2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t"

Transkriptas

1 2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai... 6 I. De gu tie nė - Puns ko lietuvių viešnia...10 Val do vų rū mai pi lie ti nis pro jek tas ar mal da ply tai?...11 Pi lie ty bę iš sau go ti bus paprasčiau...13 Moks li nė kon fe ren ci ja lie tu vių ka riai iš ei vi jo je...14 Auk so paukš tė nu tū pė į,,spin du lio ran kas...16 Man ma ma pa li ko ne na mą ar pi ni gų, o Spin du lį...16 tautinių mažumų ir išeivijos departamente Ap do va no ti raštin giau sie ji užsie nio lie tu viai...18 plb kraštų žinios Se niai bu vo su si rin kę tiek daug lie tu vių...19 Iš Budapešto lie tu vių gy ve ni mo...21 Ma no dar bas pa dė ti su si drau gau ti...23 Tūks tant me čio žvaigž dė įteik ta Dub li ne...24 Lie tu viško pa va sa rio dvelks mas...25 Ai ri jos lie tu viai pa si ti ko Pre zi den to rin ki mus...26 Kaip Me dei na puo se lė ja lie tu vy bę...27 Mask vos lie tu vių šven tės...28 Rei kia mei lės ir dar bo...30 Va sa rio 16-oji bu vo pro ga su si tik ti...32 Be ris so mies te ple vė suo ja Lie tu vos vė lia vos...33 Su da ry ti są ly gas ben dra vi mui...34 Gran dies pen kias de šimt me čio su kak tu vės...36 Or lan do me ras pa skel bė Lie tu vių die ną...38 Tra di ci niai ren gi niai ne tra di ciškai...39 Pasaulio lietuvio žinios Pro jek tas Ma to Šal čiaus ke liais...40 Ka zį Bra dū ną pri si me nant...41 Ra sos Šo liū nai tės Po sko či mie nės ne te kus...41 Dai nų šven tės pro gra ma...42 Nauji Pa sau lio lie tu vio au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai...42 Nuo sta bių su kak čių sū ku ry je Šis Pa sau lio lie tu vio nu me ris mus apsi aus nuo sta bių su kak čių ban ga Kau ne konfe ren ci ja pa mi nė tas Chi ca gos (JAV) Drau go 100-me tis ir Mississauga (Kanada) Tė viš kės ži bu rių 60-me tis. Re dak ci ja ga vo Ra mu nės Ku bi liū tės laiš ką su pri mi ni mu, kad Chi ca go s apylinkėse yra dar vie nas su kak tu vi nin kas šokių an sam blis Gran dis, ku ria me sa vo jau nystę yra pra lei dę per 1300 mer gai čių ir vai ki nų. O Vil niu je Auk so paukš tės no mi na ci ja pa ženklin tas Los An ge les šo kių an sam blio Spin du lys 60-me tis. Sa vo šim ta me čiu jau nuo liu ga li didžiuo tis ir Ar gen ti nos lie tu viai jie ke lias kar tas puo se lė jo Ne mu ną lie tu vių kul tū ros drau gi ją, prie kurios visada veikė pasididžiavimą kėlusi šo kių gru pė. Vi si šie įvy kiai pir miau sia reiš kia, kad lietu viš ko ji kul tū ra yra tęs ti nis pro ce sas, kad tai nė ra vie nos kar tos ar vie nos ide o lo gi nės gru pės rei ka las ir užda vi nys. Mat kul tū ro je su bė ga aukštes nių pa ska tų upe liai ir virs ta van de nin ga pla čia upe, ku rią už sie nio lie tu viai va di na lie tu vy be. Ir tai tam tik ras žen klas Lie tu vos lie tu viams, ku rie, be veik prieš dvi de šim tis me tų at ga vę lais vę ir išver tę ge le ži nę ir vi sas ki to kias už dan gas bei sienas, puo lė tai ky ti sau už sie nie tiš kas ma das, reiški nius ir daik tus, net kalbą. Vi sos mi nė tos su kak tys su si ju sios bū tent su anks tes nių kar tų va di na mo sios pir mo sios ir ant ro sios iš ei vi jos ban gos is to ri ja. Ir vi si šie tęsti niai pro ce sai to kie kaip spau da ir me no vie netai, su si ję su Ame ri ka ne tik šiau rės, kur mū sų tau tie čių gy ven ta ir gy ve na ma ypač gau siai, bet ir su pie tų. Amerika kažkodėl lietuvius viliojo nuo senų laikų. Tai gi mo ky tis tu ri ko vie ni iš ki tų už sienio lie tu viai iš Lie tu vos ir Lie tu vos lie tu viai iš sa vo tau tie čių, gy ve nan čių sve tur. Ir svar bu, kad tie mai nai vyks ta. Dar vie nas to pa si reiš ki mas yra at ei nan čią va sa rą Lie tu vo je vyk sian ti Pa saulio lie tu vių dai nų ir šo kių šven tė, skir ta Lie tu vos var do tūks tant me čiui pa žy mė ti. Jo je da ly vaus ir ge riau si už sie nio lie tu vių me no ko lek ty vai. O pri si mi nus va sa rą, ne ga li ma ne pa mi nė ti ir tuo me tu Vil niu je vyk sian čio Pa sau lio Lie tu vių Bendruo me nės sei mo, ku ris, Lie tu vai ta pus lais vai, pa pras tai vyks ta tė vy nė je. O tai jau ne be vien tik kul tū ri nis reiš ki nys tai ir tam tik ra pras me po liti kos da ly kas te gu ir kul tū ri nės po li ti kos. Iki ma lo nių su si ti ki mų šią va sa rą. Aud ro nė V. Škiu dai tė 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 3

2 pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą Pra ėju sia me PL nu me ry je pra ne šė me, kad il ga me tei JAV LB švie ti mo dar buo to jai Re gi nai Ku čie nei, bu vu siai Pa sau lio lie tu vio re dak to rei, bu vo įteik ta JAV LB švie ti mo pre mi ja ir trum pai ją pri sta tėme. Šian dien pa teikia me jos at sa ky mus į PL klau si mus, kuriuo se gi liau pa žinsi me šią atsidavusią vi suo me ni nin kę. Kaip at si ti ko, kad pa su kote į švie ti mą? Ta pro ga pri si minki te ir sa vo gy ve ni mo ke lią, tikriau siai ja me ir yra at sa ky mas į šį klau si mą. O gal mo ky to ja ta po te iš rei ka lo? Nie ka da ne gal vo jau tap ti mo ky to ja. Kai po Ant ro jo pa sau linio ka ro mū sų šei ma at vy ko į JAV, ap si gy ve no me Oma ha, Ne bras ka. Po įsi tvir ti ni mo nau ja me kraš te, va karais lan kiau biz nio ko le gi ją ir gal vojau įsi dar bin ti ban ke. Bet gy ve ni mas pa dik ta vo ki taip. Su kū riau šei ma su Vik to ru Ku ču ir su si lau kė me Li no ir Vik to ri jos. Vy ras ne be lei do dirbti, bet au gin ti ir auk lė ti vai kus lie tuviš ko je dva sio je. Įsi jun giau į skau tų veik lą, bu vau Auš ros Var tų tun to tun ti nin kė, dir bau LSS va di jo je ir t.t. Li tu a nis ti nė je mo kyk lo je abu vai kai bu vo tvir ti mo ki niai. Mo kyk lai visa da rei ka lin ga pa gal ba, to dėl įsijun giau į tė vų ko mi te tą. Kris ti jo no Do ne lai čio lit. mo kyk los di rek to rius Ju lius Sir ka pa kvie tė ma ne Aukš tes- RE GI NĄ KU ČIE NĘ LR PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS AP DO VA NO JA DI DŽIO JO LIE TU VOS KU NI GAIKŠ ČIO GE DI MI NO IV LAIPS NIO OR DI NU M. nio jo je mo kyk lo je dės ty ti li te ra tū rą. Jau trū ko tik rų jų Lie tu vo je bai gusių pe da go gi kos moks lus mo ky to jų. Dės čiau pas ku ti nėms kla sėms (7 ir 8 kl.), to dėl ge ro kai tu rė jau ruoš tis, pa ti to bu lin tis. Nau do jau si oku puoto je Lie tu vo je leis tais li te ra tū ros va do vė liais, ži no ma, tu rė jau skaity ti tarp ei lu čių. Mė gau sa vo moki nius ir jie ma ne, bet bu vau reik li. Pra ti nau mo ki nius ap ra šy ti mo kyklos įvy kius, šven tes, be si lan kan čius žy mes nius as me nis. Aiš ku, pa tai syda vau (jiems iš aiš kin da vau ko dėl) ir siųs da vau į Drau gą. Kiek vie nas mo ki nys su ma lo nu mu no rė jo ma ty ti sa vo pa var dę. Pa ti pa ruo šiau 12 mokyk los met raš čių. Po to te ko pa čiai va do vauti mo ky to jams daug me tų bu vo te JAV LB Švie ti mo ta ry bos pir minin kė. To me to LB Kraš to val dy bos pirm. dr. An ta nas Raz ma pa kvie tė ma ne Švie ti mo ta ry bos pri mi nin ke. To se pa rei go se prie skir tin gų Kraš to val dy bos pir mi nin kų iš bu vau 12 metų. Ne bai gu si dar bo JAV Švie ti mo ta ry bo je PLB val dy bos pirm. Vy tauto Ka man to bu vau pa kvies ta Švie timo ko mi si jos pir mi nin ke. Ku rį lai ką sė dė jau ant dvie jų kė džių ta rybo je ir val dy bo je. Dar bas PLB Švie ti mo ko misi jo je bu vo la bai įdo mus. Su si paži nau ir su si ra ši nė jau su Lat vi jos, Len ki jos (Puns ko), Ka ra liau čiaus, Gu di jos, Mask vos, Uk rai nos ir kt. mo kyk lo mis. Įtrau kė me ir šių mokyk lų mo ki nius į ra ši nių kon kur sus. Net ne įsi vaiz da vau, kad jie tu rė jo tokių gra žių, tvir tų ži nių apie se ne lių gim ti nę. Bu vo ga li ma jaus ti se ne lių įta ką, jų no rą vai kai čiams per duo ti tai, kas vy ko pra eity je, sa vo var gus. 4 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

3 Pasaulio lietuvio svečias JAV LB ŠVIE TI MO TA RY BA: RA MU NĖ KU BI LIŪ TĖ, RE GI NA KU ČIE NĖ, IRE NA VI- LI MIE NĖ, ALI CI JA BRA ZAI TIE NĖ; (2 EI LĖ JE) VIK TO RAS KU ČAS, IRE NA SA DE VI ČIE NĖ, AN TA NAS JA RŪ NAS IR AL DO NA RAU CHIE NĖ Juos ap do va no da vo me pi ni gi nė mis pre mi jo mis, ruoš da vom ra ši nių leidi nius. Pe rė mu si dar bą PLB Švie timo ko mi si jo je kly dau ma ny da ma, kad ga lė si me nau do tis Ame ri kos litu a nis ti nių mo kyk lų pro gra ma. Supra tau, kad kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją pro gra mą. Mes tik ga li me pa tar ti, pa dė ti, fi nan siš kai pa rem ti. Ko kią li tu a nis ti nę mo kyk lą at ra do te į ją at ėju si, kaip ji vys tė si Jums da ly vau jant švie ti mo pro cese ir ko kia ji yra da bar? Kuo mokyk la pa si kei tė at kū rus ne pri klauso my bę? Man at ėjus mo ky to jau ti į litu a nis ti nę mo kyk lą mo ki nių lie tu vių kal ba bu vo la bai ge ra, nes tai bu vo pir mo sios at vy kė lių kar tos vai kai. Na muo se, šei mo je, vy ra vo lie tu vių kal ba. Lai kui bė gant mo ki nių lie tuvių kal bos žo din gu mas ėmė sil pnėti, nes vei kė ame ri kie tiš ka ap lin ka, drau gai, TV. Bai gę pra di nę mo kyk lą (t.y. 6 sky rius) to liau jos ne be lan kė, RE GI NA IR VIK TO RAS KU ČAI PA SI TIN KA VE DY BI NIO GY VE NI MO 50-ME TĮ nes ne vi si tė vai rū pi no si iš lai ky ti lie tu vy bę. Ma žes nė se lie tu vių ko loni jo se mo kyk lė lės pra dė jo už si da ryti, Lie tu vai at kū rus ne pri klau so my bę tė vai ne be ma tė tiks lo vež ti vai kus į li tu a nis ti nes mo kyk las. Kam ta kalba bus rei ka lin ga? jie gal vo jo. Ta čiau mo ki nių, ku rie lan kė si Lietu vo je so viet me čiu kad ir 5 die nas, kal ba la bai pa ge rė jo, nes ten su si ti ko su pus bro lių. Ben dra vo tik lietu viš kai. To dėl mes, PLB Švie ti mo ko mi si ja, sten gė mės pa rem ti fi nansiš kai ir ra gi no me mo ky to jas vež ti vai kus į Lie tu vą, su si pa žin din ti ir leis ti jiems įsi tin kin ti, kad Lie tu va yra ne tik va do vė lių pus la piuo se, kad ji yra gy va. Ypač Ka ra liau čius tas ke lio nes tę sia. Mes di džia vo mės sa vo mo ki niais, ku rie, Lie tu vai iš silais vi nus, va žia vo ten dirb ti, pa dė ti mo ky tis an glų kal bos. Nors ne daug, bet yra, ku rie pa mi lo Lie tu vą ir li ko ten gy ven ti. Ko kias ma to te ten den cijas, ko kią įsi vaiz duo ja te li tu a nis tinio švie ti mo at ei tį? Nors mo ki nių dau gė ja, bet ar da bar be si mo kančių jų pro cen tas yra di des nis, ly ginant su oku pa ci niu lai ko tar piu? Gal aš esu op ti mis tė, bet ma nau, kad mo kyk los gy vuos dar il gai, gal kei sis mo ki nių skai čius ir jų pa jė gu mas. Pas mus, JAV, taip pat buvo gal vo jama, kad jos iš si lai kys ne il giau kaip de šimt me tų. Tuo met, kai Lie tuv a bu vo oku puo ta, be si mokan čių jų skai čius bu vo di des nis negu da bar. Tė vams net ne bu vo klau simo, ar leis ti vai ką į li tu a nis ti nę mokyk lą. Pir mo sios kar tos vai kai bu vo tvir ti lie tu viu kai, nes vi sur gir dė jo ir pa tys var to jo lie tu vių kal bą. Ma nau, kad li tu a nis ti nių mokyk lų žy dė ji mo me tai bu vo m. Mo kyk las lan kė dau giau kaip 3000 mo ki nių. Man pe rė mus vado va vi mą mo ki nių bu vo 1200, vė liau su ma žė jo. Li ko ar ti tūks tan čio. Kiek mo ki nių lan ko mo kyk las šiuo me tu, sta tis ti kos ne ma čiau. Nau jie ji at ei viai gan il gai sa vo vai kų ne lei do į lit. mokyk las. Da bar Chi ca go je ir jos apy linkė se mo ko si ar ti tūks tan čio mo ki nių Balandis / Pasaulio lietuvis 5

4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai SEK CI JOS DRAU GO DIEN RAŠ ČIO PRA EI TIS IR AT EI TIES PER SPEK TY VOS MO DE- RA TO RĖ DR. DA LIA KUI ZI NIE NĖ IR PRA NE ŠĖ JAI PROF. DR. JUO ZAS SKI RIUS, ARŪ NAS AN TA NAI TIS, MY KO LAS DRUN GA Kau ne, Iš ei vi jos ins ti tu te, vei kian čia me prie Vy tau to Didžio jo uni ver si te to (VDU), vy ko di džiu lė dvie jų die nų kon fe ren ci ja Lie tu vių iš ei vi jos spau da: is to ri ja ir da bar tis. Per skai ty ta ne to li tris dešim ties pra ne ši mų še šio se sek ci jo se ( Drau go dien raš čio pra ei tis ir atei ties per spek ty vos ; Ka na dos lietu vių spau da ; Kul tū ros at spin džiai lie tu vių iš ei vi jos spau do je ; Tarp Lie tu vos ir iš ei vi jos ; Lie tu vių išei vi jos spau dos li ki mai ; Iš šū kiai lie tu vių iš ei vi jos spau dai po 1990 m. ), pra ne šė jai Kau no (VDU), Vil niaus (VU), Vil niaus pe da go ginio (VPU), Klai pė dos (KU), Šiau lių (ŠU) uni ver si te tų, Lie tu vių li te ra tūros ir tau to sa kos ins ti tu to moks li niai dar buo to jai, už sie ny je ir Lie tu vo je ei nan čių lie tu viš kų lei di nių at sto vai, bib lio te kų dar buo to jai ir net pe dago gai. Kon fe ren ci ja bu vo skir ta pažy mė ti JAV, Chi ca go je, ei nan čiam Drau go dien raš čiui, mi nin čiam 100-ąsias me ti nes, ir prieš 60 me tų Ka na do je įsteig tiems Tė viš kės žibu riams. Kon fe ren ci ją svei ki no VDU rek to rius prof. Zig mas Ly de ka, pažy mė jęs, kad ir prie pa čio Kau no uni ver si te to at kū ri mo bei jo au gi ni- mo pri si dė jo už sie nio lie tu viai pirmie ji at kur to uni ver si te to rek to riai bu vo prof. A. Avižie nis ir prof. B. Vaš ke lis, sa vo pa ty ri mą įgi ję ir puose lė ję už sie nio uni ver si te tuo se. Į su si rin ku sius krei pė si nauja sis Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy riau sy bės gen. di rek to rius Ar vy das Dau no ravi čius, pir miau sia įver ti nęs kon feren ci jos ren gė jo Iš ei vi jos ins ti tu to, kaip iš ei vi jos in te lek tu a li nės veik los ty ri nė to jo ir ži nių apie už sie nio lie tuvius kau pė jo, vaid me nį bei pa žy mėjęs, kad TMID ir Iš ei vi jos ins ti tu tas ke le tą me tų ar ti mai ben dra dar biau ja, ir tai ga li bū ti sek ti nas pa vyz dys kitoms vals ty bės ins ti tu ci joms. Akivaiz du, kad be sva raus aka de mi nio in dė lio stra te gi niuo se LR Vy riau sybės do ku men tuo se įtvir tin tų in tegra lios tau tos bei glo ba lios Lie tu vos pro jek tų re a li za vi mas yra sun kiai įsi vaiz duo ja mas, sa kė sve čias. A. Dau no ra vi čius, ke le tą metų Chi ca go je dir bęs gen. kon su lu ir tu rė jęs ga li my bių su si pa žin ti su tenykš čio lie tu vių dien raš čio veik la ir is to ri ja, jam skyrė dau giau dė me sio: Šim ta me tis jau nuo lis Draugas per iš ti są am žių trun kan čią isto ri ją tam pa sa vo tiš ku veid ro džiu, at spin din čiu skir tin gų už sie nio lietu vių kar tų gy ve ni mą, sa kė prele gen tas. Įdo mu žvelg ti, kaip pats laik raš tis kei tė si kei čian tis kar toms, kaip kei tė si po žiū ris į dau ge lį daly kų. Tai ke lias nuo gry no rių iki po Ko vo 11-osios at vy ku sių tau tiečių. Šio dien raš čio pus la piuo se, jo in te lek tu a li niuo se ir ide o lo gi niuo se dis pu tuo se bu vo ieš ko ta spren di mų pa čiais ak tu a liau siais mū sų tau tos ir vals ty bės eg zis ten ci jos klau si mais. Ma nau, kad ša lia lie tu viš ko žodžio puo se lė ji mo tai yra di džiau sias Drau go nuo pel nas. Pir mo ji kon fe ren ci jos da lis kaip tik ir bu vo skir ta šim ta me čiam Drau gui. Bu vo per skai ty ti ke tu ri pra ne ši mai: Eval das Biels kus (VU) ap žvel gė laik raš čio pra di nio etapo m. lai ko tar pį, kuomet lei di nys ėjo kar tą per sa vai tę; prof. Juo zas Ski rius (VPU) at skleidė il giau siai re dak to ria vu sio ( ) Le o nar do Ši mu čio iš skir tinės as me ny bės ir ryš kaus Ame ri kos lie tu vių vi suo me nės vei kė jo veik lą bei as me ny bės bruo žus; Arū nas Anta nai tis (VDU) nag ri nė jo vė les nio lai ko tar pio m. dienraš čio ve da mų jų te ma ti ką. My ko las Drun ga (VDU), pats m. bu vęs Drau go vie nas iš re dak torių, pa si da li jo pri si mi ni mais ir patei kė sam pro ta vi mų apie Drau go reikš mę iš ei vi jos vi suo me ni niam ir kul tū ri niam gy ve ni mui. Drau go stip ry bė su ge bė ji mas jung ti lie tu vius Ka dan gi ki to to kio il ga am žio ir dar gyvuojančio lie tu viš ko lei dinio kaip Drau gas nė ra net Lie tuvo je, ap si sto ki me prie jo il gė liau. Štai ir prof. dr. J. Ski rius sa ko, kad laik raš tis, kaip ir 41 me tus jį re daga vęs Le o nar das Ši mu tis, yra iš ti sa lie tu vių iš ei vi jos Ame ri ko je epo cha. Ši mu tis vie nas gar siau sių Ame ri kos lie tu vių vei kė jų. Tai stambiau sių Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų or ga ni za ci jų vie nas iš va do vų ilga me tis Ame ri kos lie tu vių ta ry bos 6 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

5 tėvynėje pir mi nin kas ir dau ge lio po li ti nių bei vi suo me ni nių ak ci jų, ren gi nių, komi te tų va do vas bei ini cia to rius. Jo svo rį iš ei vi jo je iliust ruo ja ir tai, kad 1926 m. Lie tu vos III Sei me, krikščio nių de mok ra tų frak ci jo je, L. Šimu tis dir bo kaip Ame ri kos lie tu vių ka ta li kiš ko sios vi suo me nės at sto vas. Jis bu vo ant ras po Ju liaus Kau po, dir bu sio Stei gia ma ja me Sei me, išei vi jos at sto vas Lie tu vos sei muo se, sa kė is to ri jos pro fe so rius. L. Šimu tis į Drau gą at ėjo jau kaip pa sižy mė jęs ži niask lai di nin kas, tu rin tis re da ga vi mo pa tir tį: m. jis dir bo žur na le Vy tis ir sa vaitraš ty je Ka ta li kas, o m. bu vo sa vait raš čio Gar sas re dak torius. Be to, tu rin tis li te ra to ta len tą, pri pa žin tas kaip ne blo gas po etas. Ne pas ku ti nė je vie to je bu vo ir jo įta kingų drau gų Ame ri kos lie tu vių kuni gų prel. I. Al ba vi čiaus, M. Kru šo, K. Ur ba na vi čiaus re ko men da ci jos. Ka ta li kiš kų or ga ni za ci jų vei kė jai tikė jo si, kad gar sus iš ei vis ir ži no mas Lie tu vo je žmo gus, ne ku ni gas (kaip iki tol bu vo įpras ta), Ši mu tis su gebės pa di din ti skai ty to jų ra tą, su stiprin ti pa tį dien raš tį. Vi siems bu vo žino ma jo prin ci pi nė nuo sta ta siek ti vi sų lie tu vių vie ny bės ir be rei ka lingos prieš prie šos. Ir iš ties Ši mu čio re da ga vi mo lai ko tar piu dien raš ty je aiš kiai pa ste bi mas ven gi mas pla čiau įsi trauk ti į iš ei vių tarps ro vi nius ginčus. Į tai at krei pė dė me sį ne vie nas Ši mu čio veik los ty ri nė to jas, ver tinto jas įvai riuo se iš ei vi jos spau di niuose. Bū ti na pa brėž ti, kad Ši mu čiui dir bant dien raš ty je Drau gas tampa pa kan ka mai nuo sai kus Lie tu vos ir jos val džios at žvil giu po 1926 m. per ver smo. Kai tuo tar pu Darbi nin kas bu vo ga na griež to kri ti ko po zi ci jo se. Tie sa, ir Drau go pusla piuo se pa ste bi ma kri ti ka, kai valdžia vyk dė su var žy mus, nu kreip tus prieš Lie tu vos baž ny čią ir ka ta li kiškas or ga ni za ci jas. Mi nė tą laik raš čio nuo sai ku mą ap spren dė as me ni nė Šimu čio pa tir tis 1926 m. Lie tu vos Seime, be tar piš kas Lie tu vos po li ti nės si tu a ci jos ste bė ji mas ir ver ti ni mas. Nors per ver smas ir įves ta dik ta tū ra PRA NE ŠĖ JA IŠ KLAI PĖ DOS UNI VER SI TE TO DA NU TĖ PET RAUS KAI TĖ, KAL BĖ JU SI APIE MU ZI KI NIO GY VE NI MO AK TU A LI JAS, IR BU VĘS VDU REK TO RIUS PROF. A. AVI- ŽIE NIS PER TRAU KĖ LĖS TARP SEK CI JŲ PO SĖ DŽIŲ ME TU jo, kaip il gus me tus gy ve nu sio demok ra ti nė se vals ti jo se, ne ten ki no, bet tam jis pri ta rė kaip lai ki nai priemo nei. Jo ar ti mas bi čiu lis prof. K. Pa kštas, pri si min da mas tas die nas, pa sa ko jo, kad kai po per ver smo jis nu ė jo pas Ši mu tį ir pra ne šė jam, kas at si ti ko, šis ap si ka bi nęs pro fe so rių pa sa kė: Dė kui Die vui, Lie tu va išgel bė ta. Kaip au ten tiš kas liu di ji mas nuskambėjo il ga me čio žur na lis to, bu vu sio Lais vės ra di jo ir Draugo ben dra dar bio My ko lo Drun gos pra nešimas. Ver ta pa teik ti šią il go ką ištrau ką, nes pra ne šė jas žvel gia plačiau į to lai ko tar pio idė ji nį ir kultū ri nį fo ną ir lei džia su si da ry ti la bai aiš kų iš ei vių gy ve ni mo vaiz dą: Ano šimt me čio de vin tą jį de šimt me tį, kai Chi ca go je nu stojo ei ti Nau jie nos, o Lie tu va Ko vo 11-osios ak tu dar ne bu vo at kū ru si ne pri klau so my bės, Drau gas iš viso bu vo vie nin te lis pa sau ly je laisvas lie tu viš kas dien raš tis, sa kė M. Drun ga. Lais vas ta pras me, kad jokios vals ty bės vy riau sy bės re dak toriams ir ben dra dar biams ne lie pė nei ką spaus din ti, nei ko ne spaus din ti. Toks Drau gas bu vo ir per vi są savo eg zis ta vi mo šimt me tį: ir kai pradžio je dar ne bu vo dien raš tis, ir kai iš ti sus de šimt me čius vė liau ne bu vo vie nin te lis dien raš tis. Jis vi są lai ką bu vo ir te bė ra lais vas. Ži no ma, tai nė ra joks ypa tin gas jo nuo pel nas, nes Ame ri ko je ki taip ir bū ti ne ga li. Vi si laik raš čiai ten lais vi nuo valdžios di ri ga vi mo. Iš da lies dėl to taip leng vai pa ste bi mas jų kon tras tas su, pvz., ta ry bi nės oku pa ci jos de šimtme čiais ėju siais le ga liai siais Lie tuvos laik raš čiais. Tie sa, ne sant iš ori nės cen zūros žur na lis tas ga li pa tir ti vi suo menės ar įta kin gos jos da lies spau di mą. Tai bū din ga ir šian die ni nei Lie tu vai. Pvz., sep tin ta ja me de šimt me ty je sun ku bū tų bu vę įsi vaiz duo ti Drauge ar net Aki ra čiuo se straips nį ar skai ty to jo laiš ką, už sto jan tį ho mosek su a lus Opūs klau si mai daž nai ves da vo prie nau jų laik raš čių at sira di mo. Aki ra čiai ne bū tų gi mę, jei gu sep tin to jo de šim te čio vi du ry je ir pa bai go je tam tik rais klau si mais bū tų bu vę leng va pa si sa ky ti ar ba pa grin di nia me dien raš ty je Draugas, ar ba du kart per sa vai tę iš ei da Balandis / Pasaulio lietuvis 7

6 tėvynėje APIE LAIS VI NI MO OR GA NI ZA CI JAS IR JŲ SPAU DĄ IŠ EI VI JO JE KAL BĖ JĘS DR. JUO- ZAS BA NIO NIS IR TREM TIES IR RE ZIS TEN CI JOS MU ZIE JAUS VE DĖ JAS DA RIUS JUO DIS, AT KREI PĘS DĖ ME SĮ Į DE STRUK CI NIUS KGB VEIKS MUS IŠ EI VI JOS SPAU DOS AT ŽVIL GIU vu sio je Dir vo je, ar ba sa vait raš tyje Dar bi nin kas. O tie klau si mai, pvz., bu vo to kie: ar leis ti na iš ei vi jos lie tu vių krep ši nin kams vyk ti į sovie tų oku puo tą Lie tu vą ir ten ke liose rung ty nė se su žais ti su Lie tu vos krep ši nin kais; ar ga li ma iš ei vi jos lie tu viams stu den tams iš vyk ti į Vilniaus uni ver si te te va sa rą ren gia mus kal bos ir kul tū ros kur sus; ar ga li ma reng ti iš Lie tu vos at vyks tan čių meni nin kų kon cer tus iš ei vi jos lie tuviams? Juk vi sais at ve jais tie žmonės, ku rie vyk da vo iš Lie tu vos, ir tie pro ce sai, ku rie iš ei viams at vy kus vyk da vo Lie tu vo je, bu vo griež tai KGB pri žiū ri mi. Į Lie tu vą iš Va karų at vyk da vo tik tie iš ei viai, ku riems So vie tų są jun ga su teik da vo vi zas, o tai jau reiš kė ben dra dar bia vi mą. Nega lė jai jo kių kon tak tų ne tu rė da mas gau ti so vie ti nės vi zos. Apie tai bu vo sun ku ra šy ti. Ir tik Aki ra čiuo se iš pra džių bu vo ga li ma apie tai ra šy ti. Ži no ma, apie tai kal bė ti rei kė jo atsar giai, ne tiek bi jant sa vų jų drausmės sar gy bi nių, kiek ne no rint pakenk ti Lie tu vo je pa si li ku siems ar po vieš na gės Lie tu vo je į JAV su grįž tantiems. Bet Aki ra čiams su stip rė jus ir pa dau gė jus abi pu siems kon taktams tarp iš ei vi jos ir Lie tu vos ir ki ti laik raš čiai, ypač Drau gas, pra dė jo šią te mą lies ti ir ne taip daž nai cenzū ruo ti skai ty to jų laiš kus. Nors ir to kių at ve jų pa si tai ky da vo pa kan kamai. To dėl Aki ra čiai tu rė jo dar bo, o po le mi ka su Drau gu ir to liau liko vie na mėgs ta miau sių Aki ra čių te mų. My ko las Drun ga at sklei dė pra ėju sio šimt me čio vi du rio lie tuviš kų jų laik raš čių ide o lo gi nį pa siskirs ty mą. Bū ta ke tu rių ga na skir tingų pa krai pų: ka ta li kiš ki, daž niau siai vie nuo li jų lei džia mi (ma ri jo nų dienraš tis Drau gas Chi ca go je ir pranciš ko nų sa vait raš tis Dar bi nin kas New Yorke, Bro ok ly ne); tau ti niai, kar tais va di na mi vi du rio sro vės (tai pir miau sia Cle ve lan de ėju si Dirva, lei džia ma du kart per sa vai tę, ir sa vait raš čiai Chi ca gos San dara bei New Yorko Vie ny bė ); social de mok ra ti niai (pvz., dien raš tis Nau jie nos Chi ca go je ir sa vait raštis Ke lei vis Bos to ne). Šių gru pių žmo nės vie ni su ki tais ben drau da vo, jau tė si vie nos ben druo me nės da li niai, nors jų lei diniai idė jiš kai šiek tiek ir sky rė si. Jie su ta rė, kad Lie tu vą rei kia lais vin ti nuo ko mu nis tų, sa kė M. Drun ga. Ir štai rei kia pa žy mė ti iš ei vi jo je visa da bu vo ir ko mu nis tų. Po pir mo jo pa sau li nio ka ro lie tu viai ko mu nis tai su da rė di džiau sią tau ti nę gru pę vi same Ame ri kos ko mu nis tų ju dė ji me; jie tu rė jo ir sa vo laik raš čius: New Yorko Lais vę ir Chi ca gos Vil nį. Jie sa ve va di no pa žan giai siais. Ypač Ant ro jo pa sau li nio ka ro metais ir po to jie ne tu rė jo jo kių ben drų rei ka lų su ka ta li kais, san da rie čiais ir ypač so cial de mok ra tais (ta da vadi no si so cia lis tais), ku rie gin či jo si su ko mu nis tais; jie ne bu vo Lie tu vių Ben druo me nės da lis... Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro šis fron tas vis ma žėjo, nors ko mu nis ti nė spau da iš si lai kė iki aš tun to jo de šimt me čio. Tai įvy ko bū tent dėl to, kad juos rė mė so vieti nis Vil nius straips niais, o gal ir pi ni gais. Bū tų įdo mu pa ty ri nė ti. Jų ben dra dar biai grei tai se no, nes netu rė jo ab so liu čiai jo kios jau ni mo pamai nos. Vai kai ir vai kai čiai jų spaudos ne skai tė, tuo tar pu iki šian dien skai to mas ir pa lai ko mas Drau gas (nors ir jo li ki mas jau at ro do ne džiugiai). Tai pa dė jo Drau gui su lauk ti 100 me tų, kad jis nuo lat bu vo ka tali kiš kos kryp ties ir jo ne taip stip riai ka ma vo vi di niai ne su ta ri mai, kaip, pvz., vi du rio sro vės ar kai rio sios spau dos, ku ri blaš kė si tarp so cialde mok ra tų ir ko mu nis tų. Drau gas vi sa da tu rė jo stip rų fi nan si nį pa grindą, stip rius re dak to rius ir ben dradar bius, o re dak to riai daž nai, bet ne per daug daž nai kei tė si....ka ta li kai ne si vai di jo ir su ka ta li kiš ku Dar binin ku, ir su kiek at ski rai be si reišku siais Lie tu vos vy čiais, se nų jų atei vių pa li kuo ni mis, ku rie jau sil pnai kal ba lie tu viš kai. Anot M. Drun gos, Drau go stip ry bė yra su ge bė ji mas bur ti ka tali kiš kos mas ty se nos lie tu vius, su tar ti su vi sais ir pa teik ti dau ge lį nuo monių bei in for ma ci jos. Ka na dos lie tu vių spau da Ka na dos lie tu vių spau dai buvo skir ta ant ro ji kon fe ren ci jos sekci ja ir per skai ty ti trys pra ne ši mai. Tė viš kės ži bu rių sa vait raš čio redak to rė Ra mū nė Sa ka lai tė Jo naitie nė at vyk ti ne ga lė jo, bet jos pra- 8 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

7 tėvynėje ne ši mas Ka na dos lie tu vių spau da bu vo per skai ty tas. Mil da Da ny tė iš Ka na dos kal bė jo to kia te ma: Imigran tų kar tų kai tos pro ce sas Ka na dos lie tu vių laik raš čio Ne pri klau so ma Lie tu va pir mai siais lei di mo me tais ( ): is to ri nis ir ide o lo gi nis kon teks tas ; Šiau lių uni ver si te to atsto vė Re gi na Kva šy tė bu vo pa si rinku si siau res nę te mą jau ni mas Kana dos lie tu vių spau do je. R. Sa ka lai tės Jo nai tie nės prane ši mą ti ki mės pri sta ty ti ki ta me nume ry je, šian dien ap si ri bo si te pla tesniu ant ro jo pra ne ši mo pri sta ty mu. Prof. M. Da ny tė sa vo pra ne ši me nupie šė pla tes nį lai ko tar pio, ka da gi mė pir mie ji Ka na dos lie tu vių laik raščiai, vaiz dą. Ji kalbėjo: Lie tu viai Ka na do je gy vena jau nuo XX a. pra džios, bet truko apie 3 de šimt me čius, iki su si da rė rei ka lin gos są ly gos kur tis laik raščiams, sa kė pra ne šė ja. No rin čių skai ty ti lie tu viš kus laik raš čius bu vo ir anks čiau, bet jų bu vo per ma žai ir jie bu vo pri vers ti pre nu me ruo ti įvairius Ame ri kos lie tu vių laik raš čius. Trū ko žmo nių su pa kan ka mu iš si lavi ni mu, kad jie bū tų ga lė ję su da ry ti ini cia ty vi nę gru pę. To kių žmo nių atvy ko po 1926 m. per ver smo Lie tuvo je m. Jų pir mas bandy mas bu vo ne sėk min gas. Ka na dos lie tu vis, ku rio pir mas nu me ris iš ėjo 1929 m. spa lio mėn., iš vi so gy vavo tik 9 nu me rius. Jis nu sto jo eiti, kai re dak to rius žur na lis tas Jo nas Kur žen tai tis bu vo iš kvies tas į New Yorką re da guo ti Vie ny bės. Ga li bū ti, kad šis laik raš tė lis ne su ge bė jo pri trauk ti dau gu mos kana die čių lie tu vių. Stei gė jai bu vo labiau li be ra lūs, o Ka na dos lie tu viai bu vo la biau so cia lis tai ar ba ka ta likai, bū rę si ap link baž ny čią. Pas ta rieji po dau ge lio me tų ban dy mo 1928 m. pa ga liau įstei gė Šv. Jo no Krikšty to jo pa ra pi ją ir jų vi sos lė šos bei ener gi ja ėjo bū tent į šį dar bą. Sėkmin giau se kė si ko mu nis tų bū re liui, ku ris 1932 m. įstei gė laik raš tį Darbi nin ko žo dis, vė liau ta pu sį Liaudies bal su. Ka na dos lie tu vis bu vo atspaus din tas ro ta to riu mi, ga na mėgė jiš kas, o Dar bi nin ko žo dis bu vo spaus din tas kaip tik ras laik raš tis ir daug di des nis, su dau giau straipsnių. Il ga me tis re dak to rius Jo nas By la ti ki no, kad laik raš tis iš si lai kė iš pre nu me ra tos ir au kų, bet aš esu skai čia vu si iš lai das ir ly gi nu si su pa ja mo mis, iš ko tam pa aiš ku, kad ko mu nis tų par ti ja Ka na dos ar Lietu vos nuo lat tu rė jo jo lei di mą remti. Ki taip ne su ei na ga lai. Laik raš tis tu rė jo sa vo skai ty to jų ra tą, ir ne tokį ma žą. Ki ti Ka na dos lie tu viai to laik raš čio iš prin ci po ne skai tė, verčiau pre nu me ra vo Ame ri kos lie tu vių laik raš čius. Pa klau si te, ko dėl po Ka nados lie tu vio ne si stei gė nau jas laikraš tis? Eko no mi nės kri zės są ly go mis pa tys lie tu viai vos iš si lai kė. Ant ra sis eta pas pra si dė jo vi sai ne ti kė tu is to ri niu įvy kiu Lie tu vos oku pa ci ja 1940 m. Taip pat rei kė tų at si min ti, kad nuo 1939 m. Ka na da sto jo į ka rą są jun gi nin kų pu sė je ir Ka na dos lie tu viams jau sun kiau ta po pa si sa ky ti prieš ko mu niz mą. Ka na da bu vo ka ro sto vy je m. iš ėjo Ne pri klau somos Lie tu vos laik raš tis. Pir ma ja me nu me ry je bu vo pa skelb ta, kad bus lai ko ma si sro vi nio prin ci po, ku rio iki šiol nė vie nas laik raš tis Ame riko je ne da rė. Aiš ku, kad tuo bu vo sie kia ma at si ri bo ti nuo A. Sme to nos tau ti nin kų par ti jos, ku ri vi soms be iš im ties Ka na dos lie tu vių par ti joms bu vo ne pri im ti na, ir ko mu nis tų. Laik raš tis bu vo kuk lus 23 psl. Tai straips niai, ei lė raš čiai, laiškai, daž niau siai po le mi niai, nu kreipti prieš Liau dies bal są. Ko mu nis tai gau da vo ži nių iš Lie tu vos, ži no ma, pro pa gan di nių, bet jie tu rė jo ką dė ti. Ne pri klau so ma Lie tu va ne tu rė jo jo kių ži nių. Laik raš čiui trū ko pre nume ra tų, rė mė jų ir pir mai siais me tais jis iš si lai kė tik iš stei gė jų lė šų. Tre čia sis eta pas kai 1941 m. Ne pri klau so ma Lie tu va per si ke lia į Mon tre a lį kar tu su vi su Ka na dos lie tu vių ta ry bos cen tru. Laik raš tis bu vo ati duo tas Mon tre a lio sky riui. Čia jis su stip rė jo m. pra dė jo ra šy ti di pu kai iš Vo kie ti jos stovyk lų ir pra šy ti pa gal bos. Liau dies bal sas juos va di no Hit le rio ša li ninkais ir nu si kal tė liais, o Ne pri klauso ma Lie tu va ra šė, kad pa bė gė lius rei kia šelp ti, kad jiems rei kia su dary ti są ly gas emig ruo ti į Ka na dą. Tarp Lie tu vos ir išei vi jos Po to, kai bu vo pa gerb ti laikraš čiai su kak tu vi nin kai, dar ke tu riose sek ci jo se bu vo ap tar ta ir dau giau iš ei vi jo je ėju sių ir te bei nan čių pe riodi nių lei di nių: Vo kie ti jos pa bė gė lių sto vyk lo se ėję Ži bu riai, Žvilgsniai, JAV an gliš kai apie Lie tu vą ir lie tu vius lei džia mas žur na las Li tua nus, skau tų žur na las Mū sų Vytis, tau ti nės min ties sa vait raš tis Dir va, iš iš ei vi jos grį žu sių Akira čių ke lias į Lie tu vą ir kt. Api bendri nan čiuo se pra ne ši muo se ap tar tos mu zi ki nės ak tu a li jos JAV lie tu vių spau do je, Lie tu vos lais vi ni mo orga ni za ci jos ir jų spau da ir ypač audi to ri ją su aud ri nu si te ma iš ei vi jos spau da ir KGB pla nai. Ta te ma bu vo per skai ty ti net du pra ne ši mai Kristi nos Bu rins kai tės (VU) ir Da riaus Juo džio (Kauno trem ties ir re zis tenci jos mu zie jus). Vie na reikšmiai ga li ma pa saky ti, kad KGB spau dą nau do jo kompro mi tuo ti lais vi ni mo or ga ni za ci jų veik lą. Ka dan gi į iš ei vių spau dą buvo su dė tin ga pa tek ti, tai bu vo vei kiama oku puo tos Lie tu vos spau do je ir, ži no ma, iš ei vių ko mu nis tų spau do je. Or ga ni za ci jų vei kė jai, ypač va do vai ir ryš kes nės as me ny bės, bu vo šmeižia mos, joms pri ki ša mi nu si kal ti mai vo kie čių oku pa ci jos me tais, iš kreipiant ar ba fal si fi kuo jant fak tus. Bet, anot D. Juo džio, KGB pas ku ti niuoju eg zis ta vi mo me tu jau bu vo ta pusi biu rok ra ti ne so vie ti ne ins ti tu ci ja, ku ri tik kū rė pla nus, bet kaž ką atsa kin gai veik ti jau ne be tu rė jo no ro. Apie m. KGB bu vo nu sigy ve nu si kaip ir to me to eko no mi ka bei kul tū ra. Rei kia pa gal vo ti, ar vie nu, dviem, trim, de šim čia straips nių ga li ma bu vo su stab dy ti VLI Ko ar nukelta į 13 psl Balandis / Pasaulio lietuvis 9

8 tėvynėje I. De gu tie nė - Puns ko lietuvių viešnia IŠEIVIJOS LIETUVIŲ Į LIETUVOS SEIMĄ IŠRINKTA IRE NA DE GU TIE NĖ, PIRMOJI SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJA, PUNS KE SUSITIKO SU LENKIJOS LIETUVIAIS, APTARĖ JŲ BĖDAS, KARTU ŠVENTĖ KOVO 11-ĄJĄ IR PATI PASISĖMĖ STIPRYBĖS Ko vo 11 d., iš kar to po iš kilmin go Sei mo po sė džio, Sei mo pirmi nin ko pir mo ji pa va duo to ja Ne priklau so my bės at kū ri mo die nos nu vyko pa mi nė ti pas Len ki jos lie tu vius Puns ke. Prieš pra si de dant šven ti nei vi zi to da liai I. De gu tie nė, su si ti ku si su Len ki jos Lie tu vių Ben druo me nės at sto vais, ap ta rė ak tu a lią Len ki jos lie tu vių pa dė tį. Kal ban tis bu vo priei ta iš va dos, kad bū ti na pri trauk ti kuo dau giau in ves ti ci jų ir struk tū rinės ES pa ra mos į Laz di jų, Kal va ri jų, Ma ri jam po lės ra jo nus, kas tuo pačiu pa si tar nau tų ir pa sie nio re gio ne gy ve nan tiems Len ki jos lie tu viams. Taip pat pa brėž ta, kaip svar bu, kad tam priai su ben druo me ne ben dra darbiau tų Len ki jo je re zi duo jan tys Lietu vos di plo ma tai. Ben druo me nės at sto vai atkrei pė dė me sį, kad Len ki jos lie tuvių, gy ve nan čių et ni nė se lie tu vių že mė se, pro ble mos spe ci fiš kai skirtin gos nei ki to se už sie nio vals ty bė se gy ve nan čių lie tu vių. To iš skir ti nu mo ne va lia pa mirš ti ben drai ko or di nuojant vi sų už sie nio lie tu vių ben druome nių veik lą. I. De gu tie nės bu vo pa pra šy ta apie tai pri min ti Mi nist rui Pir mi nin kui, Už sie nio rei ka lų minist rui ir nau ja jam Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to va do vui. I. De gu tie nė taip pat da ly vavo šv. Mi šio se Puns ko baž ny čio je, pa dė jo gė lių ant par ti za nų ka pų, daly va vo mi nė ji me-kon cer te Puns ko lie tu vių kul tū ros na muo se. Jū sų nuo šir du mas, at vi ru mas pa ke ri kiekvie ną kar tą, kai čia lan kau si. At ro do, kad žo džiai Lie tu viais esa me mes gi mę, lie tu viais no ri me ir būt yra su kur ti Jums ir apie Jus, tar da ma svei ki ni mo žo dį per pil dy to je sa lė je sa kė I. De gu tie nė. 10 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

9 tėvynėje Val do vų rū mai pi lie ti nis pro jek tas ar mal da ply tai? Pro fe so rius, Val do vų rū mų at sta ty mo en tu zias tas ir ra šy to jas Ka zys Al me nas sako, kad be Val do vų rū mų Ka ted ros nė ne bū tų, o tie, ku rie ty čio ja si iš šių sa vo ben drapi lie čių, bran gi nan čių Val do vų rū mų idė ją, ro do sa vo in fan ti liš ku mą ir ne tu rė tų vaizduo ti, kad jie yra už pi lie ti nės vi suo me nės su kū ri mą. Ta čiau pro fe so rius įsi ti ki nęs, kad Lie tu va tie siog pa smerk ta bū ti sėk min ga vals ty be. Kal bė jo si Ne rin ga La šie nė. Val do vų rū mai kon tro versiš kai ver ti na mas pro jek tas. Jų at staty mo idė ja plau kio jo dar so viet mečio lai kais m. per ne lyg ne garsi nant ir pri si den giant res tau ra vi mo pro gra mo mis bu vo at sta ty ta ke le tas Že mu ti nės pi lies an sam blio pa sta tų, pvz., Ar se na las (da bar Tai ko mosios dai lės mu zie jus), o 1983 m. bu vo pa siū ly ta su pro jek tuo ti Na cio na li nę dai lės ga le ri ją at sta ty tuo se Val dovų rū muo se. Pra si dė jus At gi mi mui ši idė ja vėl at gi jo, ir Val do vų rū mai pra dė ti mi nė ti kaip vals ty bin gu mo sim bo lis. Lė šas rū mų ty ri mams ir jų at sta ty mui ėmė si rink ti prof. Česlo vo Ku da bos va do vau ja mas Lie tuvos kul tū ros fon das, ty rė jams pa dė ti rink da vo si sa va no riai tal ki nin kai, o 1993 m. bu vo įkur tas Pi lių ty ri mo cen tras Lie tu vos pi lys. Tai gi Valdo vų rū mai bu vo vie nas iš sim bo lių, ku rie tau tiš kai, pa trio tiš kai nu si teiku siems žmo nėms bu vo la bai svarbus, tar si ga ly bės grį ži mo žen klas. O da bar jau jis, įgi jęs vi sai ki tą ko no taci ją, ne va tai vos ne pa gal sal dai nių dė žu tės pie ši nį sta to mas be to ni nis monst ras. Bal sai, gi nan tys Val do vų rū mus, vis ty la, juos, jų idė ją gin ti tar si ne pres ti žas, pa si sa ky da mas už Val do vų rū mus tar si iš kren ti iš in telek tu a lų lau ko. Val do vų rū mai vie toj di dy bės žen klo ta po su si prie ši ni mo ar net pa ty čios iš pa trio tiz mo, pi lieti nės sa vi vo kos kai tos sim bo liu. Val do vų rū mai iliust ruo ja gilią mū sų žmo nių bė dą. Sli džiau sias da ly kas yra, kai ne mėgs ti pats sa vęs, iš ne vi sa ver tiš ku mo kom plek sų ky la įvai rių vi suo me ni nių bė dų, įskai tant ir ag re sy vu mą. Gal pa są mo nė je mano ma taip na, aš lie tu vis, ne koks pran cū zas, bet, jei ban dy siu vie šai pa neig ti sa vo lie tu viš ką da lį, tai gal ki ti ma ne mie liau pri ims, bū siu arčiau iš sva jo tos Eu ro pos. Dėl Val dovų rū mų ga li ma tu rė ti įvai rių nuo monių, bet ta gru pė žmo nių, ku rie tyčio jo si iš Val do vų rū mus re mian čių, pa ro dė bū tent sa vo in fan ti liš ku mą. De ja, jie bu vo pa kan ka mai įta kin gi ir su ge bė jo tas pa ty čias pa vers ti inte lek tu a lu mą imi tuo jan čia ma da. Steng da mie si bū ti eu ro pie čiai jie nu si žen gė vie nai iš es mi nių eu ro piečio el ge sio tai syk lių ne de ra ty čiojo tis iš sim bo lių, ku rie yra bran gūs ki tiems. Ži no ma, to kių at ve jų pa sitai ko ir Va ka rų Eu ro po je. Taip elgia si kai ku rie kraš tu ti niai ra di ka lai bei tie, ku rie sten gia si bet ko kio mis prie mo nė mis į sa ve at kreip ti dė me sį. Sa ky kim, tie, ku rie ty čio ja si iš re ligi nių sim bo lių ir va di na tai me nu ar lais vės iš raiš ka. Da lis an ti se mi tiz mo ir gi yra šio po bū džio. Kar tais žydus nie ki na ar ne ken čia net tie, kurie gy ve ni me jų ne bu vo su si ti kę, bet ži no, kad dėl to bus su ju di mas, bus at kreip tas dė me sys, to dėl už si ri ša svas ti ką ar ja pa mo juo ja. Pa ty čios, kaip in fan ti liš ku mo kom po nen to, be abe jo nės yra. KA ZYS AL ME NAS Tai gi Val do vų rū mai vis dėl to sim bo lis? Ne vi sai tin ka mas klau simas. Joks sim bo lis ne eg zis tuo ja kaip rau do na spal va ar ba kaip tri kam pis, tai mū sų są mo nės su kur tas reiš kinys. Tai, kas sim bo lis vie niems, kitiems ga li juo ne bū ti. To dėl de rė tų klaus ti, nuo kada ir ko kiam skai čiui žmo nių Val do vų rū mai bu vo ir yra sim bo lis. Jau 1831 me tų su ki lė liams tai bu vo sim bo lis, vie nas iš jų progra mos punk tų bu vo rū mus at sta ty ti. Su ki lė liai sto jo prieš ca rą, o ca ro laikais Val do vų rū mai ir bu vo nu griauti, tad li ko tie sio gi nė sim bo li nė są saja. Per At gi mi mą Val do vų rū mai taip pat bu vo vie nas iš svar bių sim bo lių, jų at kū ri mui bu vo ren ka mos lė šos. Po Ne pri klau so my bės at ga vi mo ta tra di ci ja tę sė si, su kur tas fon das, iki šios die nos su rink ta ke le tas mi li jo nų li tų, žmo nės pri si dė jo, au ko da mi laiką ir pa stan gas. Ar yra dar koks ki tas pro jek tas Lie tu vo je, ku riam vi suome nė bū tų pa au ko ju si tiek lė šų; kuria me bū tų dar ba vę si tiek sa va no rių? Šiems žmo nėms ir dau ge liui jiems pri ta rian čių tai yra vals ty bin gu mo sim bo lis. Nė ra sun ku su ka ri ka tū rinti tiek žmo nes, tiek idė jas. Pi lie ti nė vi suo me nė su si da ro iš žmo nių, kurie dėl tam tik rų sa vo ide a lų au ko ja sa vo pa stan gas, pi ni gus. Tie, ku rie ty čio ja si iš šių sa vo ben dra pi lie čių, 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 11

10 tėvynėje VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE KYLA bent ne tu rė tų vaiz duo ti, kad jie yra už pi lie ti nės vi suo me nės su kū ri mą. Ne ma nau, kad vien dėl ma dos taip kei tė si nuo mo nė dėl Val do vų rū mų... Val do vų rū mai bu vo vie nas iš is to ri nę tra di ci ją tu rin čių ir per At gi mi mą re a ly be ta pu sių pi lie tinės vi suo me nės pro jek tų. Jis tu rė jo uni ka lią ga li my bę tap ti vie ni jan čiu pro jek tu. Ypač svar bus jis ga lė jo būti kū ry bi nei Lie tu vos ben druo me nei. Prie jo sa vo kū ry bi nė mis pa stan gomis bū tų ga lė ję pri si dė ti dai li nin kai, skulp to riai, ar chi tek tai ir vi sa kū rybi nė in te li gen ti ja. De ja, ra cio na lus, in te li gen tiš kas dis kur sas šia te ma ne įvy ko. Vir šų pa ė mė šai pū nai, tai ta po ma da ir iš es mės nu trau kė racio na lų dia lo gą. Ka dan gi fi nan sai bu vo pa skir ti, pro jek tas vy ko to liau, bet jau be nor ma laus dis kur so. Pa gal se ną iner ci ją va do va vi mą pro jek tui pe rė mė no men kla tū ri nė gru pė. Vi sų pir ma, ta me dia lo ge ne be ga lė jo daly vau ti vi suo me nė, an tra, jį vyk dę ar chi tek tai su ge bė jo idė jos įgy vendi ni mą ap ga din ti. Jie su ma nė, kad jei rū mai at sta to mi nuo nu lio, rei kia bū ti nai pa ro dy ti, kad tai mu lia žas, ne be ver ty bė. Ver ty bė yra pa ma tai. Ne si i mu ver tin ti jų mo ty va ci jos, gal jie iš ties nuo šir džiai sten gė si bū ti mo der nūs, bet tos mo der ni za ci jos pa ken kė pie ti nių rū mų įvaiz džiui. Nau do da mie si tuo pre teks tu, kad ori gi na lūs pa ma tai tu ri būti ma to mi ne tik iš kai rės ir de ši nės, bet taip pat ir iš vir šaus (pa klaus ki me, ko kia me pa sta te pa ma tai ma to mi iš viršaus?) jie pa ka bi no pie ti nį kor pu są ant be to ni nių stul pų, pir mo aukš to grindy se su pro jek ta vo sky lių ir net gi iš lau ko pri kū rė šilt na mius pri me nančių vit ri nų. Ma no, kaip ir dau ge lio ki tų, nuo mo ne, sim bo li nio pa sta to es mė yra įvaiz dis, tas įvaiz dis yra kom pro mi tuo ja mas sie kiant moder nu mo. Na, tai šaukš tas de gu to. Svar biau sia, kad rū mai sto vi, vėliau tas klai das bus ga li ma iš tai sy ti. Nerei kės, ma nau, nei dvi de šim ties metų, ir tie da bar ti niai mo der nu mai at ro dys la bai jau se na ma diški Ne pa si ten ki ni mas ky la ir dėl ne ži nia kaip ir ko kios ver tės per ka mų daik tų Rū mams, nors iki šiol nė ra aiš kios vi zi jos, kas ten bus. Aki vaiz du, kad ne Na cio na linė dai lės ga le ri ja. Ar tų se nie nų pir ki mas gerai, ar blo gai, gal būt rei kė jo pa likti spręs ti pla tes niems vi suo me nės sluoks niams, ne tik mu zie ji nin kams. Gal jie pri pir ko ge rų daik tų, gal už ge rą kai ną, ne men ki nu jų, kaip specia lis tų, su ge bė ji mų. Ta čiau mu zie jų mums ne trūks ta. Val do vų rū mai ne tos pa skir ties. Ten ga lė jo (at ei ty je, ma nau, taip bus) ka bė ti spe cia liai nu ta py ti pa veiks lai, at spin din tys Lie tu vos is to ri ją, o ne ko kį Ita li jos vaiz de lį. Bal dai ga lė jo bū ti pa da ry ti Lie tu vos meist rų, o ne ko kio se no vės dai li dės iš Švarc val do. Tei gia ma, kad tai au ten ti ka. Pui ku, eks po nuo ki te tą au ten ti ką mu zie juo se. Kas at sitin ka, kai Val do vų rū mų sa lė je pa stato ma ko kia au ten tiška se nie na, už ku rią su mo kė ta gal pu sę mi li jo no? At sa ky mas aiš kus erd vė ap link tą ob jek tą at ima ma iš žmo nių veik los. Ji pri va lo bū ti sau go ma. Kaip gražiai be va din si, ji tam pa mu zie ji ne. Č. Ku da bos, ir ne tik jo, vi zi ja bu vo, kad Val do vų rū mai bus vi sų Lie tuvos pi lie čių rū mai, pla čiai pri ei na mi, pla čiai nau do ja mi. Šią dis ku si ją kol kas nu trau kė jau mi nė tos šių lai kų šai pū niš kos ma dos ypa ty bės, bet rū mai sto vės šimt me čius. At eis laikas, ir dis ku tuo ja ma bus ra cio na liai, jau tu rint šio kios to kios pa tir ties. Jei jau tik rai no ri me bū ti eu ro pie čiai ir mo der nūs, tai tu rė tu me pa ste bėti, jog to je pa čio je Eu ro po je jau keičia si ir mu zie jų sam pra ta. Au ten ti ka sa vo ke liu, ją ga li ma ap sau go ti ir ar chy vuo se, o mu zie jų pa skir tis yra su teik ti in for ma ci ją. Ge ras mu lia žas šia pras me yra ge riau, ne gu au ten tiška ply ta. Ta čiau mu zie jaus kū ri mas šio je vie to je yra pri mi ty vaus ro manti nio pa go niš ku mo ap raiš ka. Mes esa me po stmo der nis ti nės vi suo menės žmo nės, dir ba me kom piu te riais, o mel džia ma si XVI a. ply tai. Pa galiau ply ta yra ply ta. Ta čiau kiek lai ko iš eik vota, kiek kū ry bi nio ar vals ty bi nio džiaugs mo at im ta! Vals ty bi niai simbo liai yra tam, kad kel tų džiaugs mą, kad jais jaus tum pa si ten ki ni mą, pasi di džia vi mą. Gal ne pa si ten ki ni mas ky la ir dėl to, kad Val do vų rū mai už gožia ki tą svar bų da liai Lie tu vos pilie čių sim bo lį Ka ted rą? Ko dėl? Ka ted ra sto vi ten, kur ji sto vi? 12 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

11 tėvynėje Šven tyk la ten sto vė jo dar ikik rikš čio niš kai siais lai kais. O ko dėl ji ten sto vė jo? Todėl, kad ša lia val do vų pi lis. Vi duram žių Eu ro po je ka ted ros bu vo stato mos prie ar ne to li val do vų rū mų. Vil niu je ne trūks ta vie tų, kur ga li ma sta ty ti di de les baž ny čias, Šv. Jo nų, Ber nar di nų, Šv. Mi ka lo jaus baž nyčios pa sta ty tos ant ge ro grun to, jos ir sto vi. Že mu ti nė pi lis bu vo sta toma ant kie tos že mės iš ky šu lio nuo kal no į pel kę. Ap link kal ną te kė jo Vil ne lė, iš Od mi nių gat vės pu sės Ka čer ga, ku ri ir da bar te ka, tik po že me, o ap lin kui tę sė si gi li pel kė. Ge ra gy ny bi nė vie ta, už tat pi lį čia ir sta tė. Pi liai kie to grun to pa ka ko, ta čiau prie jos, o ne kur ki tur, pri valė jo sto vė ti ir ka ted ra. Jai vie tos ant kie to grun to ne pa ka ko, to dėl te ko kal ti į pel kę stul pus, ant jų ka ted rą ir sta ty ti. Už tat tos ka ted ros ir griuvo. Jei pa sta tas griū va, aiš kiai vie ta ne tin ka ma, bet ją vis at sta ti nė jo toje pa čio je vie to je. Pas ku ti nė su griuvu si bu vo aukš tes nė už da bar ti nę. Ba ro ki nė Ka ted ra, Šv. Ka zi mie ro kop ly čia yra jos da lis. Yra is to ri nis nesu si pra ti mas teig ti, jog Val do vų rū mai ne tin ka prie Ka ted ros. Anaiptol, Ka ted ra ten ne sto vė tų, jei ne bū tų Že mu ti nės pi lies. Be Že mu ti nės pilies jos vie ta ne pa aiš ki na ma, kaip, be je, ir Se na mies čio, ku rio pa grin dinė Pi lies gat vė, pa va din ta ir išpla nuo ta taip to dėl, kad ve dė bū tent į pi lį. Vil niu je, kaip ir dau ge ly je ki tų vi du ram žių Eu ro pos mies tų, re li gi nė ir pa sau lie ti nė val džia pri va lė jo bū ti ar ti vie na ki tos. Tai gi Že mu ti nės pilies at sta ty mas už pil do prieš tai Vilniu je žio jė ju sią is to ri nę tuš tu mą. Kaip čia nu tin ka, kad Lietu vo je en tu ziaz mas im tis ko kio nors pro jek to iš blės ta ir lie ka tik verks mai ir dan tų grie ži mas? Todėl klau si mė lis, kaip sa ko ma, ne į te mą. Mi nė jo te apie sa vi nie ką, bū din gą da liai Lie tu vos pi lie čių. Ar šių me ti niai sau sio įvy kiai nėra tos pa čios pri gim ties, kaip ir ty čio ji ma sis iš sim bo lių? Žmo nės iš si rin ko val džią, sa vo at sto vus. Nė mė ne siui ne pra ėjus jau ja nepa ten kin ti. Pa tys iš ren ka, tai gi yra pa tys prieš sa ve? Esu in ži nie rius, ne psi cho logas, ta čiau šiuo at ve ju daug psi cholo gi nio įžval gu mo ne rei kia. Esa me ne pa ten kin ti ne sa vo kraš tu, ne sa vo is to ri ja, o sa vi mi. Is to ri ją tu ri me ilgą, per mai nin gą ir įdo mią, o kraš tą tu ri me pui kų. Gy ve na me žmo gaus po rei kius ge rai ten ki nan čio je kli mato zo no je, tu ri me daug vi siems priei na mos gam tos, pa kan ka mai gė lo van dens. Pa im ki me Bel gi ją, Olandi ją ir Liuk sem bur gą, vi sos jos su- Pi lie ty bę iš sau go ti bus paprasčiau LR Vy riau sy bė, siek da ma Lie tu vos pi lie čiams su ma žin ti ad minist ra ci nę naš tą, pa ko re ga vo tei sės į Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bę išsau go ji mo pa tvir ti nan čių do ku men tų iš da vi mo tvar ką. Spren di mu at si sa ky ta rei ka lavi mo as me nims pa teik ti do ku men tą, pa tvir ti nan tį su mo kė tą vals ty bės rinklia vą už tei sės į Lie tu vos Res publi kos pi lie ty bę iš sau go ji mo pa žy mėji mo iš da vi mą. Šį do ku men tą rei kės pa teik ti tik kon su li nėms įstai goms, ku rioms jis yra svar bus tuo met, kai šis mo kes tis su mo ka mas ban ko pave di mu, nes at ski ro se už sie nio valsty bė se nė ra pa kan ka mai iš plė to ta elek tro ni nė ban ki nin kys tė ir il ges ni atkelta iš 3 psl. San ta ros-švie sos veik lą? klausė pre le gen tas. Tai bu vo ne re a lu. Sta li no epo cho je, ka da sau gu mas ga lė jo įsi lauž ti į re dak ci ją ar fi ziš kai su nai kin ti žmo nes, ta da ga li ma bu vo su kel ti mo men ti nį efek tą. O vė liau KGB jau bu vo pra ra du si sa vo ana liti nį mąs ty mą ir ta pu si ei li ne so vie tine biu rok ra ti ne įstai ga. Kon fe ren ci ja bai gė si dis ku sija, ku rios me tu pa si gin čy ta dėl pačios iš ei vi jos są vo kos. Vie niems šis žo dis at ro do gra žus ir pra smingas, ki tus, bū tent po Ant ro jo pa sauli nio ka ro į Va ka rų trem tį nuo okupa ci nio re ži mo pa si trau ku siuo sius, jis žei džia. tilp tų į Lie tu vą. Te ri to ri ja tad pa na ši, kli ma to juos ta pa na ši, tik gy ven to jų ten be veik de šim te rio pai dau giau. Tai reiš kia, kad gry no oro, miš kų, eže rų, pie vų ir upių lie tu vis tu ri dešim te rio pai dau giau, ne gu tie Eu ropos sen bu viai. Erd vės ten ne pa daugės, o vi sa ki ta val dy mo for mas, in for ma ci ją, tech ni ką mes ga li me per im ti ir iš ties esa me daug pe rė mę. Te rei kia tru pu tį re a lis ti nio su pra timo, tru pu čio kan try bės ir ge ra no rišku mo. Esu įsi ti ki nęs, jog Lie tu va yra tie siog pa smerk ta bū ti sėk min ga Euro pos vals ty bė. ban ki nių pa ve di mų vyk dy mo ter minai. Taip pat nu tar ta, jog pra šy mas iš duo ti tei sės į Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bę iš sau go ji mo pa žy mė ji mą kar tu su prie jo pri de da mais do kumen tais bus pri ima mas tik ta da, kai as muo su mo kės vals ty bės rin klia vą ar ba kon su li nį mo kes tį. Spren di me nu ro dy ta, jog užsie nio vals ty bė se iš duo ti do ku men tai tu ri bū ti le ga li zuo ti ar ba pa tvir tin ti pa žy ma, įro dan čia, jog do ku men tas yra iš duo tas vals ty bės kom pe ten tingos ins ti tu ci jos ar pa rei gū no ir yra ofi cia lus to je vals ty bė je, bei iš vers ti į lie tu vių kal bą.. LRV inf. Mes ne iš ėjo me sa vo noru, mes ne sa me iš ei viai, sa ko jie. Mes esa me už sie ny je gy ve nan tys lie tu viai. Kon fe ren ci ją mo de ra vo pa tys jos ren gė jai Iš ei vi jos ins ti tu to direk to rius prof. Egi di jus Alek san dravi čius, moks li niai ben dra dar biai dr. Da lia Kui zi nie nė, dr. Gied rius Janaus kas, dr. Li nas Sal du kas, dr. Ilona Bu čins ky tė. Gau si kon fe ren ci jos me džiaga bus pri ei na ma ir pla tes niam ra tui, nes bus at spaus din ta Iš ei vi jos ins titu to lei džia ma me pe ri odi nia me leidi ny je Oi kos. Aud ro nė V. Škiu dai tė 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 13

12 tėvynėje Moks li nė kon fe ren ci ja lie tu vių ka riai iš ei vi jo je KON FE REN CI JOS DA LY VIAI VY TAU TO DIDŽIO JO KA RO MU ZIE- JAUS NAU JAU SIŲ JŲ LAI KŲ KA RY BOS IS- TO RI JOS SKY RIAUS VE DĖ JAS AL GIR DAS MAR KŪ NAS 2008 m. lap kri čio 27 d. Lietu vių iš ei vi jos ins ti tu te (S. Dau kan to g. 25, Kau nas) vy ko moks li nė kon feren ci ja Lie tu viai ka riai iš ei vi jo je. Kon fe ren ci ją or ga ni za vo Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Lie tu vių iš eivi jos ins ti tu tas ir Ka ro is to ri jos cen- tras, rė mė Lie tu vių fon das. Lie tu vių ka rių iš ei vi jo je veikla iki šiol ne bu vo pla čiau ty ri nė ta kaip Lie tu vos ka riuo me nės is to ri jos da lis, tau ti nės ir pi lie ti nės po zi ci jos reiš ki nys. Iki šiol su kaup ta ne ma ža at si mi ni mų bei is to ri nių ty ri nė ji mų, skir tų iš ei vi jos ka ry bai; jų pri sta tymas kon fe ren ci jo je tu rė tų pa ska tin ti to les nius šio uni ka laus reiš ki nio tyri mus. Kon fe ren ci jo je da ly va vo Vytau to Didžio jo uni ver si te to, Lie tu vos avia ci jos mu zie jaus,vy tau to Didžiojo ka ro mu zie jaus, Lie tu vos šau lių są jun gos, Gen. J. Že mai čio Lie tu vos ka ro aka de mi jos ir kt. is to ri kai. Prof. E. Alek san dra vi čius, ati da ry da mas kon fe ren ci ją, pa brė žė as me ny bių mi si jos is to ri jos rai do je svar bą. Svei kin da mas kon fe ren ci jos da ly vius pro fe so rius pa brė žė šios temos ty ri nė ji mų trū ku mą, pa brė žė jų bū ti nu mą. Pra ne šė jas doc. dr. V. Ra ku tis ap žvel gė iš ei vi jos ka ro is to ri kų plk. Os ka ro Ur bo no, plk. Ka zio Ali šausko, An ta no Ruk šos, Vy te nio Statkaus, Sta sio Dir man to in dė lį Lie tuvos is to ri jos ter mi no lo gi jos for mavi mui, ty ri nė ji mams, bu vu siems at sva ros taš ku Lie tu vos at kū ri mo pro ce se. Dis ku si jos me tu pa siū ly ta to les niuo se ty ri nė ji muo se at kreip ti dė me sį į or ga ni za ci jų, rė mu sių šių žmo nių veik lą, ry šius, iš ei vi jos isto ri kų bib liog ra fi jos pla tes nį nau doji mą moks li nė je apy var to je, ieš ko ti kul tū ros ir ka ry bos, kaip ga li mų sudė ti nių da lių, san kir tos taš kų is to rijos tėk mė je. V. Or lov pra ne ši me Lie tu viai ka riai Ru si jo je po Pir mo jo pa sau linio ka ro ap žvel gė lie tu vių ka rių liki mą Si bi re po Pir mo jo pa sau li nio ka ro su for muo to je di vi zi jo je. Pa sak pra ne šė jo, Ru si jo je su for muo tuo se pul kuo se bū da vo ne dau giau kaip 50 tar na vu sių lie tu vių, o Kau ka zo fronte jų be veik ne bu vo. Ak ty viau siai lie tu vių da li nių for ma vi mo pro ce sai vy ko 12-ojo je ar mi jo je, kur 1917 m. rug pjū tį tar na vo 4214 lie tu vių ka rių ir 48 ka ri nin kai, tarp jų po ra pul kinin kų. Šio je ar mi jo je lie tu vių bu vo dau giau sia 3-aja me pon to nų ba ta lione (apie 500), ka dai se dis lo kuo ta me Kau no tvir to vė je. Šios ar mi jos va dovy bė da vė lei di mą for muo ti lie tu viškus da li nius ir ne tru kus bu vo planuo tas su for muo ti Lie tu vių dra gū nų di vi zio nas, at ski ra sis lie tu vių ba talio nas Vi tebs ke, at sar gos lie tu vių bata lio nas Smo lens ke. Is to riog ra fi ja, at si mi ni mai apie lie tu vių ka rius apsi ri bo ja pa mi nė ji mais apie jų bu vimą Oms ke su for muo ta me ba ta lio ne, lie tu vių-ru sų pul ke, len kų šau lių bata lio ne. Ar chy vi nė me džia ga, pa sak pra ne šė jo, dar lau kia ty ri nė to jų. Lie tu vos avia ci jos mu zie jaus is to ri kas Gy tis Ra moška ap žvel gė Ame ri kos lie tu vių ka rių po Pir mo jo pa sau li nio ka ro li ki mus. Au to rius pra nešime pažymi, jog Pir mo jo pasau li nio ka ro me tu JAV ka riuo menė je ir lai vy ne tar na vo apie lie tu vių (ne ma ža da lis sa vanoriai), iš ku rių apie 7000 žu vo. Pra ne šė jas ap žvel gė Lie tu vos vy riau sy bės suma ny mą su da ry ti Ame ri kos lie tu vių bri gadą, su šios idė jos įgy ven di ni mu su si ju sius rū pes čius ir ne sklan dumus: lie tu vių or ga ni za ci jų Su si vie- 14 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

13 tėvynėje ŠAU LIŲ SĄ JUN GOS VA DAS JUO ZAS ŠIR VINS KAS ni ji mas Ame ri kos lie tu vių ka rei vių ir Lie tu vos lais vės sar gų veik los ko or di na vi mą, šio su ma ny mo ne įgyven di ni mo prie žas tis dėl pi ni gų stokos už tik ri nant sa va no rių Ame ri kos lie tu vių sa va no rių grį ži mą į Lie tu vą ir sto ji mą į Lie tu vos ka riuo me nę, nors no rin čių jų ne trū ko. Iš pla navu sių vyk ti į Lie tu vą 2000 sa va norių vos ke le tas, daž niau siai ke lia vusių sa vo lė šo mis, pa sie kė Lie tu vą ir įsto jo į ka riuo me nę. Vie ni iš to kių pa trio tų bu vo S. Da rius, Zam kus, Ja sins kas. Nors ir ne pa vy kus šios idė jos įgy ven din ti, Ame ri kos lie tuviai rė mė Lie tu vą pi ni gais, ieš ko jo di plo ma ti nių prie mo nių ir bū dų patrauk ti JAV di plo ma tų ir vy riau sy bės dė me sį į ne pri klau so my bę pa skel busią Lie tu vą, su teik ti jai rei kia mą pagal bą. Šau lių or ga ni za ci jos veik lą me tais iš ei vi jo je ap žvelgęs Lie tu vos Šau lių są jun gos va das Juo zas Šir vins kas kon sta ta vo, jog ši te ma ne pa kan ka mai iš ty ri nė ta, ją pla čiau at skleis ti bū tų ga li ma nag rinė jant DP sto vyk lų veik lą, su rink tą me mu a ri nę me džia gą, ati džiau peržvel giant JAV lie tu vių tuo me ti nę spau dą. Pra ne šė jas at krei pė dė me sį, jog Šau lių or ga ni za ci jos veik lai išei vi jo je da rė įta kos Vest Ba de ne įsikū ru sios DP sto vyk lo je su bran din tos idė jos ir min tys. Gied rius Glo bys pra ne ši me Tė vy nės gy ni mo idė jos lie tu vių skau tų veik lo je iš ei vi jo je ne tra dici niu, gy vu ir raiš kin gu pra ne ši mu lei do kon fe ren ci jos da ly viams suda ly vau ti par ti za ni nį ju dė ji mą ir jų pa tir tas iš li ki mo pa mo kas Lie tuvo je pri me nan čia me iš ei vių lie tu vių skau tų edu ka ci nia me žai di me. Pa sak pra ne šė jo, šis par ti za ni nės ko vos ins ce ni za ci nis žai di mas su draus mino ne vie ną iš ei vių lie tu vių šei mo se au gu sį pa aug lį, skie pi jo jiems Lietu vos pa trio tiš ku mą, mo ra li nes verty bes. Žai di mas ta po al ter na ty va, siū lo ma jau nuo liams vie toj ža lin gų įpro čių ir pra mo gų. Vy tau to Di džio jo ka ro muzie jaus Nau jau sių jų lai kų ka ry bos is to ri jos sky riaus ve dė jas Al gir das Mar kū nas sa vo pra ne ši me at skleidė Lie tu vos ka riuo me nės ka ri nin kų li ki mus DP la ge riuo se me tais. Pra ne šė jas ap žvel gė pla čią An ta no Rėk lai čio, Pet ro Šeš kaus ko, An driaus But kū no-but kaus ir dau gelio ki tų ka ri nin kų veik lą per kel tų jų as me nų sto vyk lo se, ofi cia lio se įstaigo se, vi suo me ni nė se or ga ni za ci jo se. Pra ne šė jas pri sta tė Vy tau to Di džio jo ka ro mu zie jaus lei di nį Lie tu vos kariuo me nės ka ri nin kai pri vers ti nė je emig ra ci jo je Vo kie ti jo je m. (Kau nas, 2008), ku ria me au torius pla čiai ir iš sa miai iš dės tė šia tema su rink tą me džia gą. Auš ros Ju re vi čiū tės, Vy tauto Di džio jo ka ro mu zie jaus is to rikės, pra ne ši mas Lie tu viai ka riai sve ti mo se ka riuo me nė se nu kė lė da ly vius į uo sius metus. Pra nešime, re mian tis pa čių karių at si mi ni mais, ap žvelg tas lie tu vių ka rių da ly va vi mas So vie tų są jun gos ka riuo me nės vyk do mo sio se ka ri nė se ope ra ci jo se Af ga nis ta ne, Viet na me, taip pat ap tar tas lie tu vių ka rių da lyva vi mas ki to je ba ri ka dų pu sė je Vaka rų pa sau lio ka ri niuo se veiks muo se Ko rė jos ka re, ko vo jant su ko mu nizmu, Viet na me, pa si da lin ta su rink ta in for ma ci ja apie lie tu vius pran cū zų sve tim ša lių le gio ne ir kt. Dr. Al gir das Vin cas Ka nauka, kon fe ren ci jo je at sto va vęs gen. J. Že mai čio Lie tu vos ka ro aka de mi jai, sa vo at si mi ni mų pa grin du skai tė intri guo jan tį, emo cin gą, ap mąs ty mus ska ti nan tį pra ne ši mą Lie tu viai JAV ka riuo me nė je po Ant ro jo pa sau li nio ka ro. Rem da ma sis ger ma nų fi lo logi ja, fi lo so fi ja, as me ni ne pa tir ti mi, pre le gen tas pa si da li jo min ti mis apie Lie tu vos ne pri klau so my bės pra ra dimo mo men tą, lie tu vių DP sto vyk lą, JAV lie tu vių vi suo me ni nį bei pro fesi nį gy ve ni mą, pa trio tiz mą. Kon fe ren ci jo je Lie tu viai ka riai išei vi jo je nag ri nė tos te mos bu vo įdo mios sa vo įvai ria pu siš kumu, pro ble ma ti ka, apė mė opiau sius Lie tu vos is to ri jos mo men tus, to kius kaip pir ma sis ir ant ra sis pa sau li niai ka rai, Lie tu vos oku pa ci ja, Ne priklau so my bės at ga vi mas bei su tuo su si ję po ky čiai. Pa ste bė ta as me nybių įta ka is to ri jo je, lei džian ti su telkti jė gas, su si kaup ti dar bui, siek ti išsi kel tų tiks lų, at si sklei dė pa trio tiš ki lie tu vių iš ei vių sie kiai gar sin ti sa vo tė vy nę sve tur ir dirb ti jos la bui. Estela Gruzdienė VDU Karo istorijos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja AL GIR DAS VIN CAS KA NAU KA (GENEROLO JONO ŽEMAI ČIO LIE TU VOS KA RO AKA DE MI JA) 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 15

14 tėvynėje Auk so paukš tė nu tū pė į,,spin du lio ran kas 1999 me tais Lie tu vos liau dies kul tū ros cen tras ir Pa sau lio lie tu vių dai nų šven čių fon das įstei gė ge riausių mė gė jų me no ko lek ty vų ir jų vado vų me tų no mi na ci jas. Nuo 2007 me tų pre ten duo ti į Auk so paukš tės no mi na ci ją ga li ir ki to se pa sau lio vals ty bė se vei kian čių, lie tu viš ką kultū rą ir me ną puo se lė jan čių iš ei vi jos lie tu vių ben druo me nių me no ko lekty vai, to dėl stei gė jų gre tas pa pil dė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de parta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės. Lie tu vos Ne pri klau so my bės at kū ri mo die ną Ko vo 11-ąją už Lie tu vos na cio na li nės kul tū ros ir dai nų šven čių tra di ci jos puo se lė jimą Auk so paukš tės sta tu lė lė bu vo įteik ta iš ei vi jos šo kių an sam bliui iš Los An ge les (JAV) Spin du lys ir jo va do vei Dan guo lei Ra zu ty tei Var nienei. Sim bo liš ka, kad šie met Auk so paukš tė, vaiz džiai tariant, nu tū pia į Los An ge les Lietu vių Ben druo me nės šo kių an samblio Spin du lys va do vės ran kas bū tent Lie tu vos Ne pri klau so my bės at kū ri mo die ną. Šio ko lek ty vo, šiemet šven čian čio 60-ies me tų su kak tį, veik la įpras mi na tau riau sias lie tu vių tau tos ver ty bes pa trio tiz mą, mei lę sa vo kul tū rai, pa pro čiams ir tra di cijoms. Ver ty bes, ku rios kar tu su nenu mal do mu lais vės troš ki mu at ve dė mus į Ko vo-11-ąją, svei kin da mas spin du lie čius kal bė jo Tau ti nių mažu mų ir iš ei vi jos de par ta men to gene ra li nis di rek to rius Ar vy das Dauno ra vi čius. Gar bės ir pri pa ži ni mo žen klas Auk so paukš tės sta tu lė lė įteik ta jau 10-tą kar tą, iš vi so jų iš da lin ta 194 (114 su au gu sių jų ir 80 vai kų kolek ty vams) la biau siai nu si pel niusiems ša lies mė gė jiš kiems fol klo ro, liau diš kos mu zi kos, vo ka li niams ansam bliams, cho re og ra fi jos gru pėms, cho rams, mė gė jų te at rams ir pu čiamų jų in stru men tų or kest rams. DAN GUO LĖ RA ZU TY TĖ VAR NIE NĖ Man ma ma pa li ko ne na mą ar pi ni gų, o Spin du lį Kris ti nos Ga dei ky tės po kal bis su Los An ge les (JAV) Lie tuvių Ben druo me nės šo kių an sam blio Spin du lys va do ve Dan guo le Ra zu ty te Var nie ne. Jū sų va do vau ja mas ko lekty vas Spin du lys lai mė jo Auk so paukš tę. Ką Jums tai reiš kia? Tiek aš, tiek ma no ko lek tyvas, ga vęs šį ap do va no ji mą, jau čiamės la bai pa gerb ti. Tai įro dy mas, kad ei na me tei sin gu ke liu, kad mūsų veik la ver ti na ma ir Ame ri ko je, ir Lie tu vo je. Pa pa sa ko ki te pla čiau, kaip bu vo įkur tas Spin du lys, ko kie ko lek ty vo at ei ties pla nai? Ma no ma ma bu vo mo ky toja. Ji žino jo, kad jau ni mui rei kia ir šok ti, ir dai nuo ti, ir vai din ti. Ta čiau svar biau sia ne leis ti jau ni mui pamirš ti lie tu vių kal bos ir pa pro čių. Taip ir at si ra do an sam blis Spin dulys. Tai įvy ko 1949-ai siais Los Ange les, kai Lie tu va dar bu vo oku puota, tad vie nas pa grin di nių an sam blio tiks lų aug ti ir pa dė ti Lie tu vai atgau ti ne pri klau so my bę. Šie met kaip tik šven čia me ju bi lie jų Spin dulio įkū ri mo še šias de šimt me tį. Kai tė vai mirš ta, sa vo vai kams daž niau siai pa lie ka ko kio nors tur to. Man ma ma pa li ko ne na mą ar pi nigų, o Spin du lį. To dėl juo rū pin tis ma no pa rei ga. Šis dar bas ne tik vado va vi mas an sam bliui, bet ir lei dyba: esa me iš lei dę ke lis vi deo įra šus su vai kiš ko mis dai ne lė mis, taip pat kny gą apie an sam blio is to ri ją. Tu rime ir dau giau pla nų, ta čiau ne su tikra, ar juos vi sus pa vyks įgy ven din ti. Ka dan gi tu riu du vai kus sū nų ir duk rą ti kiuo si pa vyks tęs ti šią tradi ci ją. Ži no ma, ap lin ki niai dau giau ti ki si iš ma no duk ters, ta čiau kol kas ji ne su tin ka per im ti va do va vi mo. Bet ma no sū nus Val das pa si rin ko pe da go go spe cia ly bę, to dėl, ma nau, 16 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

15 tėvynėje kad šią tra di ci ją tę siu jam pa de dant. Jis ge riau sias ma no pa ta rė jas vi sais su ko lek ty vu su si ju siais klau si mais. Ži nia, jau nus žmo nes la bai sun ku su do min ti tau ti niais šo kiais ir dai no mis. Kaip Jūs su ge bė jo te pri trauk ti tiek daug jau ni mo? Jei gu tė vai nuo ma žų die nų sa vo vai kus mo kė lie tu vių kal bos, pa trauk ti nė ra sun ku. Vai kai įpran ta tu rė ti dvi ta pa ty bes: nuo pir ma die nio iki penk ta die nio jie ame ri kie čiai, nuo penk ta die nio iki sek ma die nio lie tu viai. Šok da mi tau ti nius šo kius ir dai nas mes iš reiš kia me sa vo pri klauso my bę Lie tu vai. Nau jo sios kar tos mig ran tų vai kus pa trauk ti sun kiau. Jie kažko dėl sten gia si bū ti la biau ameri kie čiai, sa ky čiau, net gi iš stum ti lie tu viš ką pra dą iš sa vo gy ve ni mo. Gal būt jie jau čia nuos kau dą gim tajai ša liai dėl ne pa tei sin tų lū kes čių, to dėl ir ne no ri puo se lė ti lie tu viš kų tra di ci jų? Ta čiau mes esa me to le rantiš ki. Jei žmo gus at ei na, mes jį priimam. Ne svar bu, ko kio jis am žiaus ar pa žiū rų. Ar Spin du lio pa si ro dymai su lau kia vie ti nių ame ri kie čių pa lai ky mo? La bai džiau giuo si ga lė da ma pa sa ky ti, kad ame ri kie čius la bai domi na mū sų tau ti niai šo kiai ir dai nos. Jei vyks ta ko kie nors dai nų ar šo kių fes ti va liai, Spin du lys vi sa da kviečia mas da ly vau ti. Mes di džiuo jamės, kad bū da mi ame ri kie čiai ga lime dai nuo ti lie tu viš kas dai nas. Ir tą di džia vi mą si sa vo ša li mi sten gia mės pa de monst ruo ti vi siems, kad žmo nės su pras tų, jog esa me ne iš Len ki jos ar Ru si jos, bet iš Lie tu vos. Tai bu vo ypač svar bu oku pa ci jos me tais, kuomet mū sų ša lies pa va di ni mą ži no jo re tas ame ri kie tis. Ga liu pa si džiaugti, kad šiuo me tu pa dė tis pa si kei tė ir vie šų pa si ro dy mų dė ka mū sų ša lies var das ge ro kai iš po pu lia rė jo. PO AP DO VA NO JI MO: (IŠ DE ŠI NĖS) TMID GEN. DIR. A. DAU NO RA VI ČIUS, SPIN- DU LIO VA DO VĖ DAN GUO LĖ RA ZU TY TĖ VAR NIE NĖ, LIE TU VOS LIAU DIES KUL TŪ ROS CEN TRO DI REK TO RIUS SAU LIUS LIAU SA, LR PRE ZI DEN TO PA TA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU- SI MAIS... Spin du lys ne pra lei do nė vie nos Lie tu vo je vy ku sios dai nų šven tės. Pa pa sa ko ki te, kaip jaučia si iš ei vi jos lie tu viai at vy kę į savo tė vų ša lį. Pir mą kar tą dai nų šven tėje da ly va vo me 1994-ai siais, kai tik at si ra do ga li my bė at vyk ti į Lie tu vą. Nuo ta da ne pra lei džia me nė vie nos dai nų šven tės. La bai džiau giuosi, kad ši tra di ci ja taip in ten sy viai puo se lė ja ma. Da ly va vi mas dai nų šven tė je tai ga li my bė ne tik pa demonst ruo ti sa vo meist riš ku mą, bet ir pa ma ty ti gim tą jį kraš tą. Kai ku rie ma no ko lek ty vo na riai dar nė ra bu vę Lie tu vo je, to dėl tūks tant me čio dai nų šven tės me tu jie pir mą kar tą pa matys sa vo tė vų že mę. Ar svar bi dai nų šven tė šiuo sun kme čio lai ko tar piu? Žino ma taip! Jau ni mas tu ri ju dė ti, šok ti, dai nuo ti, ben drau ti. Jeigu jie tu ri pro gą pa bū ti su vi sa tau ta, jie ne pa mirš to vi są li ku sį gy ve ni mą. Gal būt tai skam ba kiek ide a lis tiš kai, ta čiau ga liu šiuos tei gi nius pa tvirtin ti Spin du lio pa tir ti mi: bū tent šo kiai ir dai na vi mas ne re pe ti ci jų salė je, o su žmo nė mis dai nų šven čių ar fes ti va lių me tu ne tik su vie ni jo kolek ty vą, bet ir ne lei do pa mirš ti tau tinių tra di ci jų bei lie tu vių kal bos. Tai ypač svar bu emig ran tams, ku riems sve ti mo je ap lin ko je da ro si vis sunkiau iš sau go ti lie tu viš kas šak nis. O šiuo sun kiu lai ko tar piu dainų šven tė yra la bai svar bi. Tai geriau sias bū das pa mirš ti ne gan das. Ber nar di nai.lt 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 17

16 tautinių mažumų ir išeivijos departamente Ap do va no ti raštin giau sie ji užsie nio lie tu viai Vil niu je va sa rio 28 d. Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sybės ge ne ra li nis di rek to rius Ar vy das Dau no ra vi čius ap do va no jo ge riausiai na cio na li nį dik tan tą pa ra šiu sius už sie nio lie tu vius. Spe cia li de par tamen to do va na įteik ta raštin giau siai užsie nio lie tu vei Vo kie ti jo je studi juo jan čiai Jur gi tai Lau ri nė nai tei. Ant rą ją ir tre či ą ją vie tas raš tin giausio jo už sie nio lie tu vio no mi na ci jo je lai mė ju siems, Jung ti nė je Ka ra lys tėje gy ve nan tiems Dai vai Alek na vičiū tei ir Lau ry nui Bar kaus kui bei dar aš tuo niems už sie ny je gy ve nan tiems TAU TI NIŲ MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS DE- PAR TA MEN TO GEN. DI REK TO RIUS AR VY- DAS DAU NO RA VI ČIUS SVEI KI NA RAŠ TIN- GIAU SIĄ UŽ SIE NIO LIE TU VAI TĘ JUR GI TĄ LAU RI NĖ NAI TĘ (VO KIE TI JA) lie tu viams, lai mė ju siems tei sę daly vau ti na cio na li nio dik tan to fi na le, skir ti spe cia lūs Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to ap do va no jimai. Lie tu vių kal ba vie nas iš tau ti nio ta pa tu mo išsau go ji mo pagrin dų, to dėl ypač džiu gu, jog užsie ny je gy ve nan tys tau tie čiai kas met vis ak ty viau da ly vau ja na cio na li nio dik tan to kon kur se, sa kė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta mento ge ne ra li nis di rek to rius A. Dauno ra vi čius, pa žy mė jęs, kad na cio nali nio dik tan to lai mė to jai yra vi si jį ra šiu sie ji me tais Na cio na li nį diktan tą ra šė 457 už sie ny je gy ve nan tys tau tie čiai, 2008 m. 443, 2007 m Pa sau lio lie tu viai tuo pa čiu me tu na cio na li nį dik tan tą ra šė skirtin guo se že my nuo se. SVEIKINAMAS NA CIO NA LI NIO DIK TAN TO FI NA LO DA LY VIS RO BER TAS PO GO RE LIS (JUNG TI NĖ KA RA LYS TĖ) EVAL DAS VA LIŪ NAS (LAT VI JA), NA CIO NA LI NIO DIK TAN- TO FI NA LO DA LY VIS, ATSIIMA TMID PAGARBOS ŽENKLĄ Bran giai lie tu vių ben druo me nės na rei, pa sky ru siai sa vo gy ve ni mą lie tu vy bei, mu zi kai bei ar ti mų jų glo bai, Ra sai Pa sko či mie nei mi rus, reiš kia me gi lią užuo jau tą vy rui, vai kams, se se rims, mo ti nai Al do nai. Či ka gos lie tu vių ben druo me nė ir tuo pa čiu vi sa Lie tu va ne te ko iš ki lios as me ny bės. Mums vi siems trūks jos en tu ziaz mo, ge ru mo, be ga li nio rū pes čio, dė me sio jau na jai kar tai. Jos ge ri dar bai iš liks vi sų ją pa ži no ju sių šir dy se, ypa č mo ki nių ir ar ti mų jų, ku riems Ra sos gy ve ni mo pa vyz dys yra stip ry bės šal ti nis žen giant per ku pi ną iš ban dy mų gy ve ni mą bei dir bant lie tu vy bės la bui. Liū di me kar tu Ar vy das Dau no ra vi čius, TMID prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės ge ne ra li nis di rek to rius 18 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

17 plb kraštų žinios Se niai bu vo su si rin kę tiek daug lie tu vių KOLUMBIJOJE MI NĖ JI MO OR GA NI ZA TO RĖS: (IŠ KAI RĖS) CLAU DIA DU RA NA RIM GAI LA, P. BAR BA RA RIM GAI LA, GAI LĖ KA RA NAUS KAI TĖ, P. LAI MA G. DE DI DŽIU LIS, P. NI JO LĖ STA SIU KY NIE NĖ, STA SY TĖ SLOT KU TĖ Va sa rio 15-ąją Lie tu vos garbės kon su lė Ko lum bi jo je Lai ma Gri ga liū nas de Di džiu lis ir Ko lumbi jos Lie tu vių Ben druo me nės ko mite tas su kvie te Ko lum bi jos lie tu vius at švęs ti Va sa rio 16-ąją ir Lie tu vos var do tūks tant me tį Didžiu lių ūky je, ne to li Bo go tos mies to. Su važia vi me da ly va vo dau giau kaip 110 sve čių, tarp tau tie čių ir jų šei mų dau guma iš Bo go tos, ki ti iš Ca li mies to ir iš Lie tu vos. Pro gra ma pra si dė jo šv. Mišio mis, jas au ko jo kun. Rin con. Jis sa vo pa moks le gra žiai api bū di no Lie tu vos baž ny ti nę įsto ri ją. Po to p. kon su lė pa svei kino sve čius, ska tin da ma ne pa miršti lie tu vių kal bos. Sta sy tė Slot ku tė, Ko lum bi jos Lie tu vių Ben druo menės pir mi nin kė, pa svei ki no vi sus su šven tė mis ir pa brė žė, kaip svarbu bur tis ir puo se lė ti lie tu vy bę mūsų krašte. Dr. An ta nas Moc kus la bai įdo miai pa pa sa ko jo apie Lie tu vos KAL BA DR. AN TA NAS MOC KUS 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 19

18 plb kraštų žinios DAI NUO JA JUR GIS DI DŽIU LIS IR JO ŽMO NA ERI KA var do tūks tant me tį, api brėž da mas svar bius įsto ri nius įvy kius. Pa si bai gus ofi cia liai pro gramai sve čiai bu vo pa vai šin ti lie tu viškais pa tie ka lais. Po pie tų dai ni nin kai Jur gis Didžiu lis ir jo žmo na Eri ka pražiu gi no sma gio mis dai no mis. Šven tės išva ka rė se Clau dia Du ra na Rim gai la su ren gė daik ti nę lo te ri ją, ku rios lai mi kiai bu vo gin taro dir bi niai, lie tu viš ki marš ki nė liai ir is pa nų-lie tu vių kal bų žo dy nai, kurie vi sus la bai su do mi no. Se niai bu vo su si rin kę tiek daug Ko lum bi jos lie tu vių; at nau jinom drau gys tes, mei lę Lie tu vai. Ren gi nį or ga ni za vo: P. Lai ma G. de Didžiu lis, P. Ni jo lė Sta siu kynie nė, P. Bar ba ra Rim gai la, Gailė Ka ra naus kai tė, Clau dia Du ra na Rim gai la ir Sta sy tė Slot ku tė. Stasytė Slotkutė P.S. Pa si do mė jo me, kas ta jauna lie tu vai tė Sta sy tė Slot ku tė, ku ri mums lie tu viškai rašo iš to li mo sios Ko lum bi jos. Ga vo me jos trumpą laiš ke lį: Gi miau Ko lum bi jo je, mažame mies te lyje Vil la vi cen cio. Jau daug me tų gy ve nu sos ti nė je Bogo to je. Ma no tė ve liai į Ko lum biją at vy ko prieš be veik 60 me tų, po Ant ro jo pa sau li nio ka ro. Ma my tė mi rė prieš 30 me tų, dar bū da ma jauna. Tė ve lis dar gy vas, jam 89 me tai. Mes lie tu vių kal bos išmo ko me šeimo je, nes tė ve liai leis da vo kal bė ti tik lie tu viškai, o ma my tė mums dar ves da vo pa mo kė les. Gai la, kad Ko lum bi jo je jau nė ra daug kal ban čių lie tu viškai, tai ir yra mū sų didžiau sias ben druo menės sun ku mas. Iš tų lie tu vių, ku rie kažka da at vy ko į Ko lum bi ją, jau dau ge lis mi rė, o ant ro sios, tre čio sios ir ket vir to sios kar tos lie tu viai su kū rė miš rias šei mas su ko lum bie čiais. ŠVEN TĖS DA LY VIAI. AL DO NOS KAZ LAUS KAI TĖS BEL TRAN NUO TRAU KOS 20 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

19 plb kraštų žinios Iš Budapešto lie tu vių gy ve ni mo VENGRIJOJE ŠAU NIOS UŽ GA VĖ NĖS VENG RI JO JE Pir mas bly nas ne pri svi lęs Lie tu vos am ba sa do je Bu dapešte pa pras tai mi ni mos tik so li desnės pro gos, ta čiau šiais me tais naujo ji ben druo me nės pir mi nin kė Vai da Bu rins kie nė bei di plo ma tai nu sprendė su reng ti ir tik ras spal vin gas lie tuviš kas Už ga vė nes. Juk žie mos va rymo šven tė nuo se no gar sė jo siau tulin gais žai di mais, bly nais nu krau tais sta lais ir per si ren gė liais, ku rie, įsijau tę į vel nių, ra ga nų bei įvai rių gyvū nų vaid me nis, bent kar tą me tuo se ga lė jo ne si var žy da mi pa triukš mau ti. Apie pen kias de šimt iš ei vių vie ni janti ne di de lė Veng ri jos Lie tu vių Bendruo me nė šiais me tais Už ga vė nes šven tė pir mą kar tą. Pa sak V. Bu rins kie nės, ke le tą pas ta rų jų me tų ben druo me nė ne tu rėjo Veng ri jo je gy ve nan čio pir mi ninko, to dėl ne bu vo ir ak ty vios veik los. Try nu kus au gi nan ti mo te ris džiaugė si ga li my be su si tik ti su tau tie čiais to kia me sma gia me ren gi ny je ir ra gino nuo šiol ne tik mi nė ti svar bias da Balandis / Pasaulio lietuvis 21

20 PLB kraš tų ži nios tas, bet ir kar tu švęs ti links mas, nuotai kin gas tra di ci nes lie tu vių šven tes. Ren gi nio da ly viai su džiaugs mu su ti ko pa siū ly mą va sa rą Jo ni nes sureng ti gam to je. Šven tė pa vy ko pui kiai. Am basa dos kie me ly je su si rin kę Veng ri jos Lie tu vių Ben druo me nės na riai šo ko ra ga nų šo kius, bė gio jo su van dens stik li ne, trau kė vir vę bei su ren gė bly nų val gy mo var žy bas. Šo ki nėda mas su mai šu ne vie nas pa ga vo zui kį, ta čiau su si žeis ti nie kam ne teko. Bar bę pri me nan čią gra žuo lę Morę ap mė tė snie go gniūž tė mis, ta čiau de gi ni mo ji iš ven gė bu vo pa skirta eta ti ne už ga vė nių dar buo to ja ir pa lik ta ki tiems me tams. Ren gi nio ini cia to rė V. Bu rins kie nė džiau gė si, kad žai di muo se mie lai da ly va vo vi si su si rin ku sie ji. Ak ty vūs tra di ci niuo se lie tu viš kuo se žai di muo se bu vo net ir veng riš kai tar pu sa vy je čiauš kan tys ma žiau sie ji šven tės da ly viai. Po šo kių ir žai di mų sve čiai su gū žė jo į am ba sa dos apar ta men tus. Vai kai ga mi no mi ni lė les mo res, ku rias ir su de gi no ži di ny je. O vyres nie ji sa kė ei lė raš čius ir vai ši nosi įvai riau sių rū šių sa vo at si neš tais bly nais bei taip iš si ilg tais lie tu viškais pa tie ka lais bul vių plokš tainiu ir vė da rais. Po ren gi nio kai kurie lie tu viai juo ka vo, jog taip so čiai Veng ri jo je dar nė ra val gę ir jau buvo pa si il gę tik ro tur tin go lie tu viš ko šven ti nio sta lo. Pa si ju to kaip na mie Ko vo 11-ąją mi nin tiems Vengri jos lie tu viams lie tu viš kų ei lių, dainų, fil mų bei pa sa kų į Bu da peš tą atve žė ypa tin gas sve čias Vy tau tas V. Land sber gis. Pir mą kar tą į Veng ri ją at ke lia vęs me ni nin kas ste bė jo si, kad šio je ša ly je vi sai ne si jau čia sve timas, tar si bū tų na mie. Ko vo 14 d. Lie tu vos am basa do je su si rin ku siems vai kams ir su vai kė ju siems su au gu siems V. V. Land sber gis pa sa ko jo apie sa vo kūry bos ir gy ve ni mo ke lią, su ren gė filmų per žiū rą, skai tė ei lė raš čius. Ki no bei te at ro re ži sie rius, dai nuo jan tis po etas, vai kiš kų pa sa kų kny ge lių V. V. LAND SBER GIS au to rius ir, svar biau sia, pen kių vaikų tė tis da li jo si kar čiais ko lek ty viniais pri si mi ni mais apie so viet me tį, pa sta bo mis apie nuo šir du mo sto kojan tį da bar ti nį lie tu vių ben dra vi mą ir vil ti mis, kad jau no ji kar ta mąs tys ir gy vens kiek ki taip. Pa sak me ni ninko, bū tent toks ir yra pa grin di nis jo kū ry bos tiks las pa dė ti žmo nėms iš gy ven ti pa są mo nė je vis dar glūdin čias rep re si nių pa ty ri mų pa lik tas nuos kau das, pa ža din ti už mi gu sį kūry bin gu mą, su teik ti op ti miz mo. Vi są lai ką žai dę ir veng riš kai tar pu sa vy je čiauš kė ję vai kai su sido mė ję klau sė si lie tu viš kų dai nų ir šyp so jo si iš vy dę ge rai pa žįs ta mą kny ge lę apie ar klį Do mi ny ką. Vos po rą die nų Bu da peš te pralei dęs V. V. Land sber gis ža dė jo netru kus čia vėl ap si lan ky ti šį kar tą ver slo rei ka lais. Vai kiš kų pa sa kų ra šy to jas kaip tik ta ria si dėl ke lių kny ge lių ver ti mo ir iš lei di mo vengrų kal ba. Renginį parėmė TMID ir Lietuvos ambasada Budapešte. Vai da Tom ke vi čiū tė 22 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

21 PLB kraš tų ži nios Ma no dar bas pa dė ti su si drau gau ti Bai gu si ver slo ad mi nist ra vimo ir va dy bos stu di jas Kau ne Ug nė Dau ba rai tė jau ži no jo, ką veiks toliau. Ta čiau ki taip nei dau ge lis jau nų lie tu vai čių, ku rie, dar ne bai gę univer si te tų, jau sku ba da ry ti kar je rą, Ug nė pri ėmė ne tra di ci nį spren di mą iš vyk ti sa va no riau ti į už sie nį. Paklaus ta, kuo už si i ma, ES pro gra mo je Youth in Ac ti ve ke tu ris mė ne sius da ly vau jan ti mer gi na ra miai at sa ko: Pa de du su si drau gau ti! Nežino ma kryp ti mi Ug nė pa sa ko ja, kad dar studi juo da ma Kau ne pra dė jo do mė tis sa va no rių veik la ir dir bo į Lie tu vą at vyks tan čių už sie nie čių men tore, to dėl pui kiai iš ma nė sa va no rių kas die ny bę ir iš ky lan čias pro ble mas sve čio je ša ly je. Men to rius tai žmo gus, kuris tu ri pa dė ti sa va no riui bet ko kiu klau si mu, su si ju siu su gy ve ni mu užsie ny je. Jei rei kia, jis pa ly di į medi ci nos įstai gą, ei na kar tu ap si pirkti ar tie siog at ei na pa si šne kė ti, kai sa va no riui liūd na. Tai ir glo bė jas, ir ge riau sias drau gas. Ga na keis tas dar bas. Kol to ne pa ti ri, net sun ku įsi vaiz duo ti, kaip ga li ma iš kart susi drau gau ti su pir mą kar tą ma to mu žmo gu mi. Ta čiau už sie nie čiui to kia pa gal ba ir pa ra ma la bai svar bi, da li na si pa tir ti mi Ug nė. Bai gu si moks lus mer gi na nuspren dė sa va no rio da lią iš mė gin ti ir sa vo pa čios kai liu. Pas ku ti nę mi nu tę už pil džiu si do ku men tus Ug nė pri sipa žįs ta net ne gal vo ju si, į ku rią ša lį no rė tų iš vyk ti ten, kur pa si seks. Pir mą jį pa siū ly mą ga vau iš Veng ri jos ša lies, apie ku rią tuo me tu nie ko ne ži no jau, pa sa ko ja sava no rė, Net ne įsi vaiz da vau, kaip ji at ro do. Ir... su ti kau! Mies te lis su Vi dur že mio ša lių atmos fe ra Pie ti nė je Veng ri jos da ly je, prie pat sie nos su Kro a ti ja, įsi kūręs Pécs [Pėč] mies te lis, ku ria me ap si sto jo Ug nė, api bū di na mas kaip mies tas su Vi dur že mio jū ros ša lių at mos fe ra. Ir tai ne vien triu kas tu ris tams pri vi lio ti. Iš tie sų šia me ma ža me mies te ly je tvy ro ypa tin ga nuo tai ka. At vy kus į Pécs man di džiausią įspū dį pa li ko mies te lį su pan tys kal nai. pri si me na Ug nė, Ta čiau už sie nie čiai juo kia si ir sa ko, kad čia tik ne di de lės kal vos. Pro gra mos or ga ni za to riai ap gyven di no lie tu vę stu den tų ben dra bu ty je ir pa rū pi no dvi ra tį ke lio nei į dar bą. Kadan gi mies te lis ma žas, šios trans por to prie mo nės vi siš kai pa kan ka. La bai ap si džiau giau pa mačiu si, kad tu rė siu sa vo at ski rą kamba rį, pa sa ko ja sa va no rė. Sun kiai įsi vaiz duo ju, kad ga lė čiau da lin tis vie nin te le gy ve na ma ja erd ve su visai sve ti mu žmo gu mi. Šis ben drabu tis ki toks nei Lie tu vo je, kur į vieną ma žu tę pa tal pė lę su grū da mi trys stu den tai. Čia įreng ti tar si dvie jų kam ba rių bu tai, ku riuo se gy ve na du stu den tai, tai gi kiek vie nas tu ri sa vo kam ba rį. Pa sak Ug nės, dėl gy ve na mosios vie tos jai la bai pa si se kė bendra bu tis su tvar ky tas, šva rus. Su sipa ži nu si su ki tais Pécs dir ban čiais sa va no riais mer gi na su ži no jo, jog kai ku rie iš jų gy ve na ge ro kai prastes nė mis są ly go mis. SA VA NO RĖ UG NĖ DAU BA RAI TĖ Drau giš ku mo pa mo kė lės Ug nės dar bą api bū din ti ne taip leng va, kaip ki tas, įpras tas sa vano ria vi mų pro gra mas, kur jau ni mas pa de da vai kų dar že liuo se, ne įga lių žmo nių slau gos na muo se ar ap lin kosau gos įstai go se. Ji kar tu su ko le ga iš Pran cū zi jos or ga ni zuo ja už kla sinę veik lą gre ti mų kai me lių mokslei viams ir sten gia si pa dė ti iš spręs ti so cia li nės at skir ties pro ble mas. Kai me lių sa vi val dy bės mums duo da pa tal pas, ku rio se po rą kar tų per sa vai tę ren gia me su si ti kimus su me tų jau ni mu. Kar tu žai džia me įvai rius žai di mus, ren giame mu zi ki nę pro gra mė lę, pa sa ko ja ji. Re gio ne, ku ria me dir ba me, gyve na ne ma žai ro mų tau ty bės žmonių, ir veng rų vai kai su jų vai kais ne ben drau ja. Mū sų dar bas pa dė ti jiems už megz ti drau giš kus ry šius. Ug nė džiau gia si, kad jau mato mi ir pir mie ji dar bo vai siai iš pra džių su si da riu sios at ski ros vengriu kų ir ro mų vai kų gru pe lės pa ma žu ima skai dy tis, ben drau ti, mai šy tis. Nors sa va no riai tu ri pa gal binin ką ver tė ją, jie lan ko veng rų kalbos kur sus ir su moks lei viais ban do ben drau ti jų kal ba. Pa sak Ug nės, suval dy ti maž daug pen kio li kos pa auglių gru pę kar tais ne taip ir leng va. Pa klaus ta, ar ne si gai li, kad atvy ko bū tent į Veng ri ją (da ly vau ti sava no rių mai nų pro gra mo je ga li ma tik vie ną kar tą), Ug nė sa ko, jog anaiptol ne, ir at gal į Lie tu vą ne sku ba. Mer gina džiau gia si įgy ta dar bo su jau ni mu pa tir ti mi, daž nai lan ko si sos ti nė je, da ly vau ja Lie tu vių Ben druo me nės veik lo je ir svars to ga li my bę čia pa silik ti gal būt tęs ti stu di jas vie na me iš Bu da peš to uni ver si te tų. Vai da Tom ke vi čiū tė 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 23

22 PLB kraš tų ži nios AIRIJOJE 2007 me tais Lie tu vos var do tūks tant me čio pro ga Už sie nio rei kalų mi nis te ri ja įstei gė gar bės žen klą Lie tu vos tūks tant me čio žvaigž dė, skir tą pa gerb ti Lie tu vos vals ty bei ir jos užsie nio po li ti kai nu si pel niusiems as me nims. Šiuo žyme niu ap dova no ja mi Lie tu vos ir už sie nio vals tybių pi lie čiai už ypa tin gus nuo pel nus gar si nant Lie tu vos var dą, puo selė jant ir plė to jant tarp vals ty bi nius san ty kius, taip pat už ypa tin gus nuopel nus vals ty bės tar ny bo je. To kius ap do va no ji mus šie met jau yra ga vę dis ko me ti kas V. Alek na, il ga me tis Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės vei kė jas G. Žem kal nis, ki no re ži sierius A. Ma te lis bei Šve di jos Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kė V. Langbakk. Va sa rio 27 d. Lie tu vos Respub li kos am ba sa do je Dub li ne Užsie nio rei ka lų mi nis te ri jos gar bės žen klas Lie tu vos tūks tant me čio žvaigž dė bu vo įteik tas Li tu a ni ca par duo tu vių tin klo va do vui Au ri mui Šid laus kui. Pir mo ji Au ri mo ati da ry ta par duo tu vė Dub li ne ta po pa čiu didžiau siu lie tu vių trau kos cen tru, čia žmo nės su si tik da vo bei su si pa žin davo. Iš ten na mo par si neš da vo duo na kve pian tį ma žą Lie tu vos ga ba lė lį, svei kin da ma Au ri mą Šid laus ką sakė LR am ba sa do rė Ai ri jo je Izol da Brič kov skie nė. Ji nuo šir džiai dė ko jo Au ri mui ir In gri dai Šid laus kams už nuo la ti nę pa ra mą bei pa gal bą am basa dai, už mil ži niš ką in dė lį į Lie tu vos var do gar si ni mą Ai ri jo je bei lie tu vybės pa lai ky mą ant rą ja tė vy ne dau geliui lie tu vių ta pu sio je ša ly je. Dė ko ja me, kad Jūs, Au ri mai, vi suo met pir miau sia esa te žmo gus, o tik pas kui kom pa ni jos va do vas. Už tai, kad ne tik sa vo dar buo to jams, bet ir ki tiems Ai ri jo je gy ve nan tiems lie tu viams esa te pa vyz dys, ugnin gai A. Šid laus ką svei ki no įmo nės dar buo to jai. Vie nas iš gau saus Au ri mą šia iš kil min ga pro ga pa svei kin ti at ėjusių žmo nių bū rio nuo pa pras tų lie- Tūks tant me čio žvaigž dė įteik ta Dub li ne A. ŠID LAUS KAS IR LR AM BA SA DO RĖ AI RI JO JE IZOL DA BRIČ KOV SKIE NĖ tu vių pa dė ko jo už nuo lat pri me namus na mus. Pats Au ri mas Šid laus kas santū riai džiau gė si gar bės žen klu. Nema niau, kad da rau kaž ką ypa tin ga, Lit hin fo.com sa kė jis. Vi si am basa do rės iš var din ti da ly kai yra ma no ŠID LAUS KŲ ŠEI MY NA kas die ny bės da lis. Be abe jo, ma lo nu pri si dė ti prie lie tu viš kų ren gi nių orga ni za vi mo bei lie tu viš kos kul tū ros puo se lė ji mo Ai ri jo je. Dar ma lo niau, kad ge ri dar bai ne lie ka ne pa ste bė ti, už bai gė dau gia žo džiau ti ne mėgsnukelta į 26 psl. 24 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

23 PLB kraš tų ži nios Lie tu viško pa va sa rio dvelks mas Ko vo 12 d. pa si tik ti pa va sa rio bei ap žiū rė ti me no kū ri nių į ne se niai Dub li ne ati da ry tą pir mą ją lie tu viš ko me no dir bi nių ga le ri ją bu vo pa kviestos vi sos Ai ri jo je re zi duo jan čios amba sa do rės bei am ba sa do rių su tuok tinės. Ren gi nio Lie tu viškas pa vasa ris Dub li ne or ga ni za to riai Lietu vos Res pub li kos Am ba sa da Ai ri joje ir Rū tos ga le ri ja. Svei kin da ma vieš nias Lie tu vos am ba sa do rė Ai rijo je Izol da Brič kov skie nė pa si džiaugė, kad ga lė jo sve čius pa kvies ti į ne di de lę lie tu viš ką sa lą, įsi kū ru sią pa čia me Dub li no cen tre: Pa va sa rio, ku ris Lie tu vo je ne įsi vaiz duo ja mas be Ka ziu ko mu gės, pro ga no ri me jus su pa žin din ti su da le le Lie tu vos, jos tra di ci niu me nu, pa pro čiais. Rū tos ga le ri jos sa vi nin kė Rū ta Ker šie nė šil tai pri ėmė sve čius, pa sa ko jo apie Lie tu vą, mū sų tra dici jas, ver bų ga mi ni mo bū dus. Sveikin da ma su si rin ku sias vieš nias Rū ta lin kė jo: Po il gos ir šal tos žie mos, at ėjus pa va sa riui, kiek vie na mo te ris no ri pa sig ra žin ti bei pa puoš ti spalvo mis sa vo na mus. Ti kiuo si, kad šian dien čia ra si te ką nors, kas šį pava sa rį jums pa da rys ypa tin gą. Vieš nios iš vi sų pa sau lio konti nen tų ga lė jo su si pa žin ti su nauja pa va sa ri ne Lie tu vos me ni nin kų bei Ai ri jo je gy ve nan čių kū ry bin gų lie tu vių dar bų pa ro da. Jos ne gai lėjo gra žių žo džių ren gi nio or ga ni zato riams bei ga le ri jos sa vi nin kei, o pats di džiau sias kom pli men tas bu vo vieš nių pir ki niai kiek vie na iš si rinko pa va sa rio do va nų ne tik sau, bet ir ar ti mie siems, drau gams. Lie tu viš ko me no bei rank darbių ga le ri ja Dub li ne (51 South William St) ati da ry ta 2008 me tų gruodžio mė ne sį. Čia ga li ma ras ti ori gina lių ran kų dar bo kū ri nių su au to rių pa ra šais, mo li nių var pe lių, li no, medžio bei gin ta ro dir bi nių, ver bų, paveiks lų, pa puo ša lų. Am ba sa do rių ir am ba sa dorių su tuok ti nių su si ti ki mai Dub li ne LIETUVOS AM BA SA DO RĖ AI RI JO JE IZOL DA BRIČ KOV SKIE NĖ BEI AGA TA SZU MOW- SKA, LEN KI JOS RES PUB LI KOS AM BA SA DO RIAUS AI RI JO JE ŽMO NA vyks ta re gu lia riai. Vie nas iš po pu liares nių ren gi nių yra Ka vos ryt me tis (angl. k. Cof fee Mor ning ), or ga nizuo ja mas kas mė ne sį. Lie tu vos Am- ba sa da Ai ri jo je ryt me ti nę ka vą virs ge gu žės mė ne sį. Rūta Palšauskaitė GA LE RI JOS SA VI NIN KĖ RŪ TA KER ŠIE NĖ APIE VER BAS PA SA KO JA HAF RI ZAI BUR- HA NU DE EN, MA LAI ZI JOS AM BA SA DO RIAUS AI RI JO JE ŽMO NAI 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 25

24 PLB kraš tų ži nios Ai ri jos lie tu viai pa si ti ko Pre zi den to rin ki mus AI RI JOS LIE TU VIAI PA SI TI KO AT VY KU SIUS LR PRE ZI DEN TO RIN KI MUS. IŠ KAI RĖS Į DE ŠI NĘ AP LINK SVE ČIĄ SU STO JĘ: ŽYD RŪ NAS, IE VA, DA LIA. ALEK SAN DRO ČER NIA KO NUOTR. Ko vo 20 d. va ka re Dub li no oro uos te su pla ka tais lū ku riuo jantis bū re lis lie tu vių pa si ti ko vė ly vu lėk tu vu iš Lie tu vos at vyks tan čius pre zi den to rin ki mus Taip veik los pra džią pa žy mė jo ini cia ty vi nė grupė Aš esu, in for muo jan ti Ai ri jos lie tu vius apie ar tė jan čius pre zi dento rin ki mus bei ska ti nan ti tau tie čius bal suo ti. Oro uos tas pro jek to ati da ry- mui bu vo pa si rink tas ne at si tik ti nai bal suo ti pre zi den to rin ki muo se Aš esu šie met ska tins ke lio nių te ma tika. Kam pa ni jos rin ko da ros ko or dina to rius To mas Rim kus idė ją pri statė taip: Ke lio nė sim bo li zuo ja žmonių ju dė jimą tarp Lie tu vos ir Ai ri jos. Ne vi si Ai ri jo je gy ve nan tys lie tu viai žino, kad ga li at lik ti sa vo pi lie tinę va lią nie kur ne vyk da mi. Ke lio nė taip pat sim bo li zuo ja ir Lie tu vos ke lio nę į ge resnę bei švie ses nę at ei tį. O nau jai iš rink tas pre zi den tas bus tas žmo gus, ku ris nubrėš at ei nan čių me tų Lietu vos ke lio nės kryp tį bei tiks lus. Su rin ki mais į Dubli no oro uos tą at vy ku siems tau tie čiams Aš esu koman da iš da li no ke lias dešim tis re gist ra ci jos vo kų. Iš Kau no at skri du si lie tu vė Vai da jų pa ė mė net penkio li ka ne tik sau, bet ir šei mos na riams bei draugams. Net ne si ti kė jau, kad šį va kar ma nęs kaž kas lauks bei už kal bins ir dar su tokia svar bia in for ma ci ja, džiau gė si Vai da. Bal suo ti LR pre ziden to rin ki muo se Ai ri jos lie tu viams šie met yra la bai pa pras ta ir, kaip skel bia savo in ter ne ti nia me pus la py je in for ma ciją tei kian tys Aš esu or gani za to riai, nie ko ne kai nuo ja. Iš anksto už si re gist ra vus į na mus bus at siųstas bal sa vi mo biu le te nis, ku rį te reikės už pil dy ti ir įmes ti į pa što dė žu tę. Re gist ruo tis bei ras ti dau giau in for ma ci jos ga li ma LR Am ba sa dos Ai ri jo je pus la py je in dex.php? ar ba www. as-esu.ie. Rūta Palšauskaitė atkelta iš 24 psl. tan tis Li tu a ni ca Ltd. va do vas ai sias Dub li no cen tre pir mą ją par duo tu vę ati da riu si Litu a ni ca bu vo lyg lie tu viš ka oazė sma rag di nė je sa lo je įsi kū ru siems tau tie čiams. Ir nors per aš tuo ne rius me tus par duo tu vių tin klas iš au go iki 17 ir vis dar ple čia si, o de šim tys dar buo to jų su ka si įmo nės did me nos san dė liuo se, Li tu a ni ca va do vas su žmo na In gri da nie kuo met ne pa lio vė tė viš kai rū pi nę si Ai ri jo je gy ve nančiais lie tu viais. Be jų ne pra ėjo nė vie na dides nė šven tė ar ren gi nys: Li tu a nica Ltd. nuo pir mų jų die nų ėmė si glo bo ti pir mą ją Ai ri jo je li tu a nis ti nę šeš ta die ni nę mo kyk lė lę 4 vė jai, daug gel bė jo or ga ni zuo jant šv. Kaziu ko mu ges Dub li ne 2007-ai sias bei 2008-ai sias me tais, bu vo ne įkaino ja mas part ne ris ren giant be veik mė ne sį Ai ri ją dre bi nu sį ren gi nių ciklą Lie tu vos die nos Ai ri jo je 2007, nuo lat išties da vo pa gal bos ran ką Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nei: rėmė li tu a nis ti nių mo kyk lų fes ti va lį Drau gys tės til tas, VI Eu ro pos lietu vių krep ši nio tur ny rą Dub li ne, Felik so Vait kaus mi nė ji mus Bal lin ro be ir dau ge lį dau ge lį ki tų. Li tu a ni cos va do vas daug pri si dė jo ir prie pi lie ti nio lie tu vių, gy ve nan čių Ai ri jo je, ak ty vu mo skati ni mo. Ir pra ėju sių Sei mo rin ki mų šauk liai vi so se Li tu a ni ca par duotu vė se pui ka vo si ne snaus ti ir pi lieti nę pa rei gą at lik ti ra gi nan tys pla katai, no rin tie ji ga lė jo čia pat už si regist ruo ti rin ki mams. Jur ga Vi du gi rie nė 26 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

25 PLB kraš tų ži nios Kaip Me dei na puo se lė ja lie tu vy bę UKRAINOJE Lie tu vių kar ta, už au gu si išei vi jo je, tu ri la bai svar bią pa rei gą iš lai ky ti lie tu vy bę, ku rią ug dė mūsų tė vai ir pro tė viai. Mes pri va lo me iš mo ky ti sa vo vai kus ir anū kus lietu vių kal bos, tu ri me iš lai ky ti lie tuviš kus pa pro čius ir tra di ci jas, ži noti Lie tu vos is to ri ją ir kul tū rą. Jei gu mes to ne da ry si me, tik ro ji lie tu viš ka dva sia nu mirs ir mū sų vai kai, o tuo la biau mū sų anū kai, nu tau tės. Tuomet lie tu vy bė gy vuos tik Lie tu vo je. Mū sų iš ei vi jos lie tu vių draugi ja Me dei na Lvo ve tu ri vi sas ga li my bes sėk min gai iš lai ky ti lie tuvy bę ir bū si moms kar toms per duo ti mū sų mei lę tė vy nei Lie tu vai. Iš laiky ti lie tu vy bę Uk rai no je nė ra lengva, rei kia tu rėt daug no ro, jė gų, meilės, darbš tu mo ir pa si ry ži mo at lik ti to kį svar bų dar bą. Uk rai nos lie tu vių drau gi ja Me dei na Lvo ve su kur ta 1992 metų gruo džio 27 die ną, o ofi cia liai įregist ruo ta Lvo vo sri ties ju ri di nia me sky riu je 1993 me tų rug sė jo 9 die ną (re gist ras nr. 54). Pra ėju siais metais drau gi ja at šven tė sa vo 15-me tį. Šiuo me tu drau gi jo je dau giau kaip 100 na rių, ne skai čiuo jant vai kų iki 16 me tų. Nors jau de vy nios šei mos iš va žia vo į Lie tu vą, bet drau gi jo je na rių kas met dau gė ja. Prie drau gi jos vei kia jau ni mo or ga ni za ci ja Bal tija, ku riai va do vau ja Vi ta li jus Semen. Jau ni mo or ga ni za ci ja lei džia sa vo laik raš tį Po žiū ris. Prie jauni mo or ga ni za ci jos vei kia est ra dinė gru pė Gin ta ras. Prie drau gi jos Me dei na vei kia su au gu sių fol klori nis an sam blis Vi li ja, ku riam vado vau ja Eu ge ni ja Vio le ta Pa šins ka. Fol klo ri nis an sam blis kar tu su jauni mo or ga ni za ci jos est ra di ne gru pe ir sek ma die ni nės mo kyk los vai kų gru pe Gin ta rė liai daž nai ro do savo me ni nes pro gra mas. Jie kiek vienais me tais kon cer tuo ja Lie tu vos Ne pri klau so my bės die ną, Uk rai nos lie tu vių dai nų ir šo kių fes ti va liuo se, Uk rai nos Ne pri klau so my bės die ną, Lvo vo mies to die ną, tau ti nių ma žumų kon cer tuo se me tų ge gu žės d. drau gi ja Lvo ve or ga ni za vo Uk rai nos lie tu vių dai nų ir šo kių festi va lį. Prie drau gi jos vei kia sek madie ni nė mo kyk la. Jos ve dė ja Ma ri na Tro cen ko yra bai gu si Vil niaus univer si te tą. Sek ma die ni nė je mo kyklo je dės to ma lie tu vių kal ba ir tau tosa ka (Ma ri na Tro cen ko) ir Lie tu vos is to ri ja bei kul tū ra (Vy tau tas Na ruse vi čius). Drau gi ja tu ri sa vo, nors ir nedi de lę, bib lio te ką. Jos ve dė ja Regi na Pet raus kie nė. Kiek vie nais metais su Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to pa gal ba bib lio te ka papil do ma nau jo mis kny go mis. Pats įžy miau sias įvy kis draugi jos is to ri jo je 2000 me tų lap kri čio 6 die na, kai drau gi ją ap lan kė Lie tuvos Res pub li kos Pre zi den tas Val das Adam kus, lan kę sis Lvo ve. Vy tau tas Na ru se vi čius Uk rai nos lie tu vių drau gi jos Me dei na Lvo ve pir mi nin kas LIE TU VOS RES PUB LI KOS AM BA SA DO RIUS AL GIR DAS KUMŽA SU ŽMO NA TO MA TARP LIE TU VIŲ DRAU GI JOS ME DEI NA LVO VE NA RIŲ. ŠA LIA AM BA SA DO RIAUS IŠ KAI RĖS UK RAI NOS LIE TU VIŲ DRAU GI JOS ME DEI NA PIR MI NIN KAS VY TAU TAS NA RU SE VI- ČIUS SU ŽMO NA IE VA 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 27

26 PLB kraš tų ži nios RUSIJOJE ŠVEN TĖS DA LY VIAI VOS TIL PO SA LĖ JE MASK VOS LIE TU VIŲ BEN DRI JOS PIR- MI NIN KAS KIP RAS MAŽEI KA Mask vos lie tu vių šven tės Him nas skam bė jo ga lin gai Vals ty bės at kū ri mo me tines Mask vos lie tu viai šven tė tur būt anks čiau ne gu ki tur. Iškil mės vy ko Jur gio Bal tru šai čio na muo se va sario 14 die ną. Šven tės or ga ni za to riai nau ja sis ben dri jos pir mi nin kas K. Mažei ka ir val dy bos na riai iš anksto kiek jau di no si. Ben dri jo je dar nepa si bai gė per si tvar ky mo dar bai (išrink ta nau ja val dy ba), bū na ne sklandu mų de ri nant ak ty vis tų veiks mus, trūks ta re sur sų ir pan. Bet iš kil mės pra ėjo, at ro do, ne blo gai: gie do jo me Tau ti nę gies mę... Be je, bū tent čia vos ne įvy ko su tri ki mas. Pa si ro dė, kad at si neš tos ka se tės su him no muzi kos įra šu nė ra kur gro ti. Iš gel bė jo šven tė je da ly va vęs De ni sas Groc kis, ku ris sė do prie for te pi jo no ir ėmė akom pa nuo ti. Iš ėjo dar ge riau ne gu bu vo pla nuo ta. Sa lė jo him nas skambė jo ga lin gai. Po svei ki ni mų iš Lie tu vos emo cio na lus mū sų am ba sa do riaus žodis. Sa vo gražia, ener gin ga ir įkve pian čia kal ba LR am ba sa do rius Mask vo je An ta nas Vin kus kvie tė lie tu vius vie ny tis, veik ti su tar ti nai ir pa lai ky ti Lie tu vos vals ty bės siekius. Rei kia pa sa ky ti, kad vie ny bės klau si mas ypač ak tu a liai nu skam bėjo mū sų dias po ro je. Mū sų tau tie čius svei ki no Mask vos tau ty bių na mų pir mi nin ko pa va duo to jas Ana to li jus Ka co nis, bi čiu liai iš drau giš kų tau ti nių bendri jų lat vių, es tų, bal ta ru sių. Nuo tai ka sa lė je bu vo jau ki, šil ta. Me ni nę da lį gra žiai ve dė du kon fe rans je Lai ma Sol da to va ir My ko las Or ba kas. Įvai rių žan rų atli kė jų bu vo ne ma žai. Mask vos konser va to ri jos mu zi kan tai at li ko ru sų ir lie tu vių kla si kų kū ri nius, lie tu vių liau dies dai nas. Pui kiai nu skam bė jo M. K. Čiur lio nio Pre liu dai džia zo sti liu mi (va do vas De ni sas Groc kis). Kon cer tas bai gė si džiaugs min gu akor du vi sų mėgs ta ma dai na Žemėj Lie tu vos, ku rią pa ki liai dai navo vi si šven tės da ly viai. Mū sų sam bū rį pa ger bė kul tūros ata šė Juo zas Bud rai tis. Po me ni nės da lies sve čių laukė gra žiai ser vi ruo ti šven ti niai stalai. Nau jo pir mi nin ko Kip ro Mažeikos ko man da pa si ro dė pui kiai. Ši šven tė Mask vos lie tu viams bu vo ypač svar bi. Ben dri ja po dau ge lio me tų są stin gio pa bu do, su kru to, ėmė veik ti. Žmo nės skirs tė si su vil ti mi, kad ir at ei ty je jų lau kia pui kūs rengi niai, nau jos ben dri jos val dy bos ini cia ty vos. Ren gi nių der lius Ga vė nio je Kaip ty čia Mask vo je per pačią Ga vė nią pra si dė jo ren gi nių derlius: Ka ziu ko mu gė J. Bal tru šai čio na muo se, mu gė to pa ties po eto vardu pa va din to je mo kyk lo je, var go nų mu zi kos kon cer tas baž ny čio je, koncer tas Lie tu vos bal sai Tarp tau tiniuo se mu zi kos na muo se. Taip, ko vo 4 die ną Šv. Liud viko baž ny čio je (Mask va) kon cer ta vo vie na iš žy miau sių Eu ro po je var goni nin kių Re na ta Mar cin ku tė Lez je. Kon cer tas ir iškil min gos šv. Mi šios bu vo pa švęs tos Lie tu vos ir Len ki jos 28 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

27 PLB kraš tų ži nios ŠV. LIUD VI KO BAŽ NY ČIA BU VO PIL NU TĖ LĖ, NE PAI SANT TO, KAD REN GI NYS VY KO DAR BO DIE NĄ dan giš ko jo glo bė jo šv. Ka zi mie ro 525-osioms mir ties me ti nėms. Rengi ny je da ly va vo Lie tu vos ir Len ki jos am ba sa do riai Ru si jos Fe de ra ci jo je, prie sa kyk los bu vo pa kel tos abie jų vals ty bių vė lia vos. Baž ny čia bu vo pil nu tė lė. Pra dė da mas šv. Mi šias kuni gas Igo ris Ko va lev skis į su si rinku sius pir miau sia krei pė si lie tu vių kal ba (nors lie tu vių tarp su si rin ku sių bu vo ne daug), pas kui len kų ir rusų kal bo mis. Ru sų tau ty bės ku ni gas pa pras tai sek ma die niais vie ti niams lie tu viams Mi šias aukoja lie tu vių kal ba, tik pa moks lo dar ne ga li lie tuviš kai sa ky ti. Tė vas Igo ris trum pai pa pasa ko jo apie šven tą jį Ka zi mie rą, pabrėž da mas jo gar bi ni mą Lie tu vo je, Len ki jo je ir Bal ta ru si jo je, o pas taruo ju me tu ir Ru si jo je, Mask vo je. Įvai rio mis kal bo mis mel džia mės už šv. Ka zi mie rą, pa brė žė jis, bet svar biau sia tai, kad mes vi si esa me ka ta li kai, iš pa žįs ta me vie ną Die vą ir šlo vi na me tik rą jį Kris taus se kė ją šv. Ka zi mie rą. Šven ta sis Raštas per Žodžio li tur gi ją ir Tė ve mū sų per Eu charis ti ją bu vo skai to mi lie tu vių, len kų ir ru sų kal bo mis. Li tur gi jos gies mės, skam bant kla ve si nui, bu vo gie da mos dau giau sia lo ty nų ir ru sų kal bo mis. Po šv. Mi šių kun. Igo ris, būda mas ren gi nio mo de ra to rius, sutei kė žo dį Lie tu vos Res pub li kos am ba sa do riui An ta nui Vin kui, ku ris pri mi nė įkve pian tį šven to jo Ka zimie ro pa vyz dį ko vo je už tau tos laisvę, tūks tan čių jau nuo lių žū tį po ka rio RE NA TA MAR CIN KU TĖ IR RAI MON- DA KLI MA VI ČIŪ TĖ (LIE TU VIŲ VAR GO NI- NIN KĖ ŠV. LIUD VI KO BAŽNY ČIO JE) BEN- DRAU JA SU AU DI TO RI JA me tais. Po to kal bė jęs Len ki jos amba sa do rius Jer zy Bahr pa sa ko jo apie įvy kius iš Lie tu vos ir Len ki jos is tori jos, apie dvie jų tau tų len kų ir lietu vių gar bin gą pra ei tį. Po šv. Mi šių vy ko var go nų kon cer tas. Gau si au di to ri ja su si kaupu si klau sė si meist riš kai Re na tos Mar cin ku tės at lie ka mų G. Per cell, J.S.Ba cho, G.Fau re ir kt. kū ri nių. An ta nas Jon kus LEN KI JOS AM BA SA DO RIUS JER ZY BAHR RE NA TAI MAR CIN KU TEI ĮTEI KIA PUOKŠ TĘ 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 29

28 PLB kraš tų ži nios KANADOJE Rei kia mei lės ir dar bo KO MAN DO RO DIDŽIO JO KRYŽIAUS OR DI NU AP DO VA NO TAS PREL. DR. PRA NAS GAI DA (VI DU RY JE), LIE TU VOS AM BA SA DO RĖ KA NA DO JE GIN TĖ DA MU ŠY TĖ (SĖ DI KAI RĖ JE). AP DO VA NO JI ME DA LY VA VO KLB PIRM. J. KU RAI TĖ LA SIE NĖ (SĖ DI DE ŠI NĖ JE); (STO VI IŠ K.) AK TO RĖ V. KO CHANS KY TĖ, GAR BĖS KONS. P. KU RAS, GARB. KONS. L. MA TU KAS, RED. Č. SEN KE VI ČIUS, KUN. A. SAU LAI TIS, SJ, PREL. J. STAŠ KE VI ČIUS, TO RON TO APYL. PIRM. D. GAR BA LIAUS KIE NĖ. R. JO NAI TIE NĖS NUOTR. Lie tu vos vals ty bės at kū rimo Va sa rio 16 die nos 91-osios me ti nės To ron te ta po ir pir muo ju ren gi niu, ku riuo mi ni mas Lie tu vos var do 1000-me tis. Va sa rio 22 d. viso se lie tu viš ko se šven to vė se bu vo au ko ja mos Mišios su Va sa rio 16- ajai pri tai ky tais pa moks lais. Pa grindi nio mi nė ji mo vieš nios Lie tu vos am ba sa do rė Gin tė Da mu šy tė, ak to rė Vir gi ni ja Ko chans ky tė iš Lie tu vos ir kal bė to jas kun. An ta nas Sau lai tis, SJ, iš JAV po Mi šių Pri si kė li mo para pi jo je ap lan kė Lab da ros slau gos na mus, pa ben dra vo su gy ven to jais. Prieš pat mi nė ji mą Ana pi lio di džio jo je sa lė je šie sve čiai kar tu su kon su lais Liud vi ku Ma tu ku ir Pauliu mi Ku ru, KLB krašto val dy bos pir mi nin ke Jo a na Ku rai te La sie ne, KLB To ron to apy lin kės pir mi nin ke Da nu te Gar ba liaus kie ne, Tė viš kės ži bu rių re dak to riais Čes lo vu Senke vi čiu mi ir Ra mū ne Sa ka lai te Jonai tie ne, Lie tu vos Kan ki nių pa ra pijos kle bo ni jo je su si ti ko su il ga me čiu re dak to riu mi prel. dr. Pra nu Gai da. Šios de le ga ci jos ap sup ty je am ba sado rė pre la tui įtei kė pre zi den to Valdo Adam kaus pa skir tą Ko man do ro di dį jį kry žių, per skai tė pre zi den to dek re tą ir pri mi nė prel. P. Gai dos re dak ci nius ir te olo gi nius dar bus. De le ga ci ją pri ėmęs prel. Jo nas Staške vi čius pa vai ši no vi sus šam pa nu, su gie do ta Il giau sių me tų, o Tė viškės ži bu rių var du prel. Gai dai bu vo įteik tos gė lės. Po to vy ko mi nė ji mas. Va sa rio 16-osios pro ga taip pat bu vo ap dova no ta Vy tau to Didžio jo uni ver si te to pro fe so rė Mil da Da ny tė. Am ba sa dorė per da vė Už sie nio rei ka lų mi nistro Vy gau do Ušac ko lin kė ji mus Kana dos lie tu viams, taip pat pa dė ko jo gar bės kon su lui Liud vi kui Ma tu kui už pa gal bą fi nan sų ir kre di to sri ty je plė to jant ver slo ir kul tū ri nius ry šius, įtei kė am ba sa dos do va ną jam pa sitrau kiant iš pa rei gų. Ji pra ne šė, kad nau jai pa skir ta sis gar bės kon su las To ron te yra far ma ci jos ver slo specia lis tas, il ga me tis vei kė jas, at ei nančios Dai nų šven tės To ron te ren gi mo ko mi te to pir mi nin kas Pau lius Ku ras. Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos pa žy mė ji mus 1-ojo laips nio Ange lo sar go žen klus už pa ra mą Lietu vos po li ci jai am ba sa do rė įtei kė OPP at sarg. serž. Al giui Ma li nauskui ir tar ny bos serž. Juo zui Ga ta veckui. Taip pat ap do va no ti Da na Sty ra ir Da na bei Ge das Sa kai. Kon su las Ma tu kas ta rė padė kos žo dį gar bės kon su lui Ha riui La pui, KLB To ron to sky riui ir Pri si- 30 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

29 PLB kraš tų ži nios kė li mo kre di to ko o pe ra ty vui už para mą, pri min da mas, kad my lė ti Lietu vą ne pa kan ka, rei kia ne tik kal bė ti, bet tu rė ti kan try bės kon kre čiai dirb ti, kad Lie tu va grįž tų prie tau tiš ko-krikščio niš ko gal vo ji mo. Jis pa siū lė su dary ti są ly gas stu den tams iš Lie tu vos Va ka rų de mok ra ti niuo se kraš tuo se baig ti moks lus, kad ga lė tų grįž ti į Lietu vą ir pa dė ti sta ty ti nau ją Lie tu vą. Svei ki no žo dį ta rė KLB pirm. J. Ku rai tė La sie nė ir pra ne šė, kad KLB vi suo me ni nin ko kul tū ri nin ko pre mi ja šie met ski ria ma Li nai Kulia vie nei už Kre tin gos sto vyk la vietės at gai vi ni mą ir jau ni mo auk lė jimą. Jai ne ga lint da ly vau ti šio se iškil mė se pre mi ja bu vo įteik ta Ko vo 11-osios mi nė ji me. Mi nis te rio pir mi nin ko Step hen Har per lin kė ji mus lie tu viams per da vė Pe ter Van Lo an, Ka na dos vie šo jo saugu mo mi nist ras. Bū da mas es tų kil mės ir su pran tan tis lie tu vių rū pes čius bei iš gy ve ni mus, jis pa tvir ti no, jog svarbu ne nu leis ti akių, o bū ti bud riems savo Tė vy nės sar gy bo je. KLB To ron to apy lin kės pirm. Da nu tė Gar ba liaus kie nė pri mi nė, kad ši šven tė yra ir Lie tu vos var do tūks tant me čio pa mi nė ji mas, kaip by lo jo ir pla ka tas gra žiai pa puoš to je sce no je. Įvai rių po etų ei lė raš čius dailiai su py nu si ak to rė iš Lie tu vos Virgi ni ja Ko chans ky tė pra tur ti no progra mą, de kla muo da ma pa trio ti nę kū ry bą tai bu vo Na gio, Ra daus ko, Braz džio nio, Bra dū no, Bal tru šai tytės bei Mai ro nio ei lės ir jos pa čios pro gai pri tai ky tos pa sta bos. Me ni nės pro gra mos da lį at li ko ir Gin ta ro tau ti nių šo kių gru pės ma žie ji, šo kę Ra te lį. Pa skai ti nin kas kun. An ta nas Sau lai tis, SJ, api bū di no de šim tį reli gi nių kil pų Lie tu vos 1000-me čio ke ly je, pra de dant mū siš ke žeg no ne, ku rio je įvar di ja mas Die vas Tė vas, ne tik Tė vas, kaip dau ge ly je kal bų. Šven čia me 1000-me tį nuo Lie tu vos var do pa mi nė ji mo kro ni ko se apie šv. Bru no ną, pa se kė ją Šiau rės apaš ta lo šv. Ans ga ro. Bū da mas Bal ti jos kraštuo se me tais jis ga lė jo jau ta da pa sė ti va ka rie tiš kos krikš čio nybės sėk las. Lie tu va se no vė je apė mė dide lius plo tus, ku riuo se gy ve no Ry tų apei gų krikš čio nys. Kun. Sau lai čio tei gi mu, Lie tu vo je iš skir ti nai vy ko Ry tų ir Va ka rų tra di ci jų in teg ra ci ja vie no je Baž ny čio je, jo je dar ma žai nag ri nė ta Ry tų krikš čio nių įta ka. Iki šių die nų Lie tu vo je yra iš li kę mu sulmo nų to to rių ir Se no jo te sta men to pa se kė jų ka rai mų, lais vai gy ve nusių ir prak ti ka vusių sa vo ti kė ji mą daugiau kaip 600 me tų. Dėl pro tes tan tų re for ma ci jos liu te ro nų ir re for ma tų Baž ny čios iš au go Lie tu vo je ir Ma žo jo je Lietu vo je. Įspū din gos įta kos mū sų kultū ro je ir li te ra tū ro je pa da rė pa sto riai Mar ty nas Mažvy das ir Kris ti jo nas Do ne lai tis bei įvai rūs Ka ra liau čiaus uni ver si te to, įsteig to 1544 m., ab solven tai. Vil niaus uni ver si te tą, jė zui tų įsteig tą są mo ningų pi lie čių ug dymui 1579 m., ir gi lan kė ne tik ka tali kai, bet ir re forma tai, liu te ro nai ir mu sul mo nai. Šio uni ver si te to auk lė ti niai pa statė dvi šven to ves ir prie jų li go ni nes už Vil niaus jė zuitų pa tar na vi mą sil pnes niems. Kun. Saulai tis pri mi nė kun. An ta no Strazdo ( ), šv. Ra po lo (Juoza po) Ka li nausko ( ) bei kun. An ta no Mac ke vi čiaus įtaką kai mo gy ve nime, su ki li muo se ir trem ty je. Vysk. Mo tie jus Va lančius, mi ręs 1875 m., ži nia, puo se lėjo pa ra pi jų cho rų gy va vi mą ir re ligi nių kny gų lei dybą. So viet me čiu ne pa mai no mas laisvės troš ki mo liu di nin kas bu vo Kata li kų Baž ny čios kro ni kos lei di mas m. So vie tai ne pa jė gė numal šin ti svar bių krikš čio nims švenčių Vil niaus uni ver si te to 400-mečio (1979 m.), Šv. Ka zi mie ro mirties 500-me čio (1984 m.), Lie tu vos krikš čio ny bės 600-me čio (1987 m.) ir Ru si jos krikš čio ny bės 1000-me čio (1988 m.). Ame ri ko je at lik to ty ri mo rezul ta tai ro do, kad iš 44 tau ty bių, ku rios per pra ėju sius 100 me tų JAV tu rė jo sa vo pa ra pi jas, lie tu viai bu vo ket vir ti, il giau siai iš lai kę sa vo kal bą po ar mė nų, grai kų ir uk rai nie čių pa ra pi jų (šie trys ry ti nių apei gų tikė ji mo). Toks yra mū sų 1000 me tų pavel das, pa ma tas, iš ku rio žvel gia me. An trą kar tą iš ėju si sce non V. nukelta į 32 psl. LIE TU VOS AM BA SA DO RĖ KA NA DO JE GIN TĖ DA MU ŠY TĖ IR PREL. DR. PRA NAS GAI DA JAM ĮTEIKIANT APDO VA NO JI MĄ. RA MU NĖS SA KA LAI TĖS JO NAI TIE NĖS NUOTR Balandis / Pasaulio lietuvis 31

30 PLB kraš tų ži nios SINGAPŪRE Va sa rio 16-oji bu vo pro ga su si tik ti Sin ga pū ro Lie tu vių Ben druo me nė dar kol kas nėra la bai gau si, ta čiau la bai drau giška ir ener gin ga. Šiais me tais mes links mai pa mi nėjo me Va sa rio 16-ąją. Šven tės me tu su si tikę pri si mi nė me gi mi nes ir ar ti muo sius, gy venan čius Lie tu vo je ir ki tuo se pa sau lio kraštuo se. Ta pa cia pro ga ap ta rė me pla nus at eičiai. Aušra Larbey atkelta iš 31 psl. Ko chans ky tė įdo miai pra bi lo aukštai tiš ka tar me, po to py nė Ado mo Mic ke vi čiaus, Vy tau to Ma čer nio eiles, M. K. Čiur lio nio žo džius apie grį ži mą į tė viš kę. Gin ta ro (vad. Ro mas Jo nušonis) mažie ji ir jau nių gru pės gra žiai pa si ro dė su šo kiais. Jiems akom pa na vo ir po mi nė ji mo sma gią nuo tai ką tę sė ka pe la Sū duva ir sve čiai mu zi kan tai, va do vaujant Vi tui Ba ly tai. Prel. dr. Pra nas Gai da Va sa rio 16-to sios pro ga Lie tuvos Ko man do ro didžiuo ju kryžiu mi Už nuo pel nus Lie tu vai ap do va noja mas Ka na dos lie tu vių sa vait raš čio Tė viš kės ži bu riai il ga me tis re dakto rius prel. dr. Pra nas Gai da. Lie tu vos am ba sa do rė Ka nado je Gin tė Da mu šy tė Ana pi lio sody bo je (Mis sis sau ga, ON) 2009 m. va sa rio 22 d. at vy ku si į Ka na dos Lie tu vių Ben druo me nės To ron to apy lin kės val dy bos su reng tą Ne priklau so my bės šven tės mi nė ji mą susi ti ko su prel. Gai da, ku riam šie met sau sio 26 d. su ėjo 95 me tai. Prel. dr. Pra nas Gai da 2004 m. bu vo ap do va no tas LDK Ge di mi no Ri te rio kryžiu mi už nuo pel nus Lietu vai bei Sau sio 13-osios at mi ni mo me da liu, 2003 m. Ka na dos et ni nės spau dos są jun gos pa žy mė ji mu. Pra nas Gai da-gai da ma vičius gi mė 1914 m. sau sio 6 d. Ukmer gės ap skri ty je (Ba jo rų kai me, Žel vos vals čiu je).1927 m. bai gė Širvin tų pro gim na zi ją, 1931 m. Kėdai nių gim na zi ją. Tais pa čiais 1931 m. įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni versi te to Te olo gi jos-fi lo so fi jos fa kul tetą ir Kau no ku ni gų se mi na ri ją, kurią bai gė ir ku ni gu bu vo įšven tin tas 1937 m. To liau stu di jas gi li no Vokie ti jo je, Mu ens te rio, Frei bur go, kur ga vo te olo gi jos dak ta ro laips nį, ir Bel gi jos Lou vai no uni ver si te tuo se m. Lie tu vo je daly va vo pa va sa ri nin kų, at ei ti nin kų ir an ge lai čių veik loj m. Frei bur ge lie tu vių ko lo ni jos ka pelio nas ir Bel gi jo je bel gų pa ra pi jos vi ka ras, kar tu rū pi no si lie tu vių anglia ka sių dva si niais rei ka lais m. fi lo so fi jos dės ty to jas Mont-Lau riel, QC, se mi na ri jo je Kana do je. Į To ron tą at si kė lė 1952 m., dir bo vi ka ru an gliš ko se pa ra pi jo se. Ben dra dar bia vo Ry te, XX Amžiu je, Židi ny je, Nau jo jo je Ro mu vo je, Dar bi nin ke, Drauge, Ai duo se, Au ko je ir ki tur. Ra šė bel gų spau do je Lie tu vos klausi mais P. Chan tier sla py var džiu ir be pa ra šo, Bel gi jo je po rą me tų re da gavo lie tu vių laik raš tį Gim to ji šalis. Kun. P. Gai da 1954 m. at ėjo į tal ką is to ri kui dr. Adol fui Ša po kai, nuo 1949 m. re da ga vu siam sa vaitraš tį. Ta po vy riau siuo ju re dak to riumi A. Ša po kai stai ga mi rus 1961 m. Išspaus din tos kun. dr. P. Gaidos kny gos: Išblokšta sis žmo gus (Vo kie ti ja, 1951 m.), Milžinas, did vy ris ir šven ta sis (New Yorkas, 1955 m.), Di dy sis ne ri mas, (JAV, 1961 m.). Lie tu vo je kar tu su kun. V. Man ke liū nu iš vo kie čių kal bos išver tė Ti ha mer Toth Jau no sios sie los auk lė ji mas (1935 m.). Vė liau sias jo lei di nys: Ne ma rus mir tin ga sis, ar ki vys ku po kan ki nio T. Ma tu lionio mo nog ra fi ja (Ro ma, 1981 m.). Re da ga vo Lit hu a nians in Ca na da (To ron tas, 1967 m.). Kun. Gai dai 1987 m., ku nigys tės 50-me čio pro ga, su teik tas pre la to dva si nis laips nis. Jo glo bo je, jo tvir to se ran ko se, jo ne nuils ta mo dar bo ir pa si au ko ji mo dė ka sa vaitraš tis Tė viš kės ži bu riai (iš vyr. red. pareigų pasitraukė praėjusiais metais) iš pil dė ir pra no ko stei gė jų lū kes čius, ne pa si da vė po li ti niams vė jams ar kal bos ma doms, puo se lė jo jau ni mo kū ry bi nes pa stan gas. Už tikri no, kaip lin kė jo pir ma sis re dak torius, jog Tė viš kės ži bu riai sto tų, pil nu ti nio lie tu viš ku mo sar gy bon, iš lai ky da mas krikš čio niš ką ją dva sią, už tik ri no, jog tai bū tų dau gu mos lietu vių ai das sve ti mo je pa dan gė je. Ra mu nė Sa ka lai tė Jo nai tie nė 32 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

31 PLB kraš tų ži nios Be ris so mies te ple vė suo ja Lie tu vos vė lia vos ARGENTINOJE MO MEN TAS IŠ SU SI TI KI MO SU BURIUOTOJAIS IŠ LIETUVOS, TŪKS TANT ME ČIO ODI SĖ JOS DA LY VIAIS BE RIS SE Ap link pa sau lį plau kian ti ir pa sau lio lie tu vių ben druo me nes lankan ti Tūks tant me čio odi sė ja pa siekė Ar gen ti nos kran tus, Be ris są. Šis mies tas va di na mas Ar gen ti nos imigran tų sos ti ne, to dėl ne nuos ta bu, kad čia sa vo gy ve ni mus kū rė daug lietu vių. Dau gu ma jų čia dir bo mė sos fab ri kuo se, sker dyk lo se, dir bo prie šal dik lių. Pa sa ko ja, kad jie pa si žymė jo kaip la bai darbš tūs ir nuo širdūs žmo nės, ne bi jan tys šal dik lių šal čio, to dėl darb da viai juos verti no. Jau ke lin tą die ną mies te ka bo Lie tu vos vė lia vos, mies te ma ty ti ir spe cia lūs pla ka tai, skel bian tys, kad lie tu vių drau gi ja Ne mu nas švenčia 100-me tį. Ant ro sios Be ri so lietu vių or ga ni za ci jos Min dau go ben dri jos na riai ir gi da ly va vo su siti ki me Ne mu no drau gi jo je die ną ir va ka re. Abie jų drau gi jų šo kių ra teliai mums šo ko kar tu. Į su si ti ki mą su Tūks tant mečio odi sė jos bu riuo to jais iš Lie tuvos kran ti nė je at ėjo tik rai ne ma žai žmo nių, ma nau, dau giau nei 100. Tiek pat, o gal dar dau giau da ly va vo va ka re, jau ki ti vei dai. Tarp su si rinku sių jų kran ti nė je bu vo ne tik lie tuvių. Šis įvy kis at krei pė ir ki tų emigran tų Be ris se dė me sį, ma tė me pa- vie nių al ba nų, ita lų, is pa nų, ara bų ir ki tų tau ty bių žmo nių, su si rin ku sių ir be si džiau gian čių kar tu su lie tu viais. Vi si jie pa si puo šę sa vo tau ti niais at ri bu tais. Vi suo se Odi sė jos ren giniuo se da ly va vo Mis Be ris sas ita lų kil mės gra žuo lė. Sa vo ap si lan ky mu ji pa ger bė lie tu vių bu riuo to jus. Ben dra vi mas su lie tu viais labai šil tas. Pa si svei kin da mi vi si skuba bu čiuo ti į žan du ką, gle bės čiuo tis. Nors tik kas tre čias jų žo dis lie tuviš kai, vi si ki ti is pa niš kai, la bai nori ben drau ti. Kal ban čių lie tu viš kai vie ne tai. Tai dau giau sia vy res ni žmo nės me tų, ku rie at vy ko į Be ris są vi sai ma žu čiai ir kal bą išmo ko iš jau am ži ną atil sį tė vų, ar ba gi mę čia, bet kal bą dar iš tė vų pe rėmė. Šių žmo nių vai kai ir anū kai lietu viš kai mo ka tik ke le tą fra zių ar ba vi siš kai ne mo ka. Keis tas jaus mas, kai žiū ri į mer gi nas, vil kin čias tauti niais dra bu žiais, ma tai jų vei duo se lie tu viš kus bruo žus (kai kur ge rokai su si mai šiu sius su is pa niš kais ir ita liš kais), bet su si kal bė ti ne ga li... Ma žes ni vai ku čiai dar la biau ne pana šūs į lie tu viu kus, tam sios odos, ru dų akių. To dėl tik šyp sai si ir bandai kaž ką pa sa ky ti, nes jie gau do kiek vie ną žo dį iš ta vo lū pų. Ga vo me ne vie ną pra šy mą atsiųs ti lie tu vių kal bos ele men to rių. Vi sus mū sų su ve ny rus ir me džiagą, su si ju sią su Lie tu va, iš graibs tė. DVD Ne re gė ta Lie tu va žiū rė jo kaip į pa sa kų ša lį. Lie tu vių kal bos ele men to riaus pra džia moks lio prašo se ne liai, pa si ry žę mo kin ti sa vo anū kus nors kiek lie tu viš kai. Vie nas pa gy ve nęs po nas į susi ti ki mą kran ti nė je at ėjo su an ti kvari niu sa vo tė vo la ga mi nu, su ku riuo jis pa li ko Lie tu vą. Sau go kaip didžiau sią re lik vi ją. Toks pats keis tas jaus mas apėmė drau gi jo je Ne mu nas, kur tauti nius šo kius šo ko ir vi sai ma žu čiai vai kai, ir jau vy res ni. Kaip jie stengė si! Nuo šir džiai, brauk da mi pra kaitą, pa du sę nuo vie ti nio karš to oro. Ste bint tuos šo kius apė mė toks ge ras jaus mas, juo kiau si iki aša rų. Ma žai kas lie tu viš kai kal ba, bet lie tu viš kus šo kius mo ka. Ne me luo siu, pa ti už sima niau lan ky ti tau ti nių šo kių ra te lį, nes man pa si da rė gė da, kad aš, lie tuve bū da ma, be veik ne mo ku nė vie no lie tu viš ko šo kio... Edi ta Ska rai tė Tūks tant me čio odi sė jos kran to ko man dos na rė 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 33

32 PLB kraš tų ži nios JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE Su da ry ti są ly gas ben dra vi mui VY TAS MA CIŪ NAS Lie tu vo je lan kė si Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų Lie tu vių Ben druome nės Kraš to val dy bos pir mi nin kas Vy tas Ma ciū nas. Ta pro ga jis su ti ko at sa ky ti į ke le tą klau si mų. Pra de dame nuo ke lio nės į Lie tu vą tiks lo. Mes šią va sa rą Lie tu vo je nu ma to me re a li zuo ti stu den tų stažuo čių pro gra mą. Ga lė tų at vyk ti iki 20 stu den tų, gy ve nan čių JAV, ir Lietu vo je va sa ros me tu iš bū ti ma žiausiai 4 sa vai tes, o gal ir il giau pagy ven ti čia ir sa vo pro fe si jos sri ty je at lik ti prak ti ką. Tai bū tų Ame ri kos lie tuviai? Tie, ku rie tin ka mai mo ka lie tu vių kal bą, kad ga lė tų lais vai ben drau ti. Ga lė tų bū ti ir ne lie tu vių kil mės? Kad ge rai lie tu viš kai kal bėtų ame ri kie čiai, aš ne pa žįs tu. Sa kyčiau tie siai: tai bū tų lie tu viai, ku rie dar mo ka lie tu vių kal bą. Ko dėl ki lo to kia min tis? Gal tu ri te daug to kių no rin čių? Jei gu no ri, kad jau ni žmonės pa žin tų Lie tu vą, tai ne už ten ka, kad jie da ly vau tų šven tė se. Jie tu ri mo kė ti gy ven ti lie tu viš ko je kas dieny bė je, tu rė ti as me ni nės pa tir ties. To kią sta žuo tę prieš ke le tą me tų aš pa dė jau or ga ni zuo ti sa vo duk rai. Ji sta ža vo Vil niu je, bio tech no lo gi jos ins ti tu te. Rei kė jo vis ką or ga ni zuo ti vie nam, o kai stu den tas yra vie nas, jam yra ne pa lan ki so cia li nė ter pė. Su dė tin ga ir tiems, ku rie stu den tą pri ima, jei gu nė ra struk tū ri nės progra mos. Tai idė jai rei kia su kur ti orga ni za ci nius rė mus. Pa laips niui mes tuo rū pi na mės. Tam rei ka lui į JAV LB Kraš to val dy bą vi ce pir mi ninke pa si kvie čiau Bi ru tę Bub lie nę. Ji Moks lo ir kū ry bos sim po ziu me Chica go je sėk min gai pri sta tė šį pro jektą, da ly va vo ir pa čių jau nuo lių, ku rie to kio se sta žuo tė se yra da ly va vę pavie niai, kad pa si da lin tų sa vo pa tir timi. Jie pa pa sa ko jo, ko dėl toks da lykas jiems bu vo nau din gas. Tai su laukė la bai tei gia mų ki tų stu den tų at silie pi mų. Šiuo me tu jau vyk do me šių me tų re gist ra ci ją. Gy vuo ja tin kla pis zuo te.com, ku rį stu den tai ga li lan ky ti ir kur jie ga li skelb ti savo duo me nis ir net gi ra ši nį, ko dėl jie no ri da ly vau ti. Vyks at ran ka, bet tai pri klau sys nuo to, kiek to kių stu dentų už si ra šys. O gal ir at ran kos ne reikės, gal bus ga li ma siųs ti į Lie tu vą vi sus. Stu den tai bus skirs to mi pa gal pro fe si jas ir ban do ma jiems su ras ti tin ka mą sta žuo tę. Įdo mu, kaip Jū sų duk rai se kė si Lie tu vo je? Ar ji ne nu si vy lė? Ne. Tech ni nė pa tir ties pu sė bu vo la bai ge ra, tik, kaip mi nė jau, sun ku mų bu vo so cia li ne pras me, nes ji bu vo vie na ir bu vo at si dū ru si ki tokio je ap lin ko je. Kaip pri si me nu, nuo lat rū pi na tės jau ni mu te ko JAV LB fo ru muo se gir dė ti Jū sų pro jek tų, skir tų jau ni mui. Au gi na te pa mainą? Jei gu į jau ni mą ne krei pi dėme sio, ma no nuo mo ne, tai ta vo veikla bus trum pa lai kė. Ji baig sis, kai tau nu si bos ar ba kai pa varg si. Tu ri bū ti krei pia ma dė me sio į at si nau ji ni mą. Jei gu to ne da ro ma, pras mė tam pa sun kiau ap čiuo pia ma. Šiek tiek pa kal bė ki me apie Ame ri kos Lie tu vių Ben druo me nės pro ble mas ir dar bus: kas ge ra, kas blo ga? Pa grin di nis mū sų rū pes tis su da ry ti są ly gas įvai rio pam bendra vi mui įvai rių in te re sų žmo nėms. Daug pa stan gų bu vo dė ta or ga nizuo jant šo kių šven tę, te at ro fes ti valį ir Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mą. Ma no įsi ti ki ni mu, Kraš to val dy ba tu ri su da ry ti są ly gas įvai rio se sri tyse. To liau pla nuo ja me du pro jek tus stu den tų sta žuo čių pro gra mą, taiko mą jau na jai kar tai, o ki tą dar bą dar tik pra de dam, tai jo kol kas nevie šin siu, nes ne la bai ge rai, kai per anks ti pra de di pa sa ko ti. Ar Lie tu vių Ben druo menės veik la kei čia si, juk įsi jun gia nau jo sios kar tos lie tu vių, at vyku sių po Ko vo 11-osios? O gal jų, veik lių, tiek ne daug, kad Jūs net ne jau čia te jų bu vi mo? Nau jų jų la bai daug ir jų daly va vi mas veik lo je bu vo la bai ryš- 34 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

33 PLB kraš tų ži nios VY TAS MA CIŪ NAS LIE TU VO JE SU VAI KAIS STO VYK LO JE GIED RAI ČIUO SE kiai pa ste bi mas Te at ro fes ti va ly je. Fak tiš kai be veik vi si te at ra lai akto riai yra tre čio sios ban gos žmonės. Aš jau įsi ti ki nau, kad lie tu viš ką kū ry bą už Lie tu vos ri bų vyk dys tik nau jo sios ban gos at sto vai. Nes tik jie yra pa jė gūs kal bą nau do ti kū ry binia me ly gy je. Iš žmo nių, jau nes nių kaip 60 me tų, ku rie yra gi mę Ameri ko je, nie ko ne bus. Bus su bu vi mai, ben dra vi mas, o ta me ben dra vi me kū ry bi nė jė ga bus tre čia ban giai. Ir švie ti mas prak tiš kai yra tre čia ban gių ran ko se. Dėl švie ti mo aš dar toks kate go riš kas ne bū čiau, nes ma tau, kad mo ky to jų yra ir gy ve nu sių Ame ri kos ap lin ko je. Li tu a nis ti nia me švie ti me yra pa si kei ti mo, bet jis dar ne toks ryš kus, aki vaiz dus, kaip kū ry bos srity je. Ko kią da lį ben druo me nės na rių su da ro tre čia ban giai? Te at ro fes ti va ly je jų bu vo 100 proc. Mo kyk lo se gru biai tariant, pu sė mo ky to jų, o moks lei vių du treč da liai. Ar apy lin kių skai čius keičia si dau gė ja, ma žė ja? Apy lin kių pa dau gė jo, nes su si kū rė nau jų, ku rias su da ro nau jai at vy ku sie ji. Pvz., ne se niai su si kū rė Or lan do apy lin kė Flo ri do je, ku rią su bū rė jau nas ver sli nin kas, tu rin tis tau ti nį nu jau ti mą. Mes ga na ar ti mai ben dra vo me, kol apy lin kė bu vo įkurta. Ir ki tuo se mies tuo se vyks ta or gani za ci nis ju dė ji mas. JAV LB Kraš to val dy bo je plėt rai tu ri me žmo gų Sigi tą Šim ku vie nę Ro sen, taip pat turin čią stip rią ben druo me niš ką pa tirtį, ku ri la bai ak ty viai dir ba su sa vo kar tos lie tu viais tre čia ban giais. Ji tik riau siai ne si prie šin tų, jei gu pa saky čiau, kad to kios pa tir ties ji įga vo dirb da ma kar tu su sa vo kai my ne a.a. Vai va Vėb rai te. Tai toks nuo sta bus žmo gus, ku ris pa žįs ta ir vie ną, ir ki tą pa sau lį, ir tu ri kū ry bi nės ener gi jos. Ar Ame ri kos išei vi jai reikia Lie tu vos pa gal bos ir ko kios? Ko no ri te iš Lie tu vos? Ame ri kos lie tu viai tu ri il gą or ga ni za ci nę pa tir tį, or ga ni za ci jos gy vuo ja dau ge lį me tų. Yra įvai rių ben dra vi mo ga li my bių. Tai, ko labiau siai rei kia, šian dien ir vyksta. Daug, pvz., švie ti mo me džia gos pa ruo šia ma Lie tu vo je ir nau do ja ma mū sų mo kyk lo se. Mi nė to je stu den tų sta žuo čių pro gra mo je Lie tu vos pagal ba ir gi bū tų la bai nau din ga. Aš esu to kios nuo mo nės, kad efek tingiau sia pa gal ba yra ta da, kai dar bai at lie ka mi pa čio je Lie tu vo je, ypač tai aki vaiz du eko no mi nės kri zės me tu, nes eko no mi nė apy var ta lie ka Lietu vo je. Kal bi no Aud ro nė V. Škiu dai tė 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 35

34 PLB kraš tų ži nios Gran dies pen kias de šimt me čio su kak tu vės GRAN DIE ČIAI KAU NE 2009 m. ge gu žės mėn. 2 d. Chi ca gos apy lin kių tau ti nis an samblis Gran dis iš kil min gu kon cer tu Ei na sau le lė apie dan gų Mot her McAu ley gim na zi jos sa lė je Chi cago je švęs 50 me tų veik los su kaktį. Vė liau tą va ka rą vi si kvie čia mi į šven tiš ką po ky lį Pa sau lio lie tu vių cen tre, Le mon te. Ko žiū ro vai ga lės ti kė tis iš 50-me čio su kak ties pro gra mos? An sam blio me no va do vės Vio le tos Smie liaus kai tės Fa bia no vich žodžiais, tai bus ne ei li nis kon cer tas, ku ria me pa si ro dys 115 gran die čiai. Šoks vai ku čių, vai kų, jau nu čių, jaunių, jau ni mo/stu den tų ir pa gy venu sių jų ra te lių šo kė jai. Kon cer te su ti ko da ly vau ti žy mi Lie tu vos daini nin kė Ve ro ni ka Po vi lio nie nė ir 5 mu zi kan tų ka pe la iš In dia na po lio, In dia na Bi ru bar, va do vau ja ma mu zi kės Ad ri jos Be lec kie nės. Žiū- ro vus su sce no je ma to mais šo kiais ir tra di ci jo mis su pa žin dins ak to rė Aud rė Bud ry tė Na kie nė. Kon cer te vyks Ra sos-ku po lės-jo ni nių šventė. Bus šven čia mas Lie tu vos pir mo pa mi nė ji mo tūks tant me tis. Me no vado vė tei gia, kad ju bi lie ju mi pra dė jo rū pin tis jau 2008 m., net iki gran diečių da ly va vi mo XI II Tau ti nių šokių šven tė je Los An ge les, CA. An sam blio is to ri jo je bu vo trys an sam blio va do vės. Pirmieji ansamblio šokėjai buvo skautai. Skautininkė Ire na Ši lin gie nė 1953 m. įstei gė gru pę ir jai va do va vo iki 1959 m., kai dėl sil pnė jan čios sveika tos dar bą tu rė jo nu trauk ti, o gru pė be jos iš iro. Ire na Smie liaus kie nė atgai vi no Gran dį 1964 m. ir jai vado va vo, kol da bar ti nė me no va do vė Vio le ta Smie liaus kai tė Fa bia no vich pe rė mė va de les 1995 m. Bu vu si gran die tė Alek san dra Gra žy tė Si monai tie nė taip pri si me na sa vo va do vę I. Smie liaus kie nę, mi ru sią : Ji bu vo Gran dies šei mos šir dis, o mes kaip jos vai kai. Jos mei lė tau ti niam šo kiui už de gė mus vi sus!... Da bar ti nė me no va do vė įgijo pa tir ties dirb da ma su sa vo mo tina ir mo ky da ma įvai rio se gru pė se: Anks čiau, nuo apy tik riai 1978 m., tu rė jau sa vo vie ne tą. Tai bu vo Vytis, ku ris bu vo re mia mas Šau lių orga ni za ci jos. Nuo 1965 m. ta pau mamos (Ire nos Smie liaus kie nės) pa dėjė ja Mar qu et te Par ko (li tu a nis ti nės mo kyk los) an sam bly je, pas kui te ko mo ky to jau ti Do ne lai čio li tu a nis ti nėje mo kyk lo je, Chi ca gos li tu a nis ti nėje mo kyk lo je ir da bar Mai ro nio li tua nis ti nė je mo kyk lo je. Vio le ta Fa bia no vich bu vo X Tau ti nių šo kių šven tės (1996 m. Chi ca go je) me no va do vė. Įvai raus 36 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

35 PLB kraš tų ži nios amžiaus an sam blio šo kė jus ju bilie jaus šven tei ruo šia 10 mo ky to jų (mo ky to jų gre to se yra dar dvi mo kyto jos, vie na, ku ri 2008/2009 m. laiki nai ne mo ko, vie na, ku rios mo komas su au gu sių jų ra te lis su si bu ria tik ruo šian tis iš ei vi jo je vyks tan čioms šo kių šven tėms.) Ne vie nas mo ky tojas už au go Gran dies gre to se m. XI II Šo kių šven tės pro gra mos lei di ny je il ga me tė šo kė ja bei pa gyve nu sių jų šo kė jų ra te lio mo ky to ja Vi da Bra zai ty tė ra šė: Lie tu viškas tau ti nis šokis pe nas ma no dva siai. Nuo įsi kū ri mo an sam bly je yra šo kę dau giau kaip 1300 lie tu vių kil mės šo kė jų, gi mu sių Lie tu vo je, Šiau rės ir Pie tų Ame ri ko je ir ki tur. Nuo 1994 m. Gran dies ba let meiste ris yra Gin ta ras Grin ke vi čius, baigęs cho re og ra fi jos moks lus Klaipė dos uni ver si te te. Me tams bė gant an sam blio pro gra mos ir pa si ro dymai įvai rūs. Jie vy ko ma žo se sa lė se, are no se ir lau ke. Įžy mes nės veik los są ra šan ga li ma įra šy ti ke tu riuo se mies tuo se Chi ca go je, Bal ti mo rė je, Was hing ton, D.C., ir To ron te pasta ty tą spek tak lį Lie tu viš kos ves tuvės. Šo kė jai taip pat da ly va vo tarptau ti nė je pa ro do je Ex po 67 (Montre al, Ca na da, 1967 m.) ir iš ei vi jos lat vių Šo kių šven tė je Cle ve lan de (1997 m.), Los An ge les (Ca li for nia) Lie tu vių die no se (1995, 2001, 2005 m.). Gran dis at sto va vo Chi ca gai ir Ame ri kos lie tu viams, ro dė grakš čius bei gra žius lie tu vių tau ti nius šo kių ju de sius sa vo pa si ro dy muo se lie tuviams ir ki ta tau čiams įvai rio se šokių šven tė se ir fes ti va liuo se Šiau rės Ame ri ko je, Pie tų Ame ri ko je, Aust rali jo je ir, ži no ma, Lie tu vo je. An samblie čiai šo ko vi so se Šo kių šven tė se, vyks tan čio se Šiau rės Ame ri ko je, išsky rus II, ir da ly va vo dai nų šven čių šo kių die nų pro gra mo se Lie tu vo je 1994, 1998, 2003, 2007 m. Rei kia daug lai ko pra leis ti repe ti ci jo se, bet pa gy ve nu sių jų ra te lio šo kė ja Re gi na Va si liaus kie nė ši taip sa ko: Mes ne au ko ja me, o leidžia me sa vo lais va lai kį re pe ti ci jo se. Tai yra sma gu. Po ju bi lie ji nio kon cer to, po GRAN DIES AN SAM BLIO VA DO VĖ VIO LE TA SMIE LIAUS KAI TĖ FA BIA NO VICH (ANT RO JI IŠ KAI RĖS) SU RA TE LIU MO KY TO JO MIS VI DA BRA ZAI TY TE IR DA LIA BI- LAIŠYTE DE MUTH BEI AN SAM BLIO CHO RE OG RA FU GIN TA RU GRIN KE VI ČIUM pen kias dešimt me čio šven tės, ko kie to les ni Gran dies pla nai? tei rauja mės va do vės V. Smie liaus kai tės Fa bia no vich: Ruo ši me jau ni mą/ stu den tų ra te lį šok ti Dai nų šven tė je Vil niu je šią va sa rą, o gruo džio mė- GRAN DIES VE TE RA NAI SU VA DO VE VI DA BRA ZAI TY TE ne sį Gran dis žada da ly vau ti Argen ti nos Ne mu no 100-me tų ju bilie jaus ruo šia mo je šokių šven tė je. Ra mu nė Ku bi liū tė Nuotraukos autorės ir Grandies archyvo 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 37

36 PLB kraš tų ži nios Or lan do me ras pa skel bė Lie tu vių die ną OR LAN DO, FL, ME RAS BUD DY DY ER LIE TU VIAMS ĮTEI KIA PRO KLA MA CI JĄ APIE LIE TU VIŲ DIE NOS PA SKEL BI MĄ. EDI TOS KLIN KEL NUOTR. Lie tu vių Ben druo me nė Orlan do, FL, mies te per trum pą lai ką pa ro dė di de les pa stan gas pla tin ti lie tu vių var dą. Ko vo 11-ąją die ną Or lan do me ras Bud dy Dy er iš lei do pro kla ma ci ją, kad ši die na yra Lithu a nian Ame ri can Com mu ni ty Day Or lan do mies te. Pro kla ma ci ja me ro įstai go je bu vo ofi cia liai įteik ta Al vy dui Smilins kui, Or lan do Lie tu vių Ben druome nės pir mi nin kui. Do ku men te cituo ja ma Ame ri kos lie tu vių pa gal ba ko vo je už Lie tu vos ne pri klau so mybę ir Lietuvos vals ty bei, iš si lais vinu siai iš so vie tų oku pa ci jos. Mi ni ma, kad pa gal 2000 metų gy ven to jų su ra šy mą Ame ri ko je gy ve na Ame ri kos lie tu vių, iš jų Or lan do mies te gy ve na Taip pat sa ko ma, kad Lie tu vių Bendruo me nė iš lai ko lie tu viš ką kul tū rą ir tra di ci jas, da ly vau ja lab da rin go je veik lo je, pa de da nau jai at vy ku siems lie tu viams adap tuo tis ir įsi jung ti į vie ti nės vi suo me nės gy ve ni mą. Skel biant pro kla ma ci ją ry šius su me ro įstai ga ko or di na vo Or lan do LB pir mi nin kas Al vy das Smi lins kas, vi ce pir mi nin kas Min dau gas Sa tas ir val dy bos na rys Jur gis Bi ru tis. Ko vo 11-osios pro ga Or lan do Lie tu vių Ben druo me nė su ren gė viešą mi nė ji mą Or lan do Tur key La ke Par ke. Ren gi nio me tu taip pat vy ko Ka ziu ko mu gė, vai kų šo kių gru pių pa si ro dy mai, žai di mai. Or lan do Lie tu vių Ben druo menė ak ty viai da ly vau ja vi suo me ni nė je veik lo je. Tu ri sa vo krep ši nio ko mandą, šiuo me tu pir mau jan čią tarp Flori dos lie tu vių, taip pat tu ri bi liar do žai dė jų ko man dą, me ni nin kų bū re lį, pla nuo ja įkur ti lie tu viš ką mo kyk lėlę. Jur gis Bi ru tis as mi lins mail.com 38 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

37 Tra di ci niai ren gi niai ne tra di ciškai Pa grin di nis Va sa rio 16-osios mi nė ji mas 2009 m. va sa rio 28 d. Hu etten fel de vy ku sia me pa grin di nia me VLB Va sa rio 16-osios mi nė ji me, ku rį ren gė val dy ba, da ly va vo per 500 lie tu vių ir jų drau gų ne tik iš Vo kie ti jos, bet ir iš ki tų kraš tų. Pagrin di nę kal bą pa sa kė Eu ro pos Parla men to na rys Vy tau tas Land sbergis, bu vęs Są jū džio, Lie tu vos Aukščiau sio sios ta ry bos-at ku ria mo jo Sei mo ir Tė vy nės są jun gos pir minin kas, aukštos kva li fi ka ci jos bei gi lios pa tir ties kal bė to jas, pa sa ko jęs apie Tris Va sa rio še šio lik tą sias ir jų svar bą Lie tu vos is to ri jo je. Šven tė pra si dė jo Hu et ten fel do ka ta li kų Švč. Jė zaus šir dies baž nyčio je, Mišias lie tu viškai au ko jo prel. Ed mun das Put ri mas. Bu vo pa ro dy ti trum pi fil mai Ne ge rė ta Lie tu va ir Lie tu vos tūks tant me čio odi sė ja. Su si rin ku sius svei ki no VLB val dy bos pir mi nin kas An ta nas Šiugž di nis, da ly va vo Lie tu vos amba sa do rius prie NA TO Briu se ly je Li nas Lin ke vi čius, am ba sa do rius prie Eu ro pos Ta ry bos Stras bu re Gedi mi nas Šerkš nys, nau ja sis Hes se no že mės fe de ra ci jos rei ka lų mi nist ras Mi cha e lis Bod den ber gas, Vo kieti jos Bun des ta go na rys Mi cha e lis Meis te ris, Bergst ras sės ap skri ties vir ši nin ko pa va duo to jas Got tliebas Oh lis, Eu ro pos Par la men to narys Mi cha e lis Gah le ris, am ba sa dos Ber ly ne pa siun ti nys Gin tau tas Vasiu lis, am ba sa dos Ber ly ne pa ta rė jas Vy tas Gu da vi čius, Lie tu vos gar bės kon su las Frank fur te Achi mas Nauman nas, eko no mi kos ata šė Liutau ras La ba naus kas, Main zo vysku pi jos or di na ria to at sto vė Do ris Ga gian nis, ki ti ap skri ties ir mies to ad mi nist ra ci jos bei dva si nin ki jos at sto vai. Sve čiai ta rė žo dį. Mu zi kinius rė mus su tei kė fol klo ro at li kė ja Da na ja, lie tu vių fol klo ro an samblis Vo kie ti jo je Le liu mai. Ant roji da lis Va sa rio 16-osios gim nazi jos mo ki nių kon cer tas, pra dė tas PLB kraš tų ži nios VOKIETIJOJE PA GRIN DI NIO PRA NE ŠI MO AU TO RIŲ VY TAU TĄ LAND SBER GĮ PRI STA TO VLB VAL- DY BOS PIR MI NIN KAS AN TA NAS ŠIUGŽ DI NIS įspū din ga ins ce ni za ci ja Amžinai gy va, vaiz duo jan čia Lie tu vos gimi mą bei is to ri jos rai dą. Pro gramo je skam bė jo į ori gi na lią sin te zę su jung ti au ten tiš ki liau dies mo tyvai bei mo der nio mis aran žuo tė mis pa į vai rin ti kū ri niai. Per ne tra di ciškai kom pak tiš ką, ta čiau ku pi ną origi na lių ir pro fe sio na liai at lik tų kūri nių pro gra mą gim na zis tai, o taip pat pro gra mo je kas met da ly vau jantys jau bai gę mo ki niai dar kar tą įrodė, kad lie tu viš kai dai nai ir šo kiui jie mie lai au ko ja sa vo lais va lai kį. Me ni nę pro gra mą jau de šim tą jį kar tą ren gė Va sa rio 16 gim na zi jos mu zi kos mo ky to jas Gin ta ras Ru čys ir šo kių mo ky to ja Aud ro nė Ru čienė. Po to nuo tai kin gam šo kiui kvie tė ir sve čius links mi no le gen dinė pop gru pė Vai ras, jau penk tus me tus kon cer tuo jan ti Hu et ten fel de. Va sa rio 16-osios gim na zi jos vi rė jos kvie tė pa si vai šin ti švie žiais, dar garuo jan čiais ir tra di ciškai ska niais cepe li nais. Pet ras Veršelis Laiškas iš Lie tu vos Ren ho fo pi ly je bu vo ati da ry ta lie tu viškos fo to grafi jos pa ro da Laiš kas iš Lie tu vos. Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro (ELKC) Vo kie ti jo je ini cia ty va įkurto je ga le ri jo je, ku ri nu si drie kia per tris erd vios Ren ho fo pi lies aukš tus, at ei ty je pla nuo ja ma reng ti Lie tu vą ir jos gy ven to jus pri sta tan čias fo to grafi jų pa ro das. Gau siai su si rin ku sius pa rodos lan ky to jus, Lie tu vos fo to gra fus Ma ri ją Ši lei kai tę Či čir kie nę, Vy tau tą Ta mo liū ną, Ze no ną Bal trušį ir paro dos ku ra to rę Do vi lę Zel čiū tę pasvei ki no Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro di rek to rius Ri mas Čup linskas. D. Zel čiū tė pri sta tė pa ro do je eks po nuo ja mus kū ri nius bei jų au torius. Eks po zi ci jo je drą siai gre ti na mi ži no miau sių Lie tu vos fo to meist rų, to kių kaip An ta nas Sut kus, Ro mual das Ra kaus kas, Alek san dras Maci jaus kas, Ro mu al das Po žers kis ar Al gi man tas Alek san dra vi čius, kū ryba su jau nes nių ir jau ėmu sių gar sėti me nini nkų Ri mal do Vikš rai čio, 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 39

38 Pasaulio lietuvio žinios KU RA TO RĖ D. ZEL ČIŪ TĖ IR EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO DI REK TO RIUS R. ČUP LINS KAS PRI STA TO PA RO DĄ Vy tau to Plet kaus, Alek san dro Os tašen ko vo, Gin ta ro Če so nio bei Evaldo Iva naus ko dar bais. Kiek vie nas kū ri nys, įta ko tas au to riaus ta len to ir li ki mo, iš ta ria, pra ne ša pa sau liui ži nią: kas jam yra Tė vy nė, ko kia ji pei za žas ir my li mas gim ta sis miestas, so cia li nės fo to gra fi jos mo ty vai ir po eti nis žvilgs nis į pa sau lį. Iš Lietu vos at vy kę me ni nin kai pa do va no jo Kul tū ros cen trui ir Va sa rio 16-osios gim na zi jos bib lio te kai šūs nį įsi minti niau sių Lie tu vos fo to me ni nin kų albu mų. Ati da ry mo me tu pi lies fo je nuo tai kin gas džia zo im pro vi za ci jas sak so fo nu bei per ku si ja at li ko Vaidas Bru de ris, Au re li jus Žit kaus kas ir Ar tio mas Op per mann. Pla nuo ja ma, kad Laiškas iš Lie tu vos 2009-aisiais ap ke liaus ir ki tus Eu ro pos kraštus. ELKC inf. Pro jek tas Ma to Šal čiaus ke liais MA TAS ŠAL ČIUS ( ) JAU- NYS TĖ JE Pa ne mu nės re gio nas yra gražio je Kau no mies to da ly je: ša lia te ka Ne mu nas (iš čia ir ki lęs Pa ne mu nės gy ven vie tės var das), tu ri me nuosta bų ir di džiau sią Kau ne Pa ne munės ši lą, to dėl nuo se no Pa ne mu nė pa skelb ta ku ror tu. Pa ne mu nė je yra Švč. Mer ge lės Ma ri jos var do baž nyčia (1859 m.), ša lia įsi kū ru si Pa nemu nės bib lio te ka, mo kyk los, vai kų dar že liai. Pa ne mu nė je gy ve no daug žy mių žmo nių, ir vie nas iš jų bu vo Ma tas Šal čius. Ma tas Šal čius bu vo iš tų nera mių jų sie lų, ku rios pa sau lį troš ko pa žin ti ne tik iš kny gų, bet ir iš arti. Ke lio nės marš ru tas, nu si tę sęs nuo Kau no iki Je ru za lės, nuo Da mas ko iki Sin ga pū ro, nuo Dža kar tos iki Mani los, bu vo ir li ko fi zi nės iš tver mės ir dva si nės bran dos pa vyz džiu, ku ris ir mū sų kla jo nėms su tei kia pra smės. Ma tas sa vo kny go je Sve čiuo se pas 40 tau tų ra šė, o, pa sak Čes lo vo Kuda bos, vers da mas pus la pį po pus lapio, gė rė sis svar biau sia, bran giau sia žmo nių ver ty be jų tar pu sa vio su gyve ni mu, na tū ra liu ar ti mo pa ju ti mu. Sa vo die no rašty je Ma tas rašo: Ge nys mar gas, svie tas dar mar gesnis, sa ko mū sų pa tar lė. Ta čiau žmonių jaus mai ir troš ki mai vi sų vie nodi. Ga li skir tis žmo gaus odos spal va, vei do ir no sies for ma, akių iš raiš ka ir ki ta, bet žmo nės vi sur mėgs ta, kad juos mei liai pa kal bin tu mei, gra žiai ir tei sin gai su jais ap si ei tum, ne nie kintum jų, bet gerb tum, jiems pa dė tum var guo se, rū pes čiuo se ir ne lai mė se. Mū sų ben druo me nė tu ri sukau pu si daug in for ma ci jos apie Ma tą Šal čių, Šv. Ma to mo kyk lo je yra muzie jus, ku ria me mo ki niai ir jau ni mas ren ka in for ma ci ją apie šį ke liau toją, vi suo me nės vei kė ją. Ben drau dami su Ma to Šal čiaus duk ra Ra min ta Šal čiū te Sa vic kie ne kas kart vis su žino me nau jų fak tų iš Ma to gy ve ni mo, veik los, ke lio nių. To dėl, įgy ven dinda mi šį pro jek tą Ma to Šal čiaus keliais, mes ti ki mės su rink ti dau giau pri si mi ni mų. Gal kas pa ži no jo Ma tą Šal čių, ži no ką nors apie jo švie timo, žur na lis ti kos, rašyto jo, ke liau tojo, mo to cik li nin ko ir kt. veik lą, tu ri nuo trau kų. No ri me ben drau ti su išeivi jos lie tu viais pa sau ly je, ku rie domi si Ma to Šal čiaus veik la. Kon tak tai: Kris ti na Ce lie šiū tė Tel (d.d ) Fak sas: Mob. tel El.p kris ti 40 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

39 pasaulio lietuvio žinios Ka zį Bra dū ną pri si me nant Pra ėju sia me PL nu me ry je įsivė lė ap mau di klai da po etas Ka zys Bra dū nas, mi ręs ir pa lai- do tas Vil niu je, ži nu tės apie jo mir tį ir lai do tu ves pa va di ni me bu vo pa vadin tas klai din gu var du. At si prašome. Mi nė da mi Po etą pa tei kia me mo men tą iš Jo lai do tu vių An ta kal nio ka pi nė se. Ra sos Šo liū nai tės Po sko či mie nės ne te kus Ko vo 12 d. Le mon te, prie Chi ca gos, užge so Ra sos Šo liū nai tės Po sko či mie nės gy vy bė, pa kirs ta vėžio li gos. Ji mi rė bū da ma 53-jų metų. Bu vo gi mu si Chi ca go je 1955 m. rug pjū čio 23 d. Ra sa bu vo bai gu si Le mon to Mai ro nio li tu a nis ti nę mo kyk lą, ku rio je vė liau daug me tų mo kė dainų ir tau ti nių šokių. Stu di ja vo Le wis uni ver si te te, bu vo mu zi kos mo ky toja. Jau ni mo sto vyk lo se ir jau ni mo kon gre suo se JAV, Ka na do je, Pie tų Ame ri ko je ir Eu ro po je mo kė dai nuoti ir šok ti tau ti nius šokius m. Le mon te įstei gė tau ti nių šo kių gru pę Spin du lys ir jai va do va vo. Su rengė šim tus kon cer tų ir at lik da vo progra mą įvai rio se jau ni mo ir Lie tu vių Ben druo me nės šven tė se. Bu vo visuo me nin inkė at ei ti nin kė, dau gelio at ei ti nin kų mu zi ki nių pro gra mų ren gė ja, su ne pa pras tu džiaugs mu, hu mo ru ir mei le lie tu viškai dai nai bei tau ti niam šokiui au gi nu si nau jas jau ni mo kar tas. Bu vo Pa lai min to jo Jur gio Ma tu lai čio Mi si jos chor meiste rė, var go ni nin kė ir di de lė Mi si jos bei jos va do vų tal ki nin kė bei rė mė ja. La bai my lė jo vai kus ir jau ni mą. Su vy ru Re mi gi ju mi au gi no gra žią šeimą, o jos ar ti mai drau gei Ka ti liškytei mi rus įvai ki no jos li ku sius naš laičius vai kus. Ra sa pa li ko liū din čią šei mą vy rą, vai kus, se se ris ir mo ti ną Al doną, ku ri ne se niai pa lai do jo sa vo vy rą ir Ra sos tė vą Vy tau tą. Tai bu vo ne pa pras tai ge ros šir dies, vi sus lie tu vius my lė ju si mote ris. Tai tik da lis ne pa pras tai gražaus Ra sos gy ve ni mo. Ji savo dai na, šokiu ir mei le pa lie tė beveik kiek vie ną iš mū sų, tuo lik da ma amžina mu my se ir mū sų pri si mimuo se. Gražina ir Vy tau tas Ka man tai 2009 Balandis / Pasaulio lietuvis 41

40 pasaulio lietuvio žinios Dai nų šven tės pro gra ma 2009 m. lie pos 1-6 d. Vil niu je: Lie pos 1 d Pro fe sio na lio sios kū ry bos va ka ras Se rei kiš kių par ke ir Ka ted ros aikš tė je Lie pos 2 d Liau dies me no pa ro dos ati da ry mas Tai ko mo sios dai lės mu zie ju je, Ar se na le Cho ri nės mu zi kos va ka ras Lie tu vos na cio na li nė je fil har mo ni jo je Mo der ni zuo to fol klo ro pro gra ma Ug nies gies mės Kal nų par ke Kau ne: Lie pos 2 d Kan klių kon cer tas Skam bė ki te, kan klės Kris taus Pri si kė li mo baž ny čio je Vil niu je: Lie pos 3 d Moks lei vių Dai nų die na Vin gio par ke Lie pos 4 d Fol klo ro die na Že my nė le žied ke lė le Se rei kiš kių par ke, Pi lių te ri to ri jo je ir Ka ted ros aikš tė je Pu čia mų jų or kest rų kon cer tai Ro tu šės aikš tė je Pu čia mų jų or kest rų kon cer tas Va rio aud ra Kal nų par ke Kau ne: Lie pos 4 d An sam blių va ka ras Me tai Dai nų slė ny je Vil niu je: Lie pos 5 d Mė gė jų te at rų pa si ro dy mai Vai di nam tė vų kal ba Ro tu šės aikš tė je Jung ti nis mė gė jų te at rų spek tak lis Ame ri ka pir ty je Lie tu vos ru sų dra mos te at re Šo kių die na Lai ko bry dėm Žal gi rio sta dio ne Lie pos 6 d Ei ty nės Dai nų die na Tūks tan čio auš rų dai nos Lie tu vai Vin gio par ke Nauji Pa sau lio lie tu vio au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai Eu ro pa AU KOS: 45,40 zl Ele na Ba liu lis, Ham burg, Vokie ti ja; JAV, Ka na da (JAV do le riais) Gar bės pre nu me ra ta: Al dona Kai rie nė, North Pro vi den ce, RI, JAV; AU KOS: 20 dol. Vy tau tas Bur ku nas, Webs ter, NY, JAV; Aust ra li ja (Aust ra li jos do leriais) Gar bės pre nu me ra ta: Juo zas Gai lius, New town, Vic., AU KOS: 55 dol. Juo zas Bal čiū nas, North Balwyn, Vic.; Juo zas Do ne la, Ken sington, S.A.; 15 dol. Ve ro ni ka Koženiaus kas, Moe, Vic.; Al gis Šim kus, East Bent leigh, Vic.; 5 dol. Al gis Du dai tis, Car ling ford, N.S.W., An ta nas Jo kan tas, Ri ver wood, N.S.W. Kviečia Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas 42 Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

I TURAS

I TURAS I TURAS 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valst i gu o atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Pavienio projekto PA (LT)

Pavienio projekto PA (LT) Autentiškas vertimas Ministro Pirmininko tarnybos Organizacinių reikalų valdyba 2011 03 25 LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, KAIP NACIONALINöS

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

metine_ataskaita_2016_new.cdr

metine_ataskaita_2016_new.cdr VEIKLOS ATASKAITA 2016 . PagrindinE informacija 1 iš 1 iš 1 iš 11 7 1 iš 4 1 iš 3 2016 20 2012 2013 2014 2015 2016 2016 m. Jaunimo linija sulaukė apie 196 tūkst. bandymų prisiskambin, iš kurių atsiliepė

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau