VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr , i. k ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-96 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr ; 2003, Nr ) 27 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ) punktu, t v i r t i n u pridedamas: 1. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedų GPM308P Apmokestinamosios pajamos, GPM308N Neapmokestinamosios pajamos, GPM308V Individualios veiklos pajamos, GMP308R Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse, GPM308T Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos, GPM308L Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos, GPM308K Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas, GPM308U Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas, GPM308S Privalomojo sveikatos draudimo įmokos formas. 2. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles. VIRŠININKAS MODESTAS KASELIAUSKAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šiose Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse (toliau Taisyklės) nustatyta gyventojo 2009 m. mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos (toliau deklaracija) ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo mokesčių administratoriui ir duomenų tikslinimo tvarka. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr ; toliau GPMĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2002, ; toliau SDĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ; toliau MAĮ) ir kitais teisės aktais. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ 2 straipsnyje ir SDĮ 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas. 3. Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir/arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose (Žin., 2009, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklėse. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs tik tokių B klasės pajamų, kurios nėra didesnės kaip Taisyklių 1 priedo Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas (toliau Sąrašas) I dalyje nustatyti dydžiai arba kurios yra nurodytos šio priedo II dalyje kaip bet kokio dydžio nedeklaruojamos pajamos, deklaracijos teikti neprivalo. Tokiu atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje ir turi tai patvirtinantį dokumentą (E101, E102, E103 ar E106 formos pažymą arba raštišką laisvos formos patvirtinimą), jis deklaraciją turi pildyti atsižvelgdamas į tuos mėnesius, kada jis buvo laikomas apdraustu privalomuoju sveikatos draudimu minėtose šalyse. Punkto pakeitimai: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA Deklaracijoje turi būti nurodomos visos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos, išskyrus neapmokestinamąsias pajamas, išvardytas Sąraše. Ne didesnių kaip Sąrašo I dalyje nustatytų dydžių nedeklaruojamų pajamų, taip pat Sąrašo II dalyje išvardytų nedeklaruojamų pajamų (bet kokio dydžio) deklaracijoje neprivaloma nurodyti. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo pajamų, didesnių kaip Sąrašo I dalyje nustatyti nedeklaruojamų pajamų dydžiai, tai deklaracijoje jis privalo nurodyti visą gautų pajamų sumą. 5. Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus

18 mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos. Kas mėnesį mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau sveikatos draudimo įmokos) turi būti sumokėtos iki to mėnesio, už kurį mokamos sveikatos draudimo įmokos, paskutinės dienos. Šių įmokų gyventojas gali kas mėnesį nemokėti, jeigu jis gauna pajamas, nurodytas SDĮ 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba (ir) jeigu jis laikomas apdraustu privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis (asmenų, kurie laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede), arba (ir) kas mėnesį moka sveikatos draudimo įmokas kitoje draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu kategorijoje. Sveikatos draudimo įmokos nuo gyventojo gautų pajamų turi būti sumokėtos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 dienos. Punkto pakeitimai: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA Fizinis asmuo, galutinai išvykstantis iš Lietuvos, Taisyklių nustatyta tvarka užpildytą deklaraciją, kurioje deklaruojamos pajamos, gautos nuo mokestinio laikotarpio pradžios (t. y. nuo sausio 1 d.) iki išvykimo dienos, privalo pateikti ir joje deklaruotą mokėtiną pajamų mokestį, mokėtinas sveikatos draudimo įmokas bei sumokėti mokestį ir įmokas iki išvykimo dienos. 7. Pajamų mokestis ir sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Atsižvelgus į tai, kad išskaičiuoto, kito asmens savo lėšomis sumokėto ir nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėto pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos deklaracijoje yra apvalinamos ir dėl šios priežasties galima apskaičiuoto grąžintino ar mokėtino pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų paklaida, iki 3 litų (teigiama/neigiama) pajamų mokesčio suma ir iki 3 litų (teigiama/neigiama) sveikatos draudimo įmokų suma nelaikomos mokėtinomis/grąžintinomis sumomis. 8. Per mokestinį laikotarpį gautų pajamų sumos deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos neatėmus Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo įmokų, pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau PNPD), tačiau atėmus gyventojo (gyventojui) apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) sumą už patiektas prekes ir paslaugas. Deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto, kito asmens (įskaitant išmoką išmokėjusį asmenį) savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėto, nuolatinio Lietuvos gyventojo savo lėšomis sumokėto pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos. 9. Duomenys apie pajamas, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą, kito asmens savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo savo lėšomis sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas į deklaraciją ir jos priedus gali būti įrašomi remiantis išmokas išmokėjusių asmenų išduotomis pažymomis apie gyventojui išmokėtas išmokas, išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo turimomis sutartimis, kitais dokumentais ar kita jo turima informacija. 10. Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti

19 GPMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. Prie deklaracijos turi būti pridedama: įgaliojimas, kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, kai prie deklaracijos pridedamas užpildytas GPM308U priedas Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas, dokumentai apie užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos (toliau ES) valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai prie deklaracijos pridedamas GPM308N priedas Neapmokestinamosios pajamos, kuriame deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą mokesčio sumą ir laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris, kai prie deklaracijos pridedamas GPM308K priedas Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas, kuriame deklaruojamas nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, FR0781 formos prašymas Grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr , toliau FR0781 forma), kai permokėtą pajamų mokestį ar permokėtas sveikatos draudimo įmokas pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą. Punkto pakeitimai: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA E101, E102, E103 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų ar E106 formos pažyma, patvirtinta Europos Bendrijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (OL L 244, , p. 22; su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL, , L 77/1), arba Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35, toliau Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį pirmojo reglamento įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83, toliau Reglamentas (EEB) Nr. 574/72), išduotą raštišką laisvos formos patvirtinimą, kad gyventojas atitinkamais laikotarpiais yra apdraustas socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu toje kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijoje sveikatos draudimo įmokų prievolę apskaičiuoja atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje turėtą draudimą.

20 Papildyta punktu: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA Kai pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., už turto nuomą, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn), tai, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr ) straipsnio 1 dalį, laikoma, kad tokio turto pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis (jeigu vedybų sutartyje nenustatyta kitaip). 12. Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir/ar gautos ES valstybėje, išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), deklaruojamos kaip neapmokestinamosios pajamos tik tuo atveju, jeigu kartu su deklaracija pateikiami dokumentai apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Deklaraciją teikiant elektroniniu būdu, minėti dokumentai pateikiami gyventojo gyvenamosios vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau AVMI). 13. Užsienio valstybėje gautos pajamos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną. II. DEKLARACIJOS STRUKTŪRA 14. Deklaracija yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2009 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms, nuo tų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotam, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtam, iki deklaracijos pateikimo dienos gyventojo savo lėšomis sumokėtam pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti. 15. Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti: GPM308P priedas Apmokestinamosios pajamos (toliau GPM308P priedas) pajamoms, pagal GPMĮ 6 straipsnį ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13¹, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18¹ straipsniu įstatymą (Žin., 2008, Nr ; 2009, Nr ), apmokestinamoms taikant 15, 20 ir/ar 5 (10) procentų pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus: individualios veiklos pajamas, pozityviąsias pajamas, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamąsias pajamas, pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, GPM308N priedas Neapmokestinamosios pajamos (toliau GPM308N priedas) pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant: pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

21 užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, GPM308T priedas Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos (toliau GPM308T priedas) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti, GPM308V priedas Individualios veiklos pajamos (toliau GPM308V priedas) individualios veiklos pajamoms (įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio l dalies 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) įrašyti, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, GPM308R priedas Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse (toliau GPM308R priedas) mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėje), įrašyti, GPM308L priedas Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos (toliau GPM308L priedas) nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti, GPM308U priedas Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas (toliau GPM308U priedas) Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti, GPM308K priedas Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas (toliau GPM308K priedas) nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti, GPM308S priedas Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau GPM308S priedas) pajamoms, nuo kurių 2009 metų mokestiniu laikotarpiu pagal SDĮ 17 straipsnio 4, 6 ir 8 dalis mokamos 3, 6 ar 9 proc. tarifų sveikatos draudimo įmokos, įrašyti ir mokėtinoms sveikatos draudimo įmokų sumoms apskaičiuoti, išskyrus: pajamas iš individualios veiklos pagal verslo liudijimus, pajamas iš žemės ūkio veiklos, kai žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis arba lygus keturiolikai europinio dydžio vienetų (toliau EDV), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme (Žin., 2000, Nr ) nurodytas pašalpas, darbo užmokesčio pajamas, pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308S) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti pildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia pajamas, kurias gyventojas gavo tada, kai jis vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir pridėjo prie deklaracijos ir jos priedų tai patvirtinantį Taisyklių 10.6 punkte nurodytą dokumentą, Papildyta punktu: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-35

22 pensijų kaupimo ar gyvybės draudimo išmokas (jų dalis), didesnes už sumokėtas įmokas ir išmokėtas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai (GPM308P priedo P2 laukelyje pažymėtos 70 pajamų rūšies kodu). Papildyta punktu: Nr. VA-35, , Žin., 2010, Nr ( ); Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-35 Punkto pakeitimai: Nr. VA-31, , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-31 III. DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI 16. Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų: pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, kiekviena raidė ir skaičius turi būti tiksliai įrašomi į atskirą laukelio langelį, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje), įrašomos gautų pajamų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Jeigu perskaičiuojant pajamas po kablelio gaunami daugiau kaip du skaitmenys, tai po kablelio įrašomi du skaitmenys, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens ir pan., pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti įrašomos tik sveikais skaičiais, t. y centai atmetami, o centai laikomi litu, nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami vieno langelio tarpai. Simboliams įrašyti skiriamas atskiras langelis, pildant kompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų, kompiuteriu išspausdintoje deklaracijoje ir jos prieduose turi išlikti originalo proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukelių). 17. Pajamų sumos, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti tiksliai įrašomos į tam skirtus deklaracijos ir jos priedų laukelius, o aritmetiniai veiksmai atlikti taip, kaip yra nurodyta deklaracijos ir jos priedų atitinkamuose laukeliuose bei Taisyklėse. IV. DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO EILĖS TVARKA 18. Deklaracija ir jos priedai užpildomi tokia eilės tvarka: pirmiausia užpildomi visi reikalingi deklaracijos priedai, išskyrus GPM308U, GPM308K ir GPM308S priedus. Kai deklaracija pildoma kompiuteriu, prieš pradedant pildyti deklaracijos priedus, turi būti užpildomi deklaracijos 1 8 laukeliai, užpildomas GPM308K priedas iki K24 laukelio Visos pozityviosios pajamos, traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas (įskaitytinai), deklaracija užpildoma iki 26 laukelio Bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma (įskaitytinai), baigiamas pildyti GPM308K priedas, užpildomas GPM308U priedas, užpildomas GPM308S priedas, baigiama pildyti deklaracija.

23 V. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS 19. Deklaracija kartu su atitinkamais priedais turi būti pateikiama AVMI. Ją gali pateikti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamų mokestį, ar jo įgaliotas asmuo. AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildyto deklaracijos ir atitinkamų jos priedų komplekto egzempliorius. Jeigu pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui reikalingas deklaracijos su priedais komplektas, tai gali būti teikiami du komplektai, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma grąžinamas gyventojui ar jo įgaliotiniui. 20. AVMI turi būti pateikiama tinkamai užpildyta spaustuviniu būdu pagaminta deklaracija ir jos priedai arba VMI prie FM interneto svetainėje ( pateiktos atitinkamos formos, skirtos pildyti kompiuteriu. Deklaracija su priedais AVMI gali būti pateikta tokiais būdais: VMI prie FM nustatyta tvarka ir atvejais pateikta elektroniniu būdu, įteikta tiesiogiai AVMI darbuotojui, atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai. VI. GPM308P PRIEDO APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS PILDYMAS 21. Deklaracijos GPM308P priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos (pinigais ir natūra), pagal GPMĮ apmokestinamos taikant 15, 20, 5 arba 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, kaip nurodyta Taisyklių 15.1 punkte. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir visos kitos šiame priede deklaruojamos apmokestinamosios pajamos, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno ir m. mokestiniais laikotarpiais išmokėtas apyvartai proporcingas išmokas, mokamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, pagal GPMĮ 6 straipsnį, yra apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pagal GPMĮ 6 straipsnio 2 dalį, nuo 2009 m. pajamos iš paskirstytojo pelno yra apmokestinamos taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13¹, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18¹ straipsniu įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą, apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, yra apmokestinamos, taikant tokius pajamų mokesčio tarifus: 5 procentų, kai jos gautos 2009 m., 10 procentų, kai jos gautos 2010 m., ir 15 procentų, kai jos gautos 2011 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais. 22. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308P priedo lapas, laukelyje Priedo lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308P priedo lapas. 23. GPM308P priedo: laukelyje Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) turi sutapti su identifikaciniu numeriu (asmens kodu), nurodomu deklaracijos 1 laukelyje, laukelyje Mokestinis laikotarpis turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su mokestiniu laikotarpiu, nurodomu deklaracijos 6 laukelyje,

24 laukelį turi užpildyti tik galutinai iš Lietuvos išvykstantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, deklaruojantis mokestinio laikotarpio, prasidedančio nuo atitinkamų metų sausio 1 dienos iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, pajamas, taip pat deklaruojantis viso mokestinio laikotarpio pajamas. Šiame laukelyje turi būti įrašoma galutinio išvykimo iš Lietuvos diena. Įrašoma data turi sutapti su data, nurodoma deklaracijos 7 laukelyje. 24. Vienoje eilutėje turi būti nurodomos tos pačios rūšies pajamos, gautos iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje). 25. GPM308P priedo P1 laukelyje Pajamų mokesčio tarifas turi būti skaičiais įrašomas šioms pajamoms taikomas pajamų mokesčio tarifas: 20 (procentų) kai deklaruojamos pajamos iš paskirstytojo pelno, 5 (procentai) kai deklaruojamos per 2009 m. mokestinį laikotarpį gautos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, 10 (procentų) kai deklaruojamos per 2010 m. mokestinį laikotarpį gautos apyvartai proporcingos išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno, 15 (procentų) kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos visos kitos apmokestinamosios pajamos. 26. Skirtingų rūšių pajamos, taip pat iš skirtingų šaltinių gautos tos pačios rūšies pajamos nurodomos atskirose GPM308P priedo eilutėse. Pavyzdžiui, skirtingose eilutėse nurodomos: individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos nario) iš individualios įmonės (ūkinės bendrijos) apmokestinto pelno gautos pajamos (žymimos 27 pajamų rūšies kodu), pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto individualios įmonės ar ūkinės bendrijos pelno (žymimos 28 pajamų rūšies kodu) ir individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos, kurios pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį yra priskiriamos jo su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimos 02 pajamų rūšies kodu). 27. GPM308P priedo P2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308P priedo lape. 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais. 28. GPM308P priedo P3 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas, kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje. Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 (Žin., 2001, Nr , toliau Tikslinių teritorijų sąrašas), tai GPM308P priedo P3 laukelyje įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas. Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, turi būti įrašomas TO kodas. GPM308P priedo P3 laukelis nepildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje. 29. GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma (Lt, ct). Jeigu nuo P2 laukelyje nurodytos rūšies pajamų

25 (įskaitant pajamas, gautas užsienio valstybėje) buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, P4 laukelyje turi būti įrašoma gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus pritaikyto NPD, PNPD, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų. Kai gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti apmokestinamosioms pajamoms, GPM308P priede nurodoma tik apmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma. Pavyzdžiui, neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės, ūkinės bendrijos) dalyvis, per 2009 m. mokestinį laikotarpį gavęs didesnę kaip 4000 litų pajamų sumą iš šio vieneto apmokestinto pelno, GPM308P priedo eilutės P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš gautos bendros pajamų iš apmokestinto pelno sumos atėmęs 4000 litų litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais visos neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto apmokestinto pelno, yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms ir deklaruojamos GPM305P priede. Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, brolių ir seserų) gavęs didesnes už 8000 litų vertės dovanas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš bendros dovanų sumos (vertės) atėmęs 8000 litų litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede. Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs litų pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti 2000 litų pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros miško gėrybių pardavimo pajamų sumos atėmus litų litų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede. Jeigu kitas asmuo savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją, tai P4 laukelyje turi būti nurodoma gyventojo faktiškai gautų pajamų suma (Lt, ct). Kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma prie gautų pajamų sumos nepridedama. 30. GPM308P priedo P5 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, P5 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma P5 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma. 31. GPM308P priedo P6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308P priedo lape nurodytų pajamų suma (Lt, ct). Įrašytina suma (įskaitant atvejus, kai tame pačiame GPM308P priedo lape nurodomos pajamos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai) apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo visų eilučių P4 laukeliuose įrašytas sumas. 32. GPM308P priedo P7 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). P7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo P5 laukelių sumas. Jeigu P5 laukelių suma lygi nuliui, P7 laukelyje turi būti įrašomas nulis. 33. GPM308P priedo P8 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta,

26 mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) bei nuo Lietuvoje gautų 01, 03, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma P8 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Punkto pakeitimai: Nr. VA-31, , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA GPM308P priedo P9 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). P9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo P8 laukelių sumas. Jeigu P8 laukelių suma lygi nuliui, P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis. VII. GPM308N PRIEDO NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS PILDYMAS 35. GPM308N priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos pajamos (pinigais ir natūra): kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, išskyrus pajamas iš ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, taip pat pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte, užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. 36. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308N priedo lapas, laukelyje Priedo lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308N priedo lapas. 37. GPM308N priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka. 38. Vienoje GPM308N priedo eilutėje turi būti nurodoma bendra suma: tos pačios rūšies neapmokestinamųjų pajamų, gautų iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje), pajamų, gautų vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą užsienio valstybėje, kurioje yra nuolatinė bazė, kai šios pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, pajamų, gautų už GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies punktuose nurodytų vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, nesvarbu, kad jos gautos iš skirtingų išmokų šaltinių, pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles). Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, ir GPMĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos

27 neapmokestinamosios pajamos, gautos iš to paties šaltinio užsienio valstybėje, turi būti nurodomos atskirose GPM308N priedo eilutėse. 39. GPM308N priedo N1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas GPM308N priedo lape. 40. GPM308N priedo N2 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas kodas: užsienio valstybės, kurioje išmokėta išmoka, kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio valstybės, kurioje vykdoma veikla, kai nurodomos pajamos, gautos vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę bazę. Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, GPM308N priedo N2 laukelyje turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas. Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, N2 laukelyje turi būti įrašomas TO kodas. N2 laukelis nepildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per nuolatinę buveinę Lietuvoje ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje ar iš veiklos Lietuvoje, taip pat tada, kai neapmokestinamosios pajamos iš GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies punktuose nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra gautos iš kelių užsienio valstybių arba ir iš užsienio valstybės, ir Lietuvoje. 41. GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti įrašoma N1 laukelyje nurodytos rūšies nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). Jeigu nuo pajamų (įskaitant gautas užsienio valstybėje), kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį yra priskiriamos neapmokestinamosioms, mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo, kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sumokėjo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo pajamų mokestį, N3 laukelyje turi būti nurodoma gautų pajamų suma, neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio. 42. GPM308N priedo N4 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308N priedo lape nurodytų gautų neapmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct). N4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus šio priedo lapo N3 laukelių sumas. 43. GPM308N priedo N5 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt), negrąžinta gyventojui iki mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pabaigos. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, N5 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma N5 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Kai neapmokestinamosios pajamos deklaruojamos keliuose GPM308N priedo lapuose, N5 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų. 44. GPM308N priedo N6 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos

28 gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) ir nuo Lietuvoje gautų 01, 03, 51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais žymimų pajamų išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma N6 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai neapmokestinamosios pajamos deklaruojamos keliuose GPM308N priedo lapuose, N6 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų. Punkto pakeitimai: Nr. VA-31, , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-31 VIII. GPM308T PRIEDO NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS PILDYMAS 45. Deklaracijos GPM308T priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios, pagal GPMĮ 37 straipsnį, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. GPM308T priede taip pat deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos kitą turtą, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktą priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas jas ketina deklaruoti). 46. Kai pildomas daugiau kaip vienas GPM308T priedas, laukelyje Priedo lapo numeris nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308T priedo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas GPM308T priedas. 47. GPM308T priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka. 48. Atsižvelgiant į tai, už kokios rūšies turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų, pildomi atitinkami GPM308T priedo skyriai (I, II, III ar IV). 49. GPM308 T priedo I skyrius Nekilnojamojo daikto ir/ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 16, 17, 18) (toliau I skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų: už ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (išskyrus būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, už parduotą EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, iš užsienio valstybės arba zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, už parduotą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą ne EEE valstybėje, ir su kuria nėra sudaryta bei taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE esantį gyvenamąjį būstą (ir jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus, jeigu iš pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) gautos pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam EEE valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame deklaruota

29 gyvenamoji vieta. 50. GPM308T priedo I skyriaus pildymas: laukelyje Pajamų rūšies kodas įrašomas šio lapo apačioje nurodytas pajamų rūšies kodas, t. y.: 16 kai deklaruojamos privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, 17 kai deklaruojamos nekilnojamojo daikto (išskyrus būsto su jam priskirta žeme) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos. Pavyzdžiui, 17 įrašoma, kai gyventojas deklaruoja pajamas už parduotą žemės sklypą, 18 kai deklaruojamos būsto (įskaitant priskirtos žemės), pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos. Pavyzdžiui, 18 įrašoma, kai gyventojas deklaruoja pajamas už parduotą gyvenamąjį namą (su jam priskirta žeme), T1 laukelyje iš šio priedo antrame lape pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje yra: išmokos šaltinis kai pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, yra gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, išmokos šaltinis kai nurodomos iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje. Tokiu atveju T1 laukelyje turi būti įrašomas tikslinei teritorijai žymėti skirtas TT kodas, nekilnojamasis daiktas ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomas registruoti kilnojamasis daiktas, įregistruotas užsienio valstybėje, kai nurodomos pajamos, gautos už užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar toje valstybėje įregistruotą kilnojamąjį daiktą, o pajamos gautos ne iš ir punktuose nurodyto išmokos šaltinio, T2 laukelyje turi būti įrašoma turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamų suma (Lt, ct), gauta už šiame skyriuje nurodomo kiekvieno daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Kiekvieno daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos turi būti įrašomos atskirose šio priedo I skyriaus eilutėse. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną šio priedo lapą, pildoma tiek jo lapų, kiek reikia duomenims įrašyti, T3 laukelyje turi būti įrašoma kiekvieno daikto įsigijimo kaina ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų faktiškai patirtų išlaidų suma (Lt, ct), pagrįsta juridinę galią turinčiais dokumentais. Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T3 laukelyje turi būti įrašomas nulis, T4 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri apskaičiuojama taip: iš T2 laukelyje įrašytos sumos atimama T3 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už įrašytą T2 laukelyje. Kai T3 laukelio suma yra didesnė už T2 laukelio sumą arba kai šios sumos lygios, T4 laukelyje turi būti įrašomas nulis, T6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma (Lt, ct), kuri turi būti lygi T2 laukelių sumai, T7 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma (Lt, ct), kuri yra lygi T4 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T7 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

30 50.8. T10 laukelyje turi būti įrašoma nuo I skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt). Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T10 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T10 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma, T38 laukelyje turi būti įrašoma nuo šio priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų bendra išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma (Lt). Jeigu sveikatos draudimo įmokų išskaičiuota nebuvo, T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma T38 laukelyje nenurodoma. Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Teikiant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis. 51. GPM308T priedo II skyrius Vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšies kodas 12) (toliau II skyrius) pildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, esant bent vienai iš šių sąlygų: po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos, buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats arba kartu su susijusiais asmenimis valdė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), kai pajamos gautos 2009 m. mokestinį laikotarpį, buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn po 1999 m. sausio 1 d. įsigyti vertybiniai popieriai, kurių savininkas 3 metus iki mokestinio laikotarpio (kurį vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn) pabaigos pats valdė daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai buvo parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų), kai pajamos gautos 2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, vertybiniai popieriai laikomi parduotais likviduojant vienetą, vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, po 1999 m. sausio 1 d. įsigytos akcijos parduotos akcijas išleidusiam vienetui, kai akcijos gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju turi būti deklaruojama pajamų dalis, kuri yra lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai). 52. GPM308T priedo II skyriaus pildymas: T11 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo II skyriuje nurodytų vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (Lt, ct), T12 laukelyje turi būti įrašoma bendra vertybinių popierių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau