FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės."

Transkriptas

1 Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

2 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA 7 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 9 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 11 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 13 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS 18 2

3 AUDITORIAUS IŠVADA dėl finansų maklerio įmonės uždarosios akcinės bendrovės,,g.steponkaus kontora finansinės atskaitomybės Mes atlikome finansų maklerio įmonės uždarosios akcinės bendrovės,, G.Steponkaus kontora (toliau Bendrovė) finansinės atskaitomybės įvertinimą už laikotarpį, pasibaigusį 2004 m. gruodžio 31 d. Buhalterinė apskaita tvarkoma prisilaikant apskaitos principų, o finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos) sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais. Visą informaciją, kuri atspindėta finansinėje atskaitomybėje, paruošė ir pateikė Bendrovės vadovybė, kuri atsakinga už finansinės atskaitomybės sudarymą. Mūsų pareiga, vadovaujantis atlikto patikrinimo rezultatais, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Patikrinimas buvo atliktas naudojant atitinkamus patikrinimo metodus, testus, analitines procedūras bei apklausiant įmonės darbuotojus, t.y. pagal Nacionalinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditorius atliktų patikrinimą taip, kad galima būtų deramai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų, turinčių materialinės įtakos ataskaitiniams duomenims ar veiklos rezultatams. Mūsų nuomone, Bendrovės pateikta finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) yra teisinga, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais ir atspindi tikrą Bendrovės būklę bei rezultatus 2004 m. gruodžio 31 dienai, pasibaigus ataskaitiniams metams. UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA Direktorius Licencija Nr Auditorius Licencija Nr Sigitas Babarskas Dainius Vaičekonis Vilnius, 2005 m.kovo 01 d. 3

4 Paaiškinamasis raštas prie 2004 metų finansinės atskaitomybės Bendra informacija Bendrovė įregistruota 1994 m kovo mėn. 03d. Įregistravimo Nr. AB Bendrovės veikla prekyba vertybiniais popieriais, kitas finansinis tarpininkavimas. Įmonės įstatinis kapitalas lt. yra pilnai suformuotas bei apmokėtas. Įmonės ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Vidutinis samdomų darbuotojų skaičius 6 Apskaitos principai Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Apskaitos instituto patvirtintais Verslo Apskaitos Standartais, Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu bei Lietuvos respublikos Vyriausybės norminiais aktais, reglamentuojančiais apskaitą. Pagrindiniai apskaitos principai veiklos tęstinumas, apskaitos pastovumas, pajamų išlaidų kaupimas. Visos sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta litais. Ilgalaikis materialus turtas Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal įsigijimo vertę. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesinį metodą, atsižvelgiant į nustatytus atitinkamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. Ilgalaikiam materialiajam turtui nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė kaip 1500 litų. Per šį ataskaitinį laikotarpį, bendrovė įsigijo nekilnojamą turtą (ofisą) ir įvestas į eksploataciją nuo 2004 lapkričio mėn. 01 d, Automobilį Chrysler Voyager, kompiuterinės bei ryšio įrangos. Metų pabaigoje, buvo nurašytas nudėvėtas ir veikloje nebenaudojamas turtas. Trumpalaikis turtas Tai SAD blankai, benzinas automobilio bake, bei prekės perimtos iš debitorių už įsiskolinimus, kurios bus realizuotos ateinančiais metais. Per vienerius metus gautinos sumos Tai gautinos sumos iš klientų už parduotas paslaugas. Kitą dalį gautinų sumų sudaro suteiktos paskolos klientams VP pirkimui. Bei permokėtas pelno mokestis ir gautinas PVM Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Tai apskaitytos skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas. Kitą dalį įsipareigojimų sudaro mokėtina paskola Vilniaus Bankui. Taip pat mokėtini mokesčiai, įmokos Sodrai, bei darbo užmokestis darbuotojams. Finansiniai rezultatai 2004 metais bendrovė dirbo pelningai. Didžiausią pelno dalį sudarė pajamos už parduotus vertybinius popierius. Bendrasis pelnas gautas už šiuos sandorius lt. Bendras veiklos nuostolį per 2004 metus sudarė lt., bei atkėlus praėjusių ataskaitinių metų nuostolius, gavosi litų iki mokestinio pelno. Direktorius Giedrius Steponkus 4

5 Finansų maklerio įmonės uždarosios akcinės bendrovės,, G.Steponkaus kontora (įmonės pavadinimas) , Konstitucijos pr , Vilnius (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 2004 metai BALANSAS (ataskaitinis laikotarpis) 2004m. gruodžio.31d. PATVIRTINTA 20. m..d. protokolo Nr litai Nurodyti litais ar tūkstančiais litų TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS II. TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS 1 III. KITOS GAUTINOS SUMOS IV. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 143 V. PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI 2 V.1. Skolos vertybiniai popieriai V.1.1. Vyriausybių vertybiniai popieriai V.1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai V.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai V.3. Kiti vertybiniai popieriai VI. NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI VI.1. Skolos vertybiniai popieriai 0 0 VI.1.1. Vyriausybių vertybiniai popieriai VI.1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai VI.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai VI.3. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 3 VI.4. Kiti vertybiniai popieriai VII. GARANTINĖS ĮMOKOS VIII. NEMATERIALUSIS TURTAS VIII.1. Plėtros darbai VIII.2. Prestižas VIII.3. Patentai, licencijos VIII.4. Programinė įranga VIII.5. Kitas nematerialusis turtas IX. MATERIALUSIS TURTAS IX.1. Atsargos IX.2. Ilgalaikis materialusis turtas IX.2.1. Žemė IX.2.2. Pastatai ir statiniai IX.2.3. Mašinos ir įrengimai IX.2.4. Transporto priemonės IX.2.5. Kitas materialusis turtas TURTAS, IŠ VISO

6 ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS Pastabo s Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGOMS 5 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI,SUSIJĘ II. SU ĮMONĖMS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS 5 III. IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 6 IV. KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IV.1. Mokesčių įsipareigojimai IV.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai IV.3. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai IV.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 1944 IV.5. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 171 V. ATIDĖJIMAI 7 VI. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 8 VII. PASITIKĖTINĖS (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS 9 VIII. KAPITALAS VIII.1. Įstatinis ( pasirašytasis) VIII.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) VIII.3. Savos akcijos (-) IX. AKCIJŲ PRIEDAI X. REZERVAI 0 0 X.1. Privalomasis X.2. Savoms akcijoms įsigyti X.3. Kiti rezervai XI. PERKAINOJIMO REZERVAI XI.1. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas XI.2. Finansinio turto perkainojimo rezervas 4920 XII. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) XII.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) XII.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS, IŠ VISO II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI Praėję Nebalansiniai straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai finansiniai metai I. KLIENTŲ PINIGAI II. KLIENTŲ VERTYBINIAI POPIERIAI III. IV. IV.1. IV.1.1. IV.1.2. IV.2. V. VI. VII. GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTŲ SĄSKAITA VYKDOMAIS SANDORIAIS 0 0 IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS Palūkanų normos sutartys Gautinos sumos Mokėtinos sumos Kiti SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS IR LAIDAVIMAI KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Direktorius Giedrius Steponkus 6

7 Finansų maklerio įmonės uždarosios akcinės bendrovės,, G.Steponkaus kontora (įmonės pavadinimas) , Konstitucijos pr , Vilnius (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) PATVIRTINTA 20. m.d. protokolo Nr 2004 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (ataskaitinis laikotarpis) 2004.m.12.31d. litais Nurodyti litais ar tūkstančiais litų Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) I.1. Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai pajamos I.2. Komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekybai sąnaudos I.3. Pajamos iš klientų aptarnavimo veiklos I.4. Paslaugų teikimo klientams sąnaudos I.5. I.6. Valdymo pajamos Valdymo sąnaudos I.7. Prekybos knygos pelnas (nuostoliai) 0 0 I.7.1. I.7.2. I.7.3. I.7.4. Realizuotas pelnas (nuostoliai) Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) Dividendai Palūkanos II. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) II.1. Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai) II.1.1. Realizuotas pelnas II.1.2. Realizuoti nuostoliai II.1.3. Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) II.1.4. Dividendai II.1.5. Palūkanos II.2. Operacijų užsienio valiuta pelnas (nuostoliai) II.2.1. Pajamos iš operacijų užsienio valiuta II.2.2. Operacijų užsienio valiuta sąnaudos 455 II.3. Palūkanos II.3.1. Pajamos II.3.2. Sąnaudos II.4. Pajamos iš dukterinių ir asocijuotų įmonių III. BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) IV. KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

8 IV.1. Kitos veiklos pajamos IV.2. Kitos veiklos sąnaudos V. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS V.1. Darbo užmokestis V.2. Socialinis draudimas V.3. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos V.4. Nusidėvėjimas ir amortizacija VI. ATIDĖJIMAI VII. PAGAUTĖ XIII. NETEKIMAI IX. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ X. PELNO MOKESTIS 2633 XI. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Direktorius Giedrius Steponkus (įmonės administracijos vadovo (parašas) (vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas) 8

9 FMUAB G.Steponkaus kontora Konstitucijos pr , Vilnius PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2004 m. gruodžio 31 d. duomenis Praėję finansiniai Eil. Nr. Straipsniai Finansiniai metai metai I. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I.1. Gauti iš klientų komisiniai I.2. Sumokėta komisinių tarpininkams I.3. Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams I.4. Sumokėta trečiosioms šalims teikiant paslaugas klientams I.5. Gautos sumos už valdymą I.6. Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu I.7. Iš prekybos knygos I.7.1. Vertybinių popierių perleidimo įplaukos I.7.2. Vertybinių popierių įsigijimo išmokos I.7.3. Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos I.7.4. Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos I.7.5. Gauti dividendai I.7.6. Gautos palūkanos I.7.7. Sumokėtos palūkanos I.8. Gautos paskolų palūkanos I.9. Sumokėtos paskolų palūkanos I.10. Suteiktos paskolos I.11. Susigrąžintos paskolos I.12. Sumokėtas darbo užmokestis I.13. Sumokėtos socialinio draudimo įmokos I.14. Sumokėta už kitas paslaugas I.15. Sumokėta mokesčių I.16. Kitos pinigų įplaukos I.17. Kitos pinigų išmokos I.18. Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) I.19. Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) I.20. Atsargų (padidėjimas)sumažėjimas 1371 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI II.1. Iš ne prekybos knygos II.1.1. Vertybinių popierių perleidimo įplaukos II.1.2. Vertybinių popierių įsigijimo išmokos 10 II.1.3. Išvestinių finansinių priemonių perleidimo įplaukos II.1.4. Išvestinių finansinių priemonių įsigijimo išmokos II.1.5. Gauti dividendai II.1.6. Gautos palūkanos II.1.7. Sumokėtos palūkanos II.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo įplaukos II.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išmokos II.4. Kitos pinigų įplaukos II.5. Kitos pinigų išmokos 9

10 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI III.1. Išleista akcijų (apmokėta dalis) III.2. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti III.3. Įsigyta savų akcijų III.4. Išleista obligacijų III.5. Supirkta obligacijų III.6. Sumokėta lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų III.7. Gautos paskolos III.8. Grąžintos paskolos III.9. Išmokėti dividendai III.10. Sumokėtos palūkanos III.11. Gautos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos III.12. Grąžintos pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos III.13. Kitos pinigų įplaukos III.14. Kitos pinigų išmokos Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai IV. YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas 8248 V. VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI -455 VI. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) VII. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE VIII. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE Direktorius Giedrius Steponkus (įmonės administracijos vadovo (parašas) (vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas) 10

11 Finansų maklerio įmonės uždarosios akcinės bendrovės,, G.Steponkaus kontora , Konstitucijos pr , Vilnius Tvirtinimo data NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2004 m. gruodžio 31 d. duomenis litais 1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas Nepaskirs Kapitalas Rezervai Perkainojimo rezervai -tytasis apmokėtas savos savoms ilgalaikio pelnas įstatinis akcijos Akcijų privalomasis įsigyti rezervai turto turto i) Iš viso akcijoms kiti materialiojo finansinio (nuostolia kapitalas (-) priedai Esminių klaidų taisymo rezultatas 4. Perskaičiuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas 6. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas Savų akcijų įsigijimas/pardavimas 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai 9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/ nuostoliai 10. Dividendai 11. Kitos išmokos 12. Sudaryti rezervai

12 13. Panaudoti rezervai 14. Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas 15. Likutis finansinių metų pradžioje Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas 17. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas Savų akcijų įsigijimas/pardavimas 19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai 20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai Dividendai Kitos išmokos Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai Įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas 26. Likutis finansinių metų pabaigoje Direktorius Giedrius Steponkus 12

13 AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie finansinės atskaitomybės iki d. 1. Bendrovė įregistruota 1994 m. kovo mėn. 03 d. Įregistravimo Nr. AB Bendrovės veikla prekyba vertybiniais popieriais, kitas finansinis tarpininkavimas. Įmonės įstatinis kapitalas lt. yra pilnai suformuotas bei apmokėtas. Per šį ataskaitinį laikotarpį įstatinis kapitalas nekito. Finansiniai ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Vidutinis samdomų darbuotojų skaičius praeito,bei šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6 2. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Apskaitos Instituto patvirtintais Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais, reglamentuojančiais apskaitą. Pagrindiniai apskaitos principai veiklos tęstinumas, apskaitos pastovumas, pajamų išlaidų kaupimas. Visos sumos šiose ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta litais. 1 lentelė. Gautinos sumos. (litais) Pavadinimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Padidėjimas (+) Sumažėjimas (-) Finansinių metų pabaigoje Gautinos sumos, susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis Įmonės gautinos sumos Gautinos sumos, susijusios su klientų sąskaita vykdomais sandoriais Kitos gautinos sumos Biudžeto skola įmonei Gauti vekseliai Suteikti avansai Suteiktos paskolos Kitos gautinos sumos Iš viso Gautinas sumas susijusias su įmonės teikiamomis paslaugomis sudaro pirkėjų įsiskolinimus už suteiktas paslaugas. Pagrindinės sumos susidaro už VP apskaitos tvarkymą. Biudžeto skola įmonei, tai gautinas permokėtas pelno mokestis 797. Kitą dalį sudaro gautinas PVM susidaręs už 2004 metais pirktas prekes ir paslaugas. 2 lentelė. Prekybos ir ne prekybos knygų vertybinių popierių pokytis. Lentelėje parodomi atskirų prekybos ir ne prekybos knygų pozicijų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. (litais) Pokyčio aprašymas Vertybiniai popieriai praėjusių vertės vertės finansinių metų finansinių metų įsigyta parduota padidėjimamas sumažėji- pabaigoje pabaigoje Prekybos knygos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti vertybiniai popieriai 13

14 Ne prekybos knygos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones Kiti vertybiniai popieriai Iš viso Vertybinių popierių įsigijimo savikainą sudaro jų pirkimo kaina. Kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną, jie perskaičiuojami pagal rinkos vertę. Šią kainą laikoma reguliuojamoje rinkoje paskutinę prekybos dieną juo įvykdyto paskutinio sandorio kaina. Per 2004 metus buvo parduotos 4 AB NVPB VP. Jų įsigijimo kaina lt.; Viena Vilniaus Banko akcija 50 lt. AB Dujiniai įrengimai mažino įstatinį kapitalą todėl sumažėjo turimų akcijų skaičius 43,12 lt. Taip pat buvo perskaičiuoti AB Ūkio banko PVA pagal rinkos kainą. Bendras metų rezultatas padidėjo 4920 litais. Kiti turimi vertybiniai popieriai rinkos kainos neturi. 3 lentelė. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones. Įmonės pavadinimas Veiklos pobūdis Valdoma dalis (procentais) Nuosavo kapitalo dydis (litais) Grynasis pelnas (nuostoliai) (litais) Investicijų nebuvo 4 lentelė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. (litais) Pavadinimas Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: įsigyta turto perleistas ir nurašytas turtas (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) kitiems asmenims perleisto ir Žemė Kitas Iš viso Nematerialusis Pastatai ir Mašinos ir Transporto materialusis materia- ilgalaikio statiniai įrengimai priemonės turtas turtas liojo turto

15 Pavadinimas nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Perkainojimas finansinių metų pabaigoje Nusidėvėjimas (amortizacija) Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: finansinių metų vertės sumažėjimas atkuriantys įrašai (-) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/(-) Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje Žemė Pastatai statiniai ir Mašinos įrengimai ir Transporto priemonės Kitas materialusis turtas Iš viso Nematerialusis ilgalaikio materiaturtas liojo turto lentelė. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. (litais) Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Per tris mėnesius Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus Po penkerių metų Mokėtinas sumas iki trijų mėnesių sudaro mokėtini mokesčiai biudžetui, darbo užmokestis, soc. draudimas bei įvairūs mokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas. Ilgesnių terminų atsiskaitymus sudaro Vilniaus bankui. 6 pastaba. Išleisti skolos vertybiniai popieriai. Nėra 7 pastaba. Atidėjimai. Nėra 8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos. Nėra 9 pastaba. Pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos. Nėra 10 pastaba. Kapitalas. 15

16 Įmonės įstatinio kapitalo dydis lt. Išleistų akcijų skaičius PVA, kurios nominali vertė 100 lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 11 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės. Nėra 12 pastaba. Suteiktos ir gautos finansinės garantijos ir laidavimai. Nėra 13 pastaba. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai. Nebalansiniuose straipsniuose atvaizduoti klientų pinigai už parduotus VP. 14 lentelė. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis*. (litais) Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: vadovams kitiems susijusiems asmenims Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Įmonės suteiktos paskolos: vadovams kitiems susijusiems asmenims Gautos paskolos: iš vadovų iš kitų susijusių asmenų Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: vadovams kitiems susijusiems asmenims Įmonės vardu suteiktų garantijų sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos: vadovams kitiems susijusiems asmenims Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: vadovų kitų susijusių asmenų Parduotas turtas: vadovams kitiems susijusiems asmenims Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 2 Likutis finansinių metų pabaigoje *Vadovai vadovaujantieji darbuotojai, atsakingi už įmonės veiklos planavimą, vadovavimą ir kontrolę. Susiję asmenys artimieji vadovų giminaičiai ir asmenys, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso reikšmingos balsavimo teisės (ne mažiau kaip 20 procentų balsų), ir artimieji tokių asmenų giminaičiai, įmonės, kurios kontroliuoja finansinę atskaitomybę teikiančią įmonę, asocijuotos įmonės, įmonės, kuriose balsavimo teisių daugumą turi vadovai arba artimieji jų giminaičiai. 15 pastaba. Pobalansiniai įvykiai. Nėra 16 lentelė. Kitos veiklos pelnas (nuostoliai). Parodomos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pagal reikšmingas sumas. (litais) Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Kitos veiklos pajamos Turto nuoma 6000 Turto nuoma

17 (sumos detalizuojamos): Gautos sumos už draudimą 3714; Kitos lentelė. Ypatingieji straipsniai. (litais) Pagautė (sumos detalizuojamos): Netekimai (sumos detalizuojamos): Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Direktorius Giedrius Steponkus 17

18 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS Pagrindinė informacija - Bendrovė buvo įkurta ir įregistruota kaip UAB finansų maklerio įmonė G.Steponkaus kontora 1994 m. kovo 03 d. Bendrovė įkurta Vilniuje. Bendrovės pagrindinis buveinės adresas Konstitucijos 15-12, Vilnius. Bendrovė vykdo savo ūkinę veiklą, vadovaudamasi finansų maklerio įmonės B kategorijos licencija Nr.B084. Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis yra vykdyti visas finansų maklerio veiklos rūšis, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos rinkos įstatymą, išskyrus verstis prekyba vertybiniais popieriais savo sąskaita, bei vertybinių popierių emisijų organizavimu ir vykdymu, prisiimant įsipareigojimus dėl jos išplatinimo. Finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindai Finansinė atskaitomybė buvo parengta, pagal įrašytus duomenis sąskaitose, vadovaujantis Valstybiniais apskaitos standartais. Finansinė atskaitomybė yra parengta naudojant kaupimo ir sąnaudų principą. Sumos finansinėje atskaitomybėje atvaizduotos nacionaline valiuta - litais (Lt). Litas yra susietas su euro kursu LTL = 1 Euro. Operacijos vykstančios užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus pagal tos dienos valiutos keitimo kursą. Balanso turto ir įsipareigojimo straipsniai, išreikšti užsienio valiuta ataskaitiniame laikotarpyje yra konvertuojami į litus tos dienos valiutų keitimo kursu. Skirtumas, gautas atliekant valiutines operacijas, teigiamas priskiriamas pajamoms, o neigiamas sąnaudoms. Finansinės ataskaitos yra paruoštos remiantis įsigijimo kainomis, o kompanijos apskaitos politika atitinka ankstesniųjų metų politikai. Nematerialus turtas Įsigytu nematerialiuoju turtu tikimąsi pasiekti geresnių ekonominių rezultatų. Bendrovė įsigytą nematerialų turtą pamažu nudėvi jį amortizuodama. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu proporcingu metodu per visą naudojimo laiką: licencijos 3 metai kompiuterinės programos 3 metai prestižas 15 metų kitas nematerialus turtas 4 metai Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas lygiomis dalimis kiekvieną mėnesi per visą naudojimo laiką, išskyrus šio turto įvedimo į eksploataciją mėnesį. Ilgalaikis turtas Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės per tokius nustatytus laikotarpius: Pastatai ir statiniai( gyvenamieji namai) 8-20 metai įrengimai ir įrankiai 5 metai Įrankiai ir prietaisai 3 metai kompiuteriai 3 metai automobiliai iki 5 metų 6 metai kitas materialusis turtas 4 metai 18

19 baldai 6 metai Ilgalaikiu materialiu turtu Bendrovė pripažįsta visus turto įsigijimus, kurių įsigijimo vertė yra didesnė negu 1500 Lt. Bendrovė nustatė ilgalaikio turto vieneto likvidacinę vertę vienas litas. Gautinos sumos ir įsipareigojimai Bendrovė turi ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiai mokėjimai kai mokama daugiau nei vienerius metus, trumpalaikiai - kai sumokama per vienerius metus. Sumos grupuojamos pagal jų planuojamą realizavimo laiką. Gautinos sumos sumažinamos iki jų atgautinos vertės, kurią parodo būsimų pinigų srautų dabartinė vertė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrimos visos gautinos sumos. Šiais metais abejotinų pirkėjų skolų nenurašyta. Pinigai Pinigai ir jų ekvivalentai parodomi balanse tikrąja verte, o užsienio valiuta yra konvertuojama į litus pagal tos dienos valiutos keitimo kursą. Tam, kad gerai įvertinti pinigų judėjimą, gryni pinigai ir jų ekvivalentai skirstomi: pinigai kasoje ir banke bei kt. Pajamos ir išlaidos Pajamos pripažįstamos kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Tai yra tada, kai suteikiamos paslaugos klientui. Pajamas sudaro emitentų konsultavimo ir aptarnavimo paslaugos, finansų maklerio ir biržos komisiniai ir kitos finansinės investicinės veiklos pajamos. Pardavimų savikaina (išlaidos) apima komisinės įmokos biržai ir depozitoriumui, reklama, nuomos sąnaudos ir kitos administracinės veiklos sąnaudos, įskaitant darbo užmokestį ir kitas sąnaudas sutinkamai su ataskaitinio laikotarpio pardavimais. Akcinis kapitalas Akcinį kapitalą sudaro paprastų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė 100 Lt. Per 2004 metus akcinis kapitalas nesikeitė. Įvertinimų panaudojimas vadovaujantis Valstybiniais apskaitos standartais iš Bendrovės vadovybės reikalaujama pateikti turto būklės įvertinimus, taip pat pateikti išvadas kokią įtaką turto būklei turi aprašytosios sąskaitos, duomenis apie turto ir įsipareigojimų sudėtį, pajamų sąskaitas aprašomam laikotarpiui. Aktualūs rodikliai negali skirtis nuo pateiktųjų. 19

20 PARDAVIMAI 2004 m. gruodžio 31 d. paslaugos, finansinė ir investicinė veikla sudarė: 2004 LTL Konsultavimo paslaugos Kitos suteiktos paslaugos Gauti komisiniai Finansinė ir investicinė veikla Iš viso metais Bendrovės pagrindines pardavimo pajamas sudaro Lt parduoti Bendrovės vertybiniai popieriai, kurie atvaizduoti finansinėje ir investicinėje veikloje. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2004 m. gruodžio 31 d. bendrosios ir administracinės išlaidos sudarė: 2004 LTL Komisinių paslaugų išlaidos Patalpų nuomos ir reklamos išlaidos Nusidėvėjimas ir amortizacija Atlyginimai ir socialinis draudimas Administracinės ir kitos Iš viso ĮSIPAREIGOJIMAI IR REZULTATAI Bendrovė apskaito Lt gautus klientų pinigus nebalansiniuose įsipareigojimuose.bendrovė apskaito Lt klientų vertybinių popierių metų veiklos rezultatas yra Lt pelnas. 20

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau