UAB Šilutės vandenys Ramučių 31, Šilutė Nr. 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB Šilutės vandenys Ramučių 31, Šilutė Nr. 1"

Transkriptas

1 UAB Šilutės vandenys Nr. 1 Nematerialusis turtas Rodikliai Plėtros darbai Prestižas Patentai, licencijos Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso Likutinė vertė 211 m. gruodžio 31d a) Įsigijimo savikaina 211 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 212 m.: - turto įsigijimas kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d b) Amortizacija 211 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 211 m.: - finansinių metų amortizacija atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d c) Vertės sumažėjimas 211 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 212 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantieji įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas(- ) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. d) Likutinė vertė 212 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)

2 UAB Šilutės vandenys Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas Rodikliai Žem ė Likutinė vertė 211 m. gruodžio 31 d a) Įsigijimo savikaina 211 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 212 m.: - turto įsigijimas perleistas ir nurašytas turtas ( perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) m. gruodžio 31 d b) Perkainojimas 211 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 212 m.: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (- - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d. c) Nusidėvėjimas 211 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 211 m.: - finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas ( perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212m. gruodžio 31 d d) Vertės sumažėjimas 211 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 212 m.: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 212 m. gruodžio 31 d e) Likutinė vertė 212 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d) Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transpo r-to priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Ne- baigta statyba Kitas Iš viso materialusis turtas

3 UAB Šilutės vandenys Nr. 3 Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas Eilės Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupė Įsigijimo savikaina 1. Pastatai Statiniai Perdavimo įrengimai Darbo mašinos Jėginės mašinos Matavimo prietaisai ir laboratoriniai įrengimai Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės Transporto priemonės Ūkinis ir gamybinis inventorius Įrankiai Iš viso:

4 UAB Šilutės vandenys Nr. 4 Atsargos Rodikliai Žaliavos ir komplektavimo gaminiai (25,214) Ūkinis ir gamybinis inventorius (27,212) Apsaugos priemonės ir spec. rūbai (213,215) Kuras ir atsarginės dalys (26,28) Iš viso a) atsargų įsigijimo savikaina praėjusių finansinių metų pabaigoje gauta per ataskaitinius metus sunaudota per ataskaitinius metus finansinių metų pabaigoje b) grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas įkeistų atsargų vertė atsargos, laikomos pas trečiuosius asmenis

5 UAB Šilutės vandenys Nr. 5 Įstatinio kapitalo struktūra Rodikliai Akcijų skaičius Suma 1. Pagal akcijų rūšis Paprastosios akcijos Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos IŠ VISO: Valstybės arba savivaldybių kapitalas Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė 4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės 5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys

6 UAB Šilutės vandenys Nr. 6 Pelno paskirstymo projektas Straipsniai Suma Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finan Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (n Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje Akcininkų įnašai nuostoliams padengti Pervedimai iš rezervų Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) Pelno paskirstymas: - į privalomąjį rezervą - į rezervą savoms akcijoms įsigyti - į kitus rezervus - dividendai - metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų - kiti Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

7 UAB Šilutės vandenys Nr. 7 Dotacijos už finansinius metus Eil ės Nr. Dotacijos paskirtis Likutis Gauta per 212 metus Amortizuota per 212 metus Likutinė dotacijos suma Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvių vandentiekio tinklų atstatymui Biologinių valymo įrenginių statybai Vandentiekio linijos rekonstrukcijos Darbininkų gatvėje Ž.Naumiesčio biologinių valymų įrenginiai Vandentiekio tinklai Aukštumalės, Statybininkų g Gręžinys Usėnų vandenvietėje Vandentiekio tinklų statyba Veiviržėnų g. Švėkšnoje Projektų dotacijų dalis: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje. II dalis ir 9. Švėkšnos ir Šilutės nuotekų valyklų rekonstravimas Viso 353 sąskaita: Gauta dotacija proj sąskaita Gauta dotacija proj sąskaita Gauta dotacija proj sąskaita Iš viso 35 sąskaita

8 UAB Šilutės vandenys Nr. 8 Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse Rodikliai Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžintinai) pažadėtos Bendrovės garantijos: apyvartoje esantys Bendrovės patvirtinti vekseliai kita (išvardyti) ilgalaikės teisės naudotis turtu skolininkai delspinigių atžvilgiu skolininkai lizingo palūkanų atžvilgiu Suma

9 UAB Šilutės vandenys Nr. 9 Pardavimo pajamų detalizavimas Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos Finansiniai Praėję finansiniai vandens tiekimas nuotekų tvarkymas pardavimo mokesčio pajamos pajamos už viršytą taršą Iš viso:

10 UAB Šilutės vandenys Nr. 1 Prekių ar paslaugų pavadinimas Kitos veiklos pajamų detalizavimas Finansiniai Praėję finansiniai Kitos teikiamų paslaugų pajamos Kitos nenumatytos pajamos (remontas) Ilgalaikio turto nuomos pajamos Atliktų darbų pajamos Laboratorinių tyrimų paslaugų pajamos Nuotekų vežimo pajamos Viso:

11 UAB Šilutės vandenys Nr. 11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai Praėję finansiniai Gautos baudos, delspinigiai Banko palūkanos Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos Viso:

12 UAB Šilutės vandenys Nr. 12 Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis Rodikliai Finansiniai Praėję finansiniai A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims B. Bendrovės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims C. Gautos paskolos: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims E. Įvairios Bendrovės suteiktos garantijos: vadovams kitiems susijusiems asmenims F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos: vadovams kitiems susijusiems asmenims G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai Bendrovei: vadovų kitų susijusių asmenų H. Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 Likutis finansinių metų pabaigoje