PRIEN ŽIBURIO GIMNAZIJA. AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2014 m. gruodžio m n. 30 d. biudžeto išlaid vykdymo ataskaitos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRIEN ŽIBURIO GIMNAZIJA. AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2014 m. gruodžio m n. 30 d. biudžeto išlaid vykdymo ataskaitos"

Transkriptas

1 PRIEN ŽIBURIO GIMNAZIJA Savivaldyb s biudžetin staiga, Basanavi iaus g., LT 5929 Prienai, tel.( 8 39)52430, el. p.- Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre, kodas Prien rajono savivaldyb s Nr. (.3) V4-076 Finans skyriui AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 204 m. gruodžio m n. 30 d. biudžeto išlaid vykdymo ataskaitos Prien Žiburio gimnazijos patikslinta 204 met biudžeto išlaid s mata ,00 lit ; krepšelio l šos ,00 lit, savivaldyb s l šos ,00 lit, paramos šeimai l šos 75400,00 lit, mokini pav ž jimo ,00 lit, parama šeimai (maitinimo antkainis) 23500,00 lit, speciali j program l šos 9000,00 lit, vieš j darb programa 5000,00 lit. Per 204 m. gauta ,7 lit : ) darbo užmokes iui 98300,00 lit, socialinio draudimo mokoms 62600,00 lit ; 2) prek ms ir paslaugoms išleista ,80 lit - komunalin ms paslaugoms ,00 lit, ryši paslaugoms 486,73 lit, aprangai ir patalynei 200,00 lit, spaudiniams 5000,00 lit, kitoms prek ms 22500,00 lit, ilgalaikio materialiojo turto nuomai 624,07 lit, kvalifikacijos k limui 9403,00 lit, kitoms paslaugoms 36894,00 lit ; 3) Socialinei paramai ,53 lit ; 4) ilgalaikio materialiojo turto k rimui ir sigijimui 9969,84 lit. Biudžetini l š s skaita (LT (LTL)) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 Lt. Kit l š s skaitos : Pavedim l š s skaita (LT (LTL)) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5360,73 Lt : Pavedim l šos (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 573,4 Lt. LT (EUR) 0,00 Lt 2. LT (EUR) 507,0 Lt 3. LT (EUR) 5206,40 Lt 4. LT (EUR) 0,00 Lt

2 Specialiosios programos l š s skaita (LT LTL) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Lt. Ateinan i laikotarpi s naudos: 473,50 Lt.. E-Z WAY, UAB 9,90 Lt (savivaldyb s l šos) 2. E-Z WAY, UAB 2,02 Lt (savivaldyb s l šos) 3. UAB Verslo žinios 82,49 Lt (ES l šos) 4. UAB Interneto vizija 48,09 Lt (savivaldyb s l šos) 5. UAB Teis s akt gidas 2,00 Lt (savivaldyb s l šos) Sukauptos gautinos sumos:. Priskai iuota komunalin s paslaugos Prien bendruomenei: ) Šildymo išlaidos 07,27 Lt 2) Elektros energijos išlaidos 293,07 Lt 3) Vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos 363,22 Lt 4) Bendrabu io patalp eksploatacijos išlaidos 557,96 Lt Iš viso: 5869,52 Lt 2. Kitos sukauptos gautinos sumos (patalp nuoma) 522,00 Lt. sipareigojimai tiek jams ir kitos gautinos - mok tinos sumos Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmok tos ataskaitinio laikotarpio išlaidos: (Einamoji s skaita LT ). Darbo užmokestis ir atsiskaitymai už socialinio draudimo mokas: Mok tinos sumos: Atsiskaitymai už socialinio draudimo mokas (30,98) 0,00 Lt Atsiskaitymai su biudžetu 0,00 Lt Atsiskaitymai su darbuotojais pagal j pavedimus 0,00 Lt Atsiskaitymai už socialinio draudimo mokas (9,0 proc.) 0,00 Lt Atsiskaitymai pagal išmokas 0,00 Lt Iš viso: 0,00 Lt 2. sipareigojimai tiek jams: Mok tinos sumos:. UAB Prien energija 85957,68 Lt 2. UAB Prien energija (delspinigiai) 24,26 Lt 3. Energijos tiekimas UAB 2365,04 Lt 4. TEO LT, AB 208,5 Lt 5. UAB Bit Lietuva 73,68 Lt 6. UAB Alytaus regiono atliek tvarkymas 963,2 Lt 7. UAB Prien vandenys 37,53 Lt 8. UAB Kautra 9746,74 Lt 9. UAB Prien but kis 3335,50 Lt 0. UAB Prien but kis 5302,92 Lt

3 . AB Lietuvos paštas,5 Lt Iš viso: 97806,49 Lt 3. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis: 0,00 Lt Iš viso: 97806,49 Lt Išankstiniai apmok jimai: (Einamoji s skaita LT ) (Projekto Pedagog kvalifikacijos tobulinimo ir projektavimo sistemos pl tra (III etapas)) Atsiskaitymai su biudžetu 060,0 Lt Atsiskaitymai su darbuotojais pagal j pavedimus 5370,72 Lt Atsiskaitymai už socialinio draudimo mokas (9,0 proc.) 636,00 Lt Atsiskaitymai už socialinio draudimo mokas (30,98) 289,00 Lt ,00 Lt sipareigojimai tiek jams: 7,00 Lt.Valstybin mon Registr centras 7,00 Lt Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmok tos ataskaitinio laikotarpio išlaidos:. Sum pagal pavedimus s skaita LT (LTL) sipareigojimai tiek jams: 0,00Lt 2. Sum pagal pavedimus s skaita LT (EUR) sipareigojimai tiek jams - 0,00Lt sipareigojimai atskaitingiems asmenims - 2,56 Lt Direktor Irma Šneiderien Pareng : Ž. Kirilauskait, tel , el. p.

4 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Aplinkos l šos (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS , , , ,2 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,0 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis , , , ,00 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos nat ra Socialinio draudimo mokos ,0 0900,0 0900, ,0 2 2 Socialinio draudimo mokos ,0 0900,0 0900, ,0 2 2 Socialinio draudimo mokos ,0 0900,0 0900, ,0 2 2 Socialinio draudimo mokos 0900,0 0900,0 0900, ,0 2 2 Preki ir paslaug naudojimas , , , , 2 2 Preki ir paslaug naudojimas , , , , 2 2 Preki ir paslaug naudojimas , , , , 2 2 Preki ir paslaug naudojimas , , , , 2 2 Mityba Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) Ryši paslaugos ,0 4200,0 486,73 486, Transporto išlaikymas Apranga ir patalyn ,0 200,0 200,00 200, Spaudiniai Ginklai ir karin ranga Kitos prek s ,0 2400,0 2400, ,00

5 Aplinkos l šos Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ,0 6300,0 624,07 624, Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos k limas ,0 400,0 303,00 303, Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos Turto vertinimo paslaug apmok jimas Veiklos nuoma Komunalin s paslaugos , , , , Kitos paslaugos ,0 7400,0 7400, ,7 3 SANDORIAI D L MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINI SIPAREIGOJIM VYKDYMAS , ,0 9969, ,84 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo išlaidos 3 Ilgalaikio materialiojo turto k rimas ir sigijimas 3 Žem 44 3 Žem 45 3 Žem Pastatai ir statiniai Pastatai ir statiniai Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai , ,0 9969, , , ,0 9969, , Mašinos ir renginiai , ,0 9969, , Mašinos ir renginiai , ,0 9969, , Transporto priemon s Kitos mašinos ir renginiai , ,0 9969, , Vertyb s Vertyb s Muziejin s vertyb s Antikvariniai ir kiti meno k riniai Kitos vertyb s Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto k rimas ir sigijimas 3 2 Nematerialusis turtas 65 64

6 Aplinkos l šos Nematerialusis turtas Nauding j iškasen žvalgymo darbai Kompiuterin programin ranga, kompiuterin s programin s rangos licencijos Patentai Literat ros ir meno k riniai Kitas nematerialusis turtas Atsarg k rimas ir sigijimas Strategin s ir nelie iamosios atsargos Strategin s ir nelie iamosios atsargos Strategin s ir nelie iamosios atsargos Kitos atsargos Kitos atsargos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prek s, skirtos parduoti Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Žem s gelmi ištekliai Gyvuliai ir kiti gyv nai Vaismedžiai ir kiti daugiame iai sodiniai IŠ VISO , , , ,96 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

7 4 Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Mokinio krepšelis (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS , , , ,00 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,53 2 Darbo užmokestis , , , ,54 2 Darbo užmokestis , , , ,54 2 Darbo užmokestis , , , ,54 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos nat ra Socialinio draudimo mokos ,0 5400,0 5400, , Socialinio draudimo mokos ,0 5400,0 5400, , Socialinio draudimo mokos ,0 5400,0 5400, , Socialinio draudimo mokos 5400,0 5400,0 5400, , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Mityba Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) Ryši paslaugos Transporto išlaikymas Apranga ir patalyn Spaudiniai ,0 5000,0 5000, , Ginklai ir karin ranga Kitos prek s ,0 4800,0 4800, ,88

8 Mokinio krepšelis Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos k limas ,0 900,0 900,00 905, Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos Turto vertinimo paslaug apmok jimas Veiklos nuoma Komunalin s paslaugos Kitos paslaugos ,0 5400,0 5400, , IŠ VISO , , , ,00 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

9 6 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Mokini pav ž jimas 9 6 (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS , , , , Socialin s išmokos ( , , , , Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos nat ra Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama pinigais , , , , Socialin parama nat ra Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama pinigais Darbdavi socialin parama nat ra 5 IŠ VISO , , , ,00 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter Žydr n Kirilauskait

10 7 Mokini pav ž jimas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) 9 6

11 8 Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Nemokamas mokini maitinimas (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS 75400, , , , Socialin s išmokos ( , , , , Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos nat ra Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama pinigais , , , , Socialin parama nat ra 0 IŠ VISO , , , ,00 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

12 9 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Antkainis (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS 23500, , , ,2 2 7 Socialin s išmokos ( , , , ,2 2 7 Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos nat ra Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama pinigais , , , , Socialin parama nat ra 0 IŠ VISO , , , ,2 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

13 0 Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Vieši darbai 0 5 (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS 5000, , , ,00 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,83 2 Darbo užmokestis , , , ,90 2 Darbo užmokestis , , , ,90 2 Darbo užmokestis , , , ,90 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos nat ra Socialinio draudimo mokos 8 00,00 00,00 00,00 0, Socialinio draudimo mokos 9 00,00 00,00 00,00 0, Socialinio draudimo mokos 0 00,00 00,00 00,00 0, Socialinio draudimo mokos 00,00 00,00 00,00 0, Preki ir paslaug naudojimas 2 300,00 300,00 300,00 303,7 2 2 Preki ir paslaug naudojimas 3 300,00 300,00 300,00 303,7 2 2 Preki ir paslaug naudojimas 4 300,00 300,00 300,00 303,7 2 2 Preki ir paslaug naudojimas 5 300,00 300,00 300,00 303,7 2 2 Mityba Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) Ryši paslaugos Transporto išlaikymas Apranga ir patalyn Spaudiniai Ginklai ir karin ranga Kitos prek s ,00 300,00 300,00 303,7

14 Vieši darbai 2 2 Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos k limas Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos Turto vertinimo paslaug apmok jimas Veiklos nuoma Komunalin s paslaugos Kitos paslaugos 33 IŠ VISO , , , ,00 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

15 2 Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Nr. (data) Pajamos iš patalp nuomos (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS 9000, , , ,00 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 2 Darbo užmokestis 3 2 Darbo užmokestis 4 2 Darbo užmokestis 5 2 Darbo užmokestis pinigais Pajamos nat ra Socialinio draudimo mokos Socialinio draudimo mokos Socialinio draudimo mokos Socialinio draudimo mokos 2 2 Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Mityba Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) Ryši paslaugos Transporto išlaikymas Apranga ir patalyn Spaudiniai Ginklai ir karin ranga Kitos prek s , , , ,00

16 Pajamos iš patalp nuomos Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos k limas Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos Turto vertinimo paslaug apmok jimas Veiklos nuoma Komunalin s paslaugos Kitos paslaugos , , , , Turto išlaidos 34 IŠ VISO , , , ,00 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

17 4 Prien "Žiburio" gimnazija, , J. Basanavi iaus g., Prienai ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAID S MATOS VYKDYMO 204 M. GRUODŽIO 3 D. ketvirtin (metin, ketvirtin ) ATASKAITA Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) (data) Bendra (litais, ct) Asignavim planas, skaitant Gauti Išlaid patikslinimus asignavimai ekonomin s Eil. kartu su Panaudoti Išlaid pavadinimas klasifikacijos Nr. ataskaitiniam skaitytu asignavimai metams kodas laikotarpiui pra jusi met l š liku iu IŠLAIDOS , , , ,33 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,37 2 Darbo užmokestis , , , ,44 2 Darbo užmokestis , , , ,44 2 Darbo užmokestis , , , ,44 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos nat ra Socialinio draudimo mokos , , , , Socialinio draudimo mokos , , , , Socialinio draudimo mokos , , , , Socialinio draudimo mokos 62600, , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Preki ir paslaug naudojimas , , , , Mityba 6 #VALUE! Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) Ryši paslaugos , ,00 486,73 486, Transporto išlaikymas Apranga ir patalyn ,00 200,00 200,00 200, Spaudiniai , , , , Ginklai ir karin ranga Kitos prek s , , , ,05

18 Bendra Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma , ,00 624,07 624, Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos k limas , , , , Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos Turto vertinimo paslaug apmok jimas Veiklos nuoma Komunalin s paslaugos , , , , Kitos paslaugos , , , ,7 2 7 Socialin s išmokos ( , , , ,2 2 7 Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos ( Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos nat ra Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama (socialin s paramos , , , , Socialin parama pinigais , , , , Socialin parama nat ra Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama Darbdavi socialin parama pinigais Darbdavi socialin parama nat ra 5 3 SANDORIAI D L MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINI SIPAREIGOJIM VYKDYMAS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo išlaidos 3 Ilgalaikio materialiojo turto k rimas ir sigijimas 3 Žem 44 3 Žem 45 3 Žem Pastatai ir statiniai Pastatai ir statiniai Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai , , , , , , , , , , , ,84

19 Bendra Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir renginiai , , , , Mašinos ir renginiai , , , , Transporto priemon s Kitos mašinos ir renginiai , , , , Vertyb s Vertyb s Muziejin s vertyb s Antikvariniai ir kiti meno k riniai Kitos vertyb s Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto k rimas ir sigijimas 3 2 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas Nauding j iškasen žvalgymo darbai Kompiuterin programin ranga, kompiuterin s programin s rangos licencijos Patentai Literat ros ir meno k riniai Kitas nematerialusis turtas Atsarg k rimas ir sigijimas Strategin s ir nelie iamosios atsargos Strategin s ir nelie iamosios atsargos Strategin s ir nelie iamosios atsargos Kitos atsargos Kitos atsargos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prek s, skirtos parduoti Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 4 Ilgalaikio turto sigijimas finansin s nuomos (lizingo) b du 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 3 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai

20 7 Bendra 3 5 Žem s gelmi ištekliai Gyvuliai ir kiti gyv nai Vaismedžiai ir kiti daugiame iai sodiniai IŠ VISO , , , ,2 Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait

21 Prien "Žiburio" gimnazija st. kodas ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) MOK TIN IR GAUTIN SUM 204 M. GRUODŽIO 3 D. (metin, ketvirtin,m nesin ) (data) ATASKAITA Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) Išlaid ekonomin s klasifikacijos kodas (t kst. lit ) 0 dien 45 dienas IŠLAIDOS 330, 97,80 95,9 2 Išlaid pavadinimas Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 64,0 2 Darbo užmokestis 4,7 x 2 Darbo užmokestis pinigais 4,7 x iš j : gyventoj pajam mokestis 0,3 x 2 2 Pajamos nat ra x 2 2 Socialinio draudimo mokos 22,3 x 2 2 Socialinio draudimo mokos 22,3 x 2 2 Preki ir paslaug naudojimas 6,7 00,70 39,4 2 2 Preki ir paslaug naudojimas 6,7 00,70 39,4 2 2 Mityba x Medikamentai (ir darbuotoj sveikatos tikrinimas) x Ryši paslaugos 0,4 0,3 x Transporto išlaikymas x Apranga ir patalyn x Spaudiniai x Ginklai ir karin ranga x Kitos prek s x 2 2 Komandiruot s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot s išlaidos) Miest ir gyvenvie i viešasis kis x Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma likutis met pradžioje iš viso Mok tinos sumos biudžeto l šos x likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš j vykdymo terminas praleistas daugiau kaip x

22 Išlaid ekonomin s klasifikacijos kodas Išlaid pavadinimas Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2 likutis met pradžioje iš viso Mok tinos sumos biudžeto l šos (t kst. lit ) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš j vykdymo terminas praleistas daugiau kaip 0 dien 45 dienas Kvalifikacijos k limas x Apmok jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisini išlaidos x Turto vertinimo paslaug apmok jimas x Veiklos nuoma x Komunalin s paslaugos 50,3 89,7 x 29, Kitos paslaugos,0 0,7 x 0,2 2 7 Socialin s išmokos ( 04,4 97, x 56,5 2 7 Socialinio draudimo išmokos ( x 2 7 Socialinio draudimo išmokos pinigais x Socialinio draudimo išmokos nat ra x Socialin parama (soc. paramos 04,4 97, x 56, Socialin parama pinigais 04,4 97, x 56, Socialin parama nat ra x Darbdavi socialin parama x Darbdavi socialin parama pinigais x Darbdavi socialin parama nat ra x IŠ VISO (2+3) 330, 97,8 95,9 x 2 IŠLAIDOS 3 Išlaid ekonomin s klasifikacijos kodas SANDORIAI D L MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINI SIPAREIGOJIM VYKDYMAS IŠ VISO (2+3) Išlaid pavadinimas Gautinos sumos biudžeto l šos likutis met pradžioje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Direktor ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Irma Šneiderien (vardas, pavard ) Vyr. buhalter (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Žydr n Kirilauskait (vardas, pavard )

23 Prien "Žiburio" gimnazija, J. Basanavi iaus g., Prienai st. kodas ( pavadinimas, kodas Juridini asmen registre, adresas) Forma Nr. patvirtinta Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. gruodžio 3 d. sakymu Nr. K-465 (Lietuvos Respublikos finans ministro 202 m. gruodžio 27 d. sakymo Nr. K-452 redakcija) BIUDŽETINI STAIG PAJAM MOK BIUDŽET, BIUDŽETO PAJAM IŠ MOKES I DALIES IR KIT L Š, SKIRIAM PROGRAMOMS FINANSUOTI, 204 M. GRUODŽIO 3 D. (metin, ketvirtin, m nesin ) ATASKAITA Nr. 2 (data) (programos pavadinimas) (litais, ct) Pavadinimas Eil. Nr. statymu patvirtintos mokos metams* Faktin s mokos biudžet per ataskaitin laikotarp Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitin laikotarp Panaudoti asignavimai Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitin laikotarp (4 5) Likutis met pradžioje x x x x 40,00 mok suma , , , ,00 0,00 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x x x x 0,00 * Valstyb s biudžeto ir savivaldybi biudžet finansini rodikli patvirtinimo statymas. Direktor Irma Šneiderien ( vadovo ar jo galioto asmens pareig pavadinimas) Vyr. buhalter Žydr n Kirilauskait (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)