KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS"

Transkriptas

1

2 PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-5 KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 2019 metais Skapiškio pagrindinė mokykla (toliau Mokykla) vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Įgyvendinant metų strateginio plano tikslus, vykdytos dvi programos: Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Mokinių asmenybės ūgtį įgalinantis gyvenimas mokykloje. Mokykloje dirbo: 1 vadovas Mokyklos direktorius (darbo stažas 38 metai), 19 mokytojų: 5 metodininkai, 13 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas, 1 bibliotekininkas. Pagalbos mokiniui specialistų mokykla neturėjo. nepagrindinė 6. Nepedagoginių darbuotojų 10. Pagrindinėje darbovietė 13 pedagoginių darbuotojų, 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje mokėsi 63 mokiniai: pagal ikimokyklinio ugdymo programą 9 vaikai, priešmokyklinio 1, pradinio ugdymo 16 mokinių, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5 8 klasės) 33 mokiniai, pagrindinio ugdymo antrosios dalies (9 10 klasės) 4 mokiniai. Jų tarpe 43,3 proc. mokinių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 33,3 proc. mokinių gavo nemokamą maitinimą. Į Mokyklą maršrutiniu ir mokykliniu autobusu buvo pavežama 60,3 proc. mokinių. II SKYRIUS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI Mokinių akademinių pasiekimų pažanga m. m. mokinių pažangumas: 1 4 kl. 95 proc., 5 8 kl. 100 proc., 9 10 kl. 100 proc. Bendras mokyklos mokinių pažangumas 98,6 proc. NMPP 4 klasės rezultatai:

3 2 NMPP 8 klasės matematikos rezultatai: NMPP 8 klasės gamtos mokslų rezultatai: PUPP lietuvių kalbos rezultatų ir metinių įvertinimų dermė: Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiekė Pasiekimų patikrinimas Metiniai įvertinimai

4 3 PUPP matematikos rezultatų ir metinių įvertinimų dermė: Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiekė Pasiekimų patikrinimas Metiniai įvertinimai 100 proc. mokinių, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, brandūs pradiniam ugdymui. 100 proc. mokinių įgijo pradinį išsilavinimą. 100 proc. mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą. Siekiant mokinių geresnių pasiekimų, ir toliau vykdytos Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdyto projekto Iniciatyva savivaldybėms priemonės: Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemos taikymas ir Mokytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant pamokos veiksmingumą. Mokinių kitų pasiekimų pažanga 84 proc. mokinių dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo veikloje Mokykloje. 401 kartą mokiniai dalyvavo Savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos 8 prizinės vietos: meninio skaitymo konkurse 1 vieta, mokinių raštingumo konkurse,,mažasis diktantas 2 vieta, kulinariniame konkurse Viskas iš špinatų 1 vieta, piešinių konkurse,,kyšis ne atlygis už gerą darbą, o atlygis už blogą darbą. Nepalaikau kyšininkų mano tėvynėje : 1 vieta, dvi 2 vietos, 3 vieta, žinių viktorinoje,,šalis ta, Lietuva vadinasi 2 vieta. Šalies lygmens konkursuose pelnytos 2 prizinės vietos: fotografijos ir dailės konkurse,,nepažintas vabzdžių pasaulis 2 laureatai. Dalyvauta regioniniame meninio skaitymo konkurse, prizinių vietų nepelnyta. Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnyta 11 prizinių vietų: lietuvių kalbos: dvi 2 vietos ir 3 vieta, matematikos 2 vieta, biologijos 2 vieta, dailės 2 vieta, technologijų: trys 1 vietos ir 3 vieta, informacinių technologijų turnyre, skirtame Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti 2 vieta. Dalyvauta respublikinėje technologijų olimpiadoje, gamtos mokslų konkurse,,fizasbiochemis, prizinių vietų nepelnyta. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos 23 prizinės vietos: 14 mokinių dalyvavo respublikiniame pavasario ir rudens edukaciniame konkurse

5 4 Olympis mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra. 6 mokiniai pateko į geriausiai užduotis atlikusių mokinių dešimtuką rajone. Pamokos kokybės pažanga Vykdydama pedagoginių darbuotojų veiklos stebėjimą, administracija stebėjo ir vertino 36 mokytojų pamokas. Vidutinis stebėtų ir vertintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokytojui 1,9. Stebėta ir vertinta 15 kitų pedagoginių darbuotojų (klasės vadovų, bibliotekininko) veiklų. Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų skaičius 1,9. Dominuojantys stiprieji stebėtų pamokų aspektai: mokinių išmokimo pamokoje stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, vaizdumo priemonių naudojimas, tobulintina individualizavimas, diferencijavimas, savivaldis mokymasis metais dėmesys skirtas pamokos veiksmingumui, mokymosi paradigmos elementų diegimui pamokose, pamokos įsivertintos pagal susitartus veiksmingos pamokos kriterijus. Mokytojai, siekdami paįvairinti ugdymo procesą bei motyvuoti mokinius, vedė 94 pamokas netradicinėse aplinkose. Organizuotos 36 edukacinės veiklos kitose aplinkose (edukacinės programos, pažintinės kelionės ir kt.). Vestos 8 integruotos pamokos. Mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga Mokykla organizavo 24 renginius. Renginiuose dalyvavo 100 proc. mokinių. Įgyvendinti 5 mokyklos lygmens projektai, 5 Savivaldybės lygmens. Vykdyti 4 šalies lygmens projektai: Mes rūšiuojame, prisijunk ir tu, FAIR PLAY iššūkis, Sveikata visus metus, BeActive žaisk kvadratą. Mokykloje įgyvendinamas projektas Lyderių laikas 3. Visi Mokyklos mokiniai dalyvavo ne mažiau, kaip viename projekte. Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui 2018 metais 10,1, 2019 metais 6,6 pamokos. Efektyviausia priemonė pozityviam elgesiui palaikyti buvo bendri 1 4, 5 10 klasių susirinkimai, forumai, kurių metu pasidžiaugiama mokinių pasiekimais, aptariama mokyklos veikla, ieškoma būdų, kaip spęsti iškilusias problemas. Paveikios priemonės: sėkmės istorijų viešinimas Mokyklos svetainėje, mokinių nominavimas renginio Mokyklos garbė 2019 metu. Nuo mokslo metų pradžios Mokykla įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programas Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės". Mokinių, dalyvaujančių jaunimo organizacijų veiklose, nėra. Savanoriškoje veikloje (akcijos Maisto bankas, Parama gyvūnų namams, Pyragų diena, Pasidalink, Sveikinimas vienišam žmogui, Laukiame grįžtančių paukščių ) dalyvavo 45 proc. mokinių. Mokinių taryba inicijavo ir įgyvendinto 5 veiklas (Savivaldos diena, nominacijų įteikimas mokytojams renginyje,,mokyklos Garbė 2019, dvi naktys mokykloje Kartu smagu, Penktadienio vakarai mokykloje ).

6 5 Mokinių emocinis saugumas (duomenys iš 2019 m. Įsivertinimo ir pažangos ataskaitos): Į mokyklą einu su džiaugsmu 66 proc., Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 68 proc., Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 58 proc., Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 94 proc., 3 4 lygio įvertinimų procentinių išraiškų aritmetinis vidurkis 71,5. Vykdytos 2 prevencinės programos: Laikas kartu, Paauglystės kryžkelės. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Mokyklos organizuotoje vasaros poilsio programoje Vasaros pramogos. Prevencinėse programose dalyvavo 100 proc. mokinių. Mokinių vertybinių nuostatų formavimui, pilietiškumo ūgties pažangai didžiausią įtaką turėjusios veiklos socialinio emocinio ugdymo programų Laikas kartu, Paauglystės kryžkelės vykdymas (1 savaitinė valanda kiekvienoje klasėje), Kultūros paso edukacinės programos (kiekvienas mokinys metų eigoje pabuvojo 4 7 edukacinėse veiklose), dalyvavimas motyvaciniame jaunimo festivalyje VIBELIFT, savanorystę ugdančios akcijos, dviratininkų žygis,,golgotos keliu, filmų ir knygos pristatymas Gulago partizanai, spektaklių mainai su Kupiškio Povilo Matulionio mokykla ir patyčių problemos aptarimas, akcija Surask deimančiuką. Mokinių atsakomybę, aktyvumą, kūrybiškumą, bendruomeniškumą ugdė mokyklos bendruomenės pasirodymai (muzikinė pasaka Rimti grybų reikalai ir muzikinis spektaklis Pabirę pažymiai ) Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje, Skapiškio kultūros namuose. Muzikiniu pasirodymu Pabirę pažymiai buvo pasveikinti Mokykloje organizuotų metodinių dienų dalyviai. Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga Mokyklos veiklos įsivertinimas atliktas, naudojantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Poreikių pažinimas (2.1.3), silpnieji Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Pagalba mokiniui (2.1.3). Tobulinti pasirinktas aspektas Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Pagalba mokiniui (2.1.3). Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 100 proc kl. mokinių, 76 proc. mokinių tėvų, 100 proc. mokytojų. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui naudoti IQES online Lietuva instrumentai, atliktos mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų apklausos, analizuoti mokyklos dokumentai. Mokytojų ir vadovų lyderystės bei kompetencijų pažanga Vykdyta projekto Iniciatyva savivaldybėms sklaida Savivaldybėje. 78,3 proc. mokytojų dalinosi Vaiko individualios pažangos stebėjimo, vertinimo, įsivertinimo ir informacijos panaudojimo praktine patirtimi. Seminarai vesti Kupiškio r. Šimonių pagrindinėje mokykloje, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje, Kupiškio meno mokykloje. Patirtimi dalintasi Mokykloje

7 6 organizuotoje metodinėje dienoje Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojams ir vadovams. Vykdyta projekto Iniciatyva savivaldybėms sklaida ir šalies lygmenyje. 78,3 proc. mokytojų skaitė pranešimus ar dalijosi praktine patirtimi Mokykloje organizuotose metodinėse dienose, kuriose dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, Šiaulių r. Raudėnų mokyklosdaugiafunkcio centro, Utenos,,Saulės gimnazijos mokytojai ir vadovai. Dalyvauta Ugdymo plėtotės centro inicijuotoje parodoje Sužinokime. Tobulėkime. Veikime., pristatant mokyklos Vaiko individualios pažangos stebėjimo, vertinimo, įsivertinimo patirtį. 100 proc. mokytojų geba stebėti ir identifikuoti individualią mokinių pažangą. 21,1 proc. mokytojų, naudojo IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos veiksmingumui įvertinti. Vidutiniškai vienas mokytojas kvalifikaciją tobulino 65,9 val. per metus. Įvairiose Savivaldybės lygmens darbo grupėse, komisijose dalyvavo 10 mokytojų. 1 mokytojas parengė ir pristatė pranešimus: Šventojo Bazilijaus ordinas; Iš liaudies liaudžiai, Žaidybiniai elementai lietuvių kalbos pamokose, Aliutės Elenos Markevičiūtės poezija, 2 mokytojai organizavo praktinę veiklą IT kūrybinėse dirbtuvėse, dailės ir technologijų plenere Marios šiapus ir anapus, 1 mokytojas dalyvavo dailės darbų parodoje Kūrybos erdvės 2019, 1 mokytojas parengė Rokiškio krašto muziejuje edukacinę programą Kiškio švelnumėlis, 1 mokytojas vertėjavo baltarusių delegacijai Stichijų festivalyje, žurnalistų komandai Steering Story, 1 mokytojas respublikiniuose konkursuose įvertintas apdovanojimais už puikų dainavimą, 5 mokytojai dalyvavo rajoninėje mokytojų šventėje Vilčių startai. Mokytojų iniciatyva įsigytos ir naudojamos programos Eduka 1 4 kl., Mozabook klasė 5 10 kl., prasmingai pasinaudota Kultūros paso paslaugomis, pirmą kartą organizuotos akcijos Pasidalink, Pyragų diena, Surask deimančiuką, parengta muzikinė kompozicija Pabirę pažymiai, įgyvendinti projektai: Vasaros pramogos, Mes rūšiuojame, prisijunk ir tu, FAIR PLAY iššūkis, Sveikata visus metus, BeActive žaisk kvadratą, dalyvauta projekto Neregėtas Pandėlio dvaras kūrybiniuose-praktiniuose mokymuose, dviračių žygyje Golgotos keliu, prasmingai paminėta Gedulo ir vilties diena, vykdytos sveikatinimo pamokos Rokiškio baseine, parengta kūrybinių darbų paroda Nuo žemės lig dangaus Skapiškio bažnyčios jubiliejiniams metams. Mokytojai kolegialiai stebėjo ir vertino 27 pamokas. Mokyklos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui (iki ) kartu su Mokyklos komanda vykdė projekto Iniciatyva savivaldybėms sklaidą savivaldybėje, dalinosi Vaiko individualios pažangos stebėjimo, vertinimo, įsivertinimo ir informacijos panaudojimo praktine patirtimi. Vadovės rengė seminarų programas ir skaitė pranešimus Kupiškio r. Šimonių

8 7 pagrindinėje mokykloje, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje, Kupiškio meno mokykloje, mokykloje organizavo metodinę dieną Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojams ir vadovams. Mokyklos vadovai vykdė projekto Iniciatyva savivaldybėms sklaidą ir šalies lygmenyje. Skaitė pranešimus ir dalijosi praktine patirtimi Mokykloje organizuotose metodinėse dienose Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojams ir vadovams. Mokyklos patirtį pristatė Ugdymo plėtotės centro inicijuotoje parodoje,,sužinokime. Tobulėkime. Veikime. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui 225 val. Mokyklos direktorė buvo Mokinių priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigas aprašo rengimo darbo grupės narė, projekto,,lyderių laikas 3 rajono kūrybinės komandos narė. Vadovų iniciatyva mokykloje organizuotos 4 metodinės dienos, sėkmingai dalintasi vykdyto projekto,,iniciatyva savivaldybėms įgyta patirtimi, dalyvauta gerosios patirties sklaidos renginyje,,asmeninių projektų įgyvendinimas Subačiaus gimnazijoje. Inicijuoti mokymai mokytojams pagal LIONS QUEST programas Raktai į sėkmę, Laikas kartu, Paauglystės kryžkelės (nuo mokslo metų pradžios visose klasėse pradėtos vykdyti šios programos). Ugdant mokinių vertybines nuostatas, siekiant geresnės mokinių savijautos, prasmingesnio gyvenimo, Mokykloje suburta komanda nacionalinio projekto Lyderių laikas 3 vykdymui. Vadovų iniciatyva mokiniai dalyvavo motyvaciniame jaunimo festivalyje VIBELIFT, inicijuota bendra veikla su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokiniais (spektaklių mainai, patyčių problemos aptarimai, refleksijos; veikla pristatyta Lyderių laikas 3 mokymuose Pasvalyje), inicijuoti mokinių, mokytojų, tėvų susirinkimai-diskusijos,,dėl 10 bendruomenės susitarimų, organizuota bendruomenės šventė Skapiškio kultūros namuose. Įgyvendinta 82 proc. metiniame veiklos plane numatytų priemonių. Mokykloje veikė 6 nuolatinės darbo grupės ir komandos. Atskiriems darbams atlikti, veikloms įgyvendinti buvo sudaryta 15 laikinų darbo grupių. Tėvų iniciatyva jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams buvo padovanota daug žaislų ir knygų, tėvai aktyviai dalyvavo mokykloje organizuotoje akcijoje,,pyragų diena, projekte,,abc (buvo atskirų veiklų iniciatoriai). Išskirtinė 2019 metų patirtis ir sėkmė patirties sklaida (5 kartai savivaldybės, 4 kartai šalies lygmenyje). Patirties sklaidoje dalyvavo dauguma mokytojų, dalindamiesi patirtimi Mokyklos vadovai ir mokytojai tobulino savo bendrąsias ir profesines kompetencijas, Mokykloje sustiprėjo komandinis darbas, išryškėjo vadovų ir mokytojų lyderystės gebėjimai. III SKYRIUS VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ Rodiklio pavadinimas Rezultatas 1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI 1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas (proc.) 98,6

9 Vienam mokiniui tenkantys laikyti brandos egzaminai, skaičius NN 1.3. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam 100 ugdymui, dalis (proc.) 1.4. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, dalis (proc.) Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis (proc.) Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis (proc.) NN 2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI 2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime mokykloje, dalis (proc.) Mokinių dalyvavimų savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, 401 varžybose ir kt., skaičius 2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, 11 skaičius 2.6. Šalies lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius 0 3. PAMOKOS KOKYBĖ 3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius Vidutinis stebėtų ir vertintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokyklos 1,9 mokytojui 3.3. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų (spec. 15 pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, klasių auklėtojų ir kt.) veiklos, skaičius 3.4. Vidutinis stebėtų ir vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam pedagoginiam 1,9 darbuotojui 3.5. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius Integruotos pamokos, skaičius 8 4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS 4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis (proc.) Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius Projektuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) Praleistos nepateisintos pamokos, tenkančios vienam mokiniui, skaičius 6, Mokinių, dalyvaujančių jaunimo organizacijose bei savanoriškoje veikloje, 45 dalis (proc.) 4.9. Mokinių savivaldos institucijų inicijuotos ir įgyvendintos veiklos, skaičius Mokinių emocinis saugumas, 3 4 lygio įvertinimų procentinių išraiškų 71,5 aritmetinis vidurkis Vykdytos prevencinės programos, skaičius Prevencinėse programose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS 5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis (proc.) Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių tėvų dalis 76 (proc.) 5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis (proc.) VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS 6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis (proc.) Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis (proc.) 78,3

10 6.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą, dalis 100 (proc.) 6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos 21,1 veiksmingumui įvertinti, dalis (proc.) 6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 65,9 mokytojui 6.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis,,kolega kolegai ), 27 skaičius 6.7. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam 225 vadovui Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės ugdymo aplinkos, aplinkų 0 mobilumas, skaičius Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.) Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla įtakojo 6 mokyklos pažangą, skaičius Tėvų iniciatyvos, skaičius 3 Sutartinis žymėjimas: ND nėra duomenų; NN nėra, negalėjo būti. 9 Išlaidų rūšys IV SKYRIUS PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS Mokymo lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas Finansavimas Kasinės išlaidos Darbo užmokestis Įnašai socialiniam draudimui , ,85 Komandiruotės Kvalifikacijos kėlimas ,98 291,98 Inform. tech. prekės ir paslaugos ,4 1031,4 Kitos prekės ir paslaugos Darbd. socialinė parama natūra ,64 218,64 Iš viso: , ,87 Išlaidų rūšys Savivaldybės biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas Finansavimas Kasinės išlaidos Darbo užmokestis Įnašai socialiniam draudimui , ,80 Medikamentai ,18 202,18 Ryšiai ,72 535,72 Transporto išlaikymas , ,56 Komandiruotės

11 10 Materialiojo turto remontas ,82 998,82 Kvalifikacijos kėlimas ,70 449,70 Komunalinės paslaugos , ,79 Inform. tech. prekės ir aslaugos , ,26 Kitos prekės ir paslaugos Socialinė pašalpa natūra Iš viso: , ,83 Išlaidų rūšys Pajamų įmokų lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Ataskaitinio laikotarpio išlaidų planas Finansavimas Kasinės išlaidos Darbo užmokestis ,65 83,65 Įnašai socialiniam draudimui ,21 1,21 Transporto išlaikymas Kitos prekės ir paslaugos Iš viso: , ,86 Mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 2018-01-25 I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ Viešoji įstaiga Kuršėnų

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA JONIŠKIO,,SAULĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROS ŽINIOS 1. Joniškio Saulės pagrindinė mokykla, kodas 190565192, adresas Livonijos g. 6, LT-84124 Joniškis, tel./faks. (8

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis 8.30 5 Pirmadienis 12.40 2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Renginys ir jo pavadinimas

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 218-12-31 įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO 219-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS I. Bendrosios

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc

Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc PATVIRTINTA Riešės gimnazijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-47 RIEŠĖS GIM AZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLA AS I. BE DROSIOS UOSTATOS 1. Riešės gimnazijos 2014 metų veiklos planas (toliau

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA 2018-0-0 1. Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau