Neuro_2011_Nr1.vp

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2011_Nr1.vp"

Transkriptas

1 Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Radiologijos klinika **Upsalos universitetinë ligoninë, Neuroradiologijos skyrius, Ðvedija Santrauka. Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë reta patologija, kuri pasiþymi didele su ke lian èiø prieþasèiø, klinikiniø simptomø, neurovizualiniø pokyèiø ávairove. Pristatomi trys kli ni ki niai ve ni niø an èiø trom bo zës at ve jai ir ap þvel gia ma li te ra tû ra. Nag ri në ja mi ðios pa to lo gi jos etio lo gi niai fak to riai, po ky èiai ti riant kom piu te ri nës to mog ra fi jos ir mag ne ti nio re zo nan so tomografijos metodais, jos diferencinë diagnostika. Raktaþodþiai: galvos smegenø veniniø anèiø trombozë, vidurinës ausies uþdegimas, me - nin gi tas, empiema, geriamieji kontraceptikai, kompiuterinë tomografija, magnetinio re zo - nan so tomografija. Neurologijos seminarai 2011; 15(47): ÁVADAS Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë (VAT) tai galvos smegenø veninës kraujotakos sutrikimas dël smegenø kietojo dangalo veniniø anèiø trombozës, pasireiðkiantis ávairia bendracerebrine ir þidinine simptomatika [1]. VAT yra retai sutinkama liga, jos klinika yra sunki ir gali varijuoti. VAT ser ga ávai raus am þiaus þmo nës, ta èiau daþ niau m. am þiaus mo te rys. Mo te rø ir vy rø san ty kis 1,29 : 1 (61% mo te rø su gal vos sme ge nø ve ni niø an èiø trom bo ze yra m. am þiaus) [2]. Di des ná mo te rø ser - ga mu mà le mia ge ria mø jø kon tra cep ti kø var to ji mas, nëð tu - mas, gim dy mas ir po gim dy vi nis lai ko tar pis, pa kai ti në hor - mo nø te ra pi ja [3, 4]. Jau nuo 1960 m. bu vo þi no ma, kad ge - riamieji kontraceptikai gali sukelti venø trombozæ, taèiau iki ðiol ið lie ka daug ne su ta ri mø dël ri zi kos dy dþio, trom bo - zæ su ke lian èio hor mo no ti po ir do zës [5]. Be to, mo te rims, ku rios var to ja ge ria muo sius kon tra cep ti kus ir yra nu sta ty - tos fak to riaus V Lei den o mu ta ci jos, pro tei nø S, C ir an ti - trom bi no III de fi ci tas, trom bo zës ri zi ka yra di des në [6]. VAT daþ nis tarp vai kø yra 0,67 at ve jo vai kø per me tus [7]. A. Tow bin duo me ni mis, 1973 m. VAT bu vo ras ta 9% ið 182 au to psi jø. A. Daif duo me ni mis (1995 m.), Sau do Ara bi jo je VAT diag no zuo ta 7 ið sta cio na ri - zuo tø li go niø [2]. Adresas: Dr. R. Gleiznienë LSMU Radiologijos klinika Eiveniø g. 2, LT Kaunas Tel. (8 618) 22882, el. paðtas: Pa di din tos ri zi kos gru pei pri klau so hi po vo le mið ki, ûminëmis sisteminëmis ligomis sergantys kûdikiai ir naujagimiai. Pre dis po nuo jan tys fak to riai: hi per ko a gu lia ci nës bûk - lës (tarp jø ir ge ria mø jø kon tra cep ti kø var to ji mas); nëð tu - mas ir po gim dy mi nis lai ko tar pis; lo ka li ar ben dri në in fek - cija (mastoiditas, otitas, sinusitas, sepsis); cirkuliuojanèio krau jo tû rio su ma þë ji mas (de hid ra ta ci ja, nu krau ja vi mas); Behçet sin dro mas; an ti fos fo li pi di nis sin dro mas; fak to - riaus V Leiden o mutacijos; arterioveninë malformacija; gal vos trau ma; gal vos sme ge nø na vi kai; lë ti nës li gos, ly di - mos sep sio, de hid ra ta ci jos; nau ja gi miams sep sis, de hid - ra ta ci ja, gim dy mo trau ma, ðo kas, gy dy mas L-as pa ra gi na - ze; he ma to lo gi nës li gos [2, 8]. Patogenezëje svarbûs ðie mechanizmai: dël cerebriniø ve nø obst ruk ci jos vys to si au di niø hi pe re mi ja, ede ma, ið e - mi nis neu ro nø pa þei di mas ir pe te chi nës he mo ra gi jos, ku - rios su si lie da mos ga li virs ti ma sy vio mis he ma to mo mis; dël ve ni niø an èiø trom bo zës pa di dë ja ve ni nis spau di mas ir su trin ka lik vo ro re zorb ci ja per arach noi di nius gau re lius á virðutiná strëliná antá, todël iðsivysto intrakranijinë hiper - tenzija [9]. VAT bû din ga ne spe ci fi në, ávai ri kli ni ka, at si þvel giant á pro ce so lo ka li za ci jà, ap im tá, trom bo zës ak ty vu mà ir ve n i - nes ko la te ra les. Daþ niau siai VAT pa si reið kia gal vos skaus mu (75 95%), þi di ni niais epi lep si jos prie puo liais (60%), py ki ni mu, vë mi mu, ga lû niø pa re ze, su tri ku siais ju - ti mais, gal vi niø ner vø pa þei di mu (30 80%), re gos ner vø dis kø ede ma (41 50%), sà mo nës su tri ki mu [1, 10, 11]. Iki 70% VAT ávyksta virðutiniame strëliniame antyje arba skersiniame antyje. Treèdaliu atveju paþeidþiami keli 52

2 Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga an èiai % at ve jø trom buo - ja si ir ve ni niai an èiai, ir sme ge - nø ar sme ge në liø ve nos. Ávy kus VAT, 50% at ve jø ið si vys to sme - ge nø ede ma, ve ni nis in fark tas, ið jø 10 50% at ve jø he mo ra gi nis in fark tas [1]. KLI NI KI NIS AT VE JIS 1. 2 mën. kû di kis, ku ris gi më per ne ðio tas 41 sav., 4,4 kg svo - rio, stacionarizuotas á Ðiauliø ligo ni næ dël karð èia vi mo, ne ra - mu mo, de ja vi mo. Diag no zuo tas pû lin gas me nin gi tas, gy dy tas pe ni ci li nu. Bûk lei ne ge rë jant, ávy kus trau ku liams, ap në jai, tok si nio-sep si nio ðo ko bû se nos per kel tas á NRITS (neu ro lo gi nës reanimacijos ir intensyvios tera - pi jos sky riø). Tai ky ta dirb ti në plau èiø ven ti lia ci ja, do pa mi no in fu zi jos. Lik vo ro pa së liuo se ið - au go be ta he mo li zi nis strep to - kokas. Bûklë stabili, taèiau kartojantis traukuliams, esant labi - liai kû no tem pe ra tû rai, per kel tas á KMUK NLS (Ner vø li gø sky - riø). Ben dra bûk lë vi du ti nio sun - ku mo. Ak ty viø ju de siø në ra. Ryð ki hi po to ni ja, hi po ref lek si ja. Krau jy je leu ko ci to zë (14, /l), ane mi ja (80 g/l), CRB (10 mg/l). Lik vo ro ty ri - mas: leu ko ci to zë /l, bal ty mo kie kis 5,82 g/l. Neu ro so nog ra fi ja: ið emi jos, hi pe re mi jos plo tai po þie vio bran duo liø sri ty je, pa ren chi - moje. Platûs smegenø skilveliai (dinamikoje pleèiasi). Vir - ðutinis strëlinis antis iðplëstas, jame stebimi didesnio echoge nið ku mo ne ho mo ge nið ki da ri niai (trom bai?). An ty je kraujotaka minimali. Vai kø neu ro chi rur go kon sul ta ci ja: chi rur gi nis gy dy - mas ne in di kuo ti nas. Krau jà skys ti nan tys ar kre ðë ji mà ma - þi nan tys vais tai ga li bû ti pa vo jin gi dël ga li mo krau ja vi mo á leukomaliacinius þidinius. Vai kø neu ro lo go kon sul ta ci ja: pa ki ti mai ver ti na mi kaip CNS in fek ci jos kom pli ka ci jos. Re ko men duo ja ma tæs ti etio lo gi ná simp to mi ná gy dy mà. Skir ti ibup ro fe nà, an - tibiotikus ir tæsti fenobarbitalá palaikomomis dozëmis. At lik to je gal vos sme ge nø mag ne ti nio re zo nan so to - mog ra fi jo je (MRT) be ir su in tra ve ni niu kon tras ti niu vaiz - do su stip ri ni mu (Sol. Om nis can 7 ml): su pra ten to ria liai ba za liai bi tem po ra liai, bif ron ta liai, kai rë je ok ci pi ta liai kor ti ka liai dau gy bi nës cis tos; abi pus n. cau da tus gal vø 1, 2 pav. MR DW ir T1W re þi mai, ak sia li në plokð tu ma, hi pe rin ten si nis vir ðu ti nio strë li nio ve ni nio an èio signalo intensyvumas 3 pav. MR T2W/FLAIR aksialinë plokðtuma, hiperintensinis kairiojo skersinio veninio anèio signalo intensyvumas 4 pav. MR po kontrastavimo T1W reþimas, sagitalinë plokðtuma, kaupiantys k/m dangalai, ne - pil nai uþ si pil dæs vir ðu ti nis strë li nis ve ni nis an tis projekcijoje taip pat matoma cistinë degeneracija. Smege - nø dan ga lai (minkð ta sis ir kie ta sis) su sto rë jæ, ryð kiai kau - pian tys kon tras ti næ me dþia gà (k/m), bi tem po ra liai ir fron - taliai tarp dangalø matomi lokalûs iðsiplëtimai, uþpildyti skys tu tu ri niu. Abi pus pa lei falx cerebri ið si plë tæs sub du ri - nis tar pas, uþ pil dy tas lik vo ru ne di de lës hig ro mos. Trom - buo ti strë li nis ir sker si nis an èiai (1 4 pav.). Iðvada: meningitas, lokalios empiemos bifrontaliai ir tem po ra liai po þy miai; vir ðu ti nio sa gi ta li nio ir kai rio jo sker si nio an èiø trom bo zë; ga li mai ir gi liø jø ve nø trom bo - zë, ið si plë tu sios vv. Lab be. Vai kø neu ro chi rur go re kon sul ta ci ja: em pie mos chi rur - gi nis gy dy mas ne tiks lin gas, di de lë gi li in ter ven ci ja dël pa - ly gi nus ma þø skys èio san kau pø. At lik ta ðo ni niø skil ve liø punk ci ja, in trak ra ni ji nës hi per ten zi jos po þy miø ne ste bë ta, todël acetazolamidui skirti indikacijø nëra. Di na mi ko je lik vo ro ty ri me ci to zë su ma þë jo, bal ty mo kie kis ið lie ka pa di dë jæs; pa së ly je bak te ri jø ne ið au go. Krau - 53

3 R. Gleiznienë, U. Matyþenok, T. Bagavièius, R. Nylander 5 pav. KT ak sia li në plokð tu ma, po trau - minis deðinëje pakauðkaulio lûþimas 6, 7 pav. MR ve nog ra fi ja: ne si di fe ren ci juo ja de ði në je sker si nis ve ni nis an tis ir vi di në jun go vena jy je ma þë jan tys uþ de gi mi niai po ky - èiai. Temperatûra normalizavosi. Pakartojus MRT, dinamika teigia - ma: iðlieka maþiau iðreikðtas difuzinis kon tras ti nës me dþia gos kau pi mas dan ga luo se, bû din gas me nin gi tui (sil - pnë jan tys uþ de gi mi niai pa ki ti mai dan ga luo se). Eks tra ak sia li niø skys èio san kau pø fron ta liai ir tem po ra liai ne - bematyti. Uþsidariusios cistinës ert - mës frontotemporabazaliai, n. cau da - tus srityje m. am þiaus mo te ris at vy ko á Up sa los universitetinës ligoninës pri - ëmi mo sky riø skøs da ma si gal vos skaus mu ir vë mi mu. Prieð dvi sa vai tes mo te riai bu vo nu sta ty tas vi du ri nës ausies uþdegimas. Anamnezëje buvu - si gal vos sme ge nø trau ma, ku rios me - tu bu vo nu sta ty tas pa kauð kau lio lû þi - mas (5 pav.). Sta cio na ri za vi mo die nà bu vo at lik ta juos me ni në punk ci ja, dël átariamo meningito, taèiau uþdegiminiai pokyèiai nepasitvirtino. Atlikus MR ve nog ra fi jà (MRV), nu sta ty ta, kad nëra tëkmës deðiniame skersiniame ve ni nia me an ty je ir vi di në je jun go ve no je (6, 7 pav.); MRT ty ri mu pa - tvir tin tas de ði nio sios vi du ri nës au sies uþ de gi mas (8, 9 pav.) m. mer gi na krei pë si á Up sa - los universitetinës ligoninës pri ëmi - mo sky riø dël stai ga at si ra du sio gal - vos skaus mo, kai rës ran kos ir ko jos parezës. Stacionarizavus tà paèià die - 8, 9 pav. MR T2W/FLAIR ir T1W reþimai aksialinë plokðtuma: deðinëje vidurinës ausies uþdegiminiai pokyèiai 10, 11 pav. MRV matoma virðutinio strëlinio anèio trombozë 54

4 Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga 12, 13, 14, 15, 16 pav. MR: T2W/FLAIR, T2W/TSE reþimai aksialinë plokðtuma, T2W/TSE ko ro na ri në plokð tu ma, T1W/TSE po kontrastavimo koronari - në ir aksialinë plokðtuma: veninis insul - tas su ne di de le he mo ra gi ne trans for ma - ci ja, tuð èios del tos simp to mas, esant ve - ni nio si nu so trom bo zei, ið si plë tu sios ko - la te ra li nës ve nos. nà bu vo at lik tas MRT ty ri mas, ku rio me tu nu sta ty ta vir ðu - tinio strëlinio anèio trombozë ir veninis insultas deðinëje parietalinëje skiltyje su hemoragine transformacija. Mer - gi na nuo try li kos me tø var to ja ge ria muo sius kon tra cep ti - kus. AP TA RI MAS Galvos smegenø VAT yra retai sutinkama, taèiau pavojinga liga, pasireiðkianti sunkiais neurologiniais simptomais [6]. Pagal lokalizacijà daþniausiai VAT ávyksta virðutiniame strëliniame (72%) arba skersiniame antyje (70%). 1/3 atve - jø tuo pat me tu ga li bû ti pa þei dþia mi ke li an èiai [4, 12]. Gal vos sme ge nø VAT diag no zei nu sta ty ti svar biau si yra neurovizualiniai tyrimai. Gali bûti atliekama kompiute ri në to mog ra fi ja (KT), mag ne ti nio re zo nan so to mog ra fi - ja (MRT), MR ve nog ra fi ja (MRV), KT ve nog ra fi ja (KTV), ce reb ri në an giog ra fi ja [16]. Ul tra gar si nis ty ri mas në ra nau din gas VAT diag nos ti - ko je, ið sky rus at ve jus, kai VAT yra áta ria ma nau ja gi miui [8]. Daþ niau siai ru ti nið kai sku bos tvar ka at lie ka ma KT, ta - èiau ðis ty ri mas svar bes nis eks kliu duo jant ki tas prie þas tis (na vi kà, ar te ri ná in fark tà). Ne kon tras ti niuo se KT vaiz duo - se ma to mas hi per den si nis ve ni nis an tis nu sta to mas 25% atvejø, taèiau ðis poþymis gali bûti ir esant dehidratacijai, pa di dë jus he ma tok ri tui, esant su b arach noi di nei ar sub du - ri nei he ma to mai. Ve ni nis in fark tas 50% at ve jø: kor ti ka - li nës ir sub kor ti ka li nës pe te chi nës he mo ra gi jos, ede ma. Jei trom buo tas tie su sis an tis, gum bu ro ir pa ma to bran duo liai yra hi po den si niai. Kon tras ti niuo se KT vaiz duo se ga li ma pa ma ty ti tuð èios del tos simp to mà (angl. empty delta sign) kon tras ti nës me dþia gos (k/m) kau pi mà si si nu so sie ne lë se apie k/m ne kau pian tá trom bà, ku ris nu sta to mas 25 30% at ve jø. Kar tais ga li ma ma ty ti gruob lë tas, ne tai - syk lin gas ve nas (dël su si for ma vu siø ko la te ra liø). KT ty ri - mo re zul ta tai ga li bû ti ir ne pa ki tæ net 15 30% gal vos sme - ge nø ve ni nës si nu sø trom bo zës at ve jø [4, 11, 13, 16 18]. La bai in for ma ty vus KT ve nog ra fi nis ty ri mas, ku rio me tu trom bai ma to mi kaip si nu sø pri si pil dy mo de fek tai jaut - ru mas apie 95% [9, 19, 20]. Dau giau in for ma ty ves nis ty ri mas, diag no zuo jant VAT, yra MRT. Ji pa ro do trom buo tà an tá, ku rio MR sig na - lo in ten sy vu mas pri klau so nuo pro ce so truk mës. 55

5 R. Gleiznienë, U. Matyþenok, T. Bagavièius, R. Nylander T1W re þi mu ûmus trom bas yra izoin ten si nio MR sig - na lo in ten sy vu mo pil ka jai sme ge nø me dþia gai, po ûmis trom bas hi pe rin ten si nio MR sig na lo in ten sy vu mo. T2WI re þi mu trom bas ið pra dþiø yra hi poin ten si nio MR SI (izoin ten si nis trom bas an ty je ga li at ro dy ti kaip nor - malus antis, todël reikia bûti budriems); esant veniniam in - fark tui, ma to mas hi po-hi pe rin ten si nio sig na lo ma sës efek - tas gre ti mo je pa ren chi mo je. Po ûmis trom bas T2W re þi mu yra hiperintensinio MR SI. Esant lëtinei trombozei (po 3 sa vai èiø), trom bo sig na las tam pa izoin ten si niu. T2W/FLAIR re þi mu trom bas ir ve ni nis in fark tas yra hi pe rin ten si niai. DWI re þi mu 40% at ve jø trom bas bû na hi - perintensinis. DWI/ADC radiniai parenchimoje yra ávai - rûs, he te ro ge nið ki: va zo ge ni nës ir ci to tok si nës ede mos vaiz das; ly gi nant su ar te ri ne ok liu zi ja, pa ren chi mos pa ki ti - mai daþ niau bû na gráþ ta mi. Mag ne ti nio re zo nan so ve nog ra fi ja (MRV) pa leng vi na VAT diag nos ti kà. 2D TOF re þi mu ga li ma nu sta ty ti, kad në ra krau jo tëk mës an ty je ve ni nis an tis at ro do su vel tas, ne nor ma lios, ið si plë tu sios ko la te ra li nës krau ja gys lës. Ve ni nës ið emi jos sta di jos: 1) pa ki ti mø ne si ma to; 2) T2WI/FLAIR aukð tas sig na las, be pa ryð kë ju siø an èio sie ne liø; 3) T2WI/FLAIR aukð tas sig na las su pa ryð kë ju - sio mis an èio sie ne lë mis; 4) he mo ra gi jos ar ba ve ni nis in - fark tas [11, 16, 20 22]. Gal vos sme ge nø VAT diag nos ti ka yra sun ki, nes po þy - miai nespecifiniai. Diferencijuoti reikëtø su arterijø insultu, me nin gi tu ar sme ge nø uþ de gi mu, sme ge nø abs ce su, sme ge nø vas ku li tu [16]. Taip pat reikëtø iðskirti anatominius variantus, galinèius imituoti VAT: ágimta skersinio anèio hipoplazija, de - ði ny sis sker si nis an tis do mi nuo ja 59%, kai ry sis do mi nuo ja 25%, ryð ki pa dang të, rie ba lai an ty je (ma tuo jant tan ká, tu rë - tø bû ti nuo 0 iki -250HV). Gal vos sme ge nø VAT ir in sul to di fe ren ci në diag nos ti - ka remiasi klinikiniais poþymiais: ligos pradþia (VAT po ûmë, tuo tar pu ar te ri nio in sul to at ve ju ûmi); ei ga (VAT bû din gas grei tas po þy miø pro gre sa vi mas, do mi nuo jan tys klinikiniai poþymiai yra traukuliai ir padidëjæs intrakrani - ji nis spau di mas, ðie po þy miai ne bû din gi ar te ri niam in sul - tui) [16]. Gal vos sme ge nø VAT ga li bû ti ir me nin gi to kom pli ka - cija. Meningito simptomai pasireiðkia per kelias valandas ar die nas. Pa grin di niai simp to mai uþ de gi mi niai aukð ta tem pe ra tû ra, gal vos skaus mas, spran do rau me nø ri gi dið - ku mas, taip pat ga li bû ti py ki ni mas, vë mi mas, ne ma lo nus pojûtis þiûrint á ryðkià ðviesà, mieguistumas. Daþniausiai ne kon tras ti në se KT po ky èiø ne bû na. Kar tais ga li ma sme - ge nø ede ma. Jei yra ir ce reb ri tas, diag no zuo ja mi þi di ni niai intraaksialiniai hipodensiniai pakitimai. Pokontrastinëse KT gali bûti matomi nedideli k/m kaupiantys intraaksiali - niai þi di niai ce reb ri tas; taip pat k/m ga li kaup ti uþ de gi - miðkai pakitæ dangalai vagose ir cisternose, interhemisferi nia me ply ðy je esant ly di mam me nin gi tui. Nekontrastinëje MRT matoma bazaliniø cisternø oblite ra ci ja, dël ede mi niø po ky èiø su ba rach noi di niø kon vek - si ta li niø, Sil vi jaus va gø su spau di mas. Po kon tras ti në je MRT (ske nuo ja ma T1W re þi mu) ga li mas sme ge nø dan ga - lø pa ryð kë ji mas (esant me nin gi tui) ir ávai rus k/m kau pi mas intraaksialiai (esant cerebritui). T2W/FLAIR reþimu aið - kiai matomas hiperintensinis MR SI vagose ir cisternose. Gal vos sme ge nø VAT di fe ren ci juo ti nuo me nin gi to pa de - da sme ge nø skys èio ty ri mas [18, 23]. Gal vos sme ge nø VAT rei kë tø di fe ren ci juo ti ir su sme - ge nø abs ce su. Pa grin di niai simp to mai gal vos skaus mas, py ki ni mas, vë mi mas, þi di ni në neu ro lo gi në simp to ma ti ka, trau ku liai ir sà mo nës su tri ki mai. KT vaiz duo se abs ce sas at ro do kaip hi po den si në zo na, po kon tras ta vi mo ma to mas þie das, ku rio sto ris pri klau so nuo abs ce so am þiaus: kuo jaunesnis abscesas, tuo storesnë sienelë. MRT tyrimo me tu pio ge ni nio abs ce so sig na las yra hi pe rin ten si nis DW (di fû zi jos) re þi mu [24]. Gal vos sme ge nø ve ni niø an èiø trom bo zës gy dy mas dau giau yra pa lai ko mas ar simp to mi nis ko re guo ja mi skysèiai, skiriami prieðtraukuliniai vaistai. Skiriamas anti - trom bo zi nis gy dy mas he pa ri nu, ge ria mai siais an ti ko a gu - lian tais [12 14]. IÐ VA DA Ve ni niø an èiø trom bo zæ rei kë tø átar ti jau nam ir vi du ti nio amþiaus ligoniui, kai yra neáprastas, naujai atsiradæs gal - vos skaus mas ar þi di ni në neu ro lo gi në simp to ma ti ka. VAT tu ri bû ti átrauk ta á di fe ren ci næ diag no zæ [14]. KT ty ri mas 15 30% VAT at ve jø ga li bû ti be pa ki ti mø, to dël yra svar - besnis diferencinei diagnostikai. MRT ir MR venografija yra pa ti ki miau sias ir sau giau sias ty ri mo me to das, diag no - zuo jant VAT. Gauta: Priimta spaudai: Literatûra 1. Klinikinë neurologija. Red. V. Budrys. Vaistø þinios, Vil - nius, McElveen WA, Gon za lez R, Keegan AP. Ce re bral ve nous throm bo sis. ti cle/ me dia (perþiûrëta ). 3. Coutinho JM, Ferro JM, Canhão P, et al. Ce re bral ve nous and si nus throm bo sis in women. Stroke 2009; 40: Allroggen H, Abbott RJ. Ce re bral ve nous si nus throm bo sis. Postgrad Med J 2000; 76: Vandenbroucke JP. Ce re bral si nus throm bo sis and oral con - tra cep tives. BMJ 1998; 317: Bruijn S, Stam J, Koopman M, et al. Case-con trol study of risk of cerebral sinus thrombosis in oral contraceptive users who are carriers of hereditary prothrombotic conditions. BMJ 1998; 316: Sebire G, Tabarki B, Saunders DE, et al. Ce re bral ve nous si - nus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagno - sis and out come. tent/ ab stract/128/3/477 (perþiûrëta ). 8. Patel MR. Brain, ve nous si nus throm bo sis. ti cle/ (perþiûrëta ). 56

6 Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga 9. Lee EJ. The empty delta sign. di ol ogy.rsna.org/ content/224/3/788. (perþiûrëta ). 10. Kimber J. Ce re bral ve nous si nus throm bo sis. Q J Med 2002; 95: Leach JL, Fortuna RB, Jones BV, et al. Im ag ing of ce re bral ve nous throm bo sis: cur rent tech niques, spec trum of findings, and di ag nos tic pit falls. RadioGraphics 2006; 26: S Co hen JE, Boitsova S, Itshayek E. Ce re bral ve nous si nus throm bo sis. IMAJ 2009; 11: Galarza M, Gazzeri R. Ce re bral ve nous si nus throm bo sis as - so ci ated with oral con tra cep tives: the case for neu ro surgery. Neurosurg Fo cus 2009; 27: Dindar F, Platts ME. Intracranial ve nous throm bo sis com pli - cat ing oral con tra cep tion. CMA Jour nal 1974; 111: Gomes M, Deitcher SR. Risk of ve nous thromboembolic dis - ease as so ci ated with hor monal con tra cep tives and hormone re place ment ther apy. Arch In tern Med 2004; 164: Filippidis A, Kapsalaki E, Patramani G, et al. Ce re bral ve - nous si nus throm bo sis: re view of the de mo graph ics, patho - physiology, cur rent di ag no sis, and treat ment. Neurosurg Fo - cus 2009; 27: Rao K, Knipp HC, Wag ner EJ. Com puted tomographic find - ings in ce re bral si nus and ve nous throm bo sis. Ra diology 1981; 140: Buccino G, Scoditti U, Pini M, et al. Low-oes tro gen oral con - tra cep tives as a ma jor risk fac tor for ce re bral ve nous and si - nus throm bo sis: ev i dence from a clin i cal se ries. Ital J Neurol Sci 1999; 20: Mehta BSR, Muthukrishnan MJ, et al. Ce re bral ve nous si nus throm bo sis: a great mas quer ader. MJAFI 2004; 60: Osborn AG, Blaser IS, Salzman KL, et al. Di ag nos tic im ag - ing. Brain. 1 st ed. Amisys 2004; 1(4): Stam J. Throm bo sis of the ce re bral veins and si nuses. N Engl J Med 2005; 352: Bianchi D, Maeder Ph, Bogousslavsky J, et al. Di ag no sis of ce re bral ve nous throm bo sis with rou tine mag netic res o - nance: an up date. European Neu rol ogy 1998; 40: Incesu L, Khosla A. Men in gi tis, bac te rial. medscape.com/ar ti cle/ over view (perþiûrëta ). 24. Nadalo LA, Hunter LK. Brain, Ab scess. medscape.com/ar ti cle/ over view (perþiûrëta ). R. Gleiznienë, U. Matyþenok, T. Bagavièius, R. Nylander CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS: THREE CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW Summary Cerebral venous sinus thrombosis is an uncommon condition, which dis tin guishes for its va ri ety of causes, clin i cal fea tures, and neuroimaging abnormalities. This article presents three venous si nus throm bo sis clin i cal cases, etiologic fac tors, ra dio log i cal and differential diagnoses. Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, inflammation dis or ders of the mid dle ear, men in gi tis, empiema, oral con tra cep - tive, computerized tomography, magnetic resonance imaging to - mography. 57

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Hemoragija i hipofizio adenomos navikini audini. Kompiuterines tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodu galimybes

Hemoragija i hipofizio adenomos navikini audini. Kompiuterines tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodu galimybes 135 Hemoragija į hipofizio adenomos navikinį audinį. Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodų galimybės Kauno medicinos universiteto Radiologijos klinika Raktažodžiai: hemoragija,

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Pašilaičių seniūnija

Pašilaičių seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) GIN 122.7 Gineitiškės GIN-1 9.9 GIN-1-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; GIN-1-2 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; 24.9-12 vd.4 4 5 2 4 5 A/P 2 6 4.2-12

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Senamiesčio seniunija

Senamiesčio seniunija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) SEN 440.0 Senamies SEN-1 5.6 SEN-1-1 Pagrindinio centro GC;GM;PA; 4.5 - - 25 kt 3.5 0 - - 0 5000 A/P 04;05;09;10;1 SEN-1-2 Intensyviai naudojamų želdynų BZ;AI; B;E;V;R;I2

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc Medical sciences (2019) 1 10 Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease Tomas Tvarijonas 1, Gertrūda Rudaitytė 1,

Detaliau

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Euras Swedbank ekonominis projektas (1) Euras Swedbank ekonominis projektas

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

Microsoft Word - Biseptyl

Microsoft Word - Biseptyl VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: spektinomicino (sulfato) linkomicino (hidrochlorido) pagalbinių medžiagų:

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau