Neuro_2007_Nr4.vp

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2007_Nr4.vp"

Transkriptas

1 Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Straipsnyje mediciniðkai nagrinëjama A. Ðkëmos romano Balta drobulë pa - grin di nio herojaus liga. Raktaþodþiai: groþinë literatûra, neurastenija, temporalinës skilties epilepsija, vizualinës ir au di to ri nës ha liu ci na ci jos. Neurologijos seminarai 2007; 11(34): Groþinëje literatûroje nedaþnai sutiksi pagrindiná kûrinio herojø, kuris sirgtø liga (ar turëtø fizinæ negalià), akivaizdþiai turinèia átakos jo gyvenimui ir veiksmams. Taèiau tokiø he ro jø pa si tai ko, o kai ku rie jø Kva zi mo das ið V. Hu go Paryþiaus katedros, F. Dostojevskio romanø epileptikai: kunigaikðtis Myðkinas ( Idiotas ), Smerdiakovas ( Broliai Karamazovai ) gerai paþástami viso pasaulio groþinës literatûros skaitytojams. Lietuviø raðytojø kûriniuose ligotø herojø beveik nëra. Þinoma, neretai apraðomi ávairiausi kûniðki negalavimai ir ligos, bet paprastai jos palieèia ne pa - grindiná kûrinio personaþà, o já supanèius þmones ir, nors neretai suteikia ðiems personaþams didesniø ar maþesniø iðgyvenimø, taèiau tiesiogiai neturi átakos pagrindinio literatûrinio herojaus màstysenai ir jo veiksmams. Savotiðka iðimtis Vaiþganto romano Nebylys herojus, kuriam po ávykdyto nusikaltimo (þmogþudystës) ilgiems metams atëmë þadà. Tai vaizdus gerokai uþaðtrinto psichogeninio nebylumo, psichogeninës afonijos literatûrinis pavyzdys. Diferenciðkai sudëtingesnë ir mediciniðkai átaigesnë vie - no þymiausiø lietuviø literatûros novatoriø, iðeivijos raðytojo Antano Ðkëmos ( ) romano Balta drobulë [1] pagrindinio herojaus liga, kurià ir panagrinësime ðiame straipsnyje. Savotiðkai paradoksalu, kad ðis vienas áspûdingiausiø ir reikðmingiausiø lietuviø prozos kûriniø bûtent dël savo laikà lenkianèio novatoriðkumo kelerius metus nerado já iðleisti drástanèio leidëjo ir dienos ðviesà iðvydo truputá pa - vë la væs. Pa ra ðy tas m., kai dar ne bu vo nei V. Na - bokovo Lolitos, nei J. Kerouac Kelyje, romanas 1958 m. iðleistas Londone. Neáprasta, nepriimtina, padorumà ir Adresas: Valmantas Budrys VUL SK Neurologijos centras Santariðkiø g. 2, LT Vilnius Tel. (8 5) , el. paðtas: dorà þeidþianti A. Ðkëmos proza sukëlë bangà puritoniðkai nusiteikusios to laikotarpio amerikietiðkosios iðeivijos pro - testø [2]. Ðiandien viskas atrodo gerokai kitaip. Balta drobulë jau tapo lietuviø literatûros klasika, o mes turime gali - mybæ paanalizuoti, kokia medicininë neganda kamavo tegul ir literatûriná, taèiau autobiografiniø detaliø kupino romano pagrindiná herojø poetà emigrantà Antanà Garðvà. Priminsime, kad romano herojus, bëgdamas nuo sovietø rep re si jø, po ka riu emig ra vo á JAV, kur (kaip ir il gà lai kà pats romano autorius) dirba Niujorke vieðbuèio liftininku. Esu 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, savo vietà dideliame ir svetimame mieste nusako lietuviø in - teligentas A. Garðva, kurio liftininko uniforma paþymëta 87-uoju numeriu. Romano herojus rimtai serga, taèiau tikslios savo ligos diagnozës neþino. Jos neávardina ir já Amerikoje gydantis herojaus bièiulis daktaras Ignas, taip pat emigrantas ið Lietuvos. Nors gydytojo specialybë romane neminima, taèiau atrodo, kad jis Lietuvoje dirbo gydytoju psichiatru, o emigracijoje dirba bendrosios praktikos gydytoju, kuris vertina paciento plauèiø rentgenogramas, EKG, matuoja kraujo spaudimà ir stebi akis. Pastarasis veiksmas neabe - jotina nuoroda á neurologiná (neuropsichiatriná) paciento tyrimà. Daktaras Ignas skiria herojui vaistus geltonas ir pailgas tabletes, greièiausiai raminamuosius, nuo kuriø pastarasis jauèiasi geriau:... pra ry siu vie nà tab le tæ. Ir man bus smagiau. Herojaus klausiamas, kuo serga, daktaras tik neaiðkiai nutæsia: Nëra taip tragiðka. Ateik poryt, apþiûrësiu tave dar kartà ir precizuosiu. Tad kuo ser ga A. Garð va? Kiekvienos diagnozës esminë sudedamoji dalis iðsami ligos anamnezë. Ið herojaus uþraðø þinome, kad jaunystëje pradedantis poetas A. Garðva buvo linkæs á melancholijà ir, bûdamas gimnazistu, bandë þudytis. Taip pat þinome, kad jau jaunystëje jam kartkartëmis uþeidavo priepuoliniai vizualinio suvokimo sutrikimai: Man ro dë si, kad tás tu á aukðtá ir mano galva pralenkia puðis Ðvedø kalne. Þinoma, 269

2 ðie priepuoliai gali bûti traktuojami ir kaip tiesiog meniðkos sielos jaunuolio uþaðtrintos vaizduotës epizodai, savotiðka ekstazë, taèiau tai greièiau vizualinës auros epizodai. Ana - logiðki vizualiniai paroksizmai A. Garðvai kartojosi ir gero - kai vëliau, jau gyvenant Amerikoje: Elena áeina á keltuvà, jos rankoje septynþvakë þvakidë, liepsnelës nori atplyðti. Ið romano pasakojimo taip pat þinome, kad pirmuoju bol ðe vik me èiu, prieð á Lie tu và ási ver þiant vo kie èiams, A. Garðva, kaip nepritariantis sovietø ideologijai poetas, buvo tardomas NKVD ir patyrë galvos traumà. Tardytojas trenkë á galvà sunkia prespapjë, po ko romano herojus buvo netekæs sàmonës, o virðugalvyje liko vingiuotas randas. Praëjus dvejiems metams po galvos traumos herojui progresavo atminties sutrikimai, padidëjæs nuovargis, apatija: Ramybë gaubë ið lëto. Jis pamirðdavo dienas ir valandas. Uþmigdavo prie stalo. Neatsakinëjo á savo kolegø raðytojø klausimus. Taèiau palaipsniui Garðvos sveikata ëmë taisytis, nors raðyti jis nepajëgë. Mediciniðkai ádomus romano epizodas, kuriame herojaus draugë tiria jo atmintá ir suvokimà. Tuo metu mums áprastas standartizuotas protinës bûklës mini tyrimas (MMSE) dar nebuvo sukurtas. Pasakyk vienas. Vie nas. Du. Du. Kiek bus du syk du? Keturi? O dvy li ka plius pen kio li ka? Dvideðimt septyni? Tu mokaisi aritmetikos? At ro do, tu tvar koj, kon sta ta vo Þe nia. Stai ga ji pa - silenkë ties juo ir suðnibþdëjo: Pa sa kyk. Að An ta nas Garð va. Að An ta nas Garð va. Bu vau ir bû siu. Ant am þiø am - þi nø jø, amen, su ðnabþ dë jo Garð va. Tu be veik tvar koj. Taèiau herojus nëra sveikas. Jis keletà mënesiø guli Kau - no ligoninëje (galima numanyti, psichiatrijos skyriuje) su neaiðkiu sàmonës (psichikos) sutrikimu, kurio metu raðo nesuprantamus eilëraðèius, atlieka kitus pusiau adekvaèius veiksmus. Po kurio laiko herojus ið esmës atsigauna, gráþta adekvatus realybës suvokimas ir jis iðleidþiamas ið ligoninës, taèiau ne visi prisiminimai sugráþo. Dalinë amnezija liko. [...] Að lyg mokslininkas, kuriam dingo formulës. Baigiantis karui, jis emig ruo ja á Vo kie ti jà, o vë liau á Ame ri kà. Ir èia jam tar pais trumpam sutrinka sàmonë bei bûna neaiðkiø apalpimo priepuoliø. Kai kuriuose herojaus dialoguose akivaizdþiai nusitrynusi riba tarp realaus ir tik paties herojaus sàmonëje egzistuojanèio paðnekovo. Riba tarp gilaus pasinërimo á vidines kontempliacijas ir haliucinacijø tampa sunkiai atskiriama. Ðiame kontekste svarbus ðeiminës anamnezës faktas yra tai, kad he ro jaus mo ti na sir go psi chi kos li ga. Jai kar to - davosi bûklës, kuriø metu radikaliai nuo ðvelnumo iki ánirðio kaitaliodavosi nuotaika, ji kalbëdavo ir elgdavosi neadekvaèiai aplinkai. Daþnëjant ir sunkëjant psichikos sutrikimo epizodams bei dël to prastëjant jos fizinei ir socialinei bûklei, moteris visam laikui uþdaryta á psichiatrijos ligoninæ. Kuo sirgo Garðvos motina, pakankamai iðkalbingai paaiðkina romano sakinys: Þymus psichiatras tvirtino, kad motina paveldëjo ðizofrenijà. Motinos liga giliai ásirë - þë á herojaus atmintá, palikdama slegianèius prisiminimus. Ro ma no dia lo gas su me na mu ru duo ju þmo gu mi uþ - si me na ir apie ga li mà anks ty và he ro jaus gal vos sme ge nø paþeidimà perinatalinæ traumà: Jû sø de ði nio ji vei do pu së krei vo ka. Tie sa, krei vu mas sun kiai pa ste bi mas, bet nuo trau ko se Að spy riau si sliuok da mas á ðá pa sau lá. Ma ne trau kë re plë mis. Gy dy to jas per stip riai spus te lë jo ir to dël að fo to gra fuo juo si ra kur su, nu trau kia Garð va. Ro ma no he ro jaus diag no zë në ra pa kan ka mai aið ki ne tik já Ame ri ko je gy dan èiam dak ta rui Ig nui. Abe jo ti na ji bu - vo ir ta da, kai dvi de ðimt vie ne riø me tø ro ma no he ro jui stu - dijuojant literatûrà prieðkariniame Kaune pasireiðkë pirmieji trumpalaikiai pasikartojantys priepuoliai: Stai ga pa ju tau nau jie nà. Sil pnas dre bu lys ban ge lë - mis ri to si stu bu ru. Svai go gal va. Að kei èiuo si?, ðo vë keista mintis. Stabtelëjau ties kinu. Laisvës alëja keièiasi? At si rë miau á vit ri nà. Ban ge lës te be si ri to nu ga ra. Nu var gau be loð da mas pa gal vo jau. Man sun ku pri si min ti pas ku ti nius þings nius. Vël su - vo kiau, kad pa sau lis kei èia si. Ið pra dþiø á akis bro vë si de - ta lës. Fu ni ku lie riaus ran ke na ne va ly ta; prie ðais ma ne së di po nia, ir jos lû pø ker te lë je duo nos tru pi nys; ðtai vie nin te - lis lie pos þie das, vie nin te lis tarp tûks tan èiø; va þiuo ja au to - bu sas, ir prie pa dan gos pri li pu si laik rað èio skiau të; ðis þmo gus juo dai nu te pë gel to nus ba tus. Ir man bu vo keis ta, kad uþ ra ki nau sa vo kam ba rá, kad rak tas ki ðe në je, kad áli - pau á fu ni ku lie riø ir ið li pau. Ir kad tos ke lio li ka mi nu èiø te - buvo blykstelëjusi akimirka. Sto vë jau Lais vës alë jo je. Prie Mais to krau tu vës vit - ri nos. [...] Zo o ri! Ar ðis pa sau lis va di no si þe më? Ðis ið ðveis tas stik las? Ir na mai, me dþiai, So bo ras, po li ci nin kai, þmo nës, ar jie ið tik rø jø? Að su ri kau dus liai. Trum pas gar sas ið sprû do, ir pra ei - viai ga lë jo nu tar ti, kad ðis jau nuo lis at si rû go po va ka rykð - èios nak ties. Su gniau þiau kumð èius, su kan dau dan tis. Ju - tau, trûk èio ja vei do rau me nys. No rë jau ið kel ti ran kas, rëk - ti visa gerkle. Prasiverþti á senàjá pasaulá. Bet að stovëjau atsiðliejæs á Maisto vitrinà. Jos stikle maèiau savo veidà. Ne ryð kûs kon tû rai, pilkð va spal va, me cha nið kas trûk èio ji - mas. Ar gi taip bu vo prieð mi li jo nus me tø? Ûþia jû ra, ro po - ja di dþiu liai vëþ liai, ma no aðt rûs na gai rau sia drëg nà smë - lá. Sàmonëje prieðmirtinis nujautimas: mirtis tëra durys á dar bai ses ná pa sau lá. Ten nu sto ja ma kû no, ten gy ve na þe - më je su kur ti koð ma rai. Zo o ri! Zo o ri, gel bëk ma ne! Be veik bë gau Lais vës alë ja. Len kiau pra ei vius, pa stû - më da mas juos ir neat si pra ðy da mas. Zo o ri, zo o ri, smi go þo dis. Zvim bë au sy se plo nu të lës me ta lo strë lës. Jos vi jo ma ne. Pir myn, pir myn. Pro ða lá bë go de ta lës, svar bios lyg sap ne. Më ly nos mer gai tës akys, pri grûs tas port fe lis. Ir akys, ir port fe lis gàs di no ma ne. Ta ry tum bû èiau ið vy dæs ðmëk las, su ku rio mis gy ven siu am þi nai. 270

3 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Ið si gan dæs be si kar to jan èiø prie puo liø, ro ma no he ro jus kreipiasi pas þi no miau sià psi chiat rà Kau ne. Ádo mu pa - ste bë ti, kad, tir da mas li go ná, psi chiat ras nau do ja ir neu ro - lo gi nius ob jek ty vaus pa cien to ty ri mo me to dus: Së dë jau prieðais já odiniame fotelyje. Iðklausinëtas, iðstuksentas, su ba dy tas. Ko kià gi diag no zæ jau nuo liui nu sta to psi chiat - ras, ver tin da mas ap ra ðy tus prie puo lius, ðei mi næ anam ne zæ, ob jek ty vaus ið ty ri mo duo me nis? Jûs, be abe jo, no ri te þi no ti diag no zæ? Taip. Ji në ra to kia bai si, kaip jûs ási vaiz duo ja te. Ib se no lai - kai pra ëjo, ir pa vel dë ji mas ne bû ti nai tu ri jus suþ lug dy ti. Sa vai me su pran ta ma, jums rei kia san tû riai gy ven ti, að brë þiu tai, bet að ne ma nau, kad jûs ið pro të si te ar mir si te. Jûs neu ras te ni kas. Neu ras te ni jos diag no ze ið es mës ti ki ir pats he ro jus. Vie na me ro ma no epi zo dø ci tuo da mas L. E. Bisch kny gà Be glad you re neu ro tic, po vi sø ið var din tø ðia li ga sir gu - siø þymiø þmoniø jis ironiðkai priraðo ir patá cituojamos kny gos au to riø bei sa ve. Ta èiau ar tik rai tei sin ga prieð ka rio psi chiat ro nu sta ty ta diag no zë? Neu ras te ni jos diag no zë iki pat ðiø die nø ke lia ávai riø abe jo niø. Per il gà sa vo gy va vi mo lai kà ðis ter mi nas skir tin - gø psi chiat ri jos mo kyk lø ir skir tin go se ða ly se bu vo var to - ja mas la bai ne vie no dai. Neu ras te ni ja bû na dvie jø pa grin - di niø kli ni ki niø for mø, ku rios tu ri ga na daug ben dra. Vie - nu at ve ju ryð kiau sias yra nuo var gis, ypaè po pro ti nio dar - bo, daþ nai ly di mas kri tu sio pro duk ty vu mo, sun ku mo at lik - ti kas die nius dar bus. Kar tais prie ðiø po þy miø pri si de da áky riø trik dan èiø min èiø ant plû dis, ap skri tai ne pro duk ty - vus màs ty mas, su sil pnë ju si dë me sio kon cen tra ci ja. Ki tas kli ni ki nis va rian tas pa si reið kia dau giau sia kû no sil pnu mu ir fi zi nio nuo var gio jaus mu, ið se ki mo po jû èiu. Ðie po jû èiai at si ran da net nuo men kiau siø fi zi niø pa stan gø, juos ly di van gûs rau me nø skaus mai ir rau me nø átam pos jaus mas, nesugebëjimas atsipalaiduoti. Abiem atvejais bûna ávairiø ne ma lo niø so ma ti niø po jû èiø: daþ niau siai átam pos ti po gal vos skaus mai, gal vos svai gi mas, ben dras ne sta bi lu mo jaus mas, pa di dë jæs dir glu mas, an he do ni ja. Pa grin di nis ski ria ma sis neu ras te ni jos po þy mis yra pa ties pa cien to pa - brë þia ma vy rau jan ti ðio sin dro mo ypa ty bë nuo var gis [3]. Kai ku rie ið ðiø simp to mø bent ið da lies pa si reið kia ir ro - ma no he ro jui, ta èiau neu ras te ni jos simp to ma to lo gi jo je në - ra ûmiø trum pa lai kiø pa si kar to jan èiø prie puo liø su sà mo - nës su tri ki mu, ku rie ir pri ver të jau nà kny gos he ro jø kreip tis á psi chiat rà. Kad li gos kil më, pa to ge ne zi niai jos me cha niz - mai ir prog no zë në ra vi sið kai aið kûs, pa þy mi ir pats ro ma no he ro jø ty ræs psi chiat ras. Pa klaus tas apie pa svei ki mo ga li - my bæ, jis pa aið ki na: Sun ku pa sa ky ti. Ne su ru þa vos me di - ci nos adep tas. Bet ban dy si me. Tai, kà jûs man pa pa sa ko jo - te, ver èia ma ne at vi rai kal bë ti. Jû sø li ga në ra ga lu ti nai ið - tir ta. Jûs gi þi no te, ner vø cen trai. La bi rin tai, ku riuo se te - bek lai dþio ja me. Norëdamas pacientui vaizdþiau paaið - kinti ligà, psichiatras suformuluoja: Jûs mirð ta te ir vël pri si ke lia te ið mi ru siø jø. [...] Plau ki às siau bas, pri dû - rë. Gal tai ir vaiz dus, ta èiau var gu ar tiks lus neu ras te ni jos api bû di ni mas. Jis la biau tik tø ki to kios kil mës prie puo liams api bû din ti. Kal bant apie li gos prog no zæ, ga li ma nu ma ny ti, kad gy dy to jas vis gi prog no zuo ja ne pa lan kià li gos ei gà, ka - dan gi pa ta ria he ro jui ne ves ti, nes jis bû si às nað ta sa vo þmo nai. A. Garð va skaus min gai pa klûs ta. Ko ká gy dy mà, nu sta tæs diag no zæ, pa ski ria psi chiat ras? Bro mo pre pa ra tà. Tuo me tu tiek pa sau ly je, tiek Lie tu vo je tai buvo plaèiausiai vartojamas vaistas patiems ávairiau - siems psi chiat ri niams ir neu rop si chiat ri niams su sir gi - mams gydyti. Nors tiksliau neávardinama, taèiau tikëtina, kad bro mo pre pa ra tus ro ma no he ro jus var to ja ir jau emig - ravæs á Amerikà:... kar tûs mil te liai ap ku to jo sme ge nis. Jau ir ra miau, jau ir sma giau 87-ajam. Ar ðis gy dy mas bu vo efek ty vus? Ið da lies taip: ne ri mas, átam pa ku riam lai - kui su ma þë da vo, ta èiau sà mo nës su tri ki mo prie puo liai kar to jo si. Tai ne ste bi na: dël ne pa kan ka mo efek ty vu mo ir ga li mø ða lu ti niø reið ki niø bro mas jau se no kai ne be var to ja - mas nei neurastenijai, nei kitoms neuropsichiatrinëms ligoms gy dy ti. Jo efek ty vu mo / ne efek ty vu mo áver ti ni mas ið es mës ne pa de da ir di fe ren ci nei diag nos ti kai ex ju van ti bus. Ti kë ti na, kad ne bro mas, o ki tas jau prieð ka riu Lie tu vo je pra dë tas var to ti vais tas fe no bar bi ta lis bû tø bu væs ge ro - kai efek ty ves nis ti kë ti nos he ro jaus li gos at ve ju. Try lik ta me ro ma no sky riu je vaiz dþiai ap ra ðo mas jau emig ra ci jo je JAV gy ve nan tá he ro jø ið ti kæs prie puo lis, ku - rio me tu jis be ne pir mà kar tà vi sið kai ne ten ka sà mo nës: Ið ny ko lai kas. Su gniauþ ti pirð tai, ga lu ti nis at na ða vi - mas, nuo þul nus sly di mas þe myn ir lai më tas gy vu lið ka sis riks mas. Ir ne bû tis vie nam lai më ju siø jø. An ta nui Garð vai. Rau - me nys at si lei do. Jo gæs tan èio je sà mo në je be pa li ko de ði - nio sios ran kos si lu e tas. Ir jis ne ju to, kaip slys ta nuo so fos þe myn. Jis dar nu si tvë rë sa vo më ly no cha la to, o pirð tai su - gniau þë ðil ki ná skver nà. An ta nas Garð va gu lë jo ant gë lë to li no leu mo. Jo bur na bu vo pra ver ta, ir ið jos sun kë si þals vos pu tos, nu te kë da mos smak ru ir la ðë da mos ant fan tas tið kos gë lës. Vyz dþiai ið ny - ko vokuose. Jis vaikiðkai surietë po savimi kojas. Gelto ran kø ir ko jø pirð tai. Ele na [...] nu bë go á vir tu væ ir grá þo su ku pi nu van dens du be niu. Ji pa len kë du be ná ties Garð vos gal va. Pla ti sro vë tið ko ant no sies ir te kë jo vei du á grin dis. Ið leng vo grá þo sà mo në. Ið vo kø vyz dþiai. Su ju do oda þe - miau spe nio, ðir dis pul sa vo. Pirð tai pa lei do cha la to skver - nà. An ta nas Garð va, Ele nos pri lai ko mas, at si së do so fo je. Jis per brau kë del nu ðla pià vei dà. Ið nar ve liø ið si ver þë pra - kai tas, kû nas su bliz gë jo, lyg at le to, ið tep to alie ju mi. Ba tai, ið ta rë jis. Van Gog ho ba tai. Ma èiau juos. Van Gog ho ba tai. Man bu vo pik ta. Pur vi ni ba tai sto vë jo ant sta lo. Duok man ci ga re tæ. Lukterk. Iðgerk vandens. Ele na pri së më van dens ið du be nio, ir Garð va pa ë më stiklinæ. Ma no kel niø ki ðe në je ra si dë þu tæ. Duok jà. Jis rû pes tin gai ati da rë dë þu tës dang te lá, ið bë rë ant del - no du gels vus ce liu loi do ðo vi në lius, su me të juos á bur nà ir uþ gë rë van de niu. Ta da uþ si vil ko cha la tà ir su si ver þë juos - ta. Ið trau kë no si næ ir nu ðluos të sa vo vei dà. 271

4 Kaip að at ro dþiau apal pæs? Neklausk, nereikia. Kaip að at ro dþiau apal pæs? Tu gu lë jai ant li no leu mo. Pa rie tæs ko jas ir nu si tvë ræs cha la to. [...] Da bar pa lik ma ne. Að uþ mig siu. Koks ta vo dak ta ro te le fo nas? Në ra rei ka lo jam skam bin ti. Tai ne be pir mas kar tas. Kai ði toks prie puo lis pra ei na, dak ta ras ne be rei ka lin gas. Uþ mig siu ir vël bû siu svei kas. Nors kai ku rios ap ra ðy to prie puo lio kli ni ki nës de ta lës në ra vi sið kai ti pið kos (rei kia ne pa mirð ti, kad ro ma no ra ðy - to jas në ra gy dy to jas, o ro ma nas në ra me di ci ni në li gos is to - rija), taèiau priepuolio visuma akivaizdþiai leidþia átarti epilepsijos priepuolá, kuris tikëtinai prasidëjo kaip dalinis kom plek si nis (ne re a lûs vaiz di niai Van Gog ho ba tai) ir perëjo á antriniai generalizuotà. Nors traukuliai tiesiogiai ne mi ni mi, bet su ries tos he ro jaus ko jos bei cha la tà su gniau - þæ pirð tai mo to ri nio (to ni nio) prie puo lio kom po nen to api bû di ni mai. Pats prie puo lio ið si vys ty mo stai gu mas (ne - ti kë tu mas) ir jo trum pu mas bû din gas epi lep si jos prie puo - liui. Ap ra ðo mi ir epi lep si niam prie puo liui bû din gas prieð - prie puo li nis riks mas, ir ið bur nos te kan èios pu tos, ir pa - laips niui gráþ tan ti sà mo në, ir po prie puo li nis mie guis tu - mas. Vertas dëmesio herojaus komentaras, kad, praëjus to - kiam prie puo liui, gy dy to jas ne be rei ka lin gas. Pa èio je ro ma no pa bai go je he ro jø ið tin ka dar vie nas prie puo lis, po ku rio jo psi chi ka vi sið kai su trin ka: An ta nas Garð va uþ si de ga ke lin tà jà ci ga re tæ. Jis pa - jun ta skaus mà vir ðu gal vy je. Að per si rû kiau, gal vo ja jis. Garð va su glam þo ci ga re tæ pe le ni në je. Jis ne ryþ tin gai su ki - në ja plunks na ko tá. Skaus mas ne áky rus. Jis dings. Kaip ir niûri praeitis. [... ] Skaus mas áky rus. Vir ðu gal vis de ga. Në ra bai mës. Bet ir ra my bë nyks ta. Skaus mas ir abuo ju mas. Stai gûs dû riai ir vë liau kur tus ka muo lio ri de ni ma sis. Ka muo lys au ga, tuoj jis ið si verð. Plunks na ne be èirð ka. Að ne be tu riu tab le - èiø. Garðva atsikelia, eina á virtuvæ ir gráþta