Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , , Žin. 2010, Nr ( ), i. k ANUTA LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL BANKŲ LIKVIDUMO 2004 m. sausio 29 d. Nr. 1 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr ; 2001, Nr ) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (Žin., 2004, Nr ) 48 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Centrinės kredito unijos įstatymo (Žin., 2000, Nr ; 2004, Nr ) 37 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a: 1. Patvirtinti: 1.1. Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisykles ir likvidumo atsargos bei atsvaros pajėgumo nustatymo bendrąsias nuostatas (pridedamos); 1.2. Turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaitos 7003 formą (pridedama). VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS, L. E. VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS AUDRIUS MISEVIČIUS

2 PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2004 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 1 (Lietuvos banko valdybos 2010 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr redakcija) LIKVIDUMO NORMATYVO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS IR LIKVIDUMO ATSARGOS BEI ATSVAROS PAJĖGUMO NUSTATYMO BENDROSIOS NUOSTATOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis dokumentas nustato Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, užsienio bankų filialų ir Centrinės kredito unijos (toliau bankai) likvidumo normatyvo skaičiavimo tvarką ir likvidumo atsargos bei atsvaros pajėgumo nustatymo bendrąsias nuostatas. Dokumentas parengtas atsižvelgus į Bazelio bankų priežiūros komiteto išleistą dokumentą Patikima likvidumo valdymo bankinėse organizacijose praktika (angl. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations) ir į Europos bankų priežiūros institucijų komiteto (angl. Committee of European Banking Supervisors CEBS) išleistus dokumentus: Likvidumo rizikos valdymo rekomendacijas (angl. Recomendations on Liquidity Risk Management), CEBS techninės paramos Europos Komisijai dėl likvidumo rizikos valdymo antrąją dalį (angl. Second Part of CEBS Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Managament), Likvidumo atsargų ir išgyvenimo laikotarpių gaires (angl. Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods). 2. Banko likvidumo normatyvas, t. y. banko likvidžiojo turto santykis su banko einamaisiais įsipareigojimais, turi būti ne mažesnis kaip 30 procentų: L = LT : EĮ x 100%, L 30%, kur: L likvidumo rodiklis, LT likvidusis turtas, EĮ einamieji įsipareigojimai. 3. Dokumente vartojamos sąvokos: Likvidumo atsvaros pajėgumas (angl. counterbalancing capacity) likvidžiojo turto perteklius, palyginti su apskaičiuotu likvidžiojo turto poreikiu, kuriuo bankas gali naudotis ir įprastomis, ir nepalankiomis sąlygomis trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Likvidumo atsarga (angl. liquidity buffer) likvidusis turtas, pakankamas papildomam likvidžiojo turto poreikiui, atsiradusiam banko nustatytu išgyvenimo laikotarpiu nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, padengti. Likvidumo atsarga yra likvidumo atsvaros pajėgumo dalis trumpuoju laikotarpiu. Išgyvenimo laikotarpis (angl. survival period) banko nustatytas trumpasis laikotarpis, kuriuo bankas gali užtikrinti veiklos tęstinumą ir laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal numatytus nepalankių sąlygų scenarijus, nepritraukdamas papildomų pinigų srautų ir išvengdamas būtinybės nuostolingai parduoti turtą. Grynoji finansavimo spraga (angl. net funding gap) neigiamas skirtumas, gaunamas iš numatomų pinigų įplaukų sumos atėmus numatomų pinigų išmokų sumą. Labai trumpas laikotarpis ne trumpesnis kaip vienos savaitės išgyvenimo laikotarpis. Trumpasis laikotarpis ne trumpesnis kaip vieno mėnesio išgyvenimo laikotarpis. Trumpasis laikotarpis apima ir labai trumpą laikotarpį. Vidutinis laikotarpis laikotarpis iki vienerių metų. Ilgasis laikotarpis laikotarpis, ilgesnis kaip vieneri metai. II. LIKVIDŽIOJO TURTO APSKAIČIAVIMAS

3 4. Banko likvidusis turtas skaičiuojant likvidumo normatyvą: 4.1. pinigai ir proginės monetos; 4.2. centriniuose bankuose laikomos lėšos iki pareikalavimo ir terminuotosios lėšos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, išskyrus lėšas, skirtas banko išleistoms naujos emisijos akcijoms apmokėti; 4.3. Europos Sąjungos šalių ir šalių, kurių ilgalaikis reitingas ne mažesnis nei 1 2 CQS, nurodytų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 (Žin. 2006, Nr ), 1 priede (toliau didesnis reitingas), bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomos lėšos iki pareikalavimo ir terminuotosios lėšos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, išskyrus įkeistas lėšas ir lėšas, skirtas banko išleistoms naujos emisijos akcijoms apmokėti; 4.4. Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių vyriausybių bei centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus įkeistus vertybinius popierius; 4.5. pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant ir apdraudimo sandorius, sutarčių, kurios turi būti įvykdytos iškart pareikalavus, taip pat tos, iki kurių įvykdymo dienos liko ne daugiau negu mėnuo; procentų paskolų ir išperkamosios nuomos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, suteiktų klientams, kurie yra rezidentai; 4.7. įsigyti didesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai, išskyrus įkeistus, iki kurių išpirkimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo; 4.8. emitentų, kurių ilgalaikis reitingas ne mažesnis nei 1 3 CQS nurodytų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 1 priede ir kai nėra jokios informacijos apie žemesnius (ne investicinius) reitingus, skolos vertybiniai popieriai, išskyrus įkeistus skolos vertybinius popierius; 4.9. nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių pagrindu sudaryti likvidūs nuosavybės vertybinių popierių indeksai įvairių šalių rinkose, išskyrus įkeistus nuosavybės vertybinius popierius; parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, iki kurių pardavimo termino liko ne daugiau negu mėnuo; tranzitinėse sąskaitose laikomos lėšos iki pareikalavimo ir lėšos, iki kurių pervedimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo. 5. Skaičiuojant likvidumo normatyvą iš likvidžiojo turto ( punktai) atimami tranzitinių sąskaitų įsipareigojimai iki pareikalavimo ir įsipareigojimai, iki kurių įvykdymo dienos liko ne daugiau negu mėnuo. 6. Turtas, kurio grąžinimo terminai pradelsti, ataskaitoje įrašomas skiltyje Neapibrėžtieji terminai. III. EINAMŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAIČIAVIMAS 7. Einamieji banko įsipareigojimai skaičiuojant likvidumo normatyvą: 7.1. įsiskolinimai centriniam bankui iki pareikalavimo ir terminuotieji įsiskolinimai, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat įsiskolinimai, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 7.2. įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito įstaigoms iki pareikalavimo ir terminuotieji įsiskolinimai, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat įsiskolinimai, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 7.3. paskolos, gautos iš tarptautinių organizacijų, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, ir paskolos, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 7.4. kitos paskolos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, ir paskolos, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; 7.5. juridinių asmenų terminuotieji indėliai, iki kurių grąžinimo arba apmokėjimo dienos

4 liko ne daugiau negu mėnuo, ir terminuotieji indėliai, kurių grąžinimo arba apmokėjimo terminas jau praėjęs; procentai fizinių asmenų terminuotųjų indėlių; 7.7. indėliai iki pareikalavimo; 7.8. išleisti indėlių sertifikatai, iki kurių išpirkimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat kurių išpirkimo terminas jau praėjęs; 7.9. įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant ir apdraudimo sandorius, sutarčių, kurie turi būti įvykdyti iškart pareikalavus, iki kurių įvykdymo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas jau praėjęs; išleisti skolos vertybiniai popieriai, iki kurių išpirkimo dienos liko ne daugiau nei mėnuo, taip pat kurių išpirkimo terminas jau praėjęs; subordinuotosios paskolos, iki kurių grąžinimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat tos, kurių grąžinimo terminas jau praėjęs; įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis, iki kurių įvykdymo liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat tie, kurių įvykdymo terminas jau praėjęs; kiti įsiskolinimai iki pareikalavimo, iki kurių apmokėjimo dienos liko ne daugiau negu mėnuo, taip pat tie, kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs; kreditavimo įsipareigojimai ir tie nebalansiniai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti iškart pareikalavus, taip pat tie, iki kurių įvykdymo liko ne daugiau negu mėnuo. 8. Įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas jau praėjęs, parodomi ataskaitos skiltyje Iki pareikalavimo. IV. LIKVIDUMO ATSARGOS IR ATSVAROS PAJĖGUMO NUSTATYMAS 9. Likvidumo atsarga turi padengti grynąją finansavimo spragą, atsiradusią nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus atveju per išgyvenimo laikotarpį. 10. Likvidumo atsargą sudaro: labai trumpu laikotarpiu grynieji pinigai ir kitas rinkoje labai likvidus neapribotas turtas, kuris pripažįstamas tinkamu Lietuvos banko teikiamoms likvidumo paskoloms užtikrinti (išskyrus paskolas); likvidumo atsargą trumpuoju laikotarpiu gali sudaryti ir kitų, nei nustatyta 10.1 punkte, rūšių turtas, atsižvelgus į banko gebėjimą iš jo sukurti likvidųjį turtą nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus atveju. Tai suplanuotos papildomos lėšos, kurios nepalankiomis sąlygomis padengtų padidėjusią grynąją finansavimo spragą. 11. Bankai turi valdyti savo likvidumo atsargą užtikrindami, kad galės ja pasinaudoti susiklosčius nepalankioms sąlygoms, ir neturi būti jokių teisinių, reguliavimo arba veiklos apribojimų naudoti šį turtą. Bankai turi vengti didelės vertybinių popierių ir kito likvidžiojo turto, nurodyto 10.1 ir 10.2 punktuose, koncentracijos. 12. Likvidumo atsarga nustatoma atsižvelgiant į banko grupės struktūrą ir veiklą bei formuojama atsižvelgiant į bankui reikšmingas užsienio valiutas. 13. Likvidumo atsvaros pajėgumas nustatomas siekiant užtikrinti nuolatinį tinkamą likvidumo lygį banke. Tuo tikslu bankai turi sudaryti pinigų srautų prognozes, apimančias numatomas pinigų įplaukas, numatomas pinigų išmokas, suskirstytas pagal svarbiausias finansines priemones, terminų intervalus ir banko nustatytas verslo linijas. Nustatydami numatomus pinigų srautus ir numatomą likvidumo atsvaros pajėgumą, bankai turi atskirai vertinti ir pinigų srautus, kuriuos lemia sutartyse numatyti terminai, ir elgsenos lemiamus srautus bei, vertindami savo likvidumo padėtį tam tikru laikotarpiu, pasirinkti tuos pinigų srautus, kurie yra tinkamiausi ir (arba) konservatyviausi. Kiekvieno termino intervalui nustatoma grynoji finansavimo spraga ir numatomi įvairūs finansavimo šaltiniai šiai spragai padengti. Likvidumo atsvaros pajėgumas vertinamas kaip pastovus likvidžiojo turto palaikymo galimybių planas, prireikus koreguojant veiklos modelį arba taikant kitas priemones. 14. Nustatydami likvidumo atsvaros pajėgumą, bankai turi būti tikri, kad likvidumo

5 palaikymo priemonėmis galės naudotis ir įprastinėmis, ir nepalankiomis veiklos sąlygomis. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Bankas nustatytą likvidumo normatyvą privalo vykdyti kasdien. 16. Bankai likvidumo rizikos valdymo politikoje pagal Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 (Žin., 2008, Nr ), reikalavimus turi numatyti, kokios turto rūšys gali sudaryti likvidumo atsargą. 17. Bankai, nustatydami likvidumo atsargą ir likvidumo atsvaros pajėgumą nepalankiomis sąlygomis, turi atsižvelgti į Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrąsias nuostatas, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 133 (Žin., 2007, Nr ). 18. Bankas pagal nustatytus testavimo kriterijus turi nuolat stebėti grynosios finansavimo spragos pokyčius ir užtikrinti, kad likvidumo atsargos pakaktų šiai spragai padengti. 19. Šio dokumento IV skyriaus nuostatos taikomos proporcingai banko veiklai, t. y. jos turi būti įgyvendinamos atsižvelgus į banko veiklos mastą ir pobūdį, prisiimamą riziką ir atliekamas operacijas. 20. Kiekvieną mėnesį bankai Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui privalo pateikti Turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaitą (7003 forma). Ataskaitos A lentelėje pateikiamas apskaičiuotas likvidumo rodiklis ir likvidumo atsarga vieno mėnesio laikotarpiu, B lentelėje informacija apie turtą ir įsipareigojimus grupėje. Ataskaitoje nurodoma likvidumo atsarga vieno mėnesio laikotarpiu labiausiai tikėtino scenarijaus sąlygomis, apimančioms veiksnių, susijusių su banko vidaus ir rinkoje vykstančiais pokyčiais, derinį.

6 7003 forma, patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2004 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 1 (Lietuvos banko valdybos 2010 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr redakcija) Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui kodas 1200 Jogailos g. 14, LT Vilnius Pateikimo terminas iki mėnesio 11 d. Periodiškumas kas mėnesį (banko pavadinimas) (kodas, banko adresas, tel., faks.) A lentelė Kodas TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ STRUKTŪRA PAGAL TERMINUS Balansinės ataskaitos straipsnis (BAS) Nr. (data) Iki pareikal avimo Iki Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus metai metai metų Daugiau kaip 10 metų Neapibrėž tieji terminai Turtas Pinigai ir proginės monetos Taurieji metalai Lėšos centriniuose bankuose Lėšos Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių bankuose bei kt. kredito įstaigose Lėšos mažesnio reitingo šalių bankuose ir kt. kredito įstaigose Įkeistos lėšos ir lėšos, skirtos banko išleistoms naujos emisijos akcijoms apmokėti Europos Sąjungos ir didesnio reitingo šalių Iš viso

7 Kodas Balansinės ataskaitos straipsnis (BAS) Iki pareikal avimo Iki Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus metai metai metų Daugiau kaip 10 metų Neapibrėž tieji terminai vyriausybių bei centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai Mažesnio reitingo šalių vyriausybių ir centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių Rezidentams suteiktos paskolos ir išperkamoji nuoma Nerezidentams suteiktos paskolos ir išperkamoji nuoma Įsigyti didesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai Įsigyti mažesnio reitingo kredito įstaigų indėlių sertifikatai Skolos vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti skolos ir nuosavybės vertybiniai popieriai Įkeisti vertybiniai popieriai Banko ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės Tranzitinės sąskaitos Kitas turtas Iš viso turto Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė Centrinių bankų indėliai Skolos bankams ir kt. kredito įstaigoms Paskolos iš tarptautinių organizacijų Iš viso

8 Kodas Balansinės ataskaitos straipsnis (BAS) Iki pareikal avimo Iki Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus metai metai metų Daugiau kaip 10 metų Neapibrėž tieji terminai Kitos paskolos Juridinių asmenų terminuotieji indėliai Fizinių asmenų terminuotieji indėliai Indėliai iki pareikalavimo Išleisti indėlių sertifikatai Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių Išleisti skolos vertybiniai popieriai Subordinuotosios paskolos Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis Tranzitinės sąskaitos Kiti įsiskolinimai Atidėjiniai Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos) Akcininkų nuosavybė Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės Skirtumas I (eil.22 40) Nebalansiniai įsipareigojimai Skirtumas II (eil ) Skirtumas II procentais nuo turto (eil.43 N22*100%) Likvidusis turtas (LT)= N01+ D03+ E03+ D04+ E04+ N07+ D09+ E09+ E10*0.5+ E12+ N14+ N15+ E19+ D20+ E20- D35- E35= Einamieji banko įsipareigojimai (EĮ) = D23+ E23+ D24+ E24+ D25+ E25+ D26+ E26+ D27+ E27+ N28*0.75+ N29+ D30+ E30+ D31+ E31+ D32+ E32+ D33+ E33+ D34+ E34+ D36+ E36+ D42+ E42 = LIKVIDUMO RODIKLIS: LT EĮ*100% = Iš viso

9 Kodas Balansinės ataskaitos straipsnis (BAS) Iki pareikal avimo Iki Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus metai metai metų Daugiau kaip 10 metų Neapibrėž tieji terminai Numatomos pinigų įplaukos Numatomos pinigų išmokos Grynoji finansavimo spraga (eil ) LIKVIDUMO ATSARGA B lentelė Informacija apie turtą ir įsipareigojimus grupėje Turtas grupėje Lėšos bankuose ir kredito įstaigose patronuojančiame banke arba kredito įstaigoje grupę valdančiame banke arba kredito įstaigoje kituose grupės bankuose ir kredito įstaigose kontroliuojamuosiuose bankuose ir kredito įstaigose Paskolos įmonėms ir finansų institucijoms patronuojančiai įmonei arba finansų institucijai grupę valdančiai įmonei arba finansų institucijai kitoms grupės įmonėms ir finansų institucijoms kontroliuojamosioms įmonėms ir finansų institucijoms Vertybiniai popieriai ir indėlių sertifikatai Iš viso

10 Informacija apie turtą ir įsipareigojimus grupėje patronuojančio banko arba kredito įstaigos, patronuojančios įmonės arba finansų institucijos grupę valdančio banko arba kredito įstaigos, įmonės arba finansų institucijos kitų grupės bankų ir kredito įstaigų, įmonių ir finansų institucijų kontroliuojamųjų bankų ir kredito įstaigų, įmonių ir finansų institucijų Įsipareigojimai grupėje Skolos bankams ir kredito įstaigoms patronuojančiam bankui arba kredito įstaigai grupę valdančiam bankui arba kredito įstaigai kitiems grupės bankams ir kredito įstaigoms kontroliuojamiesiems bankams ir kontroliuojamosioms kredito įstaigoms Įmonių ir finansų institucijų indėliai patronuojančios įmonės arba finansų institucijos grupę valdančios įmonės arba finansų institucijos kitų grupės įmonių ir finansų institucijų kontroliuojamųjų įmonių ir finansų institucijų Subordinuotosios paskolos patronuojančio banko arba kredito įstaigos, patronuojančios įmonės arba finansų institucijos grupę valdančio banko arba kredito įstaigos, įmonės arba finansų institucijos kitų grupės bankų ir kredito įstaigų, įmonių ir finansų institucijų

11 Informacija apie turtą ir įsipareigojimus grupėje kontroliuojamųjų bankų ir kredito įstaigų, įmonių ir finansų institucijų (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)... (vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas) Pakeitimai: 1. Lietuvos banko valdyba, Nutarimas Nr. 87, , Žin., 2008, Nr ( ), i. k ANUTA Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 1 "Dėl Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių" pakeitimo 2. Lietuvos banko valdyba, Nutarimas Nr , , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ANUTA Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 1 "Dėl Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių" pakeitimo

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Bankinikystės pagrindai

Bankinikystės pagrindai Bankininkystės pradmenys Parengė dr. Filomena Jasevičienė 1 1977 metais Europos Bendrijos Komisija priėmė,,pirmąją bankininkystės direktyvą, kuri nustatė Europos Bendrijos šalims narėms vieningus bankininkystės

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau