2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK"

Transkriptas

1 / penktadieni / Nr. 36 (4156) / IN / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama nuo 1945 metų. Vil ka viš ky je žmo nė bal uo ja ga na ak ty viai Kri ti na ŽAL NIE RU KY NAI TĖ Šian dien, iki 20 va lan do, dar vyk ta išank ti ni bal avi ma Lie tu vo Re pub li ko Pre zi den to rin ki muo e ir refe ren du muo e dėl Kon ti tucijo 12 ir 55 traip nių pa keiti mų. Išank ti ni bal a vi ma tę ia i jau penk tą die ną, nor ank čiau tam bū da vo kir to tik dvi. Kaip ir vi a da, bal uo ti iš ank to mūų ra jo ne ga li ma vie no je vie to je avi val dy bė ad mi nit ra ci jo pa ta te, Ci vi li nė met ri ka ci jo ky riau pa talpo e. Vil ka viš kio ra jo no a vi val dy bė rin ki mų ko mi i jo pir mi nin ka Al giman ta i ma ny na a kė, jog nuo pirma die nio, kai pra i dė jo išank ti ni bal a vi ma, u lauk ta apie tūk tan čio rin kė jų. Dau g žmonių bal avo ant radie nį ir tre čia die nį. Žmo nė bal uo ja ban go mi : y kiai už plū ta vi a mi nia, o kar tai ku rį lai ką bū na tuš čia. Vi dėl to ak ty vuma ne blo ga. Tie a, vyk tant a vi val dy bė ta ry bo ir me ro rin ki mam, per dvi išank tiniam bal a vi mui kir ta die na iš vi o a vo bal u ati da vė apie 600 žmo nių. Pri me nu, kad šian dien ir ry toj vyk ta bal a vi ma namuo e. Ko mi i jų na riai va žiuo ja pa tuo rin kė ju, ku rie dėl vei ka to ar am žiau ek ma die nį ne ga lė nu vyk ti į rin ki mų apylin ke ir ten bal uo ti. La bai pra šau už i regit ra vu iu ir no rin čiu gau ti šią pa lau gą žmo ne šio mi die no mi bū ti na muo e, taip pat pri i riš ti pa lai du šu ni. Va kar vy ko bal a vi ma pe cia liuo e punk tuo e, įreng tuo e vei ka to prie žiū ro, bau mių at li ki mo, o cia li nė rū py bo ir glo bo įtaigo e, pa a ko jo A. i ma ny na. Šiuo e rin ki muo e dir ban tiem ko mii jų na riam be veik du kart pa di din ta ir mo ko fon da. Tie a, dar bo die nų kai čiu Pra bu do vėl šir di. Pa va a ri dai nuo ja... Nau jai po mai vėl kam ba Ma ža i poe zi jo pa va a ri tradi ci ni ra jo no li te ra tų am bū ri, an ta ko pu la piuo e ir šven tiniuo e ren gi niuo e u jun gian ti me ni nio žo džio kū rė ju. Ne ži nau, ko kia tai ma gi ja, bet kai pa jun ti, kad žo džiai ga li iš lai vin ti u i kau pu ia emo ci ja, iš gy ve ni mu, va jo ne, pa i miršta vi ka ap lin kui, tik jau ti, kad tu ri tą bū e ną įam žin ti. Tai tik ri ir nuo šir dū pai kal bė ji mai u a vi mi, taip apie ei lė raščio gi mi mą a vo laiš ke iš JAV pa ra šė mū ų pa di dė jo dar dau giau du u pu e kar to. Dar ba rin ki muo e, pa ak A. i ma ny no, iš lie ka men kai ap mo ka ma, vi un kiau pa vyk ta pri kal bin ti žmo ne atei ti dirb ti rin ki mų die no mi. Tre čia die nį išank ti niame balavime u lauk ta pir mo jo ne prik lau o mo Bal tų jų pirš ti nių te bė to jo. Tą dien, tarp ir val., bal a vi mą te bė jo šio je or ga niza ci jo je a va no riau jan ti Vilkaviškio Aušro gim na zi jo abi tu rien ta Gu ta Vaške li. Be to, ji pa t pir mą kart gy ve ni me da ly va vo rin ki muo e. Rin ki mų ko mi i jo na rė Žyd rū nė Blauz džiū nie nė ta pro ga jam įtei kė Lie tu vo Re pub li ko Kon ti tu ci ją. Pa li ko ma lo nu jau ma tai ma no pirmie ji rin ki mai. At a ko my bė už a vo bal ą. Ir te bė to ju bū ti šau nu. Ge ra jau ti nau dingam. ek ma die nį ke ti nu da ly vau ti ir a vo RINKIMAI Dau g bal uo to jų išank ti niame balavime u lauk ta tre čia die nį. Autorė nuotr. gy ve na mo io vie to, Klau u čių rin ki mų apy lin kė, bal a vi mo te bė ji me. Gal dar užuk iu į ke lia ki ta, ža dė jo G. Vaš ke li. Vi dėl to pa grin di ni bal uo to jų rau ta lau kia ma ek ma die nį, ge gu žė 12 die ną. Pri me na me, kad šiuo e rin ki muo e iš 9 kan di da tų ren ka me ša lie Pre zi den tą, taip pat da ly vau ja me re fe ren du muo e dėl LR Kon ti tu ci jo 12 ir 55 traip nių pa kei ti mo. Tad iš vi o rin kė jai gau 3 bal a vi mo biu lete niu. Tie a, žmo nė ga li pa i rink ti, už ką bal uo ti. Pa vyz džiui, ne no rin ty da ly vauti re fe ren du muo e pi lie čiai ga li at i a ky ti im ti šiuo bal a vi mo biu le te niu. Pa ak Ž. Blauz džiū nie nė, to kių žmo nių bu vo. Jie mo ty va vo tuo, kad traip nių pa kei ti mų for mu luo tė eą la bai u dė tin go, trū ko infor ma ci jo apie pa čiu re fe ren du mu, tad dau giau ia šie da ly kai ir at bai dė. kraš tie tė Ži vi lė Ži lin kai tė-uč ku ro nie nė, at iun tu i ir pluoš tą kū ry bo. Da lį tų nuošir džių pa i kal bė ji mų u a vi mi, ku riuo šie me ti niam poe zi jo pa va a riui pa tei kė per ke tu ria de šim ti ra jo no li te ra tų, šiandien ir paudiname antako laikraščio 8 10 pulapiuoe. Šven ti ni poe zi jo ir mu zi ko ren giny Pra bu do vėl šir di. Pa va a ri dainuo ja... šie met vi u au to riu ir poeti nio žo džio ger bė ju ge gu žė 17 d., 17 val., u kvie į Pa je vo nio bend ruo me nė na mu. Per ra jo ną ke liau jan ti Ma ža i poe zi jo pa va a ri jau ve čia vo i Bart ninkuo e, Kark li niuo e, o šį kart jam a vo erd ve ir mu zi ki niu klo du at ver pa jevo nie čių bend ruo me nė ir vie to li te ra tai. Ne tu rin čiuo iu kuo nu vyk ti į Pa je vo nį pa vė žė au to bu a, ku ri ke lei vių val. lauk Vil ka viš kio kul tū ro cent ro aikšte lė je. Ren gi ny je kam bė poe zi ja ir dai no, bu pa vei kin ti 29-ojo Ma žo jo poe zi jo pava a rio lau rea ta ir dip lo man tai, pri ta tyta ra jo no li te ra tų al ma na cha ū du vo neiš en kan čio ver mė. Lau kia mi ir vi i al ma na chui kū ry bą pa tei kę au to riai. Iš a ky ti a vo nuo mo nę dėl ei lė raš čių ar pa i tei rau ti dėl ren gi nio ga li te tel Vil ka viš kio li te ra tų klu ba ek ly čia, an ta ko laik raš čio re dak ci ja TRUMPAI IŠ RIN KO DVA RĄ Pae že rių dva ra ge riau iai rep re zentuo ja Vil ka viš kio ra jo ną. Taip nu bala vo gy ven to jai, at i lie pę į kvie ti mą įvardyti, kok ob jek ta ge riau iai rep rezen tuo tų mū ų a vi val dy bę Uk mer gė ra jo ne pla nuo ja ma me įreng ti mi nia tiūrų par ke Mi ni Lie tu va. Dva ra ga vo 121 bal ą. Ant ro je vie to je li ko Jo no Baa na vi čiau gim ti nė (101 bal a). Tarp pre ten den tų bu vo ir Viš ty čio ma lū na bei Vil ka viš kio ka ted ra. Apk lau o je nuo mo nę pa reiš kė 278 gy ven to jai. VE ČIAI Tre čia die nį ra jo ne lan kė i Kroa ti jo Repub li ko am ba a do riu Lie tu vo je Kre šimi ra Ked me ne ca ir jo ai ten tė Jur ga Jo zič. ve čiai a vi val dy bė je u i ti ko u ra jo no va do vai, po pie tų iš vy ko į Viš tyčio re gio ni nio par ko lan ky to jų cent rą, kur bu vo ati da ry ta pa ro da Kroa ti jo ne ma te ria lu kul tū ro pa vel da, įtraukta į UNE CO ą ra šą. U I TI KI MA Ge gu žė 12 d. or ga ni zuo ja ma u iti ki ma u Ro lan du Pi ra giu, ku ri iš Ang li jo dvi ra čiu ke liau ja į Lie tu vą, taip iek da ma at kreip ti vi uo me nė dė me į į Dau no ind ro mą. Kar tu u Rolan du ke liau ja ir jo duk re lė bei žmo na. Šei ma pla nuo ja ek ma die nį ap i to ti Viš ty ty je ir 15 val. aikš te lė je prie Re gioni nio par ko lan ky to jų cent ro u i tik ti u gy ven to jai. PRIE ŠAL TI NĖ LIO Ge gu žė 19 d., 13 val., vi uo me nė veika to biu ra kvie čia į pa i vaikš čio ji mą u šiau rie tiš ko jo ėji mo laz do mi. Šį kart nu ma ty ta ap lan ky ti Ma žu čių šal ti nė lį. No rin tie ji ak ty viai iš ly dė ti be i bai gian tį pa va a rį lau kia mi prie Vil ka viš kio pa rapi jo na mų (Vy tau to g. 83). Jei ne tu ri te šiau rie tiš ko jo ėji mo laz dų, ja pa ko lin or ga ni za to riai. u jai u i iek ti ga li ma el. p. tel. (8 342) PA KAI TA Vi uo me nė vei ka to biu ra kvie čia gy ven to ju į ne mo ka mą pa kai tą veika to tip ri ni ma au ga lų pa gal ba. Lekto riu vai ti nin ka, Žo lin čių aka de mijo vi cep re zi den ta Ma riu La in ka. Pa kai ta vyk ge gu žė 23 d., val., Tu riz mo ir ver lo in for ma ci jo cent re (J. Ba a na vi čiau a. 7, Vil ka viš ki). Regit ruo ja ma tel. (8 342) PIR KĖ JAM Pre ky bo tink la Ma xi ma ka mė ne į rink pa lau giau iu, man da giau iu, a vo dar bą pui kiai at lie kan čiu tink lo dar buo to ju. Jie bu ver ti na mi pa gal pir kė jų at i lie pi mu. Tad pir kė jai kviečia mi ak ty viai da ly vau ti. At i lie pi mą apie pa lau gų dar buo to ją kiek vie na lan ky to ja ga li pa lik ti Ma xi mo in terne to ve tai nė je ( xi ma.lt), mo bilio jo je Ma xi mo pro gra mė lė je ar ba pa kam bi nę te le fo nu antaką galite kaityti ir internete

2 2 avo temą galite paiūlyti pakambinę tel. (8 342) ĮVYKIAI Din go par duo tu vė je Ant ra die nį dė vė tų dra bu žių par duo tuvė je vėl nu ken tė jo mo te ri. Apie 10 val. už u ku i ap i pirk ti į Ge di mi no gat vė je ean čią par duo tu vę 65-erių vil ka viš kie tė pa ty rė nuo to lių. No rė ju i u mo kė ti už iš i rink ta pre ke mo te ri pa ma tė, kad ran ki nė pra eg ta, o pi ni gi nė din gu i. Jo je bu vo apie 120 eu rų. Pa rei gū nai įpė ja, jog tai ne be pirma at ve ji, kai dė vė tų dra bu žių parduo tu vė e klien tė nu ken čia nuo ki šenva gių, tad pa ta ria bud riau au go ti a vo tur tą. Ap vo gė ga ra žą Ant ra die nį Vil ku pių kai me (Ky bar tų en.) ap vog ta ga ra ža. Ry te 65-erių šei mi nin kė pa te bė jo įtar ti nai pra ver ta ga ra žo du ri. Pa tata ne bu vo už ra kin ta, tad va gy ga lė jo lai vai ten pa tek ti. Iš ga ra žo din go elekt ri niai gręž tuva bei pjūk la. a vi nin kė nuo to lį įverti no 40 eu rų. Kla to jo pau du Ky bar tų pa ie nio už kar do pa rei gū nai u lai kė kla to tę pa tei ku į ta dži ką. 35-erių Ta dži ki ta no pi lie ti į Ru i ją iš Lie tu vo pu ė per ie ną žing nia vo pė čio mi. Jo pa ą pa tik ri nę pa ie niečiai iš kart at krei pė dė me į, kad do kumen ta įtar ti na. At li ku de ta lią pa tik rą paaiš kė jo, kad pa e ean ty lat viš ki ie no kir ti mo pau dai yra u kla to ti. Ta dži ka u lai ky ta ir už da ry ta į areš ti nę. Dėl pau dų u kla to ji mo ikitei mi nį ty ri mą pra dė ję pa rei gū nai aiš ki na i, kaip ta dži ka pa te ko į mū ų ša lie te ri to ri ją. Už to kį nu i kal ti mą užie nie čiui gre ia net lai vė atė mi ma iki tre jų me tų. Tik tai žva kė Pap li tu i ma da šilt na miuo e de gin ti žva ke šią a vai tę u kė lė ant ko jų ug niage iu. Ant ra die nį, 6 val. ry to, Prieš gai ri nė gel bė ji mo tar ny ba ga vo pra ne ši mą apie tai, kad Pa šei me nių kai mo (Bart nin kų en.) o dy bo je, ean čio je Mo kyk lo gatvė je, pa te bė ta liep na. Ka de ga, pra nešė jai ne ži no jo. At vy ku paaiš kė jo, jog pra ne ši ma ne pag rį ta. o dy bo je jo kių gai ro požy mių neap tik ta, tik šilt na my je bu vo de gi na ma žva kė. To kiu bū du žmo nė ten gia i ap au go ti a vo au ga lu nuo šal nų. Ak li gat vio gy ven to jai no ri gy ven ti ci vi li zuo tai Eg lė KVIE U LAI TIE NĖ Vil ka viš kio mie to cent re ean čio gat vė gy ven to jam pa bo do va a rą kę ti dul ke, o ru de nį klam po ti dumb lu. Kaimy nai nu pren dė, kad ir jie tu ri tei ę į a fal to dan gą. Dul ki na ro ju Jei ne žvy ruo ta, dul kė mi bei duo bė mi gy ven to jų kant ry bę pri bai gu i dan ga, Gimti nė gat vę bū tų ga li ma va din ti ra my bė oa ze ar tik ra mie tie čių va jo ne. Mat gatvė yra pa to gio je vie to je, vi ai ne to li ra jo no a vi val dy bė, cent re ošia me džių guo ta, apie ku rį ra tu iš i dė tę vo ke lio li ka na mų. Ke liu ku per die ną pra va žiuo ja vo ke li auto mo bi liai, ne gat vė neturi išvažiavimo. Ta čiau vie to gy ven to jai įi ti ki nę, kad jo kio di de lio kom for to čia nė ra, mat jau daug me tų va a rą ten ka kę ti dul ke, o drėg nuo ju me tų lai ku klam po ti dumb li na dan ga. Gat vė je nė ra net lie tau ka na li za cijo tink lų, tad akligatvi daž nai pa tvin ta. Gy ven to jai dėl šio pro ble mo ne kartą bu vo krei pę i į ra jo no a vi val dy bę ir e niū ni ją, ta čiau vi uo met u lauk da vo neigia mo at a ky mo. Tek tų lauk ti Šį kart le dai pa ju dė jo į u i rin ki mą Gim ti nė gat vė je at vy ko mie to e niūna Re mi gi ju Ku rau ka ir a vi val dy bė ad mi nit ra ci jo Vie ti nio ūkio ky riau vy riau ia i pe cia li ta Vi ta Didž ba li. Val di nin kai u i rin ku iem kai my nam at ne šė ge rų nau jie nų: gat vė a fal ta vi mo pro jek ta pa reng ta ir dar bu bū tų ga li ma pra dė ti jau ne tru ku. Bė da ta, kad to kių eilė je a fal ta vi mo dar bų lau kian čių gat vių Vil ka viš ky je šiuo me tu yra ne vie na. Ka dan gi Gim ti nė gat vė ak li gat vi, ja va žiuo ja ma žai au to mo bi lių. a vai me u pran ta ma, jog šia inf rat ruk tū ra naudo ja i kur ka ma žiau vil ka viš kie čių nei ki to e gat vė e. Tai gi, lai kan ti ei liš ku mo, ak li gat viai pa pra tai a fal tuo ja mi pa kuti niai. O tai reiš kia, kad Gim ti nė gat vė a fal ta vi mo dar bų ga li tek ti pa lauk ti. Kiek Gimtinė gatvė gyventojai uirinkime eniūnui Remigijui Kuraukui (dešinėje) pažadėjo, kad prie gatvė afaltavimo priidė avo lėšomi. Autorė nuotr. nie ka ne ga li at a ky ti, mat a vi val dy bė fi nan i nė ga li my bė kinta. Nu ta rė pri i dė ti Ta čiau a vi val dy bė yra priė mu i pren di mą, jog to gat vė, ku rių gy ven tojai u tin ka pri i dė ti a vo lė šo mi, a fal tuoja mo be ei lė. To dėl į gy ven to jų u i rin kimą at vy kę val di nin kai pa iū lė Gim ti nė gat vė gy ven to jam pri i dė ti a vo lė šo mi. To kiu at ve ju a fal ta vi mo dar bai pra i dė tų jau šie met. Tie a, ap ra šo ą ly go ne itin pa lan kio ak li gat viuoe gy ven antiem žmonėm, ne jiem rei kia pri i dė ti di de ne u ma nei kitų gat vių gy ven to jam. Pap ra tai žmo nė den gia 20 pro c. pro jek to ver tė, o ak li gatvių net 30 pro c. Bend ra Gim ti nė gat vė pro jek to ver tė 76 tūkt. eu rų, tad kai my nam tek tų urink ti vi ai ne ma žą u me lę. Kiek vie nai namų val dai tai at iei tų apie 1,5 tūkt. eu rų. Il gai gin či ję i ir di ku ta vę kai my nai vi dėl to nu pren dė pri i dė ti a vo lė šo mi prie gat vė a fal ta vi mo. Tie a, jie pra šė avi val dy bė lei ti iš i mo kė ti da li mi, mat ne vi i pa jė gū a vo biu dže te iš kart ra ti ne ma žą u mą. Rei kia u ti ki mo Kaip vė liau an ta ką in for ma vo mieto e niū na R. Ku rau ka, a vi val dy bė ad mi nit ra ci ja ap var tė vi a ga li my be ir nu ta rė lei ti gy ven to jam at i kai ti nė ti da li mi. Tie a, ne per pen ke riu ar de šimt me tų, kaip kai ku rie ti kė jo i, o per daug trum pe nį lai ką. No rin tie ji mo kė ti da limi, u a vi val dy be tu rė pa i ra šy ti u tartį, ja įi pa rei godami tai pa da ry ti. Nor at ro dy tų, kad pro ble ma iš prę ta ir a fal ta vi mo rei ka lai jau pa ju dė, yra ir ki tų truk džių. Gim ti nė gat vė lie tau kana li za ci ją prie bend ro i te mo ga li ma pri jung ti tik nu ve dant ją per pri va tų ki to gat vė gy ven to jo kly pą. O tam rei kia gau ti a vi nin ko u ti ki mą. Be lie ka ti kė ti, jog ši truk di pa ga liau ir gi bu įveik ta ir mie to cent re ean ti dulkė ta ak li gat vi ne tru ku tap tik ra oa ze, kurio je įi kur ti no rė ne vie na vil ka viš kie ti. Už ge i no pa ty Ge gu žė 5-oio va ka re vie na me iš Kybar tų dau gia bu čių Č. Dar vi no gat vė je ki lo gai ra. u ju di nu ant vi ryk lė to vė ju ią kep tu vę, už i de gė rie ba lai. tai ga markiai plyk te lė ju i ug ni ap de gi no iena, lu ba, kai ku riuo bal du. u de gė vir tu vė užuo lai do. Bu to šei mi nin kai gai rą pė jo už gein ti pa ty. Lau kuo e šal dy tu va Pir ma die nį Bend ra i pa gal bo centra bu vo in for muo ta apie gai rą laukuo e. Pa va ka re gy ven to jai pra ne šė, kad Bu čiū nų kai mo (Klau u čių en.) lau kuo e kaž ka de ga, vir ta ait rū dū mai. Paaiš kė jo, jog ne to lie e gy venan ty a me ny pa de gė e ną bui ti nį šal dy tu vą, ma tyt, no rė da mi at i kra ty ti ne rei ka lin go mi de ta lė mi. Nuo bui tinė tech ni ko ug ni per i me tė į au ą žo lę ir iš pli to pie vo je. At vy kę ug nia geiai gai rą už ge i no. an ta ko inf.

3 antaką galite kaityti ir internete 3 Pa pik ti no pa rei gū nių elgey VEIKINAME Eg lė KVIE U LAI TIE NĖ Re dak ci ja ga vo laiš ką, ku ria me pik ti na ma i Vil ka viš ky je dirban čių Ma ri jam po lė ap kri tie vy riau io jo po li ci jo ko mi a ria to Mig ra ci jo ky riau pa rei gū nių el ge iu. kai ty to ja pa i ge do ele men ta rau man da gu mo, kultū ro ir u pra ti mo, kaip rei kė tų elg ti u vai kai. El gė i ne man da giai Ne pir mą kar tą te ko lan ky ti Vil ka viškio pa ų po ky ry je (Mig ra ci jo ky riau pa da li ny je Vil ka viš ky je red. pa t.), bet šįkart pa ty riau šo ką nuo to kio bend ra vi mo u klien tu, laiš ke re dak ci jai ra šė ini cia lai J.. pa i ra šę kai ty to ja. Į mig ra ci jo parei gū ne krei pė mė dėl a men ta pa ty bė kor te lė, ku rią rei kė jo pa da ry ti vai kui. Vo pra vė ru pa ų po ky rio ka bi ne to du ri vietoj ma lo nau la ba ry ta iš gir do me pik tą dar buo to jo fra zę ko no ri te? u i da rė įpū di, kad be lei di mo užė jo me į ve ti mą kie mą, o ne val ty bi nę įtai gą. Dar di de ni iš ban dy mai už griu vo, kai rei kė jo pa da ry ti ū nau nuo trau ką. Dar buo to ja ne u vo kė, jog ne vi i 4 me tų vai kai u ge ba ra miai pato vė ti, kol juo nu fo tog ra fuo. Dėl dar buoto jo gru bau el ge io ir pik to bend ra vi mo vai ka pra dė jo verk ti. up ran ta ma, kad verkian čio vai ko nu fo tog ra fuo ti ne be pa vy ko, tad te ko kreip ti į fo toa tel jė, kur jo kių proble mų ne ki lo. Laiš ko au to riu iū lė val ty bi nė įtaigo dar buo to jai pa i do mė ti, kaip rei kė tų elg ti u klien tai ir ka yra ele men ta ru man da gu ma bei kal bo kul tū ra. Migracijo kyriuje eanti fotografavimo kabina kai kuriem klientam kelia treą. Autorė nuotr. Ke lia tre ą Ka dan gi laiš ke ne bu vo nu ro dy ta jo kių J.. kon tak tų, konk re čiau i tua ci jo iš iaiškin ti ne pa vy ko. Ta čiau u vil ka viš kie čio laiš ku u pa žin di no me Ma ri jam po lė AVPK Mig ra ci jo ky riau vir ši nin ką Ar vy dą Mago ni tai tį. Mig ra ci jo ky riau va do va a kė, kad un ku ko men tuo ti i tua ci ją, kai ne nu rody ta nei die na, ku rią vy ko konf lik ta, nei pa rei gū nė, u ku ria bend ra vo laiš ko au toriu, pa var dė. Ta čiau A. Ma go ni tai ti a kė ne no rį ti kė ti, jog pa rei gū nė el gė i ne taip, kaip pri va lė tų. Ki ta ver tu, tė ve liai jaut riau rea guo ja į i tua ci ja, kai pra virk ta jų vaikai. O tai mig ra ci jo tar ny bo je pa i tai ko gan daž nai, mat ma žy liam apa ra ta, kuriuo fo tog ra fuo ja ma ir ke nuo ja mi pirš tų at pau dai, kaž ko dėl at ro do bai u. A. Ma go ni tai ti ti ki no, jog jam pa čiam teko ne kar tą te bė ti, kaip tė vai per prie var tą ban do pa o din ti vai ką ant pe cia lio kė dė, o ši py rio ja i, kly kia ir jo kiu bū du ne nori klau y ti. Mig ra ci jo tar ny bo pa rei gū nė net tu ri pri ne šu io žai lų, kad ga lė tų nukreip ti ne ri mau jan čių ma žy lių dė me į. Gal vai kam fo tog ra fa vi mo ka bi na kaž kuo pri me na odon to lo go kė dę? vartė ne kar tą pa na šia ce na Ma ri jam po lė AVPK Mig ra ci jo ky riau ka bi ne tuo e matę pa rei gū na. Mig ra ci jo ky riau va do va paaiš ki no, jog tė ve liai tik rai ne tu rė tų trau muo ti vai kų ir ver ti juo ė ti į fo tog ra fa vi mo ka bi ną. Jei tė vai nu jau čia, kad vai ka jaut riai rea guo į i tua ci ją, bi jo fo tog ra fuo ti ka bino je ir jam tai kel tre ą, ge riau iš kart užuk ti į fo toa tel jė ir nuo trau ką pa da ry ti jauke nė je ap lin ko je, a kė A. Ma go ni tai ti. Lai ky ti rei ka la vi mų Fo toa tel jė dar buo to jai pa pra tai ži no rei ka la vi mu do ku men ti nėm nuo traukom, ta čiau pa i tai ko at ve jų, kai vai ka ap kri tai bi jo ka me ro, tad tė vai at ne ša ir na muo e da ry tų fo tog ra fi jų. Pa rei gū na pri mi nė, jog do ku men ti nėm nuo traukom ke lia mi pe ci fi niai rei ka la vi mai, to dėl a me nu kė pla čiai be i šyp ant prieš ob jek ty vą tik rai ne tik. Do ku men tam kir ta po rtre ti nė nuotrau ka tu ri ati tik ti a men am žių. A muo fo tog ra fuo ja ma iš prie kio, ė din ti tie iai prieš ob jek ty vą ir žiū rin ti į jį, pe čiai tu ri bū ti vie na me aukš ty je, gal va ne pa uk ta ir ne pak reip ta. Nuot rau ko je pri va lo aiš kiai ma ty ti via vei da, abi aky, abie jų pe čių vir šu. Veido at vaiz da nuo mak ro iki vir šu gal vio turi užim ti pro c. nuo trau ko aukš čio. Rei ka lau ja ma, kad vei do iš raiš ka bū tų na tū ra li be gri ma ų, mi mi ko. Be to, veida tu ri bū ti neiš pai šy ta ir ne de ko ruo ta, iš ky ru įpra tą ma kia žą ar il ga lai ke ta tuiruo te. A men do ku men tui fo tog ra fuo ja ma a muo pri va lo vil kė ti ci vi li niu dra bu žiu, bū ti be gal vo ap dan ga lo ar ki to kių pe cialio pa kir tie dra bu žių. A me ny, nuo lat ne šio jan ty aki niu, fotog ra fuo ja mi u jai, bet aki niai ne ga li bū ti tam in tai ar pal vo tai tik lai. Jei neį ma no ma ma žų vai kų nuo trau koe iš veng ti u i lie ju io ar iš krai py to vei do at vaiz do, lei džia ma, kad ji nuo trau ko je bū tų ma že ni, ta čiau at tu ma nuo makro iki vir šu gal vio bet ku riuo at ve ju pri va lo bū ti di de ni nei 25 mm. Tam tik ri nu kry pi mai nuo rei ka la vi mų lei džia mi, kai a men do ku men tam fo togra fuo ja mi neį ga lū a me ny, ku rių na tū ra li po vy za ar na tū ra li vei do iš raiš ka nea ti tin ka vie nų ar ki tų bend rų jų rei ka la vi mų. Še šia de šimt kar tų obe ly žy dė jo, Še šia de šimt bu vo va a rų kar tu... Bet te gul gy ve ni ma me tu iš nau jo ra šo Ant pa i dab ruo tų Jū ų mil ki nių. Ka da abu atei na te kar tu Ant šio gar bin go ju bi lie jau lenk čio, u to ja lai ka žie du nuo ta biu Ir vi o žvaigž dė šven tei nu i len kia. Al gir dą ir Ro mual dą AU GU TAI ČIU, gy ve nan čiu Ky bar tuo e, dei man ti nių ve tu vių pro ga vei ki na duk ro u šei mo mi. Užk Mie la Ma ma, pa ti kėk, ne tu ri me nie ko bran ge nio už Ta ve. Te gul pra bė gu ių me tų naš ta neiš e ki na Ta vo ge ro io šir die, neuž ge i na akių švie o, te gul nie ka da ne pa varg ta Ta vo darbš čio ran ko, rū pe čių ka die ny bė je ne nu vy ta šype na ant Ta vo lū pų, o gy ve ni mo ke lia bū na il ga ir švie u. 85-ojo gim ta die nio pro ga Bi ru tę PUL TI NE VI ČIE NĘ, gy ve nan čią Ky bar tuo e, vei ki na try duk ro ir du ū nū u šei mo mi, 15 anū kų bei 20 proa nū kių. Užk Konf lik tą apy lin kė rin ki mų ko mi i jo je įžie bė pi ni gai Re dak ci ją pa ie kė ig na la dėl konf lik to Vil ka viš kio šiau rė rinki mų apy lin kė ko mi i jo je. kundą dėl ne va ne tei in gai pa kirty tų pre mi jų ga vo ir Vil ka viš kio ra jo no a vi val dy bė rin ki mų ko mi i ja. Ne u ta ri mai Vil ka viš kio šiau rė rin ki mų apy lin kė ko mi i jo je ki lo po to, kai jo nariai u ži no jo, kad pa ka ti ni mui kir ti pi nigai ati te ko ne jiem, o pa čiai pir mi nin kei Re na ta Kai liu vie nei ir ek re to riau pa reiga ko mi i jo je ei nan čiam O val dui Alekai. Tuo tar pu ki to e rin ki mų apy lin kė e va di na mo io pre mi jo po a vi val do rinki mų bu vo pa kir ty to vi iem ko mi i jų na riam. To kį kun dą per a vo il ga me tę dar bo pra kti ką pir mą kar tą nag ri nė ję a vi valdy bė rin ki mų ko mi i jo pir mi nin ka Al giman ta i ma ny na a kė, jog pro ble mai aptar ti į po ė dį bu vo u kvie tę vi u Šiau rė rin ki mų apy lin kė ko mi i jo na riu. Išk lau ė me abi pu e: ir pir mi nin kę, ir ko mi i jo na riu, iš gir do me įvai rių nuomo nių. u i da rė įpū di, kad konf lik ta grei čiau iai ki lo ne tiek dėl tų var ga nų pini gų, kiek dėl bend ra vi mo pro ble mo, kalbė jo A. i ma ny na. Pir mi nin ka pa brė žė, jog prie kaiš tų dėl dar bo R. Kai liu vie nei ji tik rai ne tu rį, ne mo te ri yra tro pi, pa rei gin ga, u avo pa rei go mi u i tvar ko pui kiai. Ta čiau pri pa ži no, kad ji yra tip rau cha rak te rio val din ga, gal kiek per daug ka te go riš ka ir ne lin ku i nu i lei ti. O tai ki tiem ko mi i jo na riam ne pa tin ka. Pak lau ta, ko dėl pa ka ti ni mui kirtu pi ni gu ne pa da li jo vi iem ko mi i jo na riam, R. Kai liu vie nė tvir ti no, jog jie nedir ba. u to kia po zi ci ja aš ne u tin ku, taip ne ga li bū ti, bet kad yra pra tai dir ban čių ko mi i jo na rių, tą ga li ma pri pa žin ti, akė A. i ma ny na. Pa ak jo, ki tų apy lin kių rin ki mų ko mii jo pi ni gų da ly bų klau i mą pren dė kole gia liai, kar tu ta rė i, ar vi iem po ly giai pa kir ty ti duo tą u mą, ar kiek vie nam pagal įdė tą dar bą. Ten konf lik tų ne ki lo. To kiu pa vyz džiu A. i ma ny na lin kė jo pa ek ti ir Vil ka viš kio šiau rė rin ki mų apy lin kė komi i jo pir mi nin kei. kai ty to jui tur būt įdo mu u ži no ti, kokia pi ni gų u ma bu vo kir ta šio ko mi i jo na rių pre mi jom, kad įi plie kė tok vie ša gin ča? A. i ma ny na, iš gir dę klau i mą, tik nu i juo kė: Ka ten per pre mi jo?! Komi i jo je yra 12 na rių, ir jiem vi iem bu vo kir ta 186,31 eu ro. At kai čiu mo ke čiu, ka žin ar po 10 eu rų kiek vie nam be lik tų? Ko ge ro, tei u bu vo pir mi nin ka, a kyda ma, jog šio je i tua ci jo je grei čiau iai ne pi ni gai bu vo var biau ia, o prin ci pa. Pa i kal bė jo me, iš iaiš ki no me, a vo kal tę iš da lie pri pa ži no ir pa ti ko mi i jo pir mi nin kė, pa gei da vi mu iš a kė ko mi ijo na riai, tad ti kiuo i, kad vi ka nu rim ir to liau dar ba vyk klan džiai. Juk į ko mii ja u i ren ka me ne drau gau ti, o dirb ti, ir rie te nom čia tik rai nė ra vie to, i tua ci ją api bend ri no A. i ma ny na. an ta ko inf. Mie lo ji Ma ma, Nuai dė jo me tai, bė go mar go die no, Rū pe čiai įpau dė Jum vei de žy me. i dab ru pa ba lo plau ka jau ne vie na, Gal net pri i dė jom ret kar čiai ir me. Kai bu šil to die no, lie tū ru de ni niai, Te ne dau žo vėt ro Jum dau giau šir die Te gul nuo lat džiaug ma Jum gy ven krū ti nėj Ir žvaigž dė į lai mę vi ą ke lią švie. 60-tie me tų ju bi lie jau pro ga Da nu tę BO TY RIE NĘ, gy ve nan čią Do ta mų kai me, vei ki na duk ra Kri ti na, žen ta Kę tu ti, anū kė Ag nė ir Lai ma. Užk. 1389

4 4 avo temą galite paiūlyti pakambinę tel. (8 342) Konferencijoje akcentavo pa tir ti e varbą Vil ka viš kio a lo mė jo Nė rie pa grin di nė je mo kyk lo je or gani zuo ta tra di ci nė re gio ni nė kon fe ren ci ja Nuo ži nių kompe ten ci jų ug dy mo link. Me ne tu ri me ga lių a vo vai kam parink ti ir u ruoš ti atei tie, bet ga li me a vo vai ku tin ka mai pa ruoš ti atei čiai, a kė Frank li na De la na Ruz vel ta. Tur būt ši iš min ti yra kiek vie nų tė vų ir kiek vie no mo ky to jo ie kia my bė. Tu rė da mi tų pa čių tik lų or ga ni za vo me ir a vo kon fe ren ci ją. Ren gi nio or ga ni za to rių gru pė, va dovau ja ma di rek to riau pa va duo to jo ugdy mui Eg lė Do man tie nė, ap mą čiu i ir iš ky ru i ak tua liau iu šiuo lai ki nė mokyk lo prio ri te tu, pa kvie tė re gio no mokyk la pa i da ly ti pa tir ti mi įgy ven di nant ino va ty vų ir pa tir ti mi grį tą ug dy mą bei ug dy mą i. Po mo der nio me ni nė mo ki nių imp rovi za ci jo (aut. Rū ta Mi ku le vi čie nė), ku rioje at i pin dė jo ne ti kė to mo ki nių įžval go apie mo kyk lą, mo ky mą i bei mo ky to ju, vei ki ni mo žo dį tar da ma mo kyk lo di rekto rė Dai na Juš kau kie nė ak cen ta vo, kad da bar ti nė mo kyk la iš gy ve na po ky čių laiką. Jo tei gi mu, var bu, jog tie po ky čiai bū tų tin ka mi. Vie nu iš var biau ių šiuo laiki nio ug dy mo prio ri te tų mo kyk lo va do vė įvar di jo pa tir ti nį mo ky mą i, ku ri nea bejo ti nai yra veik min ga mo ki nio ūg čiai. Vil ka viš kio ra jo no a vi val dy bė adminitracijo Švie ti mo, kul tū ro ir por to Vieną iš pranešimų kartu u Vilkaviškio alomėjo Nėrie pagrindinė mokyklo ocialine pedagoge Virginija Aleknavičiene kaitė Viltė Ūaitė, Gabrielė Neveraukaitė bei Tita Mockevičiu. ky riau ve dė ja Alma Fi na gė je vie nė pa idžiau gė, kad prieš ke le tą me tų mo kyk lo je or ga ni zuo ta idė jų mu gė išau go į tra di ci ne ta pu ią re gio ni nę kon fe ren ci ją ir pa tebė jo, jog pa i tin kan ti e te tiš ka mo kyk lo ap lin ka įro do, kad čia mo ki niai ug do mi ki taip. Šiai me tai kon fe ren ci jo je da ly va vo gau u pra ne šė jų bū ry: 23 pe da go gai ir 17 mo ki nių. Be ak ty viai da ly va vu ių mū ų mo kyk lo mo ky to jų ir jų ug dy ti nių, u laukė me ve čių iš Gi žų Ka zi mie ro Bar šau ko, Bart nin kų Jo no Ba a na vi čiau bei Ke turva la kių mo kyk lų-dau gia funk cių cent rų, Ma ri jam po lė Ry giš kių Jo no, Laz di jų Motie jau Gu tai čio ir Ša kių ra jo no Griš kabū džio gim na zi jų, taip pat iš Kaz lų Rū do av. Ba go to io pa grin di nė mo kyk lo. Pra ne šė jai da li jo i pa tir ti mi, kaip a vo pa mo ko e ar kla ė va do vo veik lo je or gani zuo ja pa tir ti nį ug dy mą. Pe da go gai akcen ta vo jo nau dą ug dy ti nių mo ty va ci jai, a vę pa ži ni mo, kū ry biš ku mo, bend ra darbia vi mo, ly de ry tė kom pe ten ci jų ug dymui. Mo ki niai pri ta tė a vo veik la, at liktu ty ri mu, ban dy mu ir ek pe ri men tu, pa a ko jo, kaip jiem pa vyk ta teo ri ne žinia pri tai ky ti pra ktiš kai, re mian ti a vo ir ki tų pa tir ti mi ra ti at a ky mu į pro blemi niu klau i mu. Kon fe ren ci jo da ly viai klau ė i, kaip tarp da ly ki nė in teg ra ci ja ir mo ky ma i netra di ci nė e erd vė e pa deda pa tir ti niam ug dy mui, u ži no jo, ka yra biop la ti ka, kaip ga mi na ma au lė laik ro di, kaip kelio nė pa de da įtvir tin ti i to ri jo ži nia, kokią įta ką mo ki nių pi chi nei vei ka tai da ro ap lin ka, iš gir do daug ki tų ver tin gų ži nių. Pe da go gai vyk da mi į įvai riu mo ky mu daž niau iai tu ri konk re tų tik lą pa i em ti idė jų, gau ti įran kių a vo to le nei veik lai tobu lin ti. Įvy ku i kon fe ren ci ja lei džia ti kė ti, kad pa i da li ji ma ge rą ja pa tir ti mi vyk dant pa tir ti nį ug dy mą bei ug dy mą i pra plė tė mo ky to jų da ly ki ne ir pa žin ti ne kom peten ci ja. Nea be jo ja me, jog ne vie ną iš gir tą idė ją jie tik rai pa nau do a vo dar be. Ri ta LO ZO RAI TIE NĖ Vil ka viš kio a lo mė jo Nė rie pa grin di nė mo kyk lo lie tu vių kal bo mo ky to ja Lai min ga vil ka viš kie ti jo ūki nin ka vi mo tra di ci ja puo e lė vai kai Jau rei kė tų pri i pirk ti meš ke rių, ei ti žve jo ti ir per lei ti ūkį vai kam. Ta čiau ke ti nu dar bent me tu ki tu ne pa i duoti ir to liau dirb ti, ako vie na tam biau ių Vil ka viš kio ra jo no ūkinin kų Vin ca Ma čiu li. Per dau giau nei 25-eriu ūkinin ka vi mo me tu vy ra a vo ūkį pa di di no 20 kar tų. Šiuo metu V. Ma čiu lio šei mo au ga li ninky tė ūki u da ro apie ha, iš ku rių da li pri klau o kartu ūki nin kau jan čiam ū nui ir Kau ne gy ve nan čiai duk rai. Man ge ra ir ra mu, kad yra ka pe rim ūkį, to dėl yra pa kata ir to liau dirb ti. Bū na liūd na, kai žmo nė di di na plo tu, o vė liau ne tu ri kam juo pa lik ti. Jau da bar ū nau pa gal ba ūkyje ne pa mai no ma. Ti kiuo i, jog ir duk ra u grįš. Kaip tik ne eniai ji ga vo pa ra mą paukš ti dė ta ty bom, kur pla nuo ja ma augin ti 42 tūkt. broi le rių. Ru de nį tu rė tų pra i dė ti šio pa ta to taty ba, pa a ko ja ūki nin ka. Ne ku bėk ir bū i pir ma Po tu di jų ve te ri na ru dir bę vil ka viškie ti u ie ti a vo atei tį u že mė dar bai nu pren dė 1993-iai iai, kai at iė mė mamai pri klau iu į plo tą apie 50 ha. Kaip juo kauja pa t ūkininka, ta da ir V. Ma čiu liui ra mu: ūki nin ka vi mo tra di ci ja pra tę vaikai. Nuotr. iš ameninio albumo pra i dė jo Mi ku čio var gai. Pir mai iai me tai ėjome ja vu ir run ke liu. Pa ta ruo iu au gin ti bu vo itin pel nin ga ir po pir mo jo der liau ga lė jau nu i pirk ti du trak to riu, ėk min gą ūkinin ka vi mo pra džią pri i me na Vin ca. Vė liau lė tai, va do vau dama i ži no mu šū kiu Ne ku bėk ir bū i pir ma, ka met po šiek tiek in ve tuo da ma, ji ūkį išaugi no iki to kio, kok yra da bar. Pa ma žu au go ir nuo a vo žemė val do, įi gy ja mi nuo mo jami plo tai kaip a ko ūki nin ka, įpra tu prie a vo ran ko mi išpuo e lė to že mė, pa ži nu kiekvie ną jo lo pi nė lį, ne be i no ri jo at i a ky ti. Kai my nam ki lo klau i mų dėl gra žių kvie čių Da bar V. Ma čiu lio au ga li ninky tė ūkį u da ro ja vai, rap ai, apie 100 ha run ke lių, pu po. Didžiau ia da li kir ta kvie čiam, ku riuo ūki nin ka pri žiū ri pa itelk da ma ino va ty viau ia au galų ap au go prie mo ne. Per nai ji pir mą kar tą pa ban dė nau jo kar to kar bok a mi dų gru pė fun gi ci dą Ela tu Era, kir tą apau go ti ja vu nuo li gų ir bran dinti der lių iki pat pjū tie. Iki to lai ko nau do jau ki tokiu fun gi ci du, o čia bu vo naujie na u nau ja veik lią ja me džiaga, tad no rė jo i iš ban dy ti. Du treč da liu kvie čių lau kų, apie 400 ha, purš kiau u Ela tu Era, o li ku ią da lį ki tai fun gi ci dai. Vi zua liai ma tė i, kad Ela tu Era purkš ti lau kai at ro do geriau nei ki ti. Kai ku rie kai my nai a kė, jog gra žū kvie čiai, ir klau ė, ką čia to kio naudo jo me, pa a ko ja ūki nin ka Vin ca. Ela tu Era kir ta ant ra jam ja vų purš ki mui, ku ri daž niau iai at lie ka ma ge gu žė ant ro je pu ė je bir že lio pir mo je pu ė je. Jei gu vė lia vi ni la pa il gai ža liuoja, tai ži nai, kad ta vo grū dai bu di de ni, už i pil dy ge riau, a ko ūki nin ka. Ji pri i pa žį ta, jog šio fun gi ci do po veiki taip pa ti ko, kad Ela tu Era jau nu ipir ko ir šie met ža da nu purkš ti vi u kviečių lau ku, ku rie kol ka at ro do gra žiai. Ūki nin ka tei gia nuo lat nau do jan ti ir ki tu yn gen to pro duk tu: au gi mo re gulia to riu Mod du, bei cą Vib ran ce Duo, taip pat per nai ru de nį pir mą kar tą pa ė jo žie mi nių kvie čių vei lę Zep pe lin. Šie met ūki nin ka ti ki i ge re nio derliau nei per nai, kai il gai tę ė i au ra. Praė ju iai me tai žie mi nių kvie čių derliu bu vo apie 7 t iš ha, o va a ri nių tik apie 3 t iš ha, nor ank čiau šių vi du ti niškai pri kul da vo 6 7 t iš ha. Tie a, bu vo labai ge ra cuk ri nių run ke lių der liu (iki 100 t iš ha). Po dar bų įvai rū po mė giai Tarp ūkio dar bų Vin ca u ran da lai ko ir po mė giam. Vie na iš jų de ko ra ty vi nių paukš čių ko lek ci ja: įvai rio fa za nų rū šy, man da ri ni nė ir dei man ti nė an ty, ki ti egzo tiš ki paukš čiai. Ma no pe cia ly bė ve te ri na ri jo gydy to ja, tad na tū ra liai no rė jo i tu rė ti gy vū nų. Šu niu kų neuž te ko, rei kė jo ir egzo ti škų au gin ti nių. Ne re tai lan kau i pa rodo e ki to e ša ly e, do miuo i paukš čiai, tad po tru pu tį au ga jų ko lek ci ja, a ko ūki nin ka. Jo šei ma drau ge u ki tų ūki nin kų šei mo mi taip pat mėg ta ke liau ti. Per me tu ap lan ko 3 4 kir tin ga pa au lio ša li. Ar ti miau ia ke lio nė lau kia į ankt Pe ter bur gą. Iš vy ko e V. Ma čiu li jau čia i ra mu ūkį pa ti ki mai pri žiū rė ū nu u šei ma. Užk. 1352

5 antaką galite kaityti ir internete 5 Na mo į Lie tu vą grįž tu ka met, a ko de šimt me tį už At lan to gy ve nan ti kraš tie ti Dan gy ra APA NA VI ČIE NĖ u kraš tie čiu Ma riu mi VI LE- MAI ČIU kal ba mė apie gy veni mą emig ra ci jo je, pi lie ty bė iš au go ji mo var bą ir ry šiu u gim ti ne. Ma riau, pa pa a ko ki te apie a ve, apie tai, kaip at i dū rė te JAV. Ką li gi tolei vei kė te ir ką vei kia te da bar? Eu gi mę, au gę ir iki kau lų mege nų ky bar tie ti. Iki šiol daž nai pri i taty da ma pa a kau, kad bu vo lai kai, kai Lie tu vo je bu vo 3 ge le žin ke lio to ty: Vilniau, Kau no ir Ky bar tų. Žmo na yra iš Aly tau, au gi na me du ū nu de šimt metį Ta dą ir ke tur me tį Vy tį. tu di ja vo me Kau ne, po tu di jų 10 me tų gy ve no me ir dir bo me Vil niu je, o pa ta rą jį de šimt metį Jung ti nė e Ame ri ko Val ti jo e. a ve lai kau pro fe i niu emig rantu, ne pren di mą per i kel ti gy ven ti ki tur lė mė bū tent no ra plė ti a vo pro fe i nė je ri ty je, o fi nan ai bu vo tik veik ny, pa ka ti nę ap i prę ti. Tiek Lie tu vo je, tiek JAV dir bu in for ma ci nių tech no lo gi jų ri ty je. Tad per i kė lu nela bai ka pa i kei tė, iš ky ru veik lo ma te liu. Kaip juo kau ju, in for ma cinė e tech no lo gi jo e ir kal bo tip riai mo kė ti ne rei kia. Juk kom piu te rių paau ly je ga li mi tik try žo džiai: vei kia, ne vei kia ir vi ka griū va. Čia ne teii nin ko ar ra šy to jo dar ba, kur rei kia la bai tur tin go ir tai yk lin go kal bo. Ar vie to vė je, ku rio je gy ve na te, yra lie tu vių bend ruo me nė, ar da lyvau ja te jo veik lo je? Gy ve na me Nau jo jo Džer io (New Jer ey) val ti jo je. Pa ti vie ta yra la bai pa to gi, ne už po ro va lan dų ke lio nė au tomo bi liu yra bent 4 lie tu vių bend ruo me nė, ku rio e bu ria i tau tie čiai. Tad ga li my bių pabū ti lie tu viš ko je ap lin ko je tik rai ne trūk ta, tiek da ly vau jant ren gi niuo e, tiek u draugai, šei mo mi pa ė dint ra mio je ap lin ko je. Taip pat daž nai da ly vau ju įvai rio e veik lo e Lie tu vo je. Pa ta ruo iu po rą me tų la biau iai kon cent ra vau i į švie ti mo ri tį. Pa dė ki me aug ti Ge gu žė 17 d., 18 val., Vil ka viš kio kul tūro cent re vyk Ro ta ry klu bo or ga nizuo ja ma pa ra mo ren gi ny Pa dė ki me aug ti. Kon cer tą Nuo kla i ko iki džia zo ve kraš tie tė Ag nė unk lo dai tė. u rink to lė šo bu kir to Ky bar tų or ket ro ir Vil ka viš kio mu zi ko mo kyk lo jau nie iem at li kė jam pa ka tin ti bei Vil ka viš kio por to mo kyk lo bu riuo to jam įi gy ti por ti nį lai vą. Dėl kvie ti mų (kai na Eur) kreip kitė į Vil ka viš kio Ro ta ry klu bo na riu (tel.: , ). Or ga ni za to rių inf. imbolini 100 metų jubiliejų švenčiančio Kybartų veikato futbolo klubo kamuoly paiekė ne tik JAV gyvenantį Marių Vilemaitį, bet ir daugelį po paaulį išibarčiuių kraštiečių. Nuotr. iš šeimo albumo Užmezgę ryšį u emigrantai turėtume naudo verlo, moklo, kultūro, meno ritye ar net diplomatinėje veikloje. Vie na iš la biau iai pa čiam pa tin kan čių veiklų yra ro bo ti ko ir pro gra ma vi mo pa mo ko li tua ni ti nė je mo kyk lo je JAV. Ja te le kon feren ci jo bū du ve da gim na zi tai iš Lie tu vo. Ko kia Jū ų nuo mo nė dėl dvi gu bo pi lie ty bė? Ko dėl išei viam iš Lie tu vo var bu iš au go ti a vo pi lie ty bę? Aš pri ta riu pi lie ty bė iš au go ji mui. Ir ne tik dėl to, kad pa t eu emig ran ta. Tu riu be ga lę ar gu men tų ir fak tų. Ži no ma, la bai daug jų (tiek už, tiek prieš) ga li ma ra ti ma i nė in for ma ci jo prie mo nė e. Ta čiau no riu iš kir ti vie ną ar gu men tą, kuriam, ma no ma ny mu, yra kir ta per ma žai dė me io. Tai emig ran tų įta ka Lie tu vo gyve ni mui nuo pat XIX am žiau. Gy ve nant JAV ten ka do mė ti emig ra cijo i to ri ja, bend rau ti tiek u ank te nių emig ra ci jo ban gų at to vai, jų vai kai ar anū kai, tiek u lie tu vių emig ra ci jo i to rijo ži no vai. Ne nu to ju te bė ti, ko dėl me iki šiol tiek ma žai ži no me apie emig ran tų įta ką Lie tu vai nuo pat XIX am žiau. Ži no ma, daž niau iai pri i me na mi a meny yra Pre zi den ta Val da Adam ku, buvę kraš to ap au go mi nit ra Jo na Kronkai ti, am ba a do riu ir bu vę kan di da ta į pre zi den tu ta ty Lo zo rai ti ar par ti za na Adol fa Ra ma nau ka-va na ga, ku ri, be je, yra gi mę JAV, emig ran tų šei mo je. Net gi krep ši nio pro ver ži XX am žiau pra džioje, pa i ro do, vy ko dė ka emig ran tų, u grįžu ių žai ti už Lie tu vą. Daž nai šia te ma di ku tuo ju įvai rio e ap lin ko e tiek Lie tu vo je, tiek už ie ny je. Na tū ra lu, kad yra kir tin gų nuo mo nių, ta čiau ma ne liū di na vie na da ly ka ži nių ir in for ma ci jo trū ku ma ne tik apie emig ra ci jo i to ri ją, bet ne tgi ir apie ar tė jan tį re fe ren du mą. Pa vyz džiui, yra ne ma žai žmo nių, kurie ma no, jog šiuo re fe ren du mu ie kiama u teik ti pi lie ty bę už ie nie čiam. Ne. Šiuo re fe ren du mu pren džia ma klaui ma, ar lei ti pi lie ty bę iš lai ky ti tiem Lie tu vo Re pub li ko pi lie čiam, ku rie iš tė vy nė iš vy ko po Nep rik lau o my be at kū ri mo (1990 m.) ir įgi jo ki to ša lie pi lie ty bę. Iš vy ku ie iem iki Nep rik lauo my bė at kū ri mo ir taip yra u teik ta tei ė iš lai ky ti Lie tu vo pi lie ty bę. Ko kią pi lie ty bę tu ri te Jū, Jū ų šei mo na riai? Mū ų šei ma vi dar tu ri Lie tu vo Re pub li ko pi lie ty bę. Jau ne ny i ūnu, ku ri yra gi mę Jung ti nė e Ame riko Val ti jo e, au to ma tiš kai tu ri ir JAV, ir Lie tu vo pi lie ty bę. Ar vi i išei viai, u ku riai bendrau ja te, pa i a ko už dvi gu bo pi lie tybė įtei i ni mą? Ab o liu ti dau gu ma. Kaip pa grin di nę prie ža tį dau ge li įvar di ja ga li my bę iš au goti Lie tu vo pi lie ty bę mū ų vai kam. Mum, pir mo kar to emig ran tam, jo ne te ki ma ne u ma žin no ro pri i dė ti prie a vo ša lie gy ve ni mo, ne me ea me gi mę Lie tu vo je ir ta pri i ri ši ma iš lik. Ta čiau emig ran tų vai kai, ku rie au ga už ie ny je, ne tu rė da mi Lie tu vo Re pub li ko pi lie čio pa o, kur ka leng viau pa mirš a vo tė vų kraš tą. Ar dvi gu bo pi lie ty bė įtei i ni ma pa ka tin tų po vi ą pa au lį iš i bar čiuiu lie tu viu kaž ka da u grįž ti į tė vy nę? Ne ma nau, kad pi lie ty bė iš au go ji ma u kel ma i nę emig ran tų u grį ži mo ban gą. Mok liš kai yra pa kai čiuo ta, kad tai ga li padi din ti emig ran tų u grį ži mą 3 4 pro c. Bet ar gi me iš tie ų ver ti na me žmo gau nau dą tik jo fi zi niu bu vi mu Lie tu vo te ri to ri jo je? Nukelta į 7 p. Ge gu žė 15 d., 12 val., Vilkaviškio tre čio jo am žiau uni ver i te ta kvie čia klau y to ju ir vi uo me nę į u i ti ki mą u ą jū džio ini cia ty vi nė gru pė na riu, Vil niau uni ver i te to pro fe o riu mi, kan di da tu į Eu ro po Par la men tą Vy tau tu Radž vi lu. u i ti ki ma vyk Tu riz mo ir ver lo infor ma ci jo cent re, J. Ba a na vi čiau a. 7, Vil ka viš ky je. Po li ti nė rek la ma bu ap mo kė ta iš Vy tau to Radž vi lo rinki mų ą kai to. Užk. 1391

6 6 / Kybartai: čia praideda Lietuva avo temą galite paiūlyti pakambinę tel. (8 342) Ek po nuo ja mi daik tai pri me na mie to i to ri ją Kritina ŽALNIERUKYNAITĖ Ky bar tų bend ruo me nė pa čių jo narių u i re mon tuo to e pa tal po e ne e niai ati da rė mu zie jų. au lė tą ba lan džio 25-oio popie tę, a vo 75-ojo gim ta die nio išva ka rė e, Ky bar tų mie to bib liote ko je vie šė jo bu vę ky bar tie ti ra šy to ja ir poe ta, ge ra bib liote ko bi čiu li Al gi man ta Ka minka bei kai to va, republikinio me ni nio kai ty mo kon kur o lau rea ta Juo za Brai do ka. Vie na muziejau a lė kir ta vie ti nio tau to dai li nin ko Ka je to no Ei mon to medžio dirbiniam. Vi taliau ŠIDIŠKIO nuo tr. Pri ta tė jau tri de šimt tre čią ją kny gą Bend ruo me nė na mų ant ra ja me ir tre čia ja me aukš tuo e mu zie jui kirto net ke tu rio pa tal po. Jų plo ta vir ši ja pu šim tį kvad ra ti nių met rų. Pir mo ji a lė, ean ti bu vu io po li ci jo nuo va do pa ta to man ar do je, kir ta e no lių bui tie daik tam ek po nuo ti. Čia bend ruo me nė u dė jo a vo na rių u rink tu ra kan du: ly gin tu vu, laikro džiu, la ga mi nu, lo va tie e, gel da, ver pi mo ra te lį, au di mo tak le, mezgi mo ma šin ką. Tarp bui tie daik tų pui kuo ja i net a me ni ni le gen di nio Lie tu vo ko mu ni tų par ti jo va dovo An ta no nieč kau dar bo te le fo no apa ra ta, ga li ma pa ma ty ti e no vi nį arit mo met rą me cha ni nį kai čiuo tuvą, bu hal te rių ir par da vė jų nau do tu me di niu kait liu ku, ea ma ra šymo ma ši nė lių, fo toa pa ra tų ir kt. Čia įreng ta ir ten da u nuo trau ko mi, ku rio e įam žin ta ky bar tie čio, Vilkaviškio ra jo no gar bė pi lie čio Ka zimie ro No rei ko lab da rin ga veik la, taip pat ek po nuo ja mo Vir ba lio ply ti nė įkū rė jo ir a vi nin ko, Lie tu vo Nep rik lau o my bė Akto ig na ta ro Jo no Vai lo kai čio fo tog ra fi jo. ten duo e ga li ma ra ti ir e nų jų Ky bar tų mie to nuo trau kų. Len ty no e ri kiuo ja i eno vi nė kny go. Ant ro je pa tal po je pa grin di nę ek po natų da lį u da ro ky bar tie čio tau to dai li ninko, bu vu io bend ruo me nė na rio Ka je tono Ei mon to me džio dir bi niai, o ša li mai pa ka bin ta me džio rai ži ny u poe to Je roni mo Šal čiū no pramingomi ei lė mi. Šį met Ky bar tų bend ruo me nei u kak 15 me tų, tad vie na iš ten dų kir ta jo veik lai. Kaip a ko bend ruo me nė pir minin ka Vi ta Kat ke vi čiu, at ro do, kad a vo mie to ir bend ruo me nė i to ri ją ži no me ge rai, bet vi tiek mal u pa i dai ry ti po mu zie jų ir pa žiū rė ti, ką pa a ko ja ek po natai. Da li nuo trau kų iliut ruo ja vi ai ne toli mą praei tį, ku rią dar pa ty ge rai pri i mena me ir ea me jo liu dy to jai. Vie ną iš mu zie jui kir tų erd vių uži ma Val ty bi nė ie no ap au go tar ny bo prie LR VRM Pa gė gių rink ti nė Ky bar tų už kardo kū ri mo i ir da bar tie do ku men tai. Čia ga li ma ap žiū rė ti ant pe čių kro vi nį ne šan tį kont ra ban di tą, pa ie nie čių uni for ma ir daug ki tų daik tų. At ki ra pa tal pa kir ta Kybartiečiu uirinkti į biblioteką ukvietė rašytoja Algimanta Kaminka (ėdi dešinėje) bei kaitova, meninio kaitymo konkuro laureata Juoza Braidoka. Autorė nuotr. Au to riu at va žiuo ja į gim tuo iu Ky bar tu jau ne pir mą kar tą. Šį y kį ve čia at vy ko u kil nia ir gra žia mi i ja: ji pri ta tė mie telio žmo nėm nau jau ią, 33-ią ją, a vo kū rybo kny gą poe mą Kie ma. Kaip ra šo ma jo ano ta ci jo je, tai Al gi man to Ka min ko, poe to ir pro zi nin ko, G. Pet ke vi čai tė-bi tė li te ra tū ri nė pre mi jo lau rea to, poe ma, kir ta gim to jo kie mo kai my nų at mi ni mui. Kie ma žmo nių gy ve ni mo ir bui tie mikro pa au li: ja me bū na ma, bend rau ja ma, da li ja ma i džiaug mai ir kau mai. Ji yra ilp ny bių, ait rų, at jau to ir žmo giš ko o li da ru mo liu di nin ka. Ra šy to ja u i ti ki mo pra džio je pa pa ako jo apie įpū džiu, ku riuo pa ty rė pa ivaikš čio ję po mie te lį, ap žiū rė ję gim tą ia vie ta, ap ka bi nę ir pri i glau dę prie gražuo lio ber žo. Jį be veik prieš še šia de šimt me tų A. Ka min ka bu vo pa o di nę ma mo dar že. Kraš tie ti ap i džiau gė, kad a vo mi ran ko mi pa o din ta me di au ga ir ža liuoja, da bar jį vo ga li ma ap glėb ti. Pa i da li ję pri i mi ni mai, au to riu papa a ko jo, kaip gi mė ir ką reiš kia jam poema Kie ma. Bu vo kai to mo iš trau ko iš šio kū ri nio. Tiek pa t A. Ka min ka, tiek J. Brai doka kai tė iš trau ka ir iš be ne gar iau io au to riau kū ri nio i to ri nė pub li ci ti nė poe mo Kė dai nių kro ni ko. Ji bu vo ra šoma tada, kai Kė dai niai mie ta, ku ria me A. Ka min ka tuo me tu gy ve no ir dir bo ra jo no laik raš čio Ta ry bi ni ke lia re dakto riau pa va duo to ju, mi nė jo 600 me tų ukak tį. O 2015 m. Kė dai nių kro ni ko, ja ge ro kai pa pil džiu ir pra plė tu, bu vo iš leito pa kar to ti nai. u i rin ku ie ji tu rė jo ga li my bę iš gir ti kai to vo bei pa tie kū rė jo kai to mų iš traukų ir iš i to ri nė do ku men ti nė poe mo Že mė žiū rė ji ma apie 1935 m. u val kijo ūki nin kų trei ką. Vi iem la bai pa ti ko poe to mei lė ly rika, jo rim ta vy riš ka po žiū ri į rea lų gyve ni mą ir žmo nių tar pu a vio an ty kiu. Kaip a kė pa t au to riu, ji yra pa ra šę dvi ei lė raš čių kny ga mei lė te ma ti ka: Už neški man žo džiu į dan gų ir Mei lė ta žodi. Ruo šia ma pau dai ir tre čio ji poe zi jo apie meilę kny ga. u i ti ki mą u kraš tie čiai ra šy to ja baigė link mai po a kiai apie... kiau ly tę. Juo au to riu yra u dė ję į hu mo ri ti nių afo riz mų kny ge lę Kiau ly tė. Li te ra tū ri nį va ka rą bai gė me vei kin dami gar bin gą ve čią u gra žiu 75-erių me tų ju bi lie ju mi ir dė ko da mi, kad neuž mirš ta mū ų ir vi u grįž ta į gim tuo iu Ky bar tu u mie lo mi do va no mi nau jau iomi avo kny go mi. ve čia ir šį yk pa ža dė jo būti nai dar bent kar tą ap lan ky ti Ky bar tu ir pa do va no ti gim to jo kraš to žmo nėm a vo nau jau io kū ry bo per lu. Auš ra KO KAN KIE NĖ Ky bar tų mie to bib lio te ko ve dė ja Lie tu vo po li ci jo veteranų ao cia cijo Vil ka viš kio po ky riui. Ja me ekpo nuo ja ma me džia ga, u i ju i u šio po ky rio veik la. Per šio mu zie jau ati da ry mą bendruo me nė pir mi nin ka V. Kat ke vi čiu iū lė u jung ti abu mie to mu zie ju, t. y. bend ruo me nė bei Pa au lio kybar tie čių drau gi jo, ir įteig ti vie ną Ky bar tų kraš to mu zie jų. Tam rei kė tų tin ka mų pa tal pų, o ek po na tų jau yra pa kan ka mai. Mu zie jau ati da ry mo iš kil mė e da ly va vo ne tik bend ruo me nė nariai, bet at vy ko ir gar bin gų ve čių. Ren gi ny je ap i lan kė bu vę Ky bar tų už kar do va da Vin ca Pleč kai ti ir da bar ti ni už kar do va do pa va duo toja Gin ta ra Kli ma vi čiu, ky bar tie tė Ire na Če nu le vi čie nė-ka ti liū tė pirmo jo Lie tu vo val ty bė ie no apau go tar ny bo va do žmo na, Pet ra Rau ge li ne prik lau o mo Lie tu vo pa ie nie čio ū nu. Mu zie jau ati dary me da ly va vo ei mo na ry Kę tu ti mir no va, Ky bar tų e niū na Ro ma Šu no ka ir kt. Kon cer ta vo Ky bar tų au lė pro gim na zi jo vai kų et nog ra fi ni an amb li bei Marijampolė trečiojo amžiau univeriteto mo te rų anamb li Gi ja. Vi i u i rin ku ie ji vai ši no i ka nia riu ba, ku rią do va no jo Vil ka viš kio po li ci jo ve te ra nai. Kaip a kė V. Kat ke vi čiu, mu zie jau ek po na tai kaup ti ne vie nu me tu, tad vi u juo iš var dy ti bū tų un ku. Lan ky tojam ek po zi ci ja ga li ma ap žiū rė ti iš ankto u i ta ru u bend ruo me ne. Ne to li mo je atei ty je čia nu ma to ma ve ti edu ka ci niu ren gi niu. Tur ny rą ky rė Mo ti no die nai Ge gu žė 4 d. įvy ko pir mą kar tą or ga nizuo ta mer gi nų fut bo lo tur ny ra, kirta Mo ti no die nai pa mi nė ti. Ky bar tų mie to por to klu bo veika ta mer gi nų ko man da, ku ri da ly vauja ne for ma lau vai kų švie ti mo pro gramo je, re zul ta tu 2:5 nu i lei do prie niš kių mer gi nų ko man dai Prie nai, ta čiau 5:0 nu ga lė jo Bart nin kų ko man dą Ža lia-balta ir tur ny re iš ko vo jo ant rą vie tą. Var žy bų nu ga lė to ja ta po Prie nų ko man da. Po šio tur ny ro įvy ko draugiš ko fut bo lo rung ty nė, ku rio e u iti ko Ky bar tų vei ka to ma my čių ir Kin der mo čiu čių ko man do. Po rung ty nių vi o mo te ry bu vo pa vei kin to ar tė jan čio Mo ti no dieno pro ga ir ap do va no to pa dė ko ženk le liai bei gė lė mi. por to klu bo vei ka ta inf. Do va no ki te gė lę Ge gu žė 18 d., 9 val., Ky bar tuoe pra idė tradicinė ak ci ja 100 žie dų ma no mie tui. Ją or ga ni zuo jan ti kul tū ro cent ra kiek vie ną ky bar tie tį kvie čia do va no ti pe lar go ni ją ir to kiu bū du prii dė ti prie gė lių o di ni mo ak ci jo Kybar tų mie to par ke. o di nu ką ga li ma iš ank to pri ta tyti į Ky bar tų kul tū ro cent rą. Jų lau kiama iki ge gu žė 17 d., nuo 10 iki 17 val. Vi i no rin tie ji do va no ta gė le mie to par ke ak ci jo die ną ga lė pa odin ti ir pa ty. Te gul mie te žy di Ta vo do va no ta gė lė! pri i dė ti prie gra žio ini cia tyvo ky bar tie čiu ra gi na kul tū ro darbuo to jai. an ta ko inf.

7 antaką galite kaityti ir internete 7 Atšven tu ju bi lie jų laukia nau ji darbai Eg lė KVIE U LAI TIE NĖ Prieš ket vir tį am žiau u ikū rę po pcho ra Abė cė lė ša ly je li ko tarp ne dau ge lio vai kų ko lek ty vų, ga lin čių švę ti to kį ju bi lie jų. Ta čiau jo va do vė ran kų nu lei ti ne keti na ir ti ki i a vo ug dy ti niu ma ty ti ant kon kur ų nu ga lėto jų pa ky lo. Idė ją pa lai mi no Il ga me tė Abė cė lė va do vė Da nė Paukš tai tie nė pui kiai pri i me na, kaip prieš 25-eriu me tu jai ki lo idė ja Vilka viš ky je u kur ti po pcho rą. Ta da to kio ti po ko lek ty vai bu vo la bai po pu lia rū, pa a ko jo va do vė. Pop cho ru tu rė jo vi i ap lin ki niai ra jo nai, tad man taip pat ki lo idė ja ukur ti to kį vai kų ko lek ty vą. Na mo į Lie tu vą grįž tu ka met, a ko de šimt me tį už At lan to gy ve nan ti kraš tie ti Atkelta iš 5 p. D. Paukš tai tie nė pri i me na tą kart u idė ja nuė ju i pa tuo me ti nį ra jo no a vi valdy bė Švie ti mo ky riau ve dė ją Va len ti ną Pie čiu kai tį. Ji la bai en tu zia tin gai priė mė ži nią. Tie a, Vai kų ir jau ni mo cent ro va dovai tuo met prieš ta ra vę, mat ne bu vo lai vų eta tų. Ta čiau Švie ti mo ky riau ve dė ja buvo at kak lu ir tar i kir viu nu kir to: Eta tą raim. Kurk cho rą. a lė lūž da vo Tuo lai ku, kai vai kai tie iog ver žė i dai nuo ti po pcho re, o jų tė ve liai da rė viką, kad tik ma žie ji ga lė tų kon cer tuo ti, D. Paukš tai tie nė pri i me na u no tal gi ja. Mat tuo met po pcho rai bu vo ant ban go. Kone ka a vait ga lį tek da vo vyk ti į gat ro le, reng ti kon cer tu. Į Vil ka viš kį at va žiuo da vo vai kų po pcho rai iš ki tų mie tų ir u rink davo pil na ma žų jų žiū ro vų a le. Abė cė lė Pra dė kim nuo pa čių že miš kiau ių, lengviau iai pa kai čiuo ja mų da ly kų pi ni ginių per ve di mų iš už ie nio į Lie tu vą. Jie yra mil ži niš ki. Ta čiau tai tik ma ža da li to, ką mum rei kė tų įver tin ti. Ver tė tų pa gal vo ti, ko kią nau dą tu rė tu me u emig ran tai užmez gę ver lo pa žin ti, u da rę an do riu, gau da mi pa gal bą mok lo, kul tū ro ir me no ri ty e ar net dip lo ma ti nė je veik lo je. Įi vaiz duo ki te, vie na emig ran tų šei ma užau gi na du vai ku, ku rie u i tuo kia, tai jau 6 pi lie čiai žmo nė, ku rie ga li po ten cialiai pa dė ti Lie tu vai mi nė to e ri ty e. O kur dar vai kų vai kai? O kur ga li my bė, kad jie va a ro mi u grįš į va a ro to vyk la ar atvirkš čiai pa i kvie drau gų iš Lie tu vo vaa ro ti, pra kti kai ar ta žuo tėm JAV? Opo nen tai tei gia, jog pren di ma dėl dvi gu bo pi lie ty bė pa rem ta daugiau emo ci jo mi, o ne ar gu men tai, ir iū lo kaip ry šio u val ty be įpra mi nimo for mą priim ti lie tu vio pa ą, nor ir ne tu rin tį jo kio tei i nė ga lio, bet utei kian tį tei ę u pap ra tin ta tvar ka ui grą žin ti ar ba įgy ti Lie tu vo pi lie ty bę. Ką Jū ma no te apie tai? Ma no nuo mo ne, u tei ku kaž ko kį tarpi nį ta tu ą, žmo nėm bū tų iš ko mu ni kuota, kad jie jau yra ne be to kie pa ty, kaip Lie tu vo je gy ve nan ty. Emo ciš kai žmo gu pa i ju tų at kir ta. Pa teik iu la bai u pap ra tin tą pa vyz dį. Krep ši nio ko man do pa grin di nė u dė tie žai dė jam bū tent tą die ną pra čiau e ka i Abėcėlė vadovę Danę Paukštaitienę (centre) buvę popchoro dainininkai apipylė gėlėmi ir dovanomi. Deimantė JOČYTĖ nuotr. pa i ro dy muo e a lė lūž da vo ir gim ta ja me Vil ka viš ky je, ir ki tuo e mie tuo e. Iš gar ė ję dai ni nin kai tu rė jo ai be ger bė jų, ku rie nešda vo do va na, ra šy da vo laiš ku, tad ma žieji o li tai ga lė jo jau ti žvaigž dė mi. D. Paukš tai tie nė var di ja pir mą ia chorą gar i nu ia dai ni nin ke Mo ni ką End riukai ty tę, Ir mą Bra dū nai tę, Ra min tą Ma čy tę. Vė liau prie ko lek ty vo pri i jun gė Lu ka Liepi nai ti, tu rė ję ce ni nį Ro ke rio Lu ko peudo ni mą, pa čio va do vė anū kė Pau li na Paukš tai ty tė, Ig na ku ča, ki ti. Va do vė mena gė lių jū ra ir di džiu liu ma žų jų dai ni ninkų ho no ra ru. Ka met po pcho ra iš lei da vo nau ją ka e tę, kom pak ti nį di ką, at nau jin davo kon cer ti nę pro gra mą, ce no rū bu. Už vi a tai mo kė jo ma žų jų ar ti tų tė ve liai. Ryšy u Lietuva Vilemaičių šeimai labai varbu. Ma da praė jo Ta čiau lai kai kei tė i, vai ku įtrau kė šiuolai ki nė tech no lo gi jo, tad jau nų jų mu zi kantų kon cer tų a lė iš tuš tė jo. Kar tu u ma žė jo ir no rin čių jų dai nuo ti po pcho ruo e. Iš dešim čių prieš ket vir tį am žiau u i kū ru ių ko lek ty vų iš li ko vo ke li. Da bar Abėcėlėje dai nuo ja apie dvi de šim ty įvai rau am žiau ir kir tin gų muzi ki nių u ge bė ji mų vai kų, tad u reng ti koncer ti nę pro gra mą gan u dė tin ga. Ta čiau ko lek ty ve yra pui kių o li čių, ku ria va dovė ruo šia kon kur am ir ti ki i, jog po me tų ki tų jo kin lau ru. u i rin ko drau gai Vi dėl to 25-erių me tų ju bi lie jau pro ga u reng ta me kon cer te Abė cė lė dai ni ninkų bu vo pil na Vil ka viš kio kul tū ro cent ro ce na. Mat pa kvie ti va do vė į ren gi nį padai nuo ti u grį žo bu vę vo ka li tai M. End riukai ty tė, I. Bra dū nai tė, R. Ma čy tė, P. Paukštai ty tė, I. ku ča, E. Ro žai ty tė, L. Lie pi nai ti ir šio mer gi na Ok a na, u ku ria, be je, ji ir Nuotr. iš šeimo albumo u i pa ži no ce no je. Tik Ok a na tuo met dai na vo ne Abė cė lė je, o da bar jau iširu ia me, bet ank čiau po pu lia ria me ma ri jam po lie čių cho re Ma lū nė li. Ju bi lie ji nia me kon cer te dai na vo dar vie na vieš nia iš ank te nio Ma lūnė lio da bar Vo kie ti jo je gy ve nan ti Lau ra, tal ki no To ro, Pū ko tu di jų šo kė jai, dai na vo da bar ti nio ko lek ty vo o li tė e u tė Ema, Evi ta ir Eg lė Ra čiukai ty tė, Gu tė Ado ma vi čiū tė, Gab rie lė Ben džiū nai tė, Ur tė a vic kai tė, VJC tudi jo Gy vo gar o per lai vo ka li tė Gabi ja Kriš čiu kai ty tė bei ki ti. ug rįž ta kon cer tuo ti D. Paukš tai tie nė a kė, kad u reng ti ju bi lie ji nį kon cer tą ją pa ka ti no anūkė Pau li na. Nor po ėkmingo pairodymo LNK pro jek te Lie tu vo bal a mer gi na pa i ra šė kont rak tą u kū ry bo na mai Eli taz ir dai nuo ti ki tuo e rengi niuo e ne tu ri tei ė, vi dėl to šį kar tą bu vo pa da ry ta išim ti: pro diu e ri Pauli nai lei do kon cer tuo ti a vo vai ky tė ko lekty vo ju bi lie ju je. Va do vei la bai ma gu ce no je ma ty ti bu vu iu Abė cė lė dai ni nin ku. Nor nė vie na iš jų pro fe io na liai mu zi kan tai neta po, bu vę ko lek ty vo o li tai vi a da u tin ka at vyk ti į ju bi lie ji niu kon cer tu ir te bi na a vo va do vę dar gra že niai vo ka lai, branda bei ži nio mi. Jie to kie pui kū žmo nė, pro tin gi jaunuo liai, kad da bar jau aš iš jų ga lė čiau daug ko pa i mo ky ti, kal bė jo D. Paukš tai tie nė. Tie vai kai, ku riem kaž ka da rei kė jo ir ba tu už riš ti, ir no į nu va ly ti, da bar uau gę žmonė. Mo ky to jui di džiu li džiaug ma, kai mo ki ny jį pra nok ta ta len tu ir ži nio mi. Abė cė lė a vo ju bi lie ji niam ren gi niui iš lei do po pu lia riau ių dai nų kom pak ti nį di ką, ku ri kir ta per ket vir tį am žiau ui for ma vu iam ne ma žam ko lek ty vo ger bėjų ra tui. VERTYBĖ ko vo ti, tre ne ri no ri į aikš te lę iš lei ti at argi nį žai dė ją. Kaip, Jū ų nuo mo ne, ji užai tų, jei gu iš lei džiant bū tų pa a ky to dvi kir tin go fra zė? Pir mo ji: Mum šian dien rei kia ta vo pa gal bo, u žaik, kaip mo ki. Ant ro ji: Eik u žai ti, vi tiek jau mū ų pagrin di niam ne i e ka blo giau ne bu. Jau dau giau kaip de šimt me tį gy vuoja Pa au lio ky bar tie čių drau gi ja. Ar palai ko te ry šiu u ja? Ži no ma, kad pa lai kau. Juk pa t da lyva vau Pa au lio ky bar tie čių drau gi jo tei gime, bu vau pir mo io val dy bo na ry. Eu bend ruo me nių ša li nin ka ir iki šiol ti kiu jų nau da, ypač ma že niuo e mie te liuo e, ne ak ty vi bend ruo me nė ga li da ry ti la bai di de lę įta ką vi uo me ni niam gy ve ni mui. Ky bar tuo e gy vuo ja bent dvi di de nė bend ruo me nė ir daž nai ma nę klau ia ma, kaip e ka i kon ku ruo ti. Ma no at a ky ma pa pra ta: jo nė kiek ne kon ku ruo ja, jo tieiog vie na ki tą pa pil do. Nie ka da ne te ko pate bė ti jo kių veik lo trin tie ele men tų tarp šių bend ruo me nių, o kal ban ti u jų na riai vie ni apie ki tu at i lie pia tik tei gia mai. Pir muo iu ke le riu me tu ga na ak tyviai da ly va vau drau gi jo veik lo je, ta čiau pa ta ruo ju me tu pri i de du tik epi zo diš kai ir ge ro kai ma žiau, nei no rė tų i. Pag rin dinė to prie ža ti, kad ne ma žai lai vo lai ko ki riu lie tu viš kai veik lai JAV. Ar daž nai grįž ta te į Lie tu vą? Na mo grįž ta me bent kar tą per me tu. Juk čia gy ve na ne tik mū ų u žmo na tė vai, bet ne nut rū kę ir ar ti ma bend ra vi ma u drau gai, yra gan di de li ra ta ar ti mų pa žįta mų. Jau ke lin ti me tai mū ų vy re ny i ūnu, ku riam tuoj bu 11 me tų, iš vyk ta į Lie tu vą ke lio mi a vai tė mi ank čiau ir da ly vau ja to vyk lo e ar ba gy ve na kai me pa e ne lį. Ma lo niai nu te bi na tai, jog ten vaika ne tik link mai lei džia lai ką u avo bend raam žiai, bet grį žę į na mu kiekvie ną a vait ga lį u i kam bi na u drau gai iš Lie tu vo ir kar tu žai džia žai di mu. Gal mum bū tų un ku ver tin ti, kiek pa ge rė ja ū nau lie tu vių kal bo ži nio, ne me ir taip šei mo je nuo la to bend rau ja me lie tuviš kai, ta čiau iš duo da vie na mo men ta: po ato to gų Lie tu vo je vai ko kal bo je at iran da drau gų var to ja ma žar go na ir to re gio no ak cen ta ar ne tgi nau ji fra zeo logiz mai. Projektą Iš piliečio pozicijo remia paudo, radijo ir televizijo rėmimo fonda

8 8 / mažai poezijo pavaari Čia mūų namai Pulapį re mia pau do, ra di jo ir te le vi zi jo rė mi mo fon da Pra bu do vėl šir di. Pa va a ri dai nuo ja... Vil tie žvaigž dė Zi ta AN DZIU LIE NĖ La ba nak ti. Tam a lau ku už tvin dė. Žvaigž dė u pin do va ka ro kliau tuo. Ži nau tik rai ji tu ri gy vą šir dį, Ži nau šią nakt ji dau ge lį pa guo. Ti kė ji mo gė riu ių ki birkš tė lę Ir drau gy te, ir mei le lig mir tie. Jo mirk in ty iš to lo pin du lė liai Bu šir dy je ža dė ji mu vil tie, Kad obe lų žie dai kam bė Šo pe ną, Kad vo lun gė lie tu tį že mėn kvie, Kad šil to ran ko, lauk to ir my lė to, Vėl švel niai lie i ma no jo pe tie. Tik neuž gek, mie lo ji, ne tgi ry tą. Tik ki tą nak tį vėl vil tim ži bėk. AUŠ TA RA Jau au le lė vėl at kop da ma bu di no vie tą Ir žie mo šal to triū u pa rgriau da ma juo kė. K. Do ne lai ti, poe ma Me tai Tran for ma ci jo au lė... au lėg rą žų au lė nu ly ta Že mę, iš lei džia a vą ia ka a. Kla jū na Pū ty vo ra; šil ko gi jom vo ra tink lį ve ja, ne ria kil po mi ko vo krai te. Ber ža kar čiu pa pur to. už vin ga žir ge liai!.. Šlai tai u žyd ruo ja ži buok lių ner ti niai ta kai. Dan guj ir ant Že mė žo le lė, ša pe liai ža liuo ja; pu rie no, prie mo lio... Žmo gu Avi liuo? Die vo bi tė ant la kų; kruz dė, bo ru žė, žy giai ir ki ti va ba lai, kir mi nai, ma ša lė liai į au lę! Jau Pa va a ri, tuo pų la jo e Ama lu ė ja; ė jė ja kaip Vė ja dar buo ja lau kuo... Pa li kę kran tu, Van de ny nų ka na lai la luo ja. Kark luo, švend ry nuo e ir per nykš čių žo ly nų brūz gy nuo. Kre kre! Kreeeee... an ty po ro mi ry puo ja. Prie kur mia rau ių tor tų pem pė kuo dai šiauš tai ak liem Kur miam pui kuo ja. O lau ky mėj, kur Ne by lė gul bė žie mo ja, Pil ko ger vė dar noj par nai u pla no ja. Žmo gui Ly gia die nio vil tį į lai mę Ra o ry tai Bal tų al koj šven toj bal u lyg var pu pa dė ko ja: ju da, kru ta, kir ba, klum pa, zy zia, zvim bia, ūžia, krebž da, au ga, ve ši, ky la... į a ve trau kia; Re nai an ce Mo tin, Di dy i pro ver ži ei Tu, Gy va tie ra te! Nu žy dė jo ge gu ži Da lia BU RA GIE NĖ Nu žy dė jo vėl ge gu ži, nu žy dė jo, Ma no mei lė vėl nu krie jo nak tie vė ju! Ne pa vy iu, ne rau do iu ir te gul krie ja ma no mei lė ant par nų ve tur... Ma no mei lė, ne ne mei lė, tai tik tu Le kia, krie ja ten už de be ų! Vieš pa tie, Tu vie na juk ži nai, Kad ne bū na jo kio mei lė am ži nai... Nu žy dė jo vėl ge gu ži, nu žy dė jo Ir nu krie jo žied la piai u vė ju. Nie ka gam to dė nių ne pa kei Ir ge gu ži nau ja vėl atei! Pa va a rio ly gia die niui Va le ri ja BLA ŽAI TIE NĖ Per Vai vo til tą kriš to li nį Mė nu li ran ką veid ro di nę au lu tei tie ia iš šir die. kai ti au lu tė, mė ne ė li Jau lie čia ran kom pin du liai. Ar čiau iai me tuo u iė ję Dan gau di die ji švie u liai Trum pai mi nu tei priar tė ję Vien ki tą žvilg niai pa ly dė, Jiem jau na vė ja pa vy dė. Pa mo va jin gai ši guo dė ja vy ruok lio ber žo ša ke le, Laz dy na pum pu rai pa vė jui Šok din žie dy nų dul ke le. Die na nak te lę u i ti ko, Kak tom u i dau žė gra žiai. Vie na ki tai jo ne pa ti ko Ir vėl nu to lo iš di džiai. au ly tė gai liai iš i ky ru Kvė puo ato dū iai karš tai, Mė nu lio mei lė ne pa ty ru Karš čiau iai glo ty pin du liai. Me au lė ma žą la še ly tį Pa em kim lai mė ne pra žu. Lai šyp o džiaug mo da le ly tė Kaip lai mė an ge la gra žu. Al do na Ja ni na BU RA GAI TĖ At bėk, ra o la še li, Nuo ma žo pum pu rė lio. Pa vei kink gim tą že mę, Link ma i vie ver ė li. Ža liai nu i šyp o jo Lau kuo e žiem ken tė li, Pa dan gėj link mai žai džia au lu tė ki birkš tė lė. Dar že liuo žy di, klei džia Pa va a ri nė gė lė. Lau kuo mo juo ja pie nė Gel to nom ke pu rė lėm. Gė lių juo ke ir o duo Tė viš kė lė ma na, O obe lų žie duo e Tė vy nė Lie tu va. Ane lė BAG DA NA VI ČIE NĖ Taip lai ka grei tai bė ga Die na nak ti, nak ti die na, Ogi pa va a ri jau vė lei bel džia į du ri. Gai vu vė je li glo to ma no plau ku, Ir kok ne do rė li yr ji, Kad, ro do, užan tin įlį. kruo tu, lū pa nu tvilk dė au lė bu či ny. au lu tė jau ka die ną ky la vi aukš tyn, Die nu žė ei na vi il gyn, il gyn. ug rįš paukš te liai Ir džiu gin šir di mū a va dai na. Ri ma ČIUP RIN KIE NĖ Pa no rau aš iš bar ti vė ją, Kad ne mie go jo šią nakt ji, Kad tal žė liau ną ber žo ša ką Ir blaš kė taip tra pia vil ti. Vil ti, pa ie kia ma ran ka, Kva to jo, bar tė žie duo e. Ga lop, pa pū tę lie tu mi, Iš ny ko ry to dau o e. Kad šiau šė upė va gą dar nią, Pa u ko ro vę at ga lio, Park lup dę liau ną ja vo dai gą, Nu pur tė aša ra ra o. Ka le do vė jui ši taip dūk ti, Taip žai ti ve ti mai jau mai? Ka lei do lai mę jam nu pū ti, Kai lai mė bu vo ša li mai? Nė mo tai ma no pa ba ri ma Nu ik va to jo vė ja tik mar kiau. Pa kė lė tik rą mė lio pū gą Ir tiek aš jį te be ma čiau... Dai na Ma ri ja DA MU ŠIE NĖ kam ba, kam ba dai na Ryš ki, va jin ga, au lė ta... Apie pa ku ti nę mei lę Jau ny tė dai na. To li... Iš ana pu, iš ne ži nio Iš ten atai di Po ka rio me tų jau ny tė Par ti za nų dai na Pa ku ti nė. Trenk ma, šū viai, Ty la... Baž nyt kai mio grin di nio Kru vi no ji ty la... Pa lai do to jau ny tė. Lai vū no, Vy čio, Pat rim po dai na, Atė ju i iš ten, Iš ne ži nio į ne ži nią, Šau nių gim na zi tų. Li ko... Kla ė je i to ri jo kny ga at ver ta Nuo lai ko pa mė lu iai la pai... Vėl ir vėl... kam ba, kam ba par ti za nų dai na... Prie ap ti lu ių kai mų Anuo met taip ti ko. Dai na apie mei lę TĖ VY NĘ. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Die no pra lė kė vė jai, Mei lė jau mu u vy tė. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Jau ny tė. Tok ne ti kė ta ir mie la Šir dį u vir pi no jau ma. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Džiaug ma. Me džių la pai nu kri to, Liūd na pa i da rė kaž ko. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Ru duo... Trum pam u žė rė jo kaip au lė Ir už ge o a vai me. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Mei lė. At ro dė, kad vi ka liep no ja. Da bar te li ko ru e ni ma. Vieš pa tie, ka tai bu vo? Ta vo gy ve ni ma. Tik ne ut rypk Pa va a ri var pai Pri i kė li mo gau džia. Žal vai dai ge liai, pin du liu vil tie... Šir di žyd rų va jo nių tink lą au džia, pla no da ma po klo niu atei tie. Tik ne ut ryp ki te ra o to ry to džiaug mo. Niek šy bė mi ne ub jau ro ki te kaid rio erd vė! Neiš a ky ti žo džiai ši to jau mo... Kaip lū ke čių, kaip vir pe ių šir die. Vy ta DRU NI Ona GA BAR TIE NĖ Leo nar da GAU RY LIE NĖ Šir di ir vėl pa va a rį pa ju to. Krū ti nė ryt me čio gai vo pil na. Kiek vie ną me džio la pą no riu ge ru mu pa gir dyt, o že mę ap šlak tyt šil ta šir die ra a. Išg lo ty ti vi u akių švie a. Juk jau iš i lie jo, iš i lie jo iš kran tų pa va a rio upė. au lė do niai ė ja pin du lių auk ą... O ant die no par nų pa kim ba ma no min ty. Ja nu ne ša pa va a rio ro vė trau ka... Prie šai ma ne ne ma ty to pal vo šyp e na. Šyp au i ir aš. Me tai Jo vi ta GRA KA VI NIE NĖ Atei na jie iš po ka rio šiurkš čių del nų, Iš Die vo bai mė, gai le čio, tru pu čio mei lė Ir ty liai ty liai klau ia, kaip aš gy ve nu, Kuo kve pia grei to die no, mar go, ke tu rei lė. Die na aš ri de nu ta ry tum kau liu ku, Šį kar tą še še ta lem tin ga i iš kri to, De šim ti mi ap li pę, rū pe čiam tal pu, Bet ar ti ma, net ne no rė čiau jo kio ki to. Ran du ka ry tą jį prie a vo kie mo var tų: Iš mai no duo ną ka die ni nę, ru pią, ū rią, Iš lie ja vi ą bai mė vy ną, ait riai kar tų, Ra my bė ir švel nio pil nat vė bū tį ku ria. Tik ga li my bė grįž ti ji ne pa i lie ka Nei gar bei, nei šal tam ar iš di džiam oru mui. var biau ia, ko ne kei tų še še ta į nie ką Tai lai ka my li mie iem, pa pra tam ge ru mui. Obe li Al gi man ta GRA KA VI NA At ro do, au gau taip il gai il gai, Vi lauk da ma žy dė ji mo Pa vė jui kri do pa lai di plau kai... Ne be ži nau, ka da ji pra i dė jo? Ge gu žė mė ne ie noj uo kia Lakš tu tė kur a vo gro žį pa li kai?! O aš, pui kuo lė, vi dar ne u vo ku, Ka da ir kaip užau go obuo liai vai kai. Veš lioj la joj liz du ge ru ma krau na, Bet obuo liai jau at i vei kint no ri. Kai ger vių liū de y dan gum ke liau ja, Nuk ri ir jie į a vo že mę oriai. Iš bir jiem ėk lo man anū kai Ban dy ša ke lėm įi kibt, pa lai pio ti ka mie nu, Li ki mui no rai jų ne rū pi Į dir vą iš o din vi u po vie ną. Aug. Bu jo. Kar tu žy dė i me pa va a riai, Pa do va no im že mei vai ių puo tą. Kaip ne u to ja u kę i gy vy bė ra ta, Taip grį ši me iš nyk da mi at gal į o dą. Mū ų me tai Ro mual da IVA NAU KA krie ja me tai pro ša lį, pra krie ja Vi pro mu, vi pro mu, vi pro mu Kaip pa va a rio gai va lo vė jai Ir lau ki ma kaž ko, ka dar bu. O gy ve ni me vi ko juk bū ta: kau mo, iel var to ir ne tek čių. Tik lem ti lyg iš ban dy ma duo ta Kiek vie nam pa gal a vo pe čiu... O tie me tai nu i ne ša vi ką: Liūd ną na tą, džiu gia mi nu te, Jie pa gro bia ne auk ą, kur tvi ka, Tik jau ny tė ne ten ka me me. iel var tau ti dėl to ne de rė tų, O tik džiaug ti die na kiek vie na, Ar au lė ta, ar ža dan čia lie tų Juk var biau ia vai kų šyp e na. Tai dėl jų me šian die ną gy ve nam Ir ko vo jam dėl jų atei tie. O tie me tai te gul me tu ge na, Tik te gul neuž gau na šir die. Onu tė JA AI TIE NĖ Nu džio vin au lė ma žą la še lį ra o nuo glež nu čio žal vė jan čio la po, bal tą žied la pių au ją tau ie vo pa ber ant mė lė to pa va a rio ta ko. At i bu du iš mie go ban ge lė šal ta pri i glau prie liep te lio ne by liai, pa i kly du kam bė ji me ry to gar ų gal pa šauk iu ta ve ty liai ty liai. Gal pa glo ty iu plau ku dru ge lio par nai, ša ke le ber žo gal u šna rė iu, gal ra šy iu aš laiš ku ži buok lių žie duo, tik iš ių ti tau jų ne ga lė iu. Mė lyn par nė kregž dė pro ak o mo miš ku ma no dai ną at neš gal iš gir i, o pa va a ri šok pie nių jū roj gel voj ir ta vę man ne lei ji pa mirš ti. Pa veik la tau Kai po lie tau Dan gum nu tį ta Lau mė juo ta, Man ky la no ra Lėk ti iki jo, Ten u i rinkt Vi a pal va Gra žiau ia Ir nu ta py ti Tau Ne pa kar to ja mą Pa veik lą To kį vie nin te lį Ir pil ną Ši lu mo... ta ė JU CAI TIE NĖ Eg lė KA RA NEC KAI TĖ Ke liu aki Į Ta vo Kan čią... Ir Ta vo šo ną per ver tą re giu. u ting ta žvilg ni ir... ty la Aki mirk nį... Kaip ge ra, kad Ta ve jau čiu. Jau čiu, kaip Ta vo ran ko Per ver to ma ne ap glė bia, Žaiz da bu čiuo ju Ta vo kru vi na. Erš kė čių dū riai min ga man į šir dį, Apg lė bu gal vą Ta vo, krū ti ne. Ir aša ro man rie da kruo tai, Juk tiek ken tė jai dėl ma nę, ki tų......ke liu aki Į Ta vo kan čią... Ir tai ga... Pra žy ta šven ta Me di Žied la piai bal tai. Erš kė čių vai ni ke jau klei džia klei džia žie da, Leik pa bu čiuot švel nia Ta vo ran ka. Ir Ta vo ko ja ap ka bi nu Ne leik pra žūt gy ve ni mo ke ly. O Kry žiau, Kry žiau, tik Ta vy tip ry bė. Aš ei iu ten, kur ve i Tu. Ži nau, ne leng va Ke lia ši ta, Bet u Ta vim aš vi ką, ži no ma, ga liu... Ne lė ki te Le vu tė KER ŠE VI ČIE NĖ Ne lė ki te... Ma no gy ve ni mo žir gai!.. Ne lė ki te! Neiš bar ty ki te die na nuo kar čių Ma no iš my lė ta. u to ki te!.. Pa čiam auš ro te kė ji me... Pa au li tok gra žu! Tok ai gra žu... Pa čiam žie dų žy dė ji me.

9 Čia mūų namai Pulapį re mia pau do, ra di jo ir te le vi zi jo rė mi mo fon da mažai poezijo pavaari / 9 Ry to ra a vo ra tink liuo Lyg aša ra nu kri tu i u tin go. Nak tie pre liu di ja apa ku Žvaigž dė e pra din go. O aš va jo ju dar pa lie ti lai mę, Mei lė jau mą. Pa ju ti tą Gam to troš ki mų Am ži ną jį šauk mą. Ne lė ki te, ma no gy ve ni mo žir gai!.. Ne lė ki te!.. Čia ma no že mė Ja ni na KUR TI NAI TIE NĖ Čia ma no že mė vy tu rių Čia ma no ly gu mo ir bra to Čia eže rė liai aki mi li nų Tro be lė iš me di nių rą tų Šal ti nio ty ro van de nį ge riu Lig pat šir die gel mių Man mie la ši ta kraš ta Aš ši toj že mėj gy ve nu Kur li no dro bių Iš ra šy ti raš tai Ir ly gu mo e u kam ba dai na Vė je li švel niai glo to šil ką mil gų Prie lop šio pa i len ku i ma ma Gra ži to kia, to kia lai min ga. Ra u tė KRY ŽE VI ČIE NĖ Iš vi dur nak čio o do mie gui to, Iš vė io ūka no to nak tie Atei ni tu į ap no te buk lą Gal pa guot, gal pa tip rint vil tie. Ne ti kė jau, kad ši taip dar bū na: Vie ną nakt ny ku ma ne jau ki Iš ik lai do, pra nyk ta kaip dū ma Ir iš nyk ta žvaigž dė toj nak ty. Ir pa var gu šir di ati tok ta, Vėl at šy la kaip žie da prieš au lę, Vėl at gy ja jau mai lyg upokš niai, Le dui tirp tant, at bun dant pa au liui. Ne ži nau, ar ap nai iš i pil dy, Ar tuš čiai vil ty lai mę ža dė. Gal pa va a rio dvelk ma u šil dy Ne vien žie du jau mai u žy dė. u val ki ja Va len ti na KRUNG LE VI ČIU Tu u grįž ki min tim į vai ky tę, Pab rai dy ki po šal ta ra a. Pri i min ki tą ber žą prie klė tie, Pie me nė lio ra liuo ta dai na. e na par ka ant eže ro kran to Ty liai mą to pa vė y kle vų. Gal pri i me na, kaip jo alė jom Me bė gio jom lig pat u te mų. Pat riar cho e no joj o dy boj Ty liai šla ma jau ni ąžuo lai, Pri i min jų ne vie na užau gę, Kad ir tu juo ka dai o di nai. Tarp kal vų ir miš ke lių ža lių Ty vu liuo ja mel vi eže rai. a lo mė jo o dy ba Kir šuo e, Kaip pa mink la iš li ku nū nai. Ten Ku dir ko klė te lė pa kry pu, Jau šimt me tį ki tą kai čiuo ja ji nai. Kai prie jo u i mą tę u to ju, Ro do, gir di man mui ko gar ai. Įžy my bių čia dau gel užau go, u val ki jo lau kų pla tu moj. Apie tai ąžuo lai mum vi me na, Eže rė liai nu ri mu ban gom. Kę tu ti KRU PA VI ČIU au lė švie čia už lan go, O tu ė di prie lan go ba re. Prie šai puo de li ka vo Ir pur ga al kiui nu vy ti. Tu ė di prie ta liu ko vie na Be mo ter, ka dai e kvie to. Dai rai i ba re ne pa žį ti nė vie no iš jų. Dilg čio ja tau šir dį jau mai. Vie nat vė kau mu už lip dė aki, Mei lė, ge ru mo ieš kai dar vi Be var di žmo gu... Ir ma KAL VAI TY TĖ-LI ŠAU KIE NĖ u to ja laik ro džiai Ir lie ka ty lio min ty. Nė ra tik ė ji mo, Nė ra e kun džių Kuž de ių. Be lie ka tik iš ger ti lai ką Kad ne u gie žė tų Vie nu kar tu. Vie nu gurkš niu. Ne i kal ba ro dyk lė. Van giai ė da dul kė Ant nuo trau kų, Dar ne e niai žy dė ju ių Gė lių. Be lie ka tik už trauk ti Il ge io užuo lai da. Ir lai kui pa a ky ti: Ra ki nu. _ u to ja laik ro džiai, Ne i kal ba ro dyk lė. Ty liuo na muo Daug girgž dan čių py nų. Bet ne na mu rei kė tų Ir ne lai ką jom ra kin ti, O šir di Ne nu lau žia mu rak tu. Pa bū ti ša lia... Al do na MAK VY TIE NĖ te biu, Kaip lie poj bi tė šėl ta, Kaip žio ga džiau gia i Ra o la šu, Kaip au lė va ka rop pri blė ta, Kaip paukš čiai pe ša i kaž ko... Tik man ra mu Įi u pu į vė ą, Džiau giuo i me tų Di džiu liu glė biu. i dab ra iš min tį pa ė ja, O aš ki tiem ją da li nu... Jau čiu, Kaip žing niai bėgt ne pė ja Gy ve ni mo ke liu bi riu Ne žy mio pė do u i lie ja Už dar ne nub rėž tų ri bų... Žval gau Lyg ką tik pra re gė jau Lai ka iš gy dė ne re ge aki. Ne ud ra kyk šir die, Pra ži lę vė jau, Leik virš ban gų Žu vėd ra krit... Vi ų žaiz dų ap riš ti Ne u pė jau, Gy ve ni mo bu re Tu rė iu dar u iūt... Neuž liū liuok ma nę, Pra ži lę vė jau, Aš pa pra čiau iai no riu Dar ša lia pa būt... Ag nė MI LIAU KAI TĖ Aš dar kar tai ta vę il giuo i, Kai ei nu pa i tik ti pa va a rio, Įi u pu į lie tų ir al vą aly vų kve pė ji mą, Ba o mi per vai ky tė o du, mė nu liu ap lie tu, Jau tik ma no min ty e be žy din čiu plu kėm bal tai... Tu kam bi man vi uo vy tu riuo, Kur pa likę ari muo er mė ga į Dan gų pa ki lo, Kar pė de be i, vir pi no orą gie me, Gy va tį šlo vin da mi, au lei pin du liu iu vo. Pri i lie ti mu ta vo jau čiu... Kai glo to vei dą vė ja šil ta, brai dant po pie va uk ne le trum pa, u rin ku ia vi ą žy dė ji mą baikš tų. Ir dar kai mil go del nu ku te na glež nai, Ža lu mo pil nai a vo pirš tų ga liu kai. Aš ta vę dar kar tai il giuo... Tik nie kam pa a kyt ne ga liu. Pa lap ti. Ir pa va a ri. Tė viš kėn u grį žu Ju ti na NAU JO KAI TI Tik u grįžk iš pa au lio kla jo nių Į ap lei tu gim ti nė na mu. Pa i tik ta ve žy din ty klo niai Ir pu šy nų oši ma ra mu. Pa i tik e na kry žiu prie ke lio, In ki lė ly var nė na šne ku, Bal ta šo ni ka mie na ber že lio Ir ap rau dan ti pem pė lau ku. O kaip ge ra po ber žu pri ė ti, Pak lau y ti jau ny tė ai dų, Kai pa rei da vom vieš ke liu pė ti Iš Šven to io Ono at lai dų. Nu ku bė jo, nu krie jo to die no Lyg rugp jū tį gand rai nuo to gų. Me bė gio jom ba i po ra žie na Ir ne bu vo į ko ja dy gu. Ta pa ti, tik ap triu šu pir ke lė Ir buož gal vių pri ė ta kūd ra. Ta pa ti ry to au lė mu ke lia, Tik vai ky tė drau gų jau nė ra. Dei vei Mil dai Žo le ra o ta atei ni u au lė pin du liai pir mai iai! kai čio ji Mil da, Auš ro je ple ve na Ta vo mig lų krai tė... Mei li, švel ni, nar i, kil ni pa lai mi ni Gy vy bę Že mė. Ne ma to mi, ne re gi mi lig šio lei au ku rai kū re na... Au ka kvap niai iai mil ka lai į švy tin čia pa dan ge ky la. Per tūk tant me čiu šir dy e Gie mė Šven to ji ne nu ty la. O Dei ve Mil da! Pa ly tėk, pa ža dink pum pu rą ra o tą. Už burk žy dė ji mo ga lia, kad ši ga lė tų už dai nuo ti! Taip greit Eglė MIČIULIENĖ nuotr. ORI JA An to ė PAU LAU KIE NĖ Jau ta pa va a ri gė lė ta, Ko dėl tik vie na per me tu? Ta me tų lai ka tok au lė ta Ir aukš ta mė ly na dan gu. Aki mir ko to kio trum pu tė Ne pė ji vi ko pa ma tyt, Jau va a ra per lan gą žiū ri Ir jon va ba liai švy ti nak ti mi. Dek re tan obe ly išė jo, Nu me tę nuo me tu bal tu, Vi ų jau ša ko pa un kė jo, Gal šie met der liu bu gau u. Ru giuo bry dė kaž ka praė jo Per auk o jū rą, per lau ku. Ru gia gė lė ru giuo ne nu žy dė jo Ir mė ly nuo ja kaip dan gu. Bi ru ta PĖ VE RAI TY TĖ Nu ba lin ta aš žied la pių lie tau Ge riu pa va a ri nį elik y rą. kę tu im fo ni joj gar ų, Še šė liuo praei tie pa kly tu. Juk vi ko daug, o ir kar tu ma žai Prap lau kia šyp e na mi ra ža. Da bar ta pa t Ar kan džio pa ta bo, Ar pa gy rų fon ta nai... Iš i e miu kaip dy ku ma, O po aki mir ko Vėl plū ta žo džiai. Lie čiu pa čia šir die gel me Ne lie ka jo kių abe jo nių: Gy ve ni ma bran gu, Bet tik ne mi li jo nai... Laiš ka Dan guo lė PRO TA E VI ČIE NĖ Ga vau aš kei tą laiš ką, tri mi pal vom ra šy tą, u pie ši niai ir vaiz di niai, mal dom, Le li jų, tul pių raš tai iš rai žy tą Ir ap šlak ty tą ryt me čio ra om. Iš kur ta aro ma ta klin da? e niai iš ger ta ma no ar ba ta. Čiob re liai, mė tom laiš ka iš kvė pin ta, Me dum ir duo na... Ji šven ta Kaip ta mal da, gir džiu pro tan kų gau de į, Pro šū vių al ve, kly kian čiu vai ku. Ir i bi ro tai goj u ša lę, krau pū Me di niai kry žiai u kan čia tau to. Ver čiu to lyn tą laiš ką ne kai ty tą, Pro at vi rą lan gą pa au lį re giu, Vil tim ir lai ve al uo jan tį ry tą... Alio... Gal ga lim pa kal bėt te le fo nu? Ko dėl vėl mo ti no ap rau da į ne ži nią ly dė da mo vai ku? a kyk, ko dėl taip šir dį kau da, be žiū rint į tuš tė jan čiu na mu? Kai aš bu vau ma ža, man mo ti na kal bė jo: My lėt tė vy nę pri va lai, ji tau vie na. Vie nin te lė ša li pa au ly je, kan čių ke liu nuė ju Ir at i tiet pa jė gu, ne pa lau žia ma. Di džiuo ki mė, kad šioj ša ly me gi mėm, Kad vi dar kal bam pro tė vių kal ba, Kol že mėj gy va bu nor vien lie tu vi, Gy vuo lie tu viš ka tau ta. Ir pa i ra šo laiš ką... LIE TU VA... a lo mė jiš ki etiu dai Zi na AR TAI TY TĖ Vai vo ri ni Šir vin to van duo Ta vo ko ja ge lia, Bet vi tiek bren di tu juo, Ly dint lapų plau kian tiem lai ve liam. O Kir šų pa dan gė virš ta vę. Ji to kia nuo ger vių mė ly na! kar džia bal ė paukš tė kry džio gie mę ve, u dai nuo tą ta vo jau ny tė lė... Žy dė ji ma Gin ta ra TAN KE VI ČIU Ir man taip no ri i krit Virš žy din čio o do į to lį, Į pa va a rio dan gų paukš čiu u vė ju par nuo tu kar tu. Nuk rit į žo le, gel to na pie ne, Už mer ku aki, iš tie u ran ka, Pa va a rio dai no klau y ti il gai Lan ko je tarp dru ge lių mar gų. Tik šir di ne nuo ra ma ta Vi ver žia i iš krū ti nė. Į prie kį, į prie kį, pir myn! ku ba lyg žie da žy dė ti. Ne ku bėk, jai kar to ju, pa lauk, Kaip žie da iš i klei du nu vyt, Pa i džiauk tuo, ką tu rim da bar, Šia aki mir ka džiaug mo tra pia Juk ji neam ži na. Poe zi jo paukš tė ta ė TA ČIU LAU KIE NĖ Paž velk juk tai ta va Poe zi jo paukš tė! Ji gie da Pa va a rį vė lei Ta vo ir ma no šir džių an ta ko mė ly. Tu Mei lę kur ti ir gy ven ti at vė rei! Plauk u ma ni mi šia va jo nių jū ra! Žyd ry nė de be ė li pil ka Mei lė ži di ny dar neuž ge o, Gie mė po ma il ga! kri ki me Juk pie nių au ly tė švie čia! Pa va a ri nuo ta bu, Poe zi jo paukš tė gie do ti kvie čia! u kam bo šir džių an ta ko ly ra To li už ši lo! Mei lė gie mę iš gir du nū nai Poe zi jo paukš tė pra gy do. Už burk ma ne Juo za ŠAL ČIŪ NA Už burk ma ne, kaip už bu ria Pa va a ri niai vė jai, Kaip už bu ria Pra žy du i gė lė pir ma, Kaip už bu ria lau kai, Gel to nom pie nėm pra žy dė ję, Už burk jau ru de nė jan čiai lau kai, pal vo tai me džių la pai, Nak tie še šė lių pa lap tim liūd na. Už burk, kai ma no die no pil ko tam pa, Kai glau to i prie ko jų ru ti na... Už burk dar tuo, kuo ne bu vau už bur ta, Gal būt vil tim, ne grįž tan čia ap ne. O jei gu jau ne bū tų kuo už bur ti Vi vien už burk ma ne!.. Pa ry žiau ka ted ra Ire na ŠU NO KIE NĖ Ait rū Pa ry žiau ka ted ro dū mai kau džiai žei džia ma no šir die aki. ta bo iš tik ta te bi u tri kę pa au li, Kaip me no še dev rą lai žo ug ni. Die vo Mo ti no ka ted ra ky la į dan gų. Ji gra i na iš nykt iš aki ra čio... u a vim ji pa ii ma ga ba lą var bų Iš žmo ni jo i to ri jo met raš čio. Gai ro vaiz dai įi rė žia į me ge ni. Ma no ie la jau čia kau mą ir ne ri mą. Pro tą už gu la nuo jau to ak me ny... Bū na aša rų, ku rio ga li vi ką u de gin ti. Mū ų min ty mu tei ia ir lai mi na. u val dyt a vo gai va lu e ka i un kiai. Kad ne deg tų baž ny čio, var pai te kam bi na Kur ti ir apa kę pa au lio kup riai. Ži vi lė ŽI LIN KAI TĖ-UČ KU RO NIE NĖ Liū de y Ei lė raš ti pa ra šy ta pir mai gy ve ni mo JAV me tai (2011 m.). Liū de y, ka ji? Aša ro, lie tu ar la pa nu kri tę? Ar ve rian ti kau ma, da li nant jau mu? O gal tai tik ma no va jo nių krai tė, Užk lo ju i šir dį ir iš gy ven tu ap nu u i py nė kaip ka o ne ži nia ir ilp nu ma, Bai mė, šal ti, nak ti be žvaigž džių. Ša lia jų dar ir no ra pa kei ti li ki mą At a kyk, liū de y, ar tu rė iu jė gų? Tuš tu ma, ne tek ti ir dau gy bė klau tu kų Dra ko vi dų ir plė šia per pu, len ka lai ka iš me da ma liū de io pu tų, Kaip no rė čiau ži no ti, ka bu? au lė te ka ka ry tą ir lei džia ka va kar Į nu rau du iu de be i, pil nu vil čių. Liū de y, liū de y, ne ži nau, ar at a kiu Aš my lė iu, šyp o iuo... Taip vi ka tra pu... Nukelta į 10 p.

10 10 avo temą galite paiūlyti pakambinę tel. (8 342) No ri te pa dė ko ti me di kui? MAŽAI POEZIJO PAVAARI Da ry ki te tai tin ka mai Atkelta iš 9 p. Pra bu do vėl šir di Bi ru tė VAIŠ NIE NĖ Daž na po ope ra ci jo veik tan ti pa cien ta u mai še liu ran ko e ar voke liu ki še nė je, no rė da ma pa dė ko ti, už u ka į jį ope ra vu io gy dy to jo ka bine tą. Re ta ži no, kad to kia pa dė ko for ma yra ky ši, ir net ne pa gal vo ja apie ki tu pa dė ko bū du, ku rie ne ver tų jau ti ne jau kiai, ne žei tų ir ne že min tų me di ko, ne jam varbiau ia ge rai pa vy ku i ope ra ci ja ir veik tan ti pa cien ta. Tad ar tik rai vi dar rei kia ne šti gy dy to jam do va na, o gal būt ga li ma at i dė ko ti ofi cia liu bū du? Dėl ky šio ne gy dy ge riau Bru ka ma ky ši tai ne ma lo ni i tuaci ja abiem pu ėm. Daž na gy dy to ja šio je i tua ci jo je gal vo ja, jog pa cien ta juo ne pa i ti ki, abe jo ja jo no ru pa dė ti. Kai medi ka at i a ko ką nor paim ti, daž na pacien ta lie ka u tri kę ir ne up ra tę, ko dėl dak ta ra ne priė mė do va no, gal vo ja, kad gal ji per ma ža ar per pra ta. Ne ri mau ja, jog da bar jo tur būt ne gy dy ar gy dy netin ka mai. Daug ka ti ki na, kad duo da mi ky šį tie iog no ri pa dė ko ti me di kui, ta čiau vi uo met ga li ma paieš ko ti ir ra ti ki to kių bū dų, įi ti ki nu i Eg lė Ta mo šiū nie nė, vei ka to ap au go mi ni te ri jo An ti korup ci jo ir ati tik tie ky riau ve dė ja. Me di kai vie nin gai tei gia, kad jok ky ši ne ga li pa kei ti gy dy mo ei go, ku rią gy dyto jui nu ma to įvai rū tei ė ak tai, ofi cia liai pa tvir tin to li gų gy dy mo che mo. Be to, var bu ži no ti, jog ne tik vo ke liai u pi nigai, bet ir ma žo do va nė lė al dai niai ar ka va yra ky ši, už ku rį ir duo dan čiajam, ir jį iman čia jam gre ia bau džia mo ji at a ko my bė. E. Tamošiūnienė įitikinui, kad medikam geriauia dėkoti viešai, pavyzdžiui, parašant teigiamą atiliepimą ar rekomendaciją internete. Ge riau ia vie ša pa dė ka Jei bet ko kia do va nė lė gy dy to jui yra kyši ir nu i kal ti ma, tai kaip pa cien tai ga li iš reikš ti a vo dė kin gu mą? Ir ko kia for ma iš reikš ta pa dė ka bū tų ma lo niau ia pa čiam me di kui? E. Ta mo šiū nie nė įi ti ki nu i, kad geriau ia yra pa dė ko ti vie šai, pa vyz džiui, pa ra šy ti pa dė ką, gra žų at i lie pi mą ocia li niuo e tink luo e, pe cia li zuo tuo e po rta luo e ar tie iog pa ra šiu per duoti įtai go ad mi nit ra ci jai, ku ri pa i rūpin, jog ne tik me di ka u ži no tų apie pa dė ką, bet ir ją pa vie šin. Gy dy to jui bu ma lo nu kai ty ti pa ra šy tą at i lie pimą apie ge rą jo dar bą, gal būt tok gražu at i lie pi ma pa ka tin ir ki tu pa cientu ap i lan ky ti pa šį me di ką. Be to, vie ša pa dė ka u tip rin gy dy to jo ge rą re pu ta ciją jo ko le gų ir va do vy bė aky e. At i dė ko ti ge ru žo džiu Vil ka viš ky je gy ve nan ti Gin tau ta ako, kad me di kai el gia i la bai žmo niš kai ir apie ky šiu net neuž i me na. Maž daug prieš mė ne į man te ko ati dur ti li go ni nė je, kur bu vo at lik ta opera ci ja. Vi a pro ce dū ra praė jo be jo kių inci den tų, me di kai a vo dar bą at li ko la bai pui kiai ir pro fe io na liai, ne ma čiau jo kio ne pa i ten ki ni mo, ne gir dė jau užuo mi nų, jog pa pil do mai neo fi cia liai neat i dė ko jau. Bu vo už tik rin ta vi a pu iš ka prie žiū ra, pa a ko jo Gin tau ta. Vy ra tei gia, kad Vil ka viš kio li go ni nė je dir ba pui kū pe cia li tai, ku riem už tenka pa dė ko ti ge ru žo džiu. Ma ne ope ra vo Vil ka viš kio li go ni nė Chi rur gi jo ir trau ma to lo gi jo ky riau vedė ja Ri man ta Ra ma nau ka, o ne jaut rą at li ko vy riau ia i gy dy to ja. Eu nuo širdžiai dė kin ga šiem gy dy to jam bei kitam įtai go per o na lui, ku rių dė ka pro cedū ro praė jo klan džiai. Me di kai yra a vo ri tie pro fe io na lai, dir ba no rė da mi padė ti žmo gui, jiem yra var bu pa vei kę ir vei ka pa cien ta. Ky šiai čia yra ne reika lin gi ir ga li tik u ga din ti an ty kiu. Mano nuo mo ne, var biau ia yra nuo šir džiai pa dė ko ti pa a kant pa pra tą žo dį ačiū, įi ti ki nę Gin tau ta. Or ga ni zuo ja pe cia lią ak ci ją vei ka to ap au go mi ni te ri ja, ka tinda ma pa cien tu at i a ky ti ky ši nin ka vi mo ir dė ko ti me di kam vie šai, ša lie li go ni nė e ir po lik li ni ko e ini ci juo ja ak ci ją. Pa cien tai vei ka to prie žiū ro įtai gų kel bi mų lento je ga lė ra ti in for ma ci ją apie pa dė ko ak ci ją: įtai go e bu iš ka bin ti pla ka tai u vo kai, o ša lia jų bu at vi ru kų. Kiek vie na pa cien ta ant at vi ru ko ga lė pa ra šy ti pa dėką jį gy dan čiam gy dy to jui ar lau gy to jui ir įme ti į gre ta ean tį pe cia lų vo ką. In for ma ci ja pa reng ta bend ra dar biaujant u LR vei ka to ap au go mi ni te ri ja, ku ri įgy ven di na Eu ro po o cia li nio fon do ir Lie tu vo Re pub li ko val ty bė lė šo mi fi nan uo ja mą pro jek tą Ko rup ci jo pre venci jo di di ni ma vei ka to ap au go ek toriu je. Užk Pra bu do vėl šir di u gel ta Lyg ta žo lė pa va a rį ant ta ko, Tiek kar tų šal dy ta ir min dy ta, Bet au lė pin du lio u šil dy ta, Vėl at i bun da, gal vą ke lia Ir tie bia i ant to pa tie Iš min to ta ko... Pa va a ri ni pal vų šėl ma ke rin ti: u žie dų po tvy niai, ato lū giai... Ir tą yk u vo ki žmo gu Nuo šio pa va a ri nio gro žio šir dį ge lia... ug ru bu ia ran ka lie tie prie že mė, Pag lo tai tar i kū di kį, žeg no ji, Lyg pir mą y kį at i bu dę, Pa va a rio žing niu kai čiuo ji. Šir dy ir at gai va, ir džiaug ma be ga li ni, Ir krau ja gy lo mi ima grei čiau te kė ti, Kai klei džia i pir ma i gė lė žie da, Taip no ri pri i glaut prie jo, u šil dy ti del nuo, į au lę pa ky lė ti Ir vėl vi ą pa au lį my lė ti ir my lė ti... Pra bu do vėl šir di... Pa va a rį... Vi da VO Y LIE NĖ Plaz de na o duo e vai gu ge gu ži Bal tai ir kve pian čiai žie dai, Ma ži var pe liai kam ba, dūz gia Po pin du liai švie iai, šil tai. Auš ra iš klei džia krai tę pur pu ri nę, Atk ren da ry ta u per lo la šai, Gai vu i gro ži plau kia į krū ti nę u paukš čių gie me, įvai ria pal viai žie dai. By ra gai vi nan ti lie tau la ša Į paukš čio gie mę, kai tų gė lė žie dą, tai ga iš trykš ta džiaug mo aša ra Ir ty liai, pa lap tin gai kruo tai rie da. Šir dy je link ma, ge ra ir švie u Ma no ji aša ra pa gir dy gim tą že mę, Pra ik lei tūk tan čiai kai čių žie dų Šir di ir aky ge gu žio gro žį ge ria... Al vy da ŽE MAN TAU KA Ry te pa bu dę iš gir ti, kaip tau Vi di ni bal a a ko: ko tu gu li? Tu eik į dar bą, va žiuok žve jot, Tau juk ne ga li ma dryb ot. Tau kau da ko ja ir ran ka. Kai at i to ji, u ka i gal va. Paė ję po rą žing nių že mėn vėl kren ti, Bet ir gu lė ti ne ga li. Tau rei kia kel ti ir ju dėt, Ne nie ka ki ta ne pa dė. Ti kėk, gy ve ni ma tai do va na, Ku rią priim ti rei kia to kią, ko kia yra. Pa lauk tru pu tį, pa ken tėk ir lai mė vėl u grįš, Tik tu ti kėk! Išauš ir tau lauk ta die na, Kai tap i vei ka ir žva lu, Be jo kio kau mo, be kan čio. Tik tu TI KĖK! Ge gu žė 23 d., 10 val., Ar mi nų k., Klau u čių en., Vil ka viškio r., bu at lie ka mi že mė kly po (kad. Nr. 3958/0003:401) ka dat ri niai ma ta vi mai. Kvie čia gre ti mo že mė kly po (kad. Nr. 3958/0003:5820) mi ru io a vi nin kė Ma ri jo no Vy dūnie nė kly po pa vel dė to ju ar jų įga lio tu a me ni dėl bendro kly po ri bo u de ri ni mo. Ma ta vi mu at lie ka Vil man to Šle kio įmo nė, ma ti nin ka Vil man ta Šle ky, Ge di mi no g. 16, Vil ka viš ki, tel.: , (8 342) , el. p. vil ka vi Užk Ge gu žė 22 d., 15 val., bu ma tuo ja ma že mė kly pa (kad. Nr. 3943/0003:991), ean ti Vil ka viš kio r., Būd viečių k. Kvie čia gre ti mo kly po (Nr. 3943/0003:9217) a vinin ką J. B. ar jo įga lio tą a me nį at vyk ti dėl ri bo u de ri nimo. u a vi mi rei kia tu rė ti do ku men tu. Jum neat vy ku ar ne pra ne šu, dar bai bu tę ia mi to liau. Dar bu at lie ka UAB auleneta, Va a rio 16-oio g. 5, Ma ri jam po lė, tel , el. p. Užk Projektą Čia mūų namai remia paudo, radijo ir televizijo rėmimo fonda antaką redakcijoje galite užiprenumeruoti nuo bet kurio dieno. Redakcijo telefonai paiteirauti: (8 342) , Redakcijo adrea: Vilniau g. 23, Vilkaviški KOREPONDENTAI: Eglė MIČIULIENĖ (jaunimo, aplinkoaugo temo) (8 342) , , antaka internete Kritina ŽALNIERUKYNAITĖ (verla, interneto vetainė) (8 342) , , El. p.: Andriu GRYGELAITI (žemė ūki, švietima) (8 342) , , REDAKTORĖ Dangyra APANAVIČIENĖ (avivalda, politika) (8 342) , REDAKTORĖ PAVADUOTOJA Eglė KVIEULAITIENĖ (teiėauga, medicina) (8 342) , Renata VITKAUKIENĖ (ocialinė temo, religija) (8 342) , Elena ABALIAUKIENĖ (tilitė-korektorė) (8 342) , Ramūna JAULAITI (kelbimai), tel./fak. (8 342) , Lijana DULKYTĖ (dizainerė-maketuotoja) (8 342) , Leidėja UAB antako laikrašti Nacionalinė rajonų ir mietų laikraščių leidėjų aociacijo nary. Laikrašti įteigta 1945 m., reorganizuota 1990 m.; išeina antradieniai ir penktadieniai. paudino Polka Pre p. z.o.o. (RAB) pautuvė. Ofetinė pauda, 4 p. l. Ind , L 083 Tiraža 4598 egz. Redakcijo darbo laika: 8 17 val., pietų pertrauka val. Šeštadieniai ir ekmadieniai nedirbame.

11 TV programa / 11 LIETUVO TELEVIZIJA NUO GEGUŽĖ 13 D. IKI GEGUŽĖ 19 D. PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.05 Laba ryta, Lietuva Repub liko Prezidento rinkimų I turo rezultatai , Loterija Keno Loto , 15.00, 16.00, Žinio , 15.10, Laba diena, Lietuva er. Ponių roju Klauimėli.lt Klaukite daktaro Vartotojų kontrolė Dieno tema Loterija Jėga LRT foruma Dviračio žinio er. Veienzė. Berlyno meilė itorija. 4 d LRT radijo žinio er. Tvin Pyka. 2 d Kartojimai Laba ryta, Lietuva er. eni er. Aukštuomenė daktara. 6 d. 5, tiliu Klaukite daktaro , Loterija Keno Loto , 15.00, 16.00, Žinio , 15.10, Laba diena, Lietuva er. Ponių roju Kandidatų į Europo Parlamentą debatai (Ne)emigrantai Loterija Jėga Dok. f. Eurovizija Pot criptum Eurovizija I pufinali er. Tvin Pyka. 2 d Kartojimai Laba ryta, Lietuva er. eni er. Aukštuomenė daktara. 6 d. 7, Nacionalinė paieškų tarnyba 13.00, Klaukite daktaro , Loterija Keno Loto , 15.00, 16.00, Žinio , 15.10, Laba diena, Lietuva er. Ponių roju Klauimėli.lt Gyvenima Loterija Jėga Kandidatų į Republiko Prezidentu debatai Dviračio žinio er. Po vienu dangum LRT radijo žinio er. Tvin Pyka. 2 d Kartojimai Laba ryta, Lietuva er. eni er. Aukštuomenė daktara. 6 d. 9, Gyvenima Klaukite daktaro , Loterija Keno Loto , 15.00, 16.00, Žinio , 15.10, Laba diena, Lietuva er. Ponių roju Kandidatų į Europo Parlamentą debatai pecialu tyrima Dieno tema Loterija Jėga Puvalandi iki Eurovizijo Eurovizija II pufinali er. Tvin Pyka. 3 d Kartojimai Laba ryta, Lietuva er. eni er. Aukštuomenė daktara. 6 d. 11, (Ne)emigrantai Vartotojų kontrolė 13.58, Loterija Keno Loto , 15.00, 16.00, Žinio , 15.10, Laba diena, Lietuva er. Ponių roju Kandidatų į Europo Parlamentą debatai Beato virtuvė Dieno tema Loterija Jėga Aukini prota V. f. Atgal į ateitį. Fantatini nuotykių komedija. JAV m. Rež. Robert Zemecki Kartojimai Dok. f. Neužmiršti V. f. Mokytoja Keia ir linkmoji klaė. Komedija. Nyderlandai m Karinė palapty Laba ryta, Lietuva Dok. er. Liūtų kelionė. 1 d Dok. er. Europo tyrai. 2 d er. Džeika Flečer. 7 d. 12, Klauimėli.lt Loterija Keno Loto , Žinio veikinimų koncerta Teiė žinoti Vakara u Edita tiliu Loterijo Keno Loto ir Jėga Valanda iki Eurovizijo Eurovizija Finala V. f. Tomo Krauno afera. Romantinė kriminalinė komedija. JAV m Kartojimai Beato virtuvė 7.00 Šventadienio minty Klauimėli.lt Gyventi kaime gera Ryto uktini u Zita Kelmickaite er. Brolių Grimų paako Gutavo enciklopedija Lietuvo tūktantmečio vaikai Mūų gyvūnai , Paaulio dokumentika er. Mi Marpl Klauimėli.lt Loterija Keno Loto , Žinio Itorijo detektyvai avaitė u Dviračio žiniomi Duokim garo! avaitė Loterijo Keno Loto ir Jėga Keliai. Mašino. Žmonė Dok. f. Neužmiršti V. f. Laiko tilta V. f. Perekiotojų kluba Kartojimai. TV3 PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.25, Animac. er vajonių odai 8.55 er. Meilė ūkuryje er. Deganti širdi er. Pakutini iš Magikianų er. Pažadėtoji , Žinio TV Pagalba Nama er. Prakeikti Vakaro žinio V. f. Adrenalina. JAV, kriminalini veikmo trileri, , 4.00 er. Nuikaltami protai. Kitapu ienų. 0.35, 4.45 er. Tirona er. Amerikiečiai Ektraenai tiria er. Virtuvė. 6.25, Animac. er Nama er. Meilė ūkuryje er. Deganti širdi er. Pakutini iš Magikianų er. Pažadėtoji , Žinio TV Pagalba Prieš rovę er. Prakeikti Vakaro žinio V. f. Kartą Rytų Europoje. Lietuva, Moldova, Rumunija, komiška drama, , 3.50 er. Nuikaltami protai. Kitapu ienų. 0.45, 4.40 er. Tirona er. Amerikiečiai Ektraenai tiria er. Virtuvė. 6.25, Animac. er Prieš rovę er. Meilė ūkuryje er. Deganti širdi er. Pakutini iš Magikianų er. Pažadėtoji , Žinio TV Pagalba Gero vakaro šou er. Prakeikti Vakaro žinio V. f. Karšta pupytė. JAV, komedija, Vikinglotto. 0.05, 4.05 er. Nuikaltami protai. Kitapu ienų er. Tirona er. Amerikiečiai Ektraenai tiria er. Virtuvė. 6.25, Animac. er Gero vakaro šou er. Meilė ūkuryje er. Deganti širdi er. Pakutini iš Magikianų er. Pažadėtoji , Žinio TV Pagalba Farai er. Prakeikti Vakaro žinio V. f. Maištinga iela. Didžioji Britanija, biografinė komiška drama, , 4.25 er. Nuikaltami protai. Kitapu ienų er. Tirona er. Amerikiečiai Ektraenai tiria er. Virtuvė. 6.25, Animac. er Farai er. Meilė ūkuryje er. Deganti širdi er. Tarp mūų, mergaičių er. Pažadėtoji , Žinio TV Pagalba Animac. f. Aladina. JAV, V. f. Kapitona Amerika. Pilietini kara. JAV, moklinė fantatiko veikmo filma, V. f. Žiauriai baii nakti 2. JAV, iaubo trileri, V. f. Karšta pupytė 4.00 er. Pakutini iš Magikianų er. Virtuvė Juokingiaui Ameriko namų vaizdeliai Animac. er Virtuvė itorijo kaniai ir papratai vajonių ūki Būk veika! Noriu šio darbo! V. f. Beždžionėlė ledo ritulininkė. Kanada, JAV, nuotykių komedija, V. f. Meilė lažybo. JAV, er. Havajai Ektraenų mūši Žinio Eurojackpot er. Turtuoli vargša V. f. Madmuazelė Paradi V. f. Belė. Didžioji Britanija, drama, V. f. Kapitona Amerika. Pilietini kara 3.40 er. Havajai er. Pakutini iš Magikianų Juokingiaui Ameriko namų vaizdeliai Animac. er Mamyčių kluba Kulinarini detektyva Penkių žvaigždučių būta Paauli pagal moteri vajonių odai Animac. f. Operacija Riešutai V. f. Įpėdiniai 2. JAV, nuotykių filma, V. f. Apaugoti princeę. JAV, komiška drama, Vii me žmonė Žinio Lietuvo talentai V. f. Atakomai mūgi. JAV, kriminalini veikmo trileri, V. f. Nuodėmių mieta 2. JAV, kriminalini veikmo trileri, V. f. Žiauriai baii nakti er. Tarp mūų, mergaičių er. Virtuvė. BALTIJO TELEVIZIJA PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.40, er. totie policija. 7.40, er. udužuių žibintų gatvė. 8.40, er. Pakutini fara. 9.40, er. Kobra Ektraenų mūši Info diena er. Mentalita , 3.05 er. Įtatyma ir tvarka. pecialiųjų tyrimų kyriu er. Tauto tarna V. f. Lūžio taška m. Kriminalini veikmo filma. JAV, Kinija, Vokietija V. f. uvokima 1.30 er. Iliuzija er. Mirtie įšala er. Mentalita. 7.30, er. totie policija. 8.30, er. udužuių žibintų gatvė. 9.30, er. Pakutini fara , er. Kobra Ektraenų mūši Info diena Betafe-LKL. Žalgiri Dzūkija. Ketvirtfinalio rungtynė V. f. Požemių ugni m. Veikmo filma. JAV V. f. Lūžio taška 1.15 er. F. T. Budrioji aki. 7.05, er. totie policija. 8.05, er. udužuių žibintų gatvė. 9.05, er. Pakutini fara , er. Kobra Ektraenų mūši Info diena Betafe-LKL. Neptūna kycop. Ketvirtfinalio rungtynė V. f. eptinta kategorija. Paaulio pabaiga (1, 2) m. Veikmo drama. JAV, Kanada, Vokietija V. f. Požemių ugni 2.35 er. F. T. Budrioji aki. 7.10, er. totie policija. 8.10, er. udužuių žibintų gatvė. 9.10, er. Pakutini fara , er. Kobra Ektraenų mūši Info diena Betafe-LKL. Pieno žvaigždė Lietkabeli. Ketvirtfinalio rungtynė V. f. Išrinktųjų medžioklė m. Veikmo filma. JAV, Kanada V. f. eptinta kategorija. Paaulio pabaiga (1, 2) 2.40 er. F. T. Budrioji aki. 7.20, er. totie policija. 8.20, er. udužuių žibintų gatvė. 9.20, er. Pakutini fara , er. Kobra Ektraenų mūši Info diena Betafe-LKL. Juventu Ryta. Ketvirtfinalio rungtynė , Amerikietiško imtynė V. f. pecialita m. Veikmo filma. JAV, Peru V. f. Išrinktųjų medžioklė er. F. T. Budrioji aki. 6.05, Vaikai šėlta er. Džiunglių princeė Šina 8.29 Top hop televitrina veikato ABC televitrina Baltijo galiūnų čempionata Iš vių jėgų Būk ektremala Atranka. Išlieka tipriaui Džina Italijo pakrantėje Ektraenų mūši Ka žudika? Betafe-LKL Lietuvo bala. Vaikai V. f. Drakono vartai V. f. Grobi er. F. T. Budrioji aki Baltijo galiūnų čempionata 7.30 er. Džiunglių princeė Šina 8.30 Tauro raga veikato koda Vaikai šėlta Iš vių jėgų Būk ektremala Atranka. Išlieka tipriaui Džina Italijo pakrantėje Ektraenų mūši Nuikaltimų mieta Tura Auto Optic Betafe-LKL er. Tilta er. Iliuzija er. Mirtie įšala V. f. pecialita 2.05 V. f. Grobi

12 12 / TV programa LRT PLIU NUO GEGUŽĖ 13 D. IKI GEGUŽĖ 19 D. PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.05, 2.15 Džiazo muziko vakara top juota 7.25, Animac. er Vienuolynų kelia Lietuvoje 8.45 Dok. er. Neriboto žmogau galimybė Laba ryta, Lietuva , 1.30 DW naujieno ruų kalba Dok. f. Vieninteli, nepakartojama ir pakutini Daiktų itorijo Paaulio lietuvių žinio er. Dauntono abatija. 3 d Dok. er. TV daktara Laba diena, Lietuva Kultūrų kryžkelė er. Ten, kur namai Moklo riuba Dok. er. Iš arti Kultūro diena Dieno tema Me nugalėjom V. f. Arbatėlė u Muoliniu Dok. f. Putina amžinai? 1.45 Dabar paaulyje. 6.05, 1.00 Džiazo muziko vakara Auto Moto 7.00, Kultūrų kryžkelė. 7.30, Animac. er Moklo riuba 8.45, Dok. er. TV daktara Laba ryta, Lietuva , 0.15 DW naujieno ruų kalba Gimę tą pačią dieną Anapu čia ir dabar Vienuolynų kelia Lietuvoje Dok. er. Iš arti Laba diena, Lietuva er. Ten, kur namai. 3 d Dok. f. Eurovizijo virua Kultūro diena Me nugalėjom V. f. Iš Barbaro Wood kolekcijo. Prakeikma iš praeitie Dok. f. Mano drauga Boria Nemcova Dabar paaulyje Kartojimai. 6.05, 1.05 Džiazo muziko vakara. 7.10, Dok. f. Nerami kelionė po Augutino avicko minčių ir palvų odu. 7.30, Animac. er Pradėk nuo avę. 8.45, Dok. er. TV daktara Laba ryta, Lietuva , 0.20 DW naujieno ruų kalba Brandū pokalbiai Poezijo pavaari Atidaryma Dok.f. Eurovizijo virua Laba diena, Lietuva Kultūrų kryžkelė er. Ten, kur namai Dok. er. Kalnų žolelių palapty Kultūro diena Mokytojų kambary Elito kina. V. f. Paiklydę Paryžiuje. Komedija m Dok. f. Angela Merkel. Neįtikėtina karjera Dabar paaulyje Kartojimai. 6.05, 1.00 Džiazo muziko vakara Dok. er. Paižvalgykime po. 7.30, Animac. er Į veikatą! 8.45, Dok. er. TV daktara Laba ryta, Lietuva , 0.15 DW naujieno ruų kalba Legendo tambiu planu Atpindžiai Dok. er. Kalnų žolelių palapty Laba diena, Lietuva Kultūrų kryžkelė er. Ten, kur namai. 3 d Dok. f. en Mišelio kalna. Neištyrinėta tebukla Kultūro diena Dieno tema Brandū pokalbiai Dok. f. Nėra laiko gerumui Anapu čia ir dabar Dabar paaulyje Kartojimai. 6.05, 1.30 Džiazo muziko vakara Mokytojų kambary. 7.30, Animac. er Už kadro 8.45, Dok. er. TV daktara Laba ryta, Lietuva , 0.45 DW naujieno ruų kalba Miija Paaulio Lietuva Kauno dieno top juota Kalbanty tektai Dok. f. en Mišelio kalna. Neištyrinėta tebukla Laba diena, Lietuva Kelia Lietuvo tūktantmečio vaikai Dok. er. Paakojimai iš Japonijo Kultūro diena Dieno tema Europo kina. V. f. taigiam poūky. Kriminalinė drama. Vokietija m D. Razauko ir. Petreikio koncerta Dabar paaulyje D. Razauko ir. Petreikio koncerta 8.00 Gimtoji žemė ART Dok. f. Napoleona Kitkauka. Kertiniai akmeny Į veikatą! Už kadro Pradėk nuo avę K. Antanėlio ir A. Navako roko opera Pera Giunta Iš širdie į širdį. Literatūrinė-muzikinė kompozicija ava Me Paauli. 4 d Auto Moto Kultūrų kryžkelė Euromaxx Klaukite daktaro tiliu Miija Paaulio Lietuva Daiktų itorijo tambiu planu V. f. Alia. Romantinė komedija. JAV m. Rež. Woody Allen LVO gimtadienio koncerta Dabar paaulyje Kartojimai LVO gimtadienio koncerta 7.45 Kultūrų kryžkelė 8.30 Kelia Krikščionio žodi Dok. er. Paižvalgykime po Euromaxx Lietuvo moklininkai Atpindžiai Kauno dieno Linija, palva, forma Kalbanty tektai Vienuolynų kelia Lietuvoje top juota Du balai viena širdi Šventadienio minty Mokytojų kambary portinio ėjimo Europo taurė. 20 km. Motery Pradėk nuo avę Ekpedicija Nuo Baltijo iki Bengalijo er. Dauntono abatija. 3 d Legendo Koncerta Open to the World. 1, 2 d Kartojimai. LNK PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.05 er. Mano gyvenimo šviea Animac. er er. Volkeri, Tekao reindžeri Gyvūnų paauli er. Namai, kur širdi Bu viko 12.00, Yra kaip yra er. Mano likima er. Dvi šeimo , KK Laba vakara, Lietuva , Žinio Nuo... Iki er. Paveldėtoja er. Monikai reikia meilė Telefoninė loterija V. f. Leidima žudyti m. Veikmo filma. Rumunija er. Judanti objekta V. f. Kaip atikratyti boo er. Mano gyvenimo šviea Animac. er er. Volkeri, Tekao reindžeri. 9.55, er. Monikai reikia meilė er. Namai, kur širdi , Nuo... Iki , er. Paveldėtoja , Yra kaip yra er. Mano likima er. Dvi šeimo , KK Laba vakara, Lietuva , Žinio V. f. Užtikrinta teiinguma m. Veikmo filma. JAV. Rež. Giorgio erafini, Jame Coyne er. Judanti objekta V. f. Leidima žudyti 6.05 er. Mano gyvenimo šviea Animac. er er. Volkeri, Tekao reindžeri er. Monikai reikia meilė er. Namai, kur širdi , Nuo... Iki , er. Paveldėtoja , Yra kaip yra er. Mano likima er. Dvi šeimo , KK Laba vakara, Lietuva , Žinio V. f. Šerifo mašina m. Trileri. JAV er. Judanti objekta V. f. Užtikrinta teiinguma 6.05 er. Mano gyvenimo šviea Animac. er er. Volkeri, Tekao reindžeri er. Namai, kur širdi er. Paveldėtoja , Yra kaip yra er. Mano likima er. Dvi šeimo , KK Laba vakara, Lietuva , Žinio Valanda u Rūta V. f. Kruvini pinigai m. Veikmo trileri. Autralija. Rež. Gregory McQualter er. Judanti objekta V. f. Šerifo mašina 3.10 Alchemija. Švietimo amžiu Menininkų portretai er. Mano gyvenimo šviea er. Mano gyvenimo šviea Animac. er er. Volkeri, Tekao reindžeri er. Namai, kur širdi Valanda u Rūta Yra kaip yra er. Mano likima er. Dvi šeimo Laba vakara, Lietuva Bu viko Žinio KK2 penktadieni V. f. Audro ūkuryje m. Veikmo trileri. JAV. Rež. teven Quale V. f. Mirtie kurjeriai m. Veikmo filma. JAV. Rež. Kim Ba V. f. Kruvini pinigai 6.15 Animac. er Animac. f. Šonku dienoraščiai. Vienaragio nuotykiai m V. f. Try nindzė imai veikti m. Veikmo komedija V. f. Pona būrio mama m. Komedija šeimai. JAV V. f. Kelionė į Ameriką m. Romantinė komedija. JAV Gyvūnų paauli Bu viko Žinio Animac. f. Montrų viešbuti m V. f. Ilga paivažinėjima m. Veikmo komedija. JAV V. f. Pačiūžomi į šlovę m. Komedija. JAV V. f. Jūų nešvankybe m. Nuotykių komedija. JAV V. f. Audro ūkuryje 6.10 Animac. er V. f. Melagi melavo m. Komedija šeimai. Kanada V. f. Kominiai gelbėtojai m. Komedija V. f. Šoki hiphopo ritmu. Revoliucija m. Muzikinė drama. JAV V. f. Nacionalini auguma m. Komedija. JAV Ne viena kelyje Teleloto Žinio Ka nori būti Prezidentu? Kandidatų į Prezidentu debatai V. f. Tarp žvaigždžių m. Fantatini nuotykių filma. Didžioji Britanija, JAV V. f. Galutini tikla m. iaubo trileri. JAV V. f. Ilga paivažinėjima 2 LIETUVO RYTO TV PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI ŠEŠTADIENI EKMADIENI 6.30 Prezidento rinkimai er. Krikšto tėva er. Vieniša vilka TV parduotuvė , 0.00 er. Miškini , 2.05 Lryta tieiogiai , 2.55 Po darbų , Me europiečiai , 5.20 er. Juodoio katė Nuoga tiea er. Gluchariova er. Neišižadėk er. Kelrodė žvaigždė Grilio kanėtai. 7.00, 15.00, 2.05 Lryta tieiogiai. 8.00, 16.00, 18.00, 20.00, Reporteri. 9.00, 17.00, 2.55 Po darbų er. Gyvybė langeli er. Krikšto tėva er. Vieniša vilka TV parduotuvė , 0.00 er. Miškini , Lietuva tieiogiai , Me europiečiai , 5.20 er. Juodoio katė Renovacija iš arčiau Adomo obuoly Prezidento rinkimų laida er. Gluchariova er. Neišižadėk er. Kelrodė žvaigždė kiniu raudoną rožę. 7.00, 15.00, 2.05 Lryta tieiogiai. 8.00, 16.00, 18.00, 20.00, Reporteri. 9.00, 17.00, 2.55 Po darbų er. Gyvybė langeli er. Krikšto tėva er. Vieniša vilka TV parduotuvė er. Miškini , Lietuva tieiogiai , Me europiečiai , 5.20 er. Juodoio katė Ant bango Nuoga tiea Čempionai er. Gluchariova er. Neišižadėk er. Kelrodė žvaigždė Vanto lapa. 7.00, 15.00, 2.05 Lryta tieiogiai. 8.00, 16.00, 18.00, 20.00, Reporteri. 9.00, 17.00, 2.55 Po darbų er. Gyvybė langeli er. Krikšto tėva er. Vieniša vilka TV parduotuvė , 0.00 er. Miškini , Lietuva tieiogiai , Me europiečiai er. Raudonoji karalienė Ne paudai Adomo obuoly er. Gluchariova er. Neišižadėk er. Kelrodė žvaigždė er. Juodoio katė Kaimo akademija. 7.00, 15.00, 2.05 Lryta tieiogiai. 8.00, 16.00, 18.00, 20.00, Reporteri. 9.00, 17.00, 2.55 Po darbų Nuoga tiea Adomo obuoly er. Vieniša vilka TV parduotuvė , 0.00 er. Miškini , Kitok pokalbi u D. Žeimyte er. Raudonoji karalienė Europo Parlamento rinkimų laida Ant bango er. Gluchariova er. Neišižadėk er. Kelrodė žvaigždė er. Juodoio katė Dok. er. Paauli iš viršau Krepšinio paaulyje u V. Mačiuliu Partizanų keliai. 7.55, 8.30 Vyrų šešėlyje kiniu raudoną rožę. 9.30, 4.35 Vanto lapa Dok. er. Nuotabū pojūčiai , 6.40 Kitok pokalbi u D. Žeimyte er. Inpektoriu Luia Adomo obuoly Ne paudai Dok. er. Pailėpui Palanga , 18.00, 20.00, Žinio Čempionai Dok. f. Kaip rati meilę internetu? Nuoga tiea , er. Šeleto bylo er. Deimantų medžiotojai er. Moterų daktara er. Šeimininkė V. f. Ūuota auklė Dok. er. Paauli iš viršau er. Gluchariova Kaimo akademija Dok. er. Paauli iš viršau Grilio kanėtai Šiandien kimba Dok. er. Nuotabū gyvūnų pojūčiai , 2.00 er. Detektyva Linli er. Šerloka Holma , 18.00, 20.00, Žinio Krepšinio paaulyje u V. Mačiuliu Ant bango V. f. Triufaldina iš Bergamo (1) kiniu raudoną rožę / er. Inpektoriu Luia er. Širdie plakima er. Kelrodė žvaigždė er. Mentų karai. Odea Neprijaukinti.

13 13 antaką galite kaityti ir internete Gegužė d., nuo 9 iki 16 val., kviečiame į pavaarinę mugę Vilkaviškyje (Vytauto g. 101, prie IKI parduotuvė)! Mieli vilkaviškiečiai, kviečiame dalyvauti akcijoje Gėlė mūų mietui. Akcija vyk šeštadienį, gegužė 18 d., nuo 10 val. Žydinčiomi gėlėmi puošime Gedimino, tatybininkų ir Nepriklauomybė gatvių tiltu. Prašome kiekvieno padovanoti po vyrančiąją ar papratąją pelargoniją arba žaliuojančių vijoklinių augalų. Gėle akcijo dieną galite atnešti prie vieno iš trijų Šeimeno upė tiltų. Tie, ka negalė dalyvauti akcijoje šeštadienį, odinuku gali iš ankto pritatyti į redakciją (Vilniau g. 23) arba Vilkaviškio knygyną (Gedimino g. 2A) darbo valandomi. Būime dėkingi ir tiem, kurie vietoj gėlių nupirk trąšų (jų reikė vią vaarą). Jūų lauk odininkai, mėo ir žuvie produktų gamintojai, duono ir pyragų kepėjai, tautodailininkai bei kiti mugė prekybininkai! Kviečiame užukti! Regitracija prekybininkam internetu Didvyžių ocialinė globo namai kelbia netinkamo naudoti ilgalaikio materialinio turto pardavimą aukcione. Pirmai aukciona vyk gegužė 27 d., 10 val., adreu: Beržų g. 2, Augalų k., Vilkaviškio r. av. Nepardavu turto, pakartotini aukciona tuo pačiu adreu vyk birželio 3 d., 10 val. Parduodamo turto ąlyga, ąrašą ir pradine kaina galima rati Užk tinklalapyje Užk UAB Vilkdara brangiai perka juodųjų metalų laužą. Tel. paiteirauti: (8 342) , (8 342) Gali paiimti avo tranportu. antako laikraščio redakcija Parduoda fauota po 25 kg angli gera kaina! Pramonė g. 13, Vilkaviški (buvuio konervų fabriko teritorijoje). Tel.: (8 342) , Užk. 10 aa er in Gka Vilkaviškio geležinkelio totyje. Prekiaujame kaitriomi anglimi (didmaišiuoe, palaidomi ir ufauotomi po 25 kg) durpių briketai. Tel.: (8 342) , Užk. 35 Užk Medieno perdirbimo įmonė UAB Juodeliai Akmenynų ceche (Jūrė k.) kviečia priijungti pagalbiniu kiemo darbininku. Darbo grafika: I V, 8 17 val. Darbo užmoketi nuo 700 Eur (neatkaičiu mokečių). Patirti nebūtina apmoko darbo vietoje. Tel.: , , CV iųti el. p. Užk AB VILNIAU PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI. VIŠTO, VIŠTAITĖ, ANČIUKAI, ŽĄIUKAI, KALAKUČIUKAI! Gegužė 14 d. (antradienį) prekiau AB Vilniau paukštyno mėiniai broileriniai RO-308 ir COBB-500 veilė vienadieniai (0,75 Eur) ir paaugintai 3 4 av. viščiukai (reikia užiakyti), Kaišiadorių r. paukštyno 4 6 mėn. rudomi, juodomi, raibomi, baltomi dedeklėmi vištaitėmi, vienadienėmi dedeklytėmi, mėiniai ančiukai, žąiukai, mulardomi, mėiniai BIG-6 veilė 5 av. kalakučiukai (reikia užiakyti), pašarai. Vilkaviškyje 7.45 val., Gudeliuoe 8 val., uvalkuoe 8.05 val., Karaliuoe 8.20 val., Giedriuoe 8.30 val., Klauučiuoe 8.40 val., Žaliojoje 8.50 val., Daržininkuoe 9 val., labaduoe 9.15 val., Žyniuoe 9.25 val., ūdavoje 9.30 val., Alknėnuoe 9.40 val., Opšrūtuoe 9.50 val., Pilviškiuoe val., Ramoniškiuoe val., Paežeriuoe 11 val., Gižuoe val., Keturvalakiuoe val., Karkliniuoe val., Bačkiškiuoe 12 val., erdokuoe val., Pūtapėdžiuoe val., Lakštučiuoe val., Geiteriškiuoe val., Bartninkuoe val., Piliakalniuoe val., Gražiškiuoe val., Užbaliuoe val., Klampučiuoe val., Virbalyje val., Pajevonyje 15 val., Vištytyje val., Girėnuoe val., Matlaukyje val., Kybeikiuoe val., Kybartuoe val. Tel (Alvita). Užk Didieji mėiniai kalakutai! Didieji mėiniai kalakutai! Užk Gegužė 16 d. (ketvirtadienį) prekiau paaugintai anglų veilė BIG-6 rūšiuotai mėiniai kalakutai, Kaišiadorių r. UAB Rumšiškių paukštyno paaugintai 2 3 avaičių COBB-500 vakcinuotai mėiniai broileriniai viščiukai, vienadieniai mėiniai ir dedeklių viščiukai, mėiniai ančiukai ir žąiukai, 3 6 mėn. įvairių palvų vištaitėmi. Prekiau lealai. Priimami užakymai paaugintiem ir vienadieniam mėiniam viščiukam įigyti. Tel Pilviškiuoe 8 val., tirnėnuoe 8.15 val., ūdavoje 8.30 val., Žyniuoe 8.40 val., labaduoe 8.50 val., Daržininkuoe 9.05 val., Žaliojoje 9.10 val., Klauučiuoe 9.20 val., Giedriuoe 9.30 val., Vilkaviškyje 9.50 val., Opšrūtuoe val., Paežeriuoe val., Ramoniškiuoe val., Gižuoe val., Keturvalakiuoe val., Karkliniuoe val., Bačkiškiuoe val., Lakštučiuoe val., Geiteriškiuoe val., Bartninkuoe val., Piliakalniuoe val., Gražiškiuoe 13 val., Užbaliuoe val., Klampučiuoe val., Pajevonyje val., Vištytyje 14 val., Girėnuoe val., Matlaukyje val., Kybartuoe (prie turgau) val., Virbalyje val., Gudkaimyje 15 val. Užk PARDUODAME! Akmen angli (palaido, fauoto po 25 kg, 500 kg, 1000 kg) Durpių briketu (baltaruiški) Užk Tel.: , Gamina ir parduoda paminklu tvorele antkapiu kaldelę kitu gaminiu iš akmen kloja trinkele Užk Atlieka montavimo darbu. Dengia akmen plokštėmi. brangiai perka galviju, moka pagal kerdeną arba gyvąjį vorį. veria vietoje. karve, buliu, telyčia. pagal kerdeną ir gyvąjį vorį veria el. vartyklėmi. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atikaito iš karto. Tel , ( Tele2 ). Užk. 7 Užk tieiogiai perka Atikaito iš karto. Perveža galviju. ( Omnitel ), ( Bitė ), Tel Užk. 1 Viena didžiauių įmonių Lietuvoje UAB ūduvo galvijai Tel.: Užk Atvežame nemokamai. Vio angly ir briketai laikomi po togu. Mu raite Vyk. A. Karoo g. 13, Vilkaviškyje (buvuio tranporto įmonė teritorijoje, prie metalų upirktuvė). Užk Ričarda Lukauka. Užk Užk. 424 Užk. 206

14 14 / kelbimai / reklama Dėl prenumerato, kelbimų ir reklamo kambinkite tel. (8 342) Paiteirauti tel Gyvenimo aprašymą iųti el. paštu Ge gu žė 25 d., 18 val., kviečia ma Šūk lių kai mo bendruo me nė na rių vi uo ti ni u i rin ki ma. Dar bot var kė: 1. Veik lo ata kai ta. 2. Fi nan i nė ata kai ta. 3. Pir mi nin ko rin ki mai. 4. Ta ry bo rin ki mai. 5. Ki ti klau i mai. Regimanta MARKEVIČIU Bendruomenė pirmininka PARDUODA odybą Jakiškių k., Vilkaviškio r. (ūkini patata, rūy, klėtelė, klojima, 25 a klypa, uiiekima afaltu, 3800 Eur). Tel Jaukią odybą Bartninkų mtl., Vilkaviškio r. (nedideli rątini nama, ūkini patata, daržinė, rūy, 13 a klypa, privažiavima afaltu, 9300 Eur). Tel Gyvenamąjį namą u ūkiniu patatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra vii patogumai, prie namų 3 ha žemė). Tel Namą Mokyklo g. 21, Lakštučių k., Vilkaviškio r. (yra 24 a žemė, reikalinga remonta). Tel kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m²). Tel kambario butą tatybininkų g. 2, Vilkaviškyje (II a., buta vidini, šilta). Tel a žemė klypą aulėtekio g., Vilkaviškyje. Tel a odą u nameliu Žaibo bendrijoje, Agratų g., Vilkaviškyje. Tel Pigiai naują tentinį angarą (dydi - 9,15 x 12 x 4,5 m). Tel ,90 ha žemė Uoių k., Šeimeno en. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel ,68 ha žemė ūkio pakirtie klypą (Nr ), eantį Kurmiškių k., Kybartų en., Vilkaviškio r. Tel unkvežimio KAMAZ šoniniu bortu, kėbulo pakėlimo cilindrą, priekabą gyvuliam vežti, 6 t priekabą. Tel ŽŪK Vilkaviškio grūdai ezoniniam darbui Pilviškiuoe ieško laboranto (-ė), vėrėjo (-o), elevatoriau darbuotojų. Panašau darbo patirti būtų privaluma. Užk ,43 ha žemė ūkio pakirtie klypą Gudaičių k., Klauučių en., prie žvyrkelio Kudirko Naumieti Žvirgždaičiai. Tel.: , Naudotą lengvojo automobilio priekabą u tentu (2,50x1,50 m, TA iki 2020 m. liepo mėn.). Tel Medžioklinį dvivamzdį šautuvą IŽ-27 u inžektoriai (12 kalibra). Tel vartykle, veriančia iki 500 kg. Tel Margu kumeliuku poniu. Tel Šieno ir šiaudų preą Welger-45. Tel Užk Užk Įvairių markių kombainu (2,2 4 m pjaunamoio, Eur), traktorių BELORU 82 (5500 Eur), įvairių markių plūgu, ražienų kutikliu, puduliniu preu, raigtiniu grūdų tranporteriu. Tel.: , Naudota dvivage bulviaode, 3 korpuų vartomąjį plūgą, prikabinamu ir pakabinamu mėšlo krautuvu (yra ir kaušai), vienvagį bulvių kombainą ANNA, rutų laitytuvu (2 t, 4 t, 6 t), dvivage bulviakae, grėbliuvartytuvu, įvairau pločio rotacine šienapjove, šienošienainio ritinių tranportavimo šake (kabinamo prie traktoriau galo), diržiniu ritininiu preu, traktorių T-25, 4 t mėšlo kratytuvą. Pritato nemokamai. Tel Javų kombainą MAEY FER- GUON 206 (2,5 m pjaunamoji, vairo tiprintuva, 3500 Eur), raigtiniu grūdų tranporteriu (3 10 m, Eur). Tel.: , l purkštuvą, lentą žemei lyginti, vežimą guminiai ratai, loviu kiaulėm šerti, betonine pralaida tiltui, 3 m kultivatorių, 2 m volą, 5 ratų grėblį, 2 t šieno, 2 t miežių. Tel Ge gu žė 21 d., 18 val., ta tybi nin kų g. 2-1, Vil ka viš ky je, kvie čia ma Vil ka viš kio rajo no kraš tot var ko ir kai mo tu riz mo or ga ni za ci jo na rių vi uo ti ni u i rin ki ma. Dar bot var kė: 1. Veik lo ata kai ta. 2. Fi nan i nė ata kai ta. 3. Pir mi nin ko rin ki mai. 4. Ta ry bo rin ki mai. 5. Į ta tų kei ti ma. 6. Ki ti klau i mai. Vytauta LEKEŠIU Pirmininka TOYOTA RAV4 (2007 m., 2,2 l, dyzeli), TOYOTA YARI (2007 m., 1 l, benzina, 4 dury), TOYOTA AVENI (2004 m., 2 l, benzina, edana). Automobiliai Lietuvoje neekploatuoti. Tel Įvairia rotacine šienapjove, bulviaode, kauptuku, kaamąia, trąšų bartytuvu, įvairio talpo purkštuvu, mulkintuvu ( mulčeriu ), įvairau pločio lėkštine akėčia, freza, grėbliu-vartytuvu, plūgu, kultivatoriu ir jų volu, žnyple, šake ritiniam krauti, kaušu, nauja kabina ir ėdyne traktoriam MTZ ir T-25, rankine daržovių ėjamąia ir kauptuvu, bulvių šutintuvu, elektriniu gyvulių aptvaru (kuoliuku, laidu, izoliatoriu), įvairia lenkiškų padargų atargine dali, noragu. Tel Grėblį-vartytuvą Dobila-3. Tel Tuja, egle, puši, maumedžiu, ąžuolu, lazdynu graikiniu riešutmedžiu, trešne, abrikou, obeli, kadagiu, magnolija, puši (bonai) ir kitu dekoratyviniu augalu Vilkaviškio medelyne. Tel.: , Melaą, kukurūzu, žirniu, miežiu, kviečiu, kvietrugiu, aviža, traiškytu mišiniu, miltu, grūdu, įvairiu kombinuotuoiu pašaru, daugiamečių žolių ėkla. Pritato. Tel Valuckų ūki kukurūzu, žirniu, gartyčia. Tel.: , Kviečiu pašarui. Tel Užk Kviečiu, priekabą 1 PT-9, mėšlo kratytuvą (11 t). Tel Ekologiškai užauginta maitine bulve. Tel Antanave įvairio pakirtie vidutinio dydžio bulve 'Vineta', 'Laura', 'Dzele', anktyvąia 'Julinka'. Tel.: , Piramidine tuja (0,80 1 m aukščio). Tel Pigiai aua kaldyta beržine malka, tambia viiškai aua alknine upjauta ir neupjauta atraiža (pakai), mulkia atraiža prakuram (auo). Atveža nemokamai. Tel.: , Akcija! Pigiau neraite! aua kaldyta arba kaladėmi beržine, alknine malka, tambia upjauta ir neupjauta atraiža (pakai) bei mulkia atraiža prakuram (auo). Nuolatiniam klientam taikomo nuolaido. Atveža nemokamai. Tel.: , Malka (kaldyta, kaladėmi, rąteliai), upjauta ir neupjauta (pakai) atraiža, atraiža prakuram. Atveža nemokamai. Tel.: , Geromi kainomi kokybiška beržine, alknine, uoine kaldyta malka, malka rąteliai, juodalknine tambia atraiža pakai. Atveža nemokamai. Tel Nuolat pigiai beržine ir alknine ukaldyta malka, malka rąteliai, juodalknine atraiža. Matuoja vietoje. Atveža nemokamai. Tel Įvairia malka kaladėmi ir ukapota. Atveža. Tel m³ malkų Duonelaičių kaime. Tel kaldyta alknine ir beržine malka, tambia upjauta atraiža ir mulkia atraiža prakuram. Malka upjauna reikiamo ilgio. Pritato patogiu laiku nemokamai. Tel.: , Malka, ukrauta konteineriuoe po 1 m³, beržine ir alknine kaldyta malka, upjauta tambia atraiža bei mulkia atraiža prakuram. Greitai ir nemokamai pritato. Tel.: , PERKA 1 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel Įvairių markių automobiliu. Gali būti nevažiuojanty ar po avarijo. Atikaito iš karto. Tel Brangiauiai naudotu, nevažiuojančiu, anglišku, po avarijo ar viiškai tvarkingu automobiliu ir mikroautobuu. Paiima paty. Atikaito iš karto. Tel AUDI, VW, MERCEDE BENZ, OPEL, MITUBIHI, TOYOTA, MAZDA markių automobiliu. Paiima paty. Atikaito iš karto. utvarko reikiamu dokumentu. Tel Vių markių automobiliu. Gali būti nevažiuojanty ar po avarijo. Paiima paty. Atikaito iš karto. Tel Įvairiu automobiliu. utvarko reikiamu dokumentu. Paiima paty. Tel Vių markių tvarkingu, u defektai ar daužtu automobiliu. utvarko dokumentu. Atikaito iš karto. Tel Bet kokią žemė ūkio techniką (traktorių, priekabą, unkvežimį) ir padargu (gali būti neveikianty). Tel endaikčiu: knyga, maldaknyge, plokštele, nuotrauka, tatulėle, pinigu, laikrodžiu, indu, ženkliuku, gintarą, enu papuošalu, plėšomu kalendoriu ir via kita. Atvykta. Tel UAB Miškų pirkimai brangiai mišką. Tel Brangiai mišką (gali turėti bendraturčių, būti neatidalyta, u kolomi, areštuota). utvarko dokumentu. Tel Brangiauiai Lietuvoje mišku (brandžiu, jaunu, malkiniu, iškirtu), žemę, odyba. Tel Maitine bulve. Paiima, atikaito. Tel.: , Bulve. Tel Juodmarge telyčia (iki 90 kg, mokė 1,80 Eur už kg). Tel Veršelį arba telyčaitę nuo 6 mėn. iki 4 metų auginti, veršinga pienine telyčia. Tel UAB uvalkijo veršeliai brangiai pienu girdomu mėiniu juodmargiu, belgų mėlynuoiu buliuku ir telyčaite, dideliu mėiniu galviju. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedu. Atikaito iš karto. Greitai paiima. Tel Firma brangiai pienu girdomu 2 8 avaičių kg buliuku ir telyčaite, belgų mėlynuoiu veršeliu. Moka PVM priedu. Paiima paty. Atikaito iš karto. Tel Gero, lieo įmitimo galviju bei arkliu mėo perdirbimo įmonių kainomi. Tel UAB Galvex brangiai pienu girdomu mėiniu juodmargiu, belgų mėlynuoiu buliuku ir telyčaite. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedu. Atikaito iš karto. Greitai paiima. Tel Įmonė tieiogiai galviju aukščiauiomi ŽŪKB Krekenavo mėa upirkimo kainomi. Tel UAB Galvijų ekporta brangiai pienu girdomu buliuku ir telyčaite, belgų mėlynuoiu veršeliu. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedu. veria elektroninėmi vartyklėmi. Paiima paty. Atikaito iš karto. Tel

15 kelbimai / reklama / 15 Dėl prenumerato, kelbimų ir reklamo kambinkite tel. (8 342) PERKA Įvairau vorio ir amžiau prieauglį, veršeliu mėai. Atikaito iš karto vietoje. Greitai paiima. Tel.: , Ovidijau Balčiūno individuali įmonė brangiai veršeliu. Paiima paty. veria elektroninėmi vartyklėmi. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedu. Atikaito iš karto. Tel ĮVAIRŪ Dviejų amenų moki šeima išinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje ilgeniam laikui. iūlyti įvairiu variantu. Tel Išnuomoja 1 kambario butą poiliui Juodkrantėje. Paro kaina 33 Eur. Tel Paminklai, kapaviečių dango maženėmi kainomi. Gamina Lenkijoje. Tel kardina vėjalente, kraigu, palange, kaminu, lankto ir montuoja lietvamzdžiu, apkala pakraige. Tel Nemokamai ir kokybiškai tvarko apleitu žemė klypu bei pamiške, iškerta krūmu, medžiu. Išiveža avo tranportu. Teikia miško kirtimo ir ištraukimo palaugą. Už darbą paiima žaliavą. Plota ne mažiau kaip 1 ha. Už dideliu ir tankiai apauguiu plotu primoka. Tel Retauruoja minkštuoiu baldu (remontuoja, atnaujina, keičia gobeleną, poroloną, pyruokle). Darbam uteikia garantiją. Tel.: , Šiltina iena užpildydami oro tarpu (kaina nuo 1,4 Eur už 1 m²). Tel Remontuoja traktorių, kombainų varikliu, vairo hidraulo ir elektro itema. Virina puautomačiu uvirinimo aparatu (lituoja ir virina aliuminį). Atvykta. Tel Parduoda dalimi VW PAAT B5, B5+ ( m), VW PAAT B6 (2007 m., 1,9 l, 2 l), VW TOURAN (2006 m.), VW GOLF V (2006 m.), AUDI A4 (1997 m., 1,9 l, 1,8 l), AUDI A4 (2003 m., 1,9 l,), AUDI A4 (2007 m., 2 l), AUDI A6 (1998 m., 1,9 l, 2,5 l), AUDI A6 (2003 m., 1,9 l, 2,5 l), OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l, 2,2 l), OPEL FRONTERA (2000 m., 2,2 l), AUDI B4 (1994 m., 1,9 l), VW HARAN ( m., 1,9 l), FORD GALAXY ( m.), VW BORA (1,9 l), VW PAAT B4 (1994 m., 1,9 l). Perka automobiliu ardyti. Tel Dezinfekuoja, valo geriamojo vanden šuliniu. Tel Groja įvairiomi progomi (vetuvėe, jubiliejuoe, krikštynoe). Veda renginiu. Graži muzika Jūų šventei už mažą kainą. Tel MB Apkaitų grupė tvarko IĮ, UAB, MB, ūkininkų ir kt. apkaitą, atliekų apkaitą GPAI. Tel Kapinėe lieja pamatu, kloja trinkele, tvarko apleita kapaviete. Tel Gamina duri namam, ūkiniam patatam, baldu, laiptu, kitu gaminiu. Tel Parduoda daugiamečių žolių ėkla, valomąją PETKU, švariai išvalytu vaariniu kviečiu, kvietrugiu, miežiu, aviža, mišiniu, pelėžirniu, vikiu, žirniu. Atveža. Beicuoja, atvykta į namu. Tel Greitai bei kokybiškai gamina ir įtato nerūdijančio plieno įdėklu į papratu bei pritatomu apšiltintu kaminu. Tel.: , Įvairių kardo lanktinių (togo detalių, palangių), žaliuzių tipo tvorų gamyba. Tel Parduoda lietuvišku šiltnamiu (nuo 200 Eur), polikarbonato togeliu, kokybišką polikarbonato dangą teraom, toginėm. Teikia montavimo palaugą. Tel UAB Grupini pirkima PAVAARIO AKCIJO: toginė / ieninė trapecinė matinė karda T-14+RAL3009 (1149x2500, 5 Eur už m²), šiferi EuroFala (nuo 6,14 Eur už m² naudingo ploto), akyto betono blokeliai Air tone 240x200x Eur už m³, 50 proc. nuolaida chiedel kaminam, 40 proc. nuolaida plieninei lietau vanden nuvedimo itemai truga, difuzinė plėvelė nuo 0,40 Eur už m², vata nuo 0,90 Eur už m², OB plokštė 10x1250x2500 9,7 Eur už vnt., gipo kartono plokštė Knauf 12,5x1200x2600 4,2 Eur už vnt., politirenini putplati 36 Eur už m³, plieninė ienų danga iding nuo 9,40 Eur už m², tvoro tulpa 40x60x2300 8,50 Eur už vnt., pakabinama betonini tvoro pamata 55x200x Eur už vnt., dvipuio dažymo tvoralentė 123 mm pločio 1,20 Eur už m. Vio kito tatybinė bei apdailo medžiago geriauiomi kainomi Lietuvoje! Mu raite adreu: Giedrių g. 141, Bučiūnų k., Vilkaviškio r. (už Giedrių geležinkelio pervažo Regitro link). Tel.: , Plauna, atnaujina, dažo vių tipų togu, faadu, patalpa. Konultuoja, uteikia garantiją. Tel Veža žvyrą, mėlį, kaldą, juodžemį, akmenuku ir kt. kroviniu. Išveža gruntą, tatybine atlieka. Gali pat paikrauti. Tel Veža žvyrą, mėlį, kaldą ir kitu kroviniu iki 8 tonų. Atlieka darbu ekkavatoriumi ir BOBCAT'u. Nuomoja automobilvežio priekabą ir vibroplokštę. Tel.: , Veža žvyrą, mėlį, kaldą, kaldelę ir kt. kroviniu iki 8 tonų. Tel Veža žvyrą, mėlį, kaldą, akmenuku, malka, durpių briketu iš Ežerėlio durpyno (gera kaina ir kokybė) bei kitu kroviniu iki 8 t. Tel Atlieka viu togo dengimo ir faado šiltinimo bei apdailo darbu. Turi rekomendacija. Atvažiuoja, konultuoja, matuoja, udaro ąmata. Pritato medžiaga projektinėmi kainomi. Tel Atlieka arborito darbu (pjauna ir geni medžiu, vaimedžiu, formuoja gyvatvore, išpjauna bei utvarko apleitu odu). Tel.: , Vilkaviškyje remontuoja varikliu, keičia dirželiu, tikrina, šlifuoja variklių galvute, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnotiką. Tel Autoervie Vytauto g. 11A, Vilkaviškyje, atlieka važiuoklė, dulintuvų remontą, variklio diagnotiką ir remontą, keičia tepalu, vią parą teikia techninę pagalbą, uperka automobiliu. Tel Gręžia vanden gręžiniu, įrengia geoterminį šildymą. Darbai nuo A iki Z vioje Lietuvoje ištiu metu. Garantija, aptarnavima. Tel.: , , Kaa tvenkiniu, valo enu, išlygina žeme, atlieka įvairiu kaimo, krovimo, žemė lyginimo darbu. Tel.: , Kaa pamatu, grioviu (tranšėja) nuotekom, vandentiekiui, drenažui, elektro linijom. Remontuoja eną drenažą, įrengia vamzdynu, pagrindu trinkelėm, betonavimui, montuoja valymo įrenginiu, formuoja klypo reljefą, tvarko aplinką, šalina kelmu, krūmynu, atlieka kitu darbu. Gali pervežti gruntą. Tel Dažo kardiniu, šiferiniu togu, mediniu bei tinkuotu faadu. Tel Gamina paminklu iš indiško ir Karelijo akmen bei kt. priedu. Atlieka viu darbu kapinėe, lieja pamatu, kloja trinkele, dengia įvairiomi dangomi, plokštėmi, plytelėmi. uteikia garantiją. Tel (Jona). 432 Prie IKI parduotuvė, Kętučio g., Vilkaviškyje, rata raktų ryšuly. Atiimti antako redakcijoje, Vilniau g. 23, Vilkaviškyje UŽJAUČIAME Mirti tai lenkti, bet ne pabaiga brangiaui žmonė ima ir palieka... Tačiau nuo jų nuidriekia šviea ir atminty gyvi išlieka... Dėl netikėto Danutė MOCKIENĖ mirtie nuoširdžiai užjaučiame velionė šeimą ir artimuoiu. Keturvalakių punkto pieno tatytojai ir upirkėja 1434 Nepažvelg tėvelio aky rūpetingo, nebelauk jau niekad mylinti širdi. Paiguot kubėit prie tėvelio kapo, ašaro lašeliai ant jo kapo kri. Dėl brangau tėvelio Koto BŪBNIO mirtie nuoširdžiai užjaučiame velionio dukra ir ūnu u šeimomi. Gudelių ir Varpininkų gyvenviečių kaimynai 1435 Likima atima artimą žmogų ir diena tamenė atrodo. Gyvenimo laikrodi uka ratu. Pakeiti to negalim, tik pabūti kartu... Dėl Vlado Antano JAKAIČIO mirtie nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuoiu. AB Žemkalnija darbuotojai 1436 Mirti užpučia gyvenimo liepną, bet neužgeina švieau žmogau atminimo... Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Pilipavičienę ir jo artimuoiu dėl mylimo tėvelio Valentino KALAKAUKO mirtie. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio Buratina bendruomenė 1437 Išėjo ji tenai, iš kur negrįžta nieka, palikdama artimųjų širdye kaumą ir liūdeį. Nuoširdžiai užjaučiame Bronę Bereikienę ir jo šeimą dėl mylimo eer mirtie. Lauko g. 28-o namo II laiptinė gyventojai 1438 Me negalime užpildyti Jūų netektie, bet norime paidalyti Jūų kaumu. Me negalime įveikti būtie, bet norėtume padėti avo buvimu. Nuoširdžiai užjaučiame Kętutį Kriščiūną dėl tėvelio mirtie. Ramoniškių kaimo bendruomenė 1439 DĖKOJAME Už gėlių žiedu, nuoširdžiu užuojauto žodžiu širdingai dėkojame giminėm, draugam, kaimo gyventojam, taip pat laidojimo palaugų įmonė Kapina darbuotojam ir pažįtamiem, atėjuiem palydėti į amžinojo poilio vietą mylimą tėvelį-enelįproenelį Vitą KAIULĮ. Vaikai u šeimomi 1386 Pramonė g., Vilkaviškyje, rata automobilio valtybini numeri JRG 003. Atiimti antako redakcijoje, Vilniau g. 23, Vilkaviškyje Dovanoja gražiu 2 mėneių šuniuku. Tel Dovanoja šiltnamio (3x5 m) tiklu. Tel IŪLO DARBĄ Reikalinga darbuotoja dažyti mediniu namo langu. Tel UAB Vilkdara nuolatiniam darbui reikalinga pagalbini darbininka. Tel.: (8 342) , Reikalinga vairuotoja, turinti CE kategorijų pažymėjimą, dirbti vilkiku u užuolaidine pupriekabe. Atlyginima Eur per parą (mokama po reio). Tel ezoniniam darbui reikalingi (-o) barmenai (-ė), virėjai (-o). Tel iūlo darbą akmen apdirbimo rityje (granito pjautyma, šlifavima, poliravima). Gero darbo ąlygo, draugiška kolektyva, laiku mokama atlyginima. Būtina patirti. Tel iūlo darbą vairuotojui, turinčiam C kategorijo ir 95 kodo pažymėjimu. Važiuojama į Vokietiją. Tel Reikalingi darbuotojai montuoti aulė baterija Vokietijoje. Būtina mokėti ruų kalbą. Privaluma B kategorijo vairuotojo pažymėjima. Tel IEŠKO DARBO Vyra ieško nuolatinio darbo. Tel Vieniša vyriški ieško bet kokio darbo. Tel

16 16 / įvairenybė avo temą galite paiūlyti pakambinę tel. (8 342) Vil ka viš ky je Ge gu žė 15 d., 16 val., kul tū ro cent re įvyk Vil ka viš kio vai kų ir jau ni mo cent KA? KUR? KA DA? Ge gu žė 11 d. (šeš ta die nį) Vil ka viš kio mie to bend ruo me nė or ga ni zuo ja žy gį Dvi ra čiu į plu kių žy dė ji mą. Da ly vių regit ra ci ja J. Ba a na vi čiau aikš tė je pra idė val., iš ten dvi ra ti nin kai pa judė 13 val. Nu ma ty ta 26 km marš ru ta Vilkaviški Uoijo miška Kumečiai Lankeliškiai Vaičlauki Paežeriai. Žygio pa bai ga pla nuo ja ma val. Paeže rių dva ro o dy bo je. Ge gu žė 11 d., 12 val., Vil ka viš kio alo mė jo Nė rie pa grin di nė mo kyk lo por to a lė je vyk Lie tu vo piet va ka rių re gio no krep ši nio čem pio na to Mi ni Ba ket fi na lo ket ver to tur ny ra, ku riame da ly vau ir Vil ka viš kio NKA-Per liukai ko man da. Taip pat žai m. gi mu ių ber niu kų eki po iš Aly tau, Prie nų bei Jur bar ko. Ge gu žė 13 d., 18 val., kul tū ro cent re bu ro do ma re ži ie riau Do na to Ul vydo do ku men ti nė ki no juo ta Val ty bė pa lap ti. Tai fil ma apie ka den ci ją baigian čią LR Pre zi den tę Da lią Gry bau kaitę. Bi lie to kai na 5 eu rai. UDOKU URAŠYKITE Į BRĖŽINUKŲ KVADRATĖLIU (9 LANGELIŲ) KAIČIU NUO 1 IKI 9 TAIP, KAD NEI EILUTĖE, NEI TULPELIUOE KAIČIAI NEIKARTOTŲ. ATAKYMĄ UŽINOITE IŠRINKĘ KAIČIU IŠ MAŽAI KAITMENIMI PAŽYMĖTŲ LANGELIŲ. ro ug dy ti nė Dei man tė Čė nai tė per ona li nė fo tog ra fi jų pa ro do ati da ry ma. Or ga ni za to riai kvie čia ap i lan ky ti. Iki bir že lio 4 d. kul tū ro cent re ek ponuo ja ma Vil niau dai lė aka de mi jo Tel šių fa kul te to tu den tų dar bų pa ro da Di zai no de an ta. Vir ba ly je Ge gu žė 15 d., 10 val., mie to par ke vyk Šei mo die nai kir ta ne mo ka ma ren gi ny. Al vi te Ge gu žė 19 d., 12 val., or ga ni zuo ja ma pė čių jų žy gi Pa va a ri nio vė jo ge nami. Ge gu žė Šei mų ir Kai my nų mėnuo, pri me na ren gi nio u ma ny to jai, kvie da mi Al vi to, Čyč kų, Klam pu čių kai mų gy ven to ju rink ti prie a vo bend ruo me nė na mų. Iš ten pa ju dė ję žy gei viai uitik ant Kar ka kal nio. Planuo ja ma lei ti žy gio da ly vių at i neštu ait va ru, vyk šaš kių tur ny ra ir pobūvi gamtoje, tad rei kė tų pa i rū pin ti žai di mai, tin ka mai žai ti lauke, už kandžiai, van de niu. Viš ty ty je Ge gu žė 25 d., 14 val., bend ruo me nė na muo e vyk Viš ty čio folk lo ro an amblio Ši lo jai (va d. Al do na Kra pa vic kienė) kū ry bi nė veik lo 20-me čio šven tė. Teiinga balandžio 26 d. paudinto udoku atakyma 9478 ir udarė Egidiju ŠALKAUKI Ką tik išikleiduiu žiedu pakando naktinė šalno... Virginijo ARMANAVIČIENĖ nuotr. ORAI 19 / 5 Ža da pa ly ti, grįžta šiluma Nak ti mi jau ne be šal, o ir die no ei vi šil tyn. Šian dien u ki nė i ne tip ru be ikei čian čio kryp tie vė ja, kai kur pa li. Tie a, ne ži nia, ar lie tu pa iek iš džiūvu ią u val ki jo že mę. Die ną tem pe ratū ra pa kil iki laip nių ši lu mo. Šeš ta die nio nak tį vie to mi, die ną jau dau ge ly je ra jo nų pa li. Vė ja iš lik ne tip ru. Nak tį tem pe ra tū ra pa že mė iki 5 10, die ną pa iek laip nių ši lu mo. ek ma die nį lie tau de be ų lik mažiau, tad bu šil čiau. Nak tį tem pe ra tū ra vy ruo tarp 4 9, die ną jau bu laip ni ši lu mo. ŠIANDIEN aulė tekėjo aulė leii Dieno trukmė Jauti ( ) Jaunati iki gegužė 10 d. 05:25 21:07 15:42 DIENO Ge gu žė 10-oji Bu hal te rių die na Ge gu žė 11-oji Pa gar bo mo ke čių mo kė to jam die na Ge gu žė 12-oji Tarp tau ti nė lau gy to jų die na Ge gu žė 13-oji Mei lė die na, dei vė Mil do šven tė VARDINĖ Gegužė 10 d. Bertolda, Putina, angailė, Viktorina Gegužė 11 d. Daliu, Mamerta, Miglė, kirgauda Gegužė 12 d. Achila, Neriju, Nerita, Nermeda, Vaiduti, Virgaila, Virgailė Gegužė 13 d. Alvyda, Alvyda, Milda, Ofelija, ervula, Tautmilė, Tautmina KALBO PATARIMAI Tu rė ti vil tį ar tu rė ti vil tie? Tai yk lin gi abu link niai, o ku rį rink ti, priklau o nuo no ri mo nu a ky ti min tie: kilmi nin ku pa a ko ma nea pib rėž ta kie ki ar da li (tu rė ti, ne pra ra ti vil tie), ga li nin ku api brėž ta kie ki ar vi u ma (tu ri vil tį). Atrologinė prognozė / Avi nam at i ra ūpa kei ti įvaizdį ar ba gy ve ni mo bū dą. Ga li kil ti idė jų, kaip pa ge rin ti fi nan i nę pa dė tį. Jei tek dirb ti dau giau už ki tu, ne i jau ki te iš nau do ja mi. Tai išei jum į nau dą. Jau čiai ne to ko ener gi jo, kūry biš ku mo, ro man tiš ko po lė kio. Kar tu mo kė ki te pri pa žin ti a vo klai da ir pri iim ti at a ko my bę. a vait ga lį ma giai lei i te lai valai kį u drau gai, ar ti mai iai. Liū tai dar be ga li bū ti ne pa kei čiami, ypač jei gau pa gei dau ja mą pa gal bą. Lai va lai kiu mie lai kuri te gro žį a vo ap lin ko je. Iš moki te džiaug ti tuo, ką tu ri te, ir da ly ti u ki tai tuo, kuo ga li te. Mer ge lėm tek ne ma žai bendrau ti. Re gi, įi gi li nę į do mi nan tį rei ka lą ra i te konk re čiu at a kymu. a vait ga lį ne nu tyg i te vieto je. Ga li mi įdo mū u i ti ki mai, ren gi niai, ma gio iš vy ko. ELTA Šau liai vi a gal va pa i ner į darbo rei ka lu. Ma lo nu bu jau ti var biem, bet kar tu ne ri mą kel bū ti ny bė da ry ti pren dimu. a vait ga lį tin ka ma me ta at i pa lai duo ti ir a ve pa le pin ti. Jei Ožia ra giai ne gai lė ener gijo, tai ne tik pa iek ge rų re zulta tų, bet ir at i kra ty įtam po. Tuo la biau kad ar tė jant a vaitga liui pri i gal vo i te neįp ra tų lai va lai kio už iė mi mų. APKLAUA Ar eate kada nor pakolinę pinigų? Taip. kolą grąžino laiku. 36 (37 %) Eu, bet kolo jau neitikiu atgauti. 26 (27 %) Pinigų niekada niekam nekolinu. 14 (15 %) Pat (-i) eu kolinga (-a). 11 (12 %) Ne, ne nieka neprašė. 9 (9 %) Dvy niai dar be daug rei ka lau iš pa val di nių, ko le gų ir iš a vę. Ar tė jant a vait ga liui, pa di dė no ra džiaug ti gy ve ni mo ma lonu mai. Re gi, pa rūp įvaiz džio, na mų ge ro vė klau i mai. Vė žiai no riai bend rau, da ly i in for ma ci ja ir pel ny ap lin ki nių dė me į. Gal būt pa vyk už megzti ypa tin gą ry šį, įgy ti dau giau įta ko ir pri pa ži ni mo. a vait ga lį bu pro gų pa i link min ti. var tyk lė bu nu i tei ku io ra miai iek ti u pla nuo tų tik lų. In tui ty viai ju i te, ka jum bū tų nau din ga. Pa ty rę a muo ga li duo ti ver tin gų pa ta ri mų. Dėl to tu rė tu mė te pa i ju ti tvir čiau. kor pio nai a vai tę pra dė energin gai nu i tei kę. Ga li te bū ti įparei go ti prę ti ga na u dė tin ga pro ble ma. Jum ki lu io idė jo, nuo jau to ga li bū ti reikš min go ir tu rė ti kaž ko kią ei gą. Van de niai tu rė tų mė gin ti įgy vendin ti var biu u ma ny mu, kad ir ko kie jie bū tų. Re gi, bū i te iš ra din gi, ėk min gai pa i nau doi te ir ap lin ki nių pa ta ri mai. avait ga lį vi lio ke lio nė, ren gi niai. Žu vy daug u ži no ir iš mok bend rau da mo u da ly ki niai par tne riai. Prap lė i te po žiū rį į gy ve ni mą, žmo nių tar pu a vio an ty kiu. Jum pa vyk lai mė ti pa tin kan čio a men dė me į. Iš vio vetainėje antaka.info balavo 96 kaitytojai.

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

I TURAS

I TURAS I TURAS 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valst i gu o atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m. VEIKLOS ATASKAITA Pareng direktor s pavaduotoja Eugenija Koveckien 1 Bendroji dalis 2001 metais Lietuvos kult ra, taip pat ir bibliotekos,

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 206 M. LIEPOS MĖN. Ei. žurnalo registracij os BVPŽ kodas PRE06 92000008 2 PRE07 30900007 3 PRE08 58000006 objekto

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

Naujininkų seniūnija

Naujininkų seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUR 26.9 Burbiškės BUR-1 236.7 BUR-1-1 Specializuotų kompleksų SK; V;K;R;A1;B;I 5. - 3 12 lp;ap;pr_u; 0. 60 - - 40 - A/P 2 5 2 BUR-1-2 Ekstensyviai naudojamų želdynų

Detaliau