su stikline. Jis ið ge ria Whi te Hor se. Vël së da. Vël ima plunks na ko tá. Bal ta mo te ris skam bi na. O fe lix cul pa qu ae ta lem ac tantum meruit habere redemptorem. Dvi vëlës ir klavesi - nas. Bë ga pa auk suo tos sta tu los gra ni ti niais laip tais. Uþ - ge so deg lai jø ran ko se. Ir dþiau gia si skulp tû ri nës ba jo rø gal vos. [...] Ðliau þia smë liu gin ta ri niai vabz dþiai. Á më ly nà Bal ti jà. Vai þy dëk, þy dëk, bal ta obe lë le, dai nuo ja vë lë, bal ta dro bu le ap si siau tu si. O fe lix cul pa! Ma no vai kys te, gy ve ni - me, mir tie. Lioj. Skaus mo në ra. O ka muo lys di dþiu lis. Jis ne be tel pa sme ge ny se ir jis ne ga li ið si verþ ti pro gal vos kau lus. Rei - kia va þiuo ti pas dak ta rà Ig nà, ðvys te li ko vo jan ti min tis. Garð va sku biai vel ka si kos tiu mu. Pirð tai ne klau so. [...] Zo o ri, zo o ri, ðnabþ da Garð va. Kur yra zo o ri? Kas yra zo o ri? Ko dël yra zo o ri? Að pa - meèiau zoori. Padëkite man já surasti! Gal jis iðskrido? Gel bë kit! An ta nas Garð va unkð èia. Jis rë kia. Ir kumð èiais dau þo sie nas. [...] Kelios minutës iki dvyliktos. Garðva sëdi ant gëlëto linoleumo. Jis sëdi rojuje. Prie mëlynø kalnø. Aplinkui þydi gëlës ir didelës plaðtakës tingiai mojuoja sparnais vëduoklëmis. Garðvai vësu ir gera. Jo rankoje roþë. Mirusios moters veidas. Jos la pe liai minkð ti kaip uþuo lai dos. Garð va lai ko po - pie riaus lakð tà ir plë ðo já á siau ras juos tas. Jo vei das lai min - gas. Ra maus idio to. Jis uos to po pie riø. Jo vei das ðin ði lo. Ðio pas ku ti nio lem tin go prie puo lio epi lep si nës kil mës taip pat negalima paneigti. Prieð iðtinkant epilepsijos prie - puo liui, li go niai ne re tai jau èia prie puo lio ap ra ðy me mi ni - mus ju ti mus: ne aið kø ne ri mà, ne apib rëþ tà gal vos skaus mà ar pa na ðius ne ma lo nius ju ti mus. Ðio, kaip ir dau gu mos anks èiau ap ra ðy tø prie puo liø, me tu pa si reið kia vi zu a li niai ir au di to ri niai fe no me nai (vi zu a li në ir au di to ri në au ra). Prie puo lis tu ri ir ti kë ti nai mo to ri ná kom po nen tà ir kumð èiais dau þo sie nas. Ko men tuo jant aki vaiz dø he ro - jaus psi chi kos su tri ki mà, rei kia pa ste bë ti, kad pa vie nis epi - lepsijos priepuolis paprastai nesibaigia fataliniu psichikos sutrikimu, taèiau ið esmës mes neþinome ir negalime teigti, kad ðis ap ra ðy tas psi chi kos su tri ki mas tik rai yra ne be gráþ - ta mas, nes ðiuo epi zo du au to rius uþ bai gia ro ma nà. Pa da ry ki me me di ci ni nius api ben dri ni mus. Áver ti nus vi sus ro ma ne ap ra ðo mus su pa grin di nio he ro - jaus An ta no Garð vos svei ka tos bûk le su si ju sius fak tus, ga - li ma teig ti, kad ro ma ne mi n i ma neu ras te ni jos diag no zë (to kia diag no zë bu vo su for mu luo ta he ro jaus jau nys të je pa - sireiðkus pirmiesiems priepuoliams) nëra teisinga. Pavie - niai ðiai li gai bû din gi simp to mai yra aki vaiz dþiai ne pa kan - kami ðiai diagnozei pagrásti. Nors ðeiminë anamnezë (motina sirgo ðizofrenija), sui - ci do ban dy mas jau nys të je, il ga lai kë hos pi ta li za ci ja psi - chiat ri jos sky riu je po sun kios gal vos sme ge nø trau mos, ha - liu ci na ci jas pri me nan tys vaiz di niai he ro jø ið tin kan èiø prie - puo liø me tu bei dia lo gai su me na mais pa ðne ko vais leis tø átarti galimà endogeninæ psichikos ligà, taèiau tam prieð - ta rau ja vi sið kai nor ma lus ir kri tið kas he ro jaus el ge sys ne prie puo liø me tu, skaus min ga, ta èiau adek va ti he ro jaus so - cialinë adaptacija bei patys staigûs ir trumpalaikiai prie - puo liai, ku rie ne bû din gi en do ge ni nëms psi chi kos li - goms. Ro ma ne to kios li gos ne diag no za vo ir þi no miau sias Kau no psi chiat ras, ir po ið pro vo kuo to ag re sy vu mo prie - puo lio per bë gë liø sto vyk lo je Vo kie ti jo je he ro jø ty ræ dak ta - rai: Ma ne il gai ty rë dak ta rai, bet ne su ra do pa mi ði mo. Kli nið kai ver ti nant ro ma ne ap ra ðo mus he ro jø ið tin kan - èius prie puo lius, ti kë ti nà gim dy mo trau mà bei jau nys të je pa tir tà sun kià gal vos trau mà, re a liau sia bû tø teig ti, kad ro - ma no he ro jus ser ga þi di ni ne simp to mi ne epi lep si ja, pa si - reiðkianèia kartotiniais daliniais paprastaisiais bei kom - plek si niais epi lep si jos prie puo liais su ir be ant ri nës ge ne ra - li za ci jos. Nors tai, kad epi lep si ja në ra gry nai po trau mi në, pa aið ki na pats kny gos he ro jus: Ka dai se man pra skë lë gal và. Bet ir anks èiau, jau nys të je, ma ne su grieb da vo prie - puo liai, ta èiau gal vos trau ma ti kë ti nai su vai di no pa pil do - mà pro epi lep to ge ni ná vaid me ná. Pa þy më ti na vaiz di epi lep - 272

5 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? si jos prie puo liø di na mi ka: he ro jaus jau nys të je jie pa si reið - kia tik kaip daliniai paprastieji (auditorinës ir vizualinës au ros be sà mo nës su tri ki mo), vë liau prie puo liai per ei na á da li nius kom plek si nius, pa si reið kian èius sà mo nës su tri ki - mu su su dë tin go mis struk tû ruo to mis ha liu ci na ci jo mis, o ro ma no pa bai go je ap ra ðo mi jau ir ant ri niai ge ne ra li zuo ti epilepsijos priepuoliai. Nors epi lep si jos prie puo liø to pi në diag nos ti ka vi sa da su dë tin ga, vaiz dus he ro jø ið tin kan èiø prie puo liø ap ra ðy - mas teoriðkai leistø lokalizuoti ir pirminá epileptogenezës þi di ná. Be veik vi suo se mû sø he ro jaus prie puo liø ap ra ðy - muo se do mi nuo ja vi zu a li niai fe no me nai vi zu a li nës epi - lep si nës au ros. Ið pra dþiø tai pa pras tos vi zu a li nës iliu zi jos ( Man ro dë si, kad tás tu á aukð tá ir ma no gal va pra len kia pu ðis Ðve dø kal ne. (mak rop si ja); Laisvës alëja keièia - si. (me ta mor fop si ja); Ðis þmo gus juo dai nu te pë gel to nus ba tus. ), ku rias he ro jus, tu rë da mas pil nà sà mo næ, su vo kia kaip kaþ kà ne tik rà: Nu var gau be loð da mas pa gal vo - jau. Vë liau prie puo liø me tu su trin ka sà mo në, pa si reið kia su dë tin gos iliu zi nës bûk lës bei struk tû ruo tos ha liu ci na ci - jos ( Bë ga pa auk suo tos sta tu los gra ni ti niais laip tais. ; Ûþia jû ra, ro po ja di dþiu liai vëþ liai, ma no aðt rûs na gai rau sia drëg nà smë lá. ). Kar tu su vi zu a li në mis ro ma no he - ro jø var gi na ir au di to ri nës dau giau sia mu zi ki nës au ros ( Bal ta mo te ris skam bi na. ; Dai nuo ja vë lë, bal ta dro bu - le ap si siau tu si. ). Ti kë ti na, kad pa pras tà ja au di to ri ne au ra pa si reið kian tys prie puo liai ir bu vo pa tys pir mie ji epi lep si - jos prie puo liai, at si ra dæ jau ro ma no he ro jaus vai kys të je: Au sy se zvim bë ne pa gau na ma me lo di ja. Gal jau ta da gi - më gar sas, ku ris vir to þo dþiu Zo o ri. Tiek pa pras to sios vi - zu a li nës ir au di to ri nës epi lep si nës au ros, tiek su dë tin gi þi - dininiai epilepsiniai priepuoliai su struktûruotomis haliucinacijomis ar iliuzinëmis bûklëmis labiausiai bûdingi temporalinës skilties epilepsijai [4, 5]. Priepuoliø apraðy - muo se yra ir ki tø tem po ra li nei epi lep si jai bû din gø simp to - mø: kal bos ir ju de siø su stin gi mas prie puo lio pra dþio je ( Norëjau iðkelti rankas, rëkti visa garkle. Prasiverþti á se - nàjá pasaulá. Bet að stovëjau atsiðliejæs á Maisto vitri - nà. ); lokalios parestezijos ( Sil pnas dre bu lys ban ge lë mis ri to si stu bu ru., Vir ðu gal vis de ga. ); epi lep si në vo ka li - zacija ( Að su ri kau dus liai. Trum pas gar sas ið sprû do, ir pra ei viai ga lë jo nu tar ti, kad ðis jau nuo lis at si rû go po va - karykðèios nakties. ); ávai rûs au to ma tiz mai; ne mo ty vuo - tos bai mës jaus mas ( Sà mo në je prieð mir ti nis nu jau ti - mas: mir tis të ra du rys á dar bai ses ná pa sau lá. Ten nu sto ja - ma kû no, ten gy ve na þe më je su kur ti koð ma rai. ). Paþymë - tina, kad temporalinës skilties epilepsijos antrinë generali - za ci ja á to ni nius-klo ni nius trau ku lius në ra daþ na. Mû sø he - ro jui ji tik ið da lies pa si reið kia po dau ge lio li gos me tø, ne tu - rë da ma ryð kes nio klo ni nio kom po nen to. Suprantama, kad ði medicininë diferenciacija yra tik teo ri në. Ro ma no au to rius var gu ar þi no jo tem po ra li nës epilepsijos klinikinæ simptomatikà, taèiau bûtina paþymë - ti, kad, kur da mi kny gos per so na þus, ra ðy to jai pa pras tai re - mia si kon kre èiais he ro jø pro to ti pais. O juk ir kas die në je neu ro lo go prak ti ko je di fe ren ci në epi lep si jos diag nos ti ka daþ niau siai grin dþia ma tik la bai sub jek ty viais pa cien tø (ar jiems ar ti mø þmo niø) prie puo liø at pa sa ko ji mais. Pas ku ti nis kny gos he ro jø ið ti kæs prie puo lis nu ma no - mai bai gia si sun kiu ir il ga lai kiu he ro jaus psi chi kos bûk lës sutrikimu (epilepsinë demencija?). Ar tokia epilepsijos ið - eiga mediciniðkai reali? Þidininë simptominë epilepsija, ypaè temporaliniø skilèiø, daþnai turi rezistentiðkà ir nepa - lan kià ei gà. Nors ðiuo lai ki në je me di ci nos prak ti ko je dël epi lep si jos ið si vys tæ sun kûs psi chi kos su tri ki mai ta po ge - rokai retesni, taèiau dar prieð keletà deðimtmeèiø jie pasi - tai ky da vo daug daþ niau, o dau gu ma ser gan èiø jø epi lep si ja bu vo slau go mi ir gy do mi psi chiat ri në se li go ni në se [6]. Pa - cituosime pirmàjá Vytauto Didþiojo universiteto Nervø ir psi chi kos li gø kli ni kos va do và prof. Juo zà Bla þá: Beveik visi epilepsijos atsitikimai priimti 1921 m. sunkiai ir seniai ser gan tys li go niai su ryð kiai ið reikð tu epi lep si niu cha rak - te riu ir de men ci ja, daþ nai su re gë ji mo ha liu ci na ci jo mis ir palinkimu prie status epileptikus. [7]. Galiausiai verta paminëti ir tai, kad romano pabaiga fataliðka herojaus ligos iðeitis akivaizdþiai primena þy - mio jo F. Dos to jev skio ro ma no Idio tas pa bai gà. Dos to - jev skio ro ma ne ne abe jo ti na epi lep si ja sir gæs pa grin di nis he ro jus ku ni gaikð tis Myð ki nas po gi laus psi chi nio su krë ti - mo taip pat vi sam lai kui ati trûks ta nuo re a ly bës, o já gy dan - tis gy dy to jas pra si ta ria apie vi sið kà pro to or ga nø su tri ki - mà ir nors grieþ tai ne sa ko, kad tai ne ið gy do ma, ta èiau lei dþia sau da ry ti pa èias liûd niau sias uþuo mi nas. Su tam - pa net abie jø au to riø pa var to tas he ro jø ið raið kà api bû di - nan tis idio to ter mi nas. Ne abe jo jant Dos to jev skio ro ma - no áta ka, ga li ma da ry ti prie lai dà, kad ið es mës ana lo gið kos abie jø ro ma nø he ro jø li gos ið ei tys sa vo tið kai su ta pa ti na ir jø me di ci ni nes diag no zes. Gauta: Priimta spaudai: Literatûra 1. Ðkëma A. Balta drobulë. Pergalë 1988; 5: 22 78; 6: Buèys A. Lietuviø prozos novatorius. Pergalë 1988; 5: Laurinaitis E. Neuroziniai sutrikimai. Knygoje: Dem bins - kas A, red. Psichiatrija. Vilnius: Vaistø þinios, 2003; Duncan JS. Tem po ral lobe ep i lepsy. 2005; 5. Endzinienë M. Epilepsija. Knygoje: Budrys V, red. Klinikinë neu ro lo gi ja. Vilnius: Vaistø þinios, 2003; Lignugarienë A. Epilepsijos gydymas ir slauga Lietuvoje nuo XIX amþiaus antrosios pusës iki 1940 metø. Neu ro lo gi - jos seminarai 2005; 2(24): Blaþys J. Psichiatrinës ligoninës 1921 m. apyskaita. Me di ci - na 1922; 4: TH GUY IN THE EIGHT MILLION NEW YORK OR THE UNCLEAR MALADY OF ANTANAS GARÐVA Summary Pos si ble di ag no sis of the main char ac ter of the novel White Sheet by the fa mous Lith u a nian writer A. Ðkëma is dis cussed in the ar ti cle. Keywords: lit er a ture, neur as the nia, tem po ral lobe ep i lepsy, visual and auditory hallucinations. 273

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA AKISTATA: PSICHIATRIJA SUSITINKA SU PSICHOTERAPIJA Organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija, Lietuvos sveikatos

Detaliau

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

protokolas

protokolas Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Tarybos pos džio Protokolas Nr. 5 2008.05.15 Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Vladas

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau