitomybėje neatspindėtų įsipareigojimų, suteiktų garantijų ir pan.

5 Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką, nėra. Direktorius Donatas Tvarijonas