Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)"

Transkriptas

1 Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neurologijos centras ** Gailezers klinikinës ligoninës Neurochirurgijos skyrius, Ryga ***P. Stradins klinikinë universitetinë ligoninë, Ryga Santrauka. Tiks las. Ávertinti Dysport 5 VV efektyvumà ir saugumà gydant kaklinæ disto ni jà. Pacientai ir tyrimo metodai. Atliktas IV fazës atviras, daugiacentris, nelyginamasis, perspektyvinis klinikinis tyrimas. Átraukti asmenys, sergantys vidutinio sunkumo (Tsui skalë 9 balai) kakline distonija. Pacientams skirta viena Dysport 5 VV in jek ci ja á rau me nis. Ji pa - skirstyta tarp dviejø trijø labiausiai aktyviø kaklo raumenø, priklausomai nuo klinikiniø simp - tomø. Á kiekvienà raumená injekcijos leistos dviejose vietose. Tirti paèios distonijos iðreikðtumo pokyèiai, taip pat skausmo, rijimo sutrikimo ir bendros savijautos pokyèiai, gydymo efek - tyvumas ir saugumas per savaièiø nuo vaisto suleidimo. Pacientas apþiûrëtas vaisto suleidi - mo dienà, po,, ir savaièiø. Kiekvieno apsilankymo metu fiksuoti paðaliniai reiðkiniai. Re zul ta tai. Á ty ri mà átrauk ta pa cien tø: pa cien tø at rink ta Vil niaus uni ver si te to li go - ni në je Santariðkiø klinikos (Lietuva), po 5 dviejuose Latvijos centruose 3 me - tais. Átrau ki mo metu mûsø pacientø distonija pagal sunkumà buvo nuo iki 19 balø (viduti - nið kai,9±3,1 ba lo) pa gal Tsui ska læ. Dis to ni jos simp to mai pa gal ðià ska læ sta tis tið kai pa ti - ki mai (p=,1) sumaþëjo po savaièiø ir gydymo efektas tæsësi per visas -ka stebëjimo sa vai èiø, ta èiau pa bai go je simp to mai vël ne þy miai pra dë jo ryð kë ti, bet sta tis tið kai pa ti ki mo skir tu mo tarp ir stebëjimo savaièiø nebuvo (p=,). Kaklo, peèiø skausmas, susijæs su dis to ni ja, daugumai pacientø (%) visai iðnyko po savaièiø. ið pacientø (5%) pra - ne ðë apie pa ða li ná gy dy mo po vei ká. Vi si pa ða li niai reið ki niai, pa ste bë ti per pir mà sa vai tæ nuo vais to su leidimo, truko vidutiniðkai apie 3 paras ir nesukëlë didesniø problemø ligoniams. Ver ti nant bendros savijautos pokyèius, 17-kai (5%) gydytø pacientø distonijos sukeliami simp to mai palengvëjo daugiau negu dvigubai, o likusiems 3 (15%) efektas buvo, bet neþy - mus. Gy dy tojai vaistà vertino kaip absoliuèiai saugø 19-kai pacientø (95%). Ið va dos. Dysport 5 VV injekcijos á raumenis labai efektyvus spastinës kreivakaklystës gy dy mo metodas. Atsiþvelgiant á paðalinius reiðkinius, gydymas Dysport 5 VV yra sau gus. Rak ta þo dþiai: spastinë kreivakaklystë, botulizmo toksinas, Dysport Neurologijos seminarai ; (): ÁVADAS Intoksikacijos maisto produktais, sukelianèios botulizmo simptomus, þinomos nuo antikos laikø. Pirmà kartà botulizmà sukelianti bakterija Clostridium botulinum iðskirta Van Er men ge n o dau giau kaip prieð me tø [1]. Kaip ga li mas biologinis ginklas botulizmo toksinas tirtas ir pagamintas Jungtinëse Amerikos Valstijose Antrojo pasaulinio karo metu. Ðiuo metu raumenis paralyþiuojanti medþiaga plaèiai naudojama gydymo ir kosmetiniais tikslais. JAV botulizmo toksino injekcijoms kosmetologijoje kasmet iðleidþiama 3 mi li jo nø do le riø []. Nuo 199 m. A ti po bo tu liz mo toksinas leistas naudoti blefarospazmui ir þvairumui gydyti, vëliau kaklinei distonijai ir cerebriniam paralyþiui. Ðio Adresas: A. Klimaðauskienë Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikos, Neurologijos centras Santariðkiø g., 1 Vilnius Tel. (-11) 5377; faksas: (-5) medikamento vartojimo srièiø greitai daugëja. Suleistas á raumenis botulizmo toksinas sumaþina padidëjusá raumenø ásitempimà, sukeldamas cheminæ raumens denervacijà ir ga li mai slo pin da mas rau me nø verps èiø ak ty vu mà [3]. Spastinë kreivakaklystë tarp suaugusiøjø daþniausia lokali distonija, kuriai gydyti pasiûlyti ávairûs peroraliniai medikamentai didesniu efektyvumu nepasiþymëjo []. Dël maþai veiksmingo gydymo spastinë kreivakaklystë, nors ir bûdama gyvybei nepavojinga bûklë, labai pablogina gyvenimo kokybæ, sergantieji daþnai skundþiasi depresija [5]. Botulizmo toksinas tapo pirmuoju tikrai efektyviu idiopatinës kaklinës distonijos gydymo vaistu. Kadangi jo preparatai dël di de lës kai nos kol kas mû sø ða ly je gy dy mui dar ma þai naudojami, buvo suplanuotas ðis klinikinis tyrimas. TY RI MO TIKS LAS Áver tin ti botulino toksino (Dys por t 5 VV) efek ty vu mà ir sau gu mà gy dant idio pa ti næ kak li næ dis to ni jà.

2 Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà PA CIEN TAI IR TY RI MO ME TO DAI Ver ti nant botulino toksino veiks min gu mà ir jo to le ra vi mà, gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà, atliktas IV fazës atvi - ras, dau gia cen tris, ne ly gi na ma sis, per spek ty vi nis kli ni ki - nis ty ri mas. Injekuota 5 VV Dysport (gamintojas Ipsen Ltd., Berkðyras, D. Britanija). Átrauk ti as me nys, ser gan tys vi du ti nio sun ku mo (Tsui ska lë 9 ba lai) ne kom pli kuo ta kak li ne dis to ni ja, taip pat pa cien tai, ku riems ði diag no zë nu sta ty ta pir mà kar tà. Atmetimo kriterijai: kom pli kuo ta dis to ni ja, ku riai gy dy ti rei ka lin gas ty ri - mas atliekant elektromiografijà; jei dis to ni nis ju de sys pa si reið kë tik gal vos pa len ki - mu á prie ká (gry nas an te ro ko lis); jei gy dy mas Dys por t vie nà ar ke lis kar tus bu vo ne - efek ty vus; jei pa cien tui rei ka lin ga do zë ma þes në ne gu 5 VV ar di des në ne gu 75 VV; jei yra rijimo sutrikimai, nesusijæ su distonija; ser gan tie ji kvë pa vi mo ta kø li ga, ku ri ga li tap ti as pi - ra ci nio plau èiø uþ de gi mo prie þas ti mi; ser gan tie ji neu ro rau me ni nës jung ties li ga; nëðèios ir maitinanèios moterys. Pacientams skirta viena Dys port 5 VV in jek ci ja á raumenis. Ji paskirstyta tarp dviejø trijø labiausiai aktyviø kak lo rau me nø, at si þvel giant á kli ni ki nius simp to mus. Á kiek vie nà rau me ná in jek ci jos bu vo lei dþia mos dvie jo se vie to se. Bu vo ti ria mi pa èios dis to ni jos ið reikð tu mo po ky - èiai, taip pat skaus mo, ri ji mo su tri ki mo ir ben dros sa vi jau - tos po ky èiai, gy dy mo efek ty vu mas ir sau gu mas per sa - vai èiø nuo vais to su lei di mo. Pa cien tas ap þiû rë tas vais to su lei di mo die nà, po,, ir sa vai èiø. Kiek vie no ap si - lan ky mo me tu bu vo fik suo ja mi pa ða li niai reið ki niai. Distoniniø judesiø iðreikðtumas apibûdintas naudojant Tsui skalæ, kur nevalingi kaklo posûkiai ávertinti pagal kryptis, kuriomis juda galva, judesio trukmæ dienà ir judesio amplitudæ (maþiausiai balø, daugiausiai 5 balai). Tsui skalës balai apskaièiuoti átraukimo metu,, ir savaitæ. Skausmas ir rijimo sutrikimas, susijæ su distonija, vertin ti átrau ki mo die nà, po,, ir sa vai èiø. Ri ji mo su tri - ki mai ver tin ti pa gal 5 ba lø ska læ, kur simp to mo ne bu vi - mas, ri ji mas ne áma no mas. Skaus mo stip ru mas ver tin - tas pa gal pa ko pø ska læ, kur reið kë skaus mo ne bu vi mà, o 3 stip rø skaus mà. Kiek vie no pa kar to ti nio ap si lan ky mo me tu klaus ta apie ben dros pa cien to sa vi jau tos pa si kei ti mà, su si ju sá su kak li ne dis to ni ja, o gy dæs gy dy to jas ver ti no ben drà simp to mø pa si kei ti mà. Sa vi jau tos po ky èiams nu - sa ky ti nau do ta 5 pa ko pø ska lë (pa blo gë jo, ne pa si kei të, leng vas ar vi du ti nis pa ge rë ji mas (<5%), þen klus pa ge rë - ji mas (>5%), vi sið kas pa svei ki mas). Gy dæs gy dy to jas taip pat ver ti no gy dy mo efek ty vu mà (pa blo gë jo, ne pa si - kei të, ne þy mus pa ge rë ji mas, vi du ti nis pa ge rë ji mas, ryð kus pa ge rë ji mas ir vi sið kas pa svei ki mas) ir gy dy mo sau gu mà pa gal ste bë tus pa ða li nius reið ki nius (në ra, ðvel nûs, vi du ti - niai, sun kûs, krað tu ti nai sun kûs). Statistiniam rezultatø apdorojimui naudota kom piu te - ri në statistikos programa STATISTICA 5.. Ap skai èiuo - tos vidutinës ávairiø parametrø reikðmës su standartiniais nuo kry piais; skirtumø statistinis reikðmingumas vertintas nau do jant Stjudent o t-testà; statistiðkai patikimu skirtumu lai ky tas reikðmingumas p<,5. REZULTATAI Á ty ri mà átrauk ta pa cien tø: pa cien tø at rink ta Vil niaus uni ver si te to li go ni në s San ta rið kiø kli ni kose (Lie tu va), po 5 dvie juo se Lat vi jos cen truo se (Rygos Gailezers kli ni - ki në je ligoninëje ir Rygos P. Stradins universitetinëje li go - ni në je) 3 me tais. Ty ri me da ly va vo mo te rø ir vy rai nuo iki 7 me tø am þiaus (vi du ti nis am þius ± stan dar ti nis nuo kry pis, 3,7±,3 m.). Spas ti nës krei va - kak lys tës truk më nuo ga lu ti nio diag no zës nu sta ty mo bu vo nuo 1 mën. iki 19 m. (vi du ti nið kai ± stan dar ti nis nuo kry pis, 5,±5, m.). li go niai jau bu vo gy dy ti bo tu liz mo tok si no in jek ci jo mis: vie nas kar tø, vie nas 7 kar tus, ki ti 1 kar tus. -ka li go niø bo tu liz mo tok si no in jek ci jas ga - vo pir mà kar tà. Átrau ki mo me tu mû sø pa cien tø dis to ni ja pa gal sun ku - mà bu vo nuo iki 19 ba lø (vi du ti nið kai,9±3,1 ba lo) pagal Tsui skalæ. Distonijos simptomai pagal ðià skalæ pa - stebëti statistiðkai patikimai (p=,1) sumaþëjæ jau po sa vai èiø. Gy dy mo efek tas tæ së si per vi sas -ka ste bë ji - mo savaièiø, taèiau pabaigoje simptomai vël neþymiai pra - dëjo ryðkëti, bet statistiðkai patikimo distonijos sunkumo skir tu mo tarp ir ste bë ji mo sa vai èiø ne bu vo (p=,) (1 gra fi kas). Kak lo, pe èiø skaus mas, su si jæs su dis to ni niu rau me nø átempimu, pradëjo maþëti jau pirmà savaitæ po vaisto sulei - Balai Tsui skalëje Mean ±SE ±SD Outliers Extremes 1 grafikas. Distonijos sunkumo pokyèiai gydymo metu ver ti - nant pagal Tsui skalæ Grafike nurodytos vidutinës Tsui ska lës reikðmës, standartiniai nuo kry piai ir paklaida bei maþiausios ir didþiausios Tsui skalës reikð mës. X-aðyje: 1 stulpelis Tsui skalës rezultatai átraukimo metu; pra ë jus savaitëms nuo vaisto suleidimo; 3 po savaièiø; po savaièiø. Mean vidurkis, SE standartinë paklaida, SD standartinis nuokrypis, out li ers reikðmës didesnës ar maþesnës negu vi dur - kis ± vienà standartiná nuokrypá, ex tremes didþiausios reikðmës 1

3 15 5 sav. sav. sav. 1 d. sav. sav. sav. sav. nëra ðvelnus vidutinis stiprus puikus geras vidutinis neþymus be pakitimø pablogëjimas 5 grafikas. Bendras klinikinis ávertinimas: gydymo efek ty vu - mas per -ka stebëjimo savaièiø grafikas. Skausmo, susijusio su distonija, pokyèiai stebëjimo me tu 3% 7% 1 1 sav. sav. sav. nëra ðvelnûs vidutiniai sunkûs kraðtutinai sunkûs ryðkus pagerëjimas vidutinis pagerëjimas grafikas. Bendras klinikinis ávertinimas: gydymo saugumas at si þvel giant á paðalinius reiðkinius per -ka stebëjimo sa vai èiø 3 grafikas. Visø spastinës kreivakaklystës simptomø (kaklo ju de siø, skausmo ir kitø) pokyèiai po savaièiø nuo vaisto su lei di mo. Gydytojø vertinimas. 3% % % ryðkus pagerëjimas vidutinis pagerëjimas be pakitimø grafikas. Visø spastinës kreivakaklystës simptomø (dis to ni - niø judesiø, skausmo ir kitø) pokyèiai po savaièiø nuo vais - to suleidimo. Pacientø vertinimas. di mo, kol dau gu mai pa cien tø (%) vi sai ið ny ko po sa - vai èiø ( gra fi kas). Ið tir tø li go niø tik (%) po sa vai èiø jau të vi du ti nio in ten sy vu mo skaus mus. Ap þiû rint po savai èiø, skaus mai vël kiek su stip rë jo. Gy dy mo me tu li - go niai, ku riuos daug me tø var gi no skaus mai, tei gë nuo jø pailsëjæ. Pir mos ap þiû ros me tu ri ji mo su tri ki mà dël krei va kak - lys tës pa þy më jo tik 1 pa cien të, já ver ti nu si kaip sun kø. Po vaisto suleidimo praëjus savaitëms, rijimas tapo kiek leng ves nis, bet ap sun ki ni mas ið li ko vi so ste bë ji mo me tu. Tiek pa cien tas, tiek já gy dæs gy dy to jas ste bë ji mo me tu ver ti no ben dros sa vi jau tos po ky èius, su si ju sius su dis to ni - ja. Ben dros sa vi jau tos po ky èiai po gy dy mo sa vai èiø at - si spin di 3 ir gra fi kuo se. Pa blo gë ju sios bûk lës ne kons ta - ta vo në vie nas gy dy to jas ir pa cien tas. Vi sið ko simp to mø ið - ny ki mo taip pat ne kons ta tuo ta. Ski ria si gy dy to jø ir pa cien - tø bûk lës ver ti ni mas pa cien tai sa vo sa vi jau tà ver ti no kiek pras èiau ne gu juos gy dæs gy dy to jas, at si þvelg da mas á skun dus ir ob jek ty vius ra di nius ap þiû rø me tu. ið pa cien tø (5%) pra ne ðë apie pa ða li ná gy dy mo po vei ká. Stebëti paðaliniai reiðkiniai: 1. Skaus mas in jek ci jos vie to je / (3%). Balso pakitimai 3/ (15%) 3. Re gos su sil pnë ji mas / (%). Kak lo rau me nø sil pnu mas / (%) 5. Disfagija 1/ (5%). Mie go su tri ki mas 1/ (5%) 7. Nuo var gis 1/ (5%) Visi paðaliniai reiðkiniai, stebëti per pirmà savaitæ nuo vais to su lei di mo, tru ko vi du ti nið kai apie 3 pa ras ir ne su kë - lë di de liø pro ble mø li go niams, jiems ne rei kë jo gy dy to jo kon sul ta ci jos, vi si su tri ki mai pra ëjo sa vai me, ne su trik dæ pacientø kasdieninës veiklos. Daþniausiai stebëtas paðali - nis reið ki nys skaus mas in jek ci jos vie to je ne bu vo stip - rus, nu skaus mi na mø jø vais tø ne rei kë jo. Pa tys pa cien tai ðá skaus mà ver ti no kaip daug leng ves ná ne gu su kel tà pa èios dis to ni jos. Jei gu at me si me ne ryð kø dis kom for tà in jek ci jos vietoje, paèiø pacientø nevertintà, kaip minëtinà ðalutiná reið ki ná, tik li go niai (3%) pa þy më jo trum pa lai kius sa vi - jau tos po ky èius, ku riuos ga li ma pri skir ti pa ða li niam vais to vei ki mui. Apsunkintà rijimà, trukusá apie parà, paþymëjo tik viena pacientë, jai buvo suleista VV Dysport á m. sterno cleidomastoideus, 3 VV á m. splenius capitis ir VV á m. trapezius standartiniuose taðkuose. Ben dras kli ni ki nis gy dy mo efek ty vu mo áver ti ni mas pa teik tas 5 gra fi ke. Ið vi so 17-kai (5%) gy dy tø pa cien tø

4 Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà dis to ni jos su ke lia mi simp to mai pa leng vë jo dau giau ne gu dvi gu bai, o li ku siems 3 (15%) efek tas bu vo, bet ne þy - mus. Gy dy mo sau gu mo áver ti ni mas, at si þvel giant á pa ða li - nius reið ki nius, pa teik tas gra fi ke. Gy dy to jai vais tà ver ti - no kaip sau gø 19-kai pa cien tø (95%). RE ZUL TA TØ AP TA RI MAS Idio pa ti nës kak li nës dis to ni jos gy dy mà ap sun ki na ne þi no - ji mas jà su ke lian èiø pa to ge ne ti niø veiks niø. Ka dan gi at lie - kant ápras tus pa ta na to mi nius ty ri mus ne ran da ma pa ki ti mø ner vuo se ir rau me ny se, ku rá lai kà li ga bu vo pri ski ria ma psi cho ge ni niams su tri ki mams. Ma ny ta, kad gal vos pa su - ki mas sim bo li zuo ja nu si su ki mà nuo pa sau lio ar ba yra bai - mës dël kast ra ci jos pa sek më []. Ðiuo me tu ma no ma, kad kak li në dis to ni ja yra neu ro lo gi nis su sir gi mas, o psi cho ge - ni në krei va kak lys të yra ypaè re ta. Aið ki nan tis pa to ge nezæ tiriami genetiniai veiksniai, traumos ir vestibulinës siste - mos sutrikimø átaka. Atlikta tyrimø, kurie patvirtintø hipo - te zæ, kad ge nø po ky èiai yra bent da lies su sir gi mø prie þas tis (pa si tai ko ðei mi niø at ve jø, ser gan èiø jø ðei mo se diag no - zuojami kiti lokalios distonijos variantai arba tremoras). Neuroanatominiais ir elektrofiziologiniais tyrimais nusta - to mi pa ma to maz gø ry ðiø ra to su þie ve funk ci niai po ky èiai. Pa þei dus pa ma to maz gus, pir miau sia nu ken èia au to ma ti - niai judesiai, kurie atliekami remiantis jutimine informaci - ja. So ma to sen so ri nës sis te mos vaid muo, vys tan tis dis to ni - jai, ðiuo metu aktyviai tiriamas [ ]. Bûtent padidëjusio sen so ri niø im pul sø srau to ið pe ri fe ri niø ner vø sis te mos da - liø poveikiu motorinei sistemai ir aiðkinamas distonijos ið - si vys ty mas po trau mos [, ]. Ne sant aið kios pa to ge ne zës, spas ti nës krei va kak lys tës gy dy mas bu vo em pi ri nis, to dël ma þai efek ty vus. Bo tu liz mo tok si no pre pa ra tai pa da rë per - ver smà vi sø lo ka liø disto ni jø gy dy me ir da bar ne abe jo ti nai yra pa si rin ki mo vaistai. Mû sø ty ri me nau do ta 5 VV Dys por t do zë bu vo pa si - rink ta kaip re ko men duo ja ma pra di në gy dy mo do zë pir mà kartà injekcijas gaunantiems pacientams, kuri tikëtinai bus efek ty vi maþ daug dviems treè da liams gy do mø jø [9]. Mû - sø gau tas 5% gy dy mo efek ty vu mas ati tin ka at lik tø stu di - jø duo me nis (efek ty vu mas apie %), o ste bë ti pa ða li niai reið ki niai bu vo ðvel nûs, ne vir ði jo stu di jø duo me nø (iki 5% gy dant 5 VV Dys por t, iki 5% VV Dys por t ir iki 9% Bo to x) [9 ]. Gy dant di des në mis me di ka - men to do zë mis, be veik % li go niø jau èia pa ða li nius reið ki nius, bet vis dël to jie yra ma þes ni ne gu pe ro ra li niø vais tø, nau do ja mø dis to ni jai gy dy ti []. Pa grin di nis pa ða li - nis gy dy mo bo tu liz mo tok si nu reið ki nys dis fa gi ja pa - ste bë ta tik vie nam mû sø pa cien tui (5%). Stu di jø duo me ni - mis, ri ji mo su tri ki mai, su kel ti gy dy mo ðiuo me di ka men tu, pa si tai ko apie 15% nau do jant Dys por t [9,,, 15] ir apie 3% nau do jant Bo to x [11], jø daþ nu mas ir sun ku mas tie sio giai pri klau so nuo me di ka men to do zës, ta èiau ty rë jai pa þy mi, kad net jautæ sun ko kà dis fa gi jà pa cien tai pa gei - dau ja pa kar to ti niø bo tu liz mo tok si no in jek ci jø [9, 15]. Skaus mas in jek ci jos vie to je, ku rá daþ no kai pa ste bë jo mûsø pacientai, greièiausiai yra susijæs su paèia injekcija, o ne su in je kuo ja ma me dþia ga, nes pla ce bu kon tro liuo ja mo - se stu di jo se ðio reið ki nio daþ nis ne si sky rë pla ce bo ir Dys - port gru pë se [9]. Þen klus skaus mo, su si ju sio su dis to ni ja, su ma þë ji mas taip pat ati tin ka stu di jø duo me nis. Ádo mu, kad gy dy to jai me di ka men to po vei ká ver ti no ge riau ne gu pa cien tai. Pa aið ki ni mas ga lë tø bû ti dve jo pas: tai ne bu vo dvi gu bai ak las ty ri mas, to dël gal ne ið veng ta gy - dy to jø sub jek ty vu mo, ar ba pa cien tai, ku riems ið li ko nors ir silpnesni ligos simptomai, liko nepatenkinti, nes tikëjosi vi sið ko pa svei ki mo. Gy dy mo efek tas ið li ko vi so ste bë ji mo me tu, kas taip pat ati tin ka stu di jø duo me nis vi du ti nið kai apie 9 sa vai tes [13]. Ma no me, kad spas ti nës krei va kak lys tës gy dy mas bo - tu liz mo tok si nu ðiuo me tu yra ne abe jo ti nai efek ty viau sias ðios var gi nan èios bûk lës pa leng vi ni mas. Be lo ka liø dis to ni jø, bo tu liz mo tok si no pre pa ra tai pra - dë ti nau do ti ki tiems su sir gi mams gy dy ti. Tai ávai rûs pa di - dë ju sio rau me nø to nu so sin dro mai pvz., po in sul to, vai kø ce reb ri nio pa ra ly þiaus at ve ju [1]. Ádo mios ðio vais to nau - do ji mo ga li my bës at si ve ria gy dant átam pos ti po gal vos skaus mus [17, 1], nu ga ros skaus mus [19], net gi mig re nà. Lie tu vo je Dys por t jau uþ re gist ruo tas pa di dë ju siam ran kos spas tið ku mui po in sul to gy dy ti. Nors pa tir ties ðio je sri ty je mes dar ne tu ri me, li te ra tû ros duo me ni mis, gy dy mas bo tu - liz mo tok si nu la bai su ma þi na padidëjusá rankos rau me nø tonusà, pa ge rin da mas pa cien to ap si tar na vi mo funk ci jas: ge bë ji mà ap si reng ti, pa val gy ti, at lik ti hi gie nos pro ce dû ras, pa leng vi na nau do ji mà si in va li do ve þi më liu. Dël ðiø prie - þas èiø ir ma þes niø ne gu ki tø me di ka men tø, var to ja mø spas tið ku mui gy dy ti, pa ða li niø reið ki niø pa ge rë ja pa cien tø gy ve ni mo ko ky bë [, 1]. Ma no me, kad tai la bai per - spek ty vi bo tu liz mo tok si no pri tai ky mo sri tis. Eu ro po je bo - tu liz mo tok si nas yra re ko men duo ja mas vais tas spas tið ku - mà gy dant kom plek sið kai []. IÐ VA DOS 1. Botulizmo toksino (Dys port 5 VV) in jek ci jos á rau - me nis la bai efek ty vus spas ti nës krei va kak lys tës gy - dy mo me to das.. Vie nos in jek ci jos vei ki mo truk më yra apie sa vai èiø, ið mû sø pa cien tø gal tik vie nam bu vo ga li ma pa kar to ti injekcijà anksèiau. 3. At si þvel giant á pa ða li nius reið ki nius, gy dy mas bo tu liz - mo toksinu (Dys port 5 VV) yra sau gus. PADËKA Ðá tyrimà rëmë Ip sen farmacinës kompanijos atstovybës Lietuvoje ir Latvijoje. Gauta Priimta spaudai

5 Literatûra 1. Dunant Y, Estade M, Magistris MR, Safran AB. Botulizmo tok si nas: pavojingiausias nuodas. Neurologijos seminarai 1; 3(13): Swerlow JL. Un mask ing skin. Na tional geo graphic ; Nov: Guyer BM. Bot u li num toxin type A: new ther a peu tic di rec - tions. Eu ro pean Jour nal of Neu rol ogy 1999; (suppl ): Dauer TW, Burke RE, Greene P, Fahn S. Cur rent con cepts on the clin i cal fea tures, ae ti ol ogy and man age ment of idiopathic cer vi cal dystonia. Brain 199; 1: Mul ler J, Kemmler G, Wissel J, Schnei der A, et al. The im - pact of blefarospasm and cer vi cal dystonia on health-re lated qual ity of life and de pres sion. J Neurol ; 9:.. Tinazzi M, Rosso T, Fiaschi A. Role of the somatosensory sys tem in pri mary dystonia. Move ment dis or ders 3; 1: Kanovsky P, Bares M, Streitova H, Klajblova H, et al. Ab nor - mal i ties of cor ti cal exitability and cor ti cal in hi bi tion in cer vi - cal dystonia. J Neu rol ogy 3; 5: 5.. Butterwoth S, Fran cis S, Kelly E, McGlone F, et al. Ab nor - mal cor ti cal sen sory ac ti va tion in dystonia: an f MRI study. Move ment dis or ders 3; 1; Poewe W, Deuschl G, Nebe A, Feifel E, et al. What is the op - ti mal dose of bot u li num toxin A in the treat ment of cer vi cal dystonia? Re sults of a dou ble blind, pla cebo con trolled, dose rang ing study us ing Dysport. J Neurol Neurosurg Psy chi a - try 199; : An der son TJ, Rivest J, Stell R, Steiger MJ, et al. Bot u li num toxinum treat ment of spas modic torticollis. J of Royal So ci - ety of Med i cine 199; 5: Blackie JD, Lees AJ. Bot u li num toxin treat ment in spas - modic torticollis. J Neurol Neurosurg Psy chi a try 199; 53: 3.. Odergren T, Hjaltason H, Kaakkola S, Sol ders G, et al. A dou ble blind, ran dom ized, par al lel group study to investigate the dose equiv a lence of Dysport and Botox in the treat - ment of cer vi cal dystonia. J Neurol Neurosurg Psy chi a try 199; :. 13. Lorenz IT, Subramaniam SS, Yiannikas C. Treat ment of id - io pathic spas modic torticollis with bot u li num toxin A: a dou - ble blind study on 3 pa tients. Move ment dis or ders 1991; : Greene P, Kang U, Fahn S, Brin M, et al. Duoble blind pla - cebo con trolled trial of bot u li num toxin in jec tions for treat - ment of spas modic torticollis. Neu rol ogy 199; : Ranoux D, Gury C, Fondarai J, Mas JL, Zuber M. Re spec tive po ten cies of Botox and Dysport: a dou ble blind, ran dom ized, cross over study in cer vi cal dystonia. J Neurol Neurosurg Psy chi a try ; 7: Delgado M. The use of bot u li num toxin type A in chil dren with ce re bral palsy: a ret ro spec tive study. Eu ro pean J Neu - rol ogy 1999; (suppl ): Relja M. Treat ment of ten sion-type head ache by lo cal in jec - tion of bot u li num toxin. Eu ro pean J Neu rol ogy 1997; (suppl ): Schulte-Mattler WJ, Wieser T, Zierz S. Treat ment of ten - sion- type head ache with bot u li num toxin: a pi lot study. Eu ro - pean J Med i cal Re search 1999; : Fos ter L, Clapp L, Erickson M, Jabbari B. Bot u li num toxin A and chronic low back pain. A ran dom ized, dou ble-blind study. Neu rol ogy 1; 5: Simpson DM, Al ex an der DN, O Brien CF, Tagliati M, et al. Bot u li num toxin type A in treat ment of up per ex trem ity spasticity: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neu rol ogy 199; : Guide lines for the use of bot u li num toxin (BTX) in the man - age ment of spasticity in adults. Royal Col lege of Phy si cians of London Clinical Effectiveness & Evaluation Unit. Royal College of Physicians: London.. Ward AB, Aguilar M, De Beyl Z, Gedin S, Kanovsky P, et al. Use of bot u li num toxin type A in man age ment of adult spasticity a Eu ro pean con sen sus state ment. J Rehabil Med 3; 35: 1. THE EF FI CACY AND SAFETY OF BOTULINUM TOXIN IN THE TREAT MENT OF ID IO PATHIC CERVICAL DYSTONIA Summary Ob jec tives. To as sess the ef fi cacy and safety of bot u li num toxin (Dysport 5 U) in the treat ment of cer vi cal dystonia. Methods. The phase IV, open, multicentre, non-com par a tive, prospective clinical study was performed. Patients with moderate uncomplicated cervical dystonia (Tsui score 9) were in cluded in the study. One in jec tion of Dysport 5 U, di vided be tween the two to three most ac tive mus cles de pend ing on the clin i cal symp - toms was ad min is tered. Each mus cle was in jected at two sites. As sess ments were ob tained at base line and weeks,, and. As sess ments in cluded Tsui score, pain and swal low ing dif fi cul - ties, cer vi cal dystonia symp toms im prove ment and clin i cal global rat ing tak ing into ac count ef fi cacy and ad verse events. Ad - verse events were re corded at each visit. Re sults. pa tients were in cluded in the study. were se - lected in Vilnius Uni ver sity Hos pi tal Santariskiu clin ics (Lith u a - nia) and in two cen tres in Lat via in 3. At base line dystonia se ver ity ac cord ing Tsui score was from to 19 points (mean,9±3,1). De creases in Tsui score were sig nif i cant at week (p=,1), and treat ment ef fi cacy was the same dur ing all weeks, but at week non sig nif i cant in creases in symp - toms was ob served (p=,; week v. week ). The neck and shoul der pain as so ci ated with dystonia dis ap peared for most of pa tients (%) af ter weeks. from pa tients (5%) re ported ad verse events. All ad verse events were ob served dur ing first week af ter in jec tion, the mean du ra tion was 3 days, and did not im pact pa tients daily life. Af ter clin i cal global rat ing, in 17 (5%) pa tients the symp toms of dystonia de creased more than 5%, the last 3 (15%) pa tients re spond to treat ment, but the ef fi cacy was small. For 19 (95%) of pa tients the treament was rated as very safe. Conclusions. Botulinum toxin (Dysport 5 U) in tra mus cu - lar in jec tions is very ef fec tive treat ment for cer vi cal dystonia. The treat ment with bot u li num toxin (Dysport 5 U) ac cord ing to ad verse events is safe. Keywords: cervical dystonia, botulinum toxin, Dysport

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus Apsvarsčiusi Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC)

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

Haha

Haha Kit Bebê Suedine Luxo Menino TAM.: ÚNICO REF.: VAS 500 Kit Bebê Suedine Luxo Menina TAM.: ÚNICO REF.: VAS 501 Kit Bebê Suedine Unissex TAM.: ÚNICO REF.: VAS 502 Body Raglã Suedine Unissex TAM.: P M G REF.:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau