Uždaroji akcinė bendrovė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Uždaroji akcinė bendrovė"

Transkriptas

1 Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota 1994m. lapkričio mėn. 21d., rejestro Nr. AB 94-7, identifikavimo kodas Pagrindinė kompanijos vykdoma veikla Lietuvos Respublikoje laidavimo draudimas pagal Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimo taisykles Nr.001.Draudimo veiklos licenzijos Nr , išduota 2005 metų kovo 15d. Įstatinis kapitalas 2010m. gruodţio 31d. sudaro 12.3 mln.. 3. Kompanija turi nesavarankišką struktūrinį padalinį Klaipėdoje, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 4. Per praėjusius ataskaitinius metus kompanija dirbo pelningai, 2010m. pasirašyta draudimo įmokų, t.y daugiau nei 2009m m. UAB DK Lamantinas dirbo 16 darbuotojų. Iš jų -13 dirbo bendrovės pagrindinėje buveinėje Vilniuje, 3 darbuotojai-klaipėdoje. 6. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, piniginių lėšų, atsiskaitymų ir grieţtos atskaitomybės dokumentų metinė inventorizacija atlikta pilnai m. draudimo kompanija Lamantinas negavo ir nesuteikė jokių paskolų. 7. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota naudojant HANSA FINANCIAL apskaitos programą. 8. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. APSKAITOS POLITIKA 9. UAB DK Lamantinas 2010m. finansinė ataskaita sudaryta uţ laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. 01d. iki 2010 m. gruodţio 31d. Uţ 2010 metus sudaryta pilna finansinė ataskaita, t.y. balansas, pelno(nuostolio) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir šis aiškinamasis raštas. 10. Finansinė ataskaita parengta pagal finansinių metų paskutinės dienos buhalterinių sąskaitų duomenis. Pobalansinių įvykių nebuvo. Finansinė apskaita tvarkoma, o finansinė ataskaita parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Finansinė ataskaita parengta naudojant ne Verslo apskaitos standartų, bet Draudimo prieţiūros komisijos patvirtintas ataskaitų formas. 11. Draudimo kompanijoje rengiama tarpinė finansinė ataskaita, kurioje paprastai apibendrinami praėjusio ketvirčio ataskaitiniai duomenys, kuriuos bendrovė privalo teikti Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijai. Rengiant tarpinę ataskaitą, neatliekamos inventorizacijos, sąskaitų koregavimai bei kitos metų pabaigos procedūros. 12. Finansinėse ataskaitose praėjusių ir ataskaitinių finansinių metų duomenys yra palyginami, nes principai, metodai ir taisyklės, pagal kurias vedama draudimo įmonės apskaita 2010 metais nesikeitė. Visi metinės finansinės ataskaitos duomenys parengti ir pateikiami vadovaujantis atitinkamų Verslo apskaitos standartų, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijos 2004 m. vasario 3d. nutarimo Nr.N-7 Dėl draudimo įmonių finansinės atskaitomybės reikalavimais. Draudimo kompanijoje pajamos pripaţįstamos tada, kai uţdirbamos, o sąnaudos-kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo ar sumokėjimo. Todėl balanse, pelno(nuostolio) ataskaitoje ir nuosavo kapitalo

2 pokyčių ataskaitoje pateikti duomenys tiesiogiai nesusieti su piniginėmis išlaidomis ar įplaukomis. Sudarant finansinę ataskaitą išimtys nebuvo taikomos. 13. Sudarant finansines ataskaitas, visas turtas( išskyrus pastatus, ţemę, investicijas) įkainojamas jo įsigijimo savikaina, kurią sudaro jo pirkimo kaina bei visos išlaidos, susijusios su turto įsigijimu ir paruošimu naudoti, patirtos iki jo naudojimo pradţios. Prie pirkimo kainos pridedami importo muitai, akcizai, PVM, turto registravimo bei kiti negrąţintini mokesčiai. Bendrovės nekilnojamasis turtas, t.y. pastatai ir ţemė 2006m. buvo perkainoti UAB Turtuva nepriklausomų turto vertintojų. Bendrovėje naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, investicinio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. PASTABOS 14. Nematerialiojo turto apskaita ir amortizacija. Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialusis turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina, amortizacija skaičiuojama tiesiog proporcingu(tiesiniu) būdu, pagal nustatyta tvarka patvirtintas amortizacijos normas. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms. Turimam nematerialiajam turtui nustatytas trijų metų amortizacijos laikotarpis. Balanso nematerialaus turto straipsnyje parodyta licencijuotos programinės įrangos vertė, atskaičius amortizaciją. NEMATERIALUSIS TURTAS Turto grupės Iš viso Programinė įranga Įsigijimo vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Įsigytas turtas Perleistas turtas (-) Nurašytas turtas (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Sukaupta amortizacija Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Apskaičiuota amortizacija Atkurta amortizacija (-) Nurašyta amortizacija perleidus turtą (-) Nurašyta amortizacija nurašius turtą (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašyta amortizacija +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Likutinė vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 1

3 15. Nekilnojamojo turto apskaita ir nusidėvėjimas. Nekilnojamasis turtas, išskyrus investicinį, tiesiogiai naudojamas įmonės veikloje, UAB draudimo kompanijoje Lamantinas apskaitomas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumaţėjimą. Tais atvejais, kai perkainojamo nekilnojamojo turto vieneto vertė padidėja, toks padidėjimas apskaitomas kaip turto vertės padidėjimas ir perkainojimo rezervas. Kai turto vieneto vertė po perkainavimo sumaţėja, toks sumaţėjimas registruojamas kaip turto vertės sumaţėjimas ir pripaţįstamas ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės sumaţėjimo.turtą numatoma perkainoti kas 5 metus. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiog proporcingu būdu pagal nustatyta tvarka patvirtintas normas, gyvenamiesiems namams taikomas 20m., veiklai naudojamiems naujiems pastatams-8m. nusidėvėjimo laikotarpis. Nusidėvėjimas skaičiuojamas visam turimam nekilnojamajam turtui, išskyrus investicinį turtą. Investiciniam turtui priskiriamas nekilnojamas turtas ir ţemė, išskyrus administracinius pastatus. Investicinis turtas apskaitomas tikrąja verte. Jei remonto bei rekonstravimo darbai pailgina nekilnojamojo turto, išskyrus investicinį,naudingo tarnavimo laiką ir naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikas. Jei remonto ir rekonstravimo darbai nepagerina naudingųjų savybių ir nepailgina nekilnojamojo turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripaţįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Ţemė apskaitoma tikrąja verte, nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Pagal lizingo sutartis įsigyto turto kompanija neturi. NEKILNOJAMASIS TURTAS Pastatai Turto grupės Nebaigta statyba Ţemė Iš viso Įsigijimo vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Įsigytas turtas Perleistas turtas (-) Nurašytas turtas (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Perkainojimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Vertės padidėjimas Vertės sumaţėjimas (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-) Perrašytas iš vieno straipsnio į kitą perkainojimo rezultatas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4 Sukauptas nusidėvėjimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Apskaičiuotas nusidėvėjimas Atkurtas nusidėvėjimas (-) Nurašytas nusidėvėjimas perleidus turtą (-) Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusidėvėjimas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Likutinė vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Investicijų į skolos vertybinius popierius apskaita. Kaip ir 2009m., 2010m. kompanija laikėsi konservatyvios investavimo politikos investicijos į Lietuvos Respublikos iţdo vekselius siekė Bendrovė 2010 m. investavo į trumpalaikius vertybinius popierius, palūkanas priskaitė proporcingai investicijų laikotarpiui. Vertybiniai popieriai po išpirkimo vėl investuojami. Investicijos pirmiausia apskaitomos įsigijimo verte ir vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais jų įsigijimo vertė didinama sukauptomis palūkanomis bei balanse parodoma amortizuota savikaina. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius draudimo kompanija neturi. NUOSAVYBĖS IR SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI Nuosavybės vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai Įsigijimo vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Įsigytas turtas Perleistas turtas (-) Nurašytas turtas (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Perkainojimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje 0 0 Vertės padidėjimas Vertės sumaţėjimas (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas +(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Likutinė vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

5 17.Investicijos i dukterines ir asocijuotas įmones. Minėtų investicijų kompanija neturi. INVESTICIJOS Į DUKTERINES IR ASOCIJUOTAS ĮMONES Dukterinės įmonės Asocijuotos įmonės akcijos skolos akcijos skolos vertybiniai popieriai ir paskolos vertybiniai popieriai ir paskolos Įsigijimo vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Įsigytas turtas Perleistas turtas (-) Nurašytas turtas (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Dukterinės įmonės Asocijuotos įmonės akcijos skolos akcijos skolos vertybiniai popieriai ir paskolos vertybiniai popieriai ir paskolos Perkainojimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Vertės padidėjimas Vertės sumaţėjimas (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Likutinė vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Indėlių kredito įstaigose apskaita. 2010m. gruodţio 31d. draudimo kompanijos Lamantinas investicijos į terminuotus banko indėlius sudarė SEB banke ir DnB NORD banke. Uţsienio valiuta turimi indėliai apskaitomi pagal oficialų valiutos kursą. Palūkanos paskirstomos proporcingai indėlio galiojimo laikotarpiui ir balanse parodomos prie indėlio vertės. 19. Kito materialiojo turto apskaita. Kitas ilgalaikis materialusis turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiog proporcingu(tiesiniu) būdu. Baldams taikomas 6m. nusidėvėjimo laikotarpis, kompiuterinei įrangai-3m., automobiliams -6m, kitai įrangai-4 m. Remonto išlaidos priskiriamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms, jei minėti darbai nepagerina turto naudingųjų savybių bei nepailgina ilgalaikio materialaus turto naudingo

6 tarnavimo laiko. Turtas, kurio vertė viršija 700, priskiriamas ilgalaikiam turtui. Pagal lizingo sutartis įsigyto turto draudimo bendrovė neturi. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS, IŠSKYRUS INVESTICIJAS Turto grupės Iš viso Transporto priemonės Biuro įranga Kita įranga 0 Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Įsigytas turtas Perleistas turtas (-) Nurašytas turtas (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Perkainojimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Vertės padidėjimas Vertės sumaţėjimas (-) Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-) Transporto priemonės Turto grupės Biuro įranga Kita įranga Iš viso Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-) Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas perkainojimo rezultatas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Sukauptas nusidėvėjimas Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Apskaičiuotas nusidėvėjimas Atkurtas nusidėvėjimas (-) Nurašytas nusidėvėjimas perleidus turtą (-) Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-) Perrašytas iš vieno straipsnio į kitą nusidėvėjimas +/(-) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Likutinė vertė Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gautinų sumų apskaita. Kaip ir 2009m., 2010m. pagrindinis kompanijos laidavimo raštų platinimo tinklas-draudimo brokerių bei muitinės tarpininkų įmonės. Didţiausią gautinų sumų dalį ir sudaro sumos, gautinos iš tarpininkų. Palyginus su 2009m., draudimo veiklos gautinos

7 sumos sumaţėjo Gautinų sumų sumaţėjimą lėmė grieţtesnė skolų kontrolė. Balanso kitų gautinų sumų straipsnyje parodyta biudţeto skola draudimo kompanijai 1408, kitos Beviltiškos skolos į sąnaudas nurašomos, atsiţvelgiant į pradelsimo terminą bei pirkėjo finansinę būklę. Administracijos, valdymo bei prieţiūros organams avansinių sumų nebuvo išmokėta. Gautinų sumų iš susijusių asmenų nėra. GAUTINOS SUMOS Gautinos sumos Bendra suma Abejotinos gautinos sumos Balansinė vertė Draudimo veiklos gautinos sumos: iš draudėjų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų iš tarpininkų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų Gautinos sumos iš kitų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos: iš perdraudėjų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų iš perdraudikų dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų iš tarpininkų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų iš kitų asmenų: dukterinių įmonių asocijuotų įmonių kitų asmenų Kitos gautinos sumos: iš dukterinių įmonių iš asocijuotų įmonių iš kitų asmenų Iš viso:

8 SUMOS, GAUTINOS IŠ SUSIJUSIŲ ASMENŲ Gautinos sumos Bendra suma Abejotinos gautinos sumos Balansinė vertė Sumos, gautinos iš įmonės vadovų 0 0 Sumos, gautinos iš kitų susijusių asmenų 0 0 Iš viso: Kapitalas ir rezervai. Kompanijos Lamantinas įstatinis kapitalas d.-12,3 mln. litų. Jį sudaro vardinių paprastųjų akcijų, kurių vienos vertė Visos akcijos priklauso vienam akcininkui-fiziniam asmeniui. 2009m. uţdirbtas pelnas paskirstytas sekančiai: privalomas rezervas , dividendams , nepaskirstytas M. PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS Suma () Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų * pabaigoje Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai) Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (įstatinio maţinimas) Pervedimai iš rezervų Paskirstytinas pelnas Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus į kitus rezervus(įstatinio kapitalo didinimas) - dividendai kiti Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje * susidarė dėl turto ir nuosavybės straipsnių koregavimo, nesusijusio su 2010m. 22. Draudimo techniniai atidėjiniai bendrovėje suformuoti dydţio techniniai atidėjiniai LR draudimo prieţiūros komisijos nustatyta tvarka: perkeltų įmokų , numatomų išmokėjimų Palyginti su 2009 m. techniniai atidėjiniai padidėjo Pagrindinė padidėjimo prieţastis-draudimo įmokų augimas. Kitų techninių atidėjinių kompanija neformuoja. 23. Kiti įsipareigojimai (išskyrus draudimo techninius atidėjinius). Palyginti su 2009 m. pabaigoje buvusiais, kompanijos įsipareigojimai padidėjo Muitinės departamentui priėmus sprendimą Nr.584 Dėl palyginamųjų importuojamų prekių kainų patvirtinimo importo mokesčiai pradėti skaičiuoti taikant palyginamąsias kainas, todėl kompanijos administracija priėmė sprendimą teikti papildomas garantijas muitinei su piniginiu uţstatu. Taip pat garantijos su uţstatais teikiamos ir rizikingiausioms muitinės procedūroms. Balanso kitų įsipareigojimų straipsnyje parodyti minėti gauti piniginiai uţstatai (įmonei pristačius muitinės sprendimą apie papildomos garantijos pripaţinimą negaliojančia, uţstatas grąţinamas), įsipareigojimai tiekėjams uţ paslaugas , atostoginių atidėjinys , mokesčiai , įsipareigojimai akcininkui , kiti

9 Balanso įsipareigojimų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, straipsnyje parodytos iš anksto apmokėtos draudimo įmokos pagal dar negaliojančias draudimo sutartis , įsipareigojimai tarpininkams (komisinis atlyginimas) , kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai Kreditoriai KITI ĮSIPAREIGOJIMAI per vienerius metus Subordinuoti įsipareigojimai Perdraudimų depozitai Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla: įsipareigojimai draudėjams: kitiems asmenims įsipareigojimai tarpininkams: kitiems asmenims kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai: kitiems asmenims Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla: įsipareigojimai perdraudėjams: kitiems asmenims įsipareigojimai perdraudikams: kitiems asmenims įsipareigojimai tarpininkams: kitiems asmenims kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai: Kreditoriai Skolos, apmokėtinos po vienerių po penkerių metų, bet ne metų vėliau kaip per penkerius metus 0 0 po vienerių metų, bet ne vėliau kaip po penkerių metų

10 kitiems asmenims Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos Skolos kredito įstaigoms: kitiems asmenims Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai: mokesčiai socialinio draudimo įmokos atlyginimai kitiems asmenims Iš viso: per penkerius metus KITI ĮSIPAREIGOJIMAI Kreditoriai Skolos Įsipareigojimai dukterinėms ir 0 Įsipareigojimai draudimo įmonės vadovams 0 Įsipareigojimai kitiems susijusiems asmenims 0 Iš viso: Pasirašytos ir uždirbtos draudimo įmokos. Pajamos uţ draudimo paslaugas bendrovėje pripaţįstamos uţdirbtomis pajamomis pagal draudimo polisą ir draudimo sutarties sąlygas, suteikus draudėjui draudimo paslaugą. Kai draudimo įmokos gaunamos anksčiau, nei prasideda draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, gautos draudimo įmokos įtraukiamos į įsipareigojimų draudėjams straipsnį ir apskaitomos jame iki draudimo sutarties galiojimo laikotarpio pradţios. Draudimo įmonės uţdirbtomis ataskaitinio laikotarpio pajamomis pripaţįstama tik tam ataskaitiniam laikotarpiui tenkanti draudimo įmokos dalis. Pasirašyta draudimo įmoka yra paskirstoma per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Jei draudimo sutartis galioja vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais nei ataskaitinis laikotarpis, įmokos dalis, tenkanti vėlesniems ataskaitiniams laikotarpiams, įtraukiama į perkeltų įmokų techninį atidėjinį. 25. Negyvybės draudimo veiklos rezultatai m. Pasirašyta daugiau draudimo įmokų nei 2009 m. Persidraudimo veikla 2010 m. buvo nuostolinga. 2010m. persidraudimo veikla buvo vykdoma su 4 Kaliningrado draudimo įmonėmis. NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAI Pasirašytos įmokos Uţdirbtos įmokos Išmokų sąnaudos Veiklos sąnaudos Persidraudimo veiklos rezultatai Draudimas Perdraudimas

11 Iš viso: Draudimo grupės Pasirašytos įmokos Uţdirbtos įmokos Išmokų sąnaudos Veiklos sąnaudos Persidraudimo veiklos rezultatai Laidavimo draudimas Iš viso: Valstybė, kurioje sudaryta draudimo sutartis Pasirašytos įmokos Lietuvos Respublika Kitos Europos Sąjungos valstybės Uţsienio valstybės Iš viso: Draudimo išmokų sąnaudos. Išmokėtos draudimo išmokos uţ draudimo sutartyje numatytus draudiminius įvykius pripaţįstamos to laikotarpio sąnaudomis, kurį jos buvo išmokėtos, ţalų sureguliavimo sąnaudoms priskiriamas darbuotojo, atsakingo uţ ţalų sureguliavimą, priskaitytas darbo uţmokestis. Išmokų sąnaudos maţinamos išieškotomis sumomis.regresu atgautos sumos apima per ataskaitinį laikotarpį faktiškai atgautas sumas. 27. Investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Investicinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanos uţ Lietuvos Respublikos iţdo vekselius, nekilnojamojo turto nuomos pajamos, banko palūkanos, susijusios su investicijomis, investicijų vertės padidėjimas. Investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos investicijų vadybos sąnaudos (3.193 ) 2010 m. didţiausią investicinių pajamų dalį kaip ir 2009m. sudarė palūkanos uţ LR iţdo vekselius , pajamos uţ išnuomotą nekilnojamąjį turtą , palūkanos uţ terminuotus banko indėlius Investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pripaţįstamos kaupimo bei palyginamumo principais ir parodomos pelno(nuostolio) ataskaitoje. INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai a) INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS Palūkanos uţ VVP Pajamos uţ nekilnojamojo turto nuomą Banko terminuotų indėlių palūkanos Investicijų vertės padidėjimas b) INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS Investicijų vadybos sąnaudos Nuostolis dėl inveticijų vertės sumaţėjimo 391 c) INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a -b) Įsigijimo ir administracinės sąnaudos. Įsigijimo sąnaudos- tai komisinis atlyginimas, mokamas draudimo brokerių įmonėms bei priklausomiems tarpininkams. Komisinis atlyginimas susijęs tik su draudimo sutarties sudarymu, todėl sąnaudomis yra pripaţįstamas iš karto m. įsigijimo sąnaudos sudarė Administracinėms sąnaudoms priskiriamos visos

12 personalo, administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos:darbo uţmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių, komunalinės paslaugos, taip pat įmonės reprezentavimo sąnaudos, nusidėvėjimas, įvairūs, išskyrus pelno, mokesčiai m. administracinės sąnaudos sudarė Palyginti su 2009 m. įsigijimo komisiniai padidėjo , padidėjo ir pasirašytų įmokų dydis. KOMISINIAI Komisinių rūšys Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Draudimo veiklos komisiniai: įsigijimo komisiniai sutarčių atnaujinimo komisiniai įmokų surinkimo komisiniai draudimo sutarčių portfelio valdymo komisiniai kiti komisiniai Perdraudimo veiklos komisiniai: įsigijimo komisiniai sutarčių atnaujinimo komisiniai įmokų surinkimo komisiniai draudimo sutarčių portfelio valdymo komisiniai kiti komisiniai Iš viso: Kitų techninės veiklos pajamų bei sąnaudų pripažinimas. Kitoms techninėms pajamoms priskiriama iš kitų draudimo įmonių gaunamas komisinis atlyginimas uţ išplatintus draudimo polisus. Gautas komisinis atlyginimas susijęs tik su draudimo sutarties sudarymu, tačiau nesusijęs su tolesniu jos aptarnavimu, todėl jis pripaţįstamas pajamomis iš karto m. iš kitų draudimo įmonių uţ išplatintus polisus gauta komisinio atlyginimo. Kitoms techninėms pajamoms priskiriamos ir sankcijos uţ pamestus draudimo polisus m. tai sudarė Kitų pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Prie kitų pajamų priskiriamos banko palūkanos uţ lėšas, laikomas atsiskaitomojoje sąskaitoje 845, teigiamas valiutos kursų pasikeitimas, nesusijęs su investicijomis , kitos pajamos Kitoms sąnaudoms priskiriamos banko paslaugos bei neigiamas valiutos kurso pasikeitimas, nesusijęs su investicijomis Mokesčiai. Kompanija įstatymų nustatyta tvarka 2010m. mokėjo šiuos mokesčius: gyventojų pajamų mokestį (15%), įmokas į garantinį fondą (0.1%), nekilnojamojo turto mokestį (0.8-1%), įmokas į socialinio draudimo fondą (39.98%), pelno mokestį (15%). Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir įsipareigojimų mokestinės bazės ir jų balansinės vertės finansinėje atskaitomybėje m. kompanijos grynasis pelnas , pelnas, tenkantis vienai akcijai-204, m. pelnas prieš apmokestinimą , apmokestinamasis Skirtumas tarp apmokestinamojo ir pelno prieš apmokestinimą Minėtas skirtumas susidaro dėl skirtingų Pelno mokesčio įstatymo ir Verslo apskaitos standartų nuostatų, apskaičiuojant pelną. PELNO MOKESTIS

13 0 0 Ataskaitinių metų pelno mokestis Atidėtųjų mokesčių pasikeitimas Iš viso: ATASKAITINIŲ METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ SUTIKRINIMAS SU TO PATIES LAIKOTARPIO APMOKESTINAMUOJU PELNU (NUOSTOLIU) 2010 m m. Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) prieš mokesčius Skirtumai Ataskaitinių metų apmokestinamas pelnas (nuostolis) Ataskaitinių metų pelno mokestis Užsienio valiutos vertės perskaičiavimas. uţsienio valiuta perkainojami, keičiantis valiutos kursui. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose uţregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripaţinimo metu arba paskutinės finansinės atskaitomybės datą, yra pripaţįstami ataskaitinio laikotarpio atitinkamos pajamomis arba sąnaudomis. Esant teigiamam valiutos kursui - fiksuojamos pajamos, esant neigiamam valiutos kursui - fiksuojamos sąnaudos. 33.Investicijų vertės perskaičiavimas. 2010m. investicijų vertė neperskaičiuota. Kompanijos vertinimu atitinka rinkos kainą. 34. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Balanso kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje parodytos iš anksto apmokėtos reklamos, prenumeratos ir pan.sąnaudos. 2010m. Pabaigoje tai sudaro Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos. Balanso ateinančių laikotarpių pajamų straipsnyje parodomos iš anksto apmokėtos nuomos pajamos. 2010m. tai sudarė Kiti straipsniai m. pinigai sąskaitose ir kasoje sudarė , tame tarpe kasoje Palyginti su 2009m. pinigų kiekis sumaţėjo Priskaityta darbo uţmokesčio darbuotojams , iš jų 2 vadovams , priskaitymai socialiniam draudimui Atostogų rezervas Nebalansinių įsipareigojimų 2010m. įmonė neturėjo. Paskolų vadovams bei susijusiems asmenims nebuvo išduota. FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS () Rodikliai A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Likutis finansinių metų pabaigoje 1. Vadovams Kitiems susijusiems asmenims B. Įmonės suteiktos paskolos: 0 0 0

14 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims C. Gautos paskolos: Iš vadovų 2. Iš kitų susijusių asmenų D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims X E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu: 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Likutis finansinių metų pabaigoje F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos: Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei: Vadovų 2. Kitų susijusių asmenų H. Parduotas turtas: 1. Vadovams 2. Kitiems susijusiems asmenims X Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 2 X NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Eil.Nr. Įsipareigojimų pobūdis I II III Suteiktos garantijos ir laidavimai Valdomas klientų turtas Kiti nebalansiniai įsipareigojimai Įsipareigojimo atsiradimo data Įsipareigojimo termino pabaiga Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Suma ataskaitinio laikotarpio pradţiai,

15 37.Pelno(nuostolių) iš investicjų perkėlimas iš netechninės dalies į techninę dalį. Pelno(nuostolių) dalis iš investicijų, perkelta iš netechninės dalies į techninę, apskaičiuojama, atsiţvelgiant į draudimo techninių atidėjinių dalį bendroje techninių atidėjinių ir nuosavo kapitalo sumoje. 38.Rizikų apimtis bei valdymas. Kompanija, kaip ir ankstesniais metais, vykdo vieną draudimo rūšį-atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimą. Draudimo rizikos dydis priklauso nuo draudimo objekto- prekių/krovinio pobūdţio, vertės, draudėjo finansinio vertinimo ir kitų faktorių.. Pagrindinis UAB DK Lamantinas draudimo politikos principas- optimaliai valdyti nuostolingumo svyravimus. Kiekviena prisiimtina rizika vertinama individuliai. Siekiant efektyviai valdyti atskiras rizikas, bendrovėje yra patvirtinta Rizikos valdymo strategija. Pagrindiniai principai rizikų valdyme: a) iki minimumo sumaţinti sandorių, nurodytų Draudimo įstatymo 50 str.skaičių; b) bendrovėje draudimo ir kitos rizikos valdomos sutinkamai su Rizikos valdymo strategija bei persidraudimo strategija; c) laikomasi konservatyvios investavimo strategijos, t.y. investuojama tik į paklausų nekilnojamąjį turtą bei Lietuvos Respublikos iţdo vekselius bei į banko terminuotus indėlius; d) bendrovėje yra įdiegtos informacijos apsaugos sistemos, kurios nuolat yra tobulinamos; e) turto praradimo bei sunaikinimo rizika yra kontroliuojama, draudţiant bendrovei priklausantį turtą; f) bendrovė stebi gautinų sumų sumokėjimo vėlavimo terminus. Kadangi vykdoma viena draudimo rūšis, bendrovės rezultatus tiesiogiai įtakoja pardavimo apimtys ir nuostolingumas. Nuostolingumui padidejus 10 proc. įmonės ataskaitinio laikotarpio pelnas sumaţėtų 46 proc. Generalinė direktorė Danguolė Bradauskienė Vyr. finansininkė Daiva Radzevičienė Vyr.aktuaras Ţana Kraučenkienė

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau