Neuro_2015_Nr3.vp

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2015_Nr3.vp"

Transkriptas

1 Klinikiniai atvejai CADASIL sindromas: klinikinis atvejis M. Virðilas* A. Vidþiûnaitë** R. Gleiznienë** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija, Radiologijos klinika Santrauka. Smegenø autosominë dominantinë arteriopatija su subkortikaliniais infarktais ir leu ko en ce fa lo patija (CADASIL) reta paveldima vaskulinë liga, kurià sukelia NOTCH3 ge no mu ta ci ja. Ji pa si reið kia ið emi niais sme ge nø in fark tais, be si lo ka li zuo jan èiais sub kor ti - ka li në je bal to joje smegenø medþiagoje, kurioje matomos hiperintensinio signalo intensyvu - mo (SI) zo nos T2W sekose. CADASIL bûdingi lakunariniai infarktai, taèiau gali bûti stebi - mos ir mik ro he mo ra gi jos, at ro fi niai ir ki ti ne spe ci fi niai pa ki ti mai. Ðia me straips ny je ap þvel - gia mas CA DA SIL sindromas, akcentuojant neuroradiologinës diferencinës diagnostikos ypa tu mus, ir pri sta to mas kli ni ki nis at ve jis. Rak ta þo dþiai: CADASIL, leu ko en ce fa lo pa ti ja, ar te rio pa ti ja, sub kor ti ka li niai in fark tai, mag ne ti nio re zonanso tomografija, subkortikalinës T2W sekose hiperintensinio SI zonos. Neurologijos seminarai 2015; 19(65): ÁVADAS Sme ge nø au to so mi në do mi nan ti në ar te rio pa ti ja su sub kor - tikaliniais infarktais ir leukoencefalopatija (CADASIL) tai re ta pa vel di ma mik ro an gio pa ti ja, ku rià su ke lia NOTCH3 ge no mu ta ci ja 19 (19p13.2-p13.1) chro mo so - mo je. NOTCH ge nai ko duo ja tran smemb ra ni nius re cep to - rius ir nulemia làstelës likimà embrioninio vystymosi me - tu. Bal ty mi nis pro duk tas NOTCH3 yra la bai svar bus krau - ja gys liø ly giø jø rau me nø di fe ren cia ci jai ir vys ty mui si [1]. Ligos klinikiniai poþymiai: pasikartojantys iðeminiai epi zo dai, pro gre suo jan tis kog ni ty vi nës funk ci jos de fi ci tas, migrena su auros stadija ir psichiatriniai sutrikimai [2]. CA DA SIL sin dro mas daþ niau siai pa si reið kia su au gu - sie siems, ta èiau jam bû din gi sme ge nø pa þei di mai bu vo pa - stebëti ir vaikams su teigiama ðeimine anamneze [3, 4]. Lite ra tû ro je yra ap ra ðy ti pa aug liø mig re nos, kog ni ty vi nio de fi ci to, mag ne ti nio re zo nan so to mog ra fi jo je (MRT) ste - bimø paþeidimø klinikiniai atvejai [5, 6]. Jauniausias lite - ra tû ro je ap ra ðy tas pa cien tas, ku riam ra dio lo gi niais me to - dais diagnozuotas CADASIL, patvirtintas genetiniais tyrimais, að tuon me tis ber niu kas, ku ris skun dë si el ge sio ir dëmesio sutrikimais [7]. Ið emi nis in fark tas ir trum pa lai kës ið emi nës ata kos (TIA) yra pa èios daþ niau sios li gos kli ni ki nës ið raið kos pasireiðkia 85 % simptominiø ligoniø [2]. Atliktoje retros - pek ty vi në je stu di jo je ið emi nis in fark tas pa si reið kë Adresas: Matas Virðilas LSMU Radiologijos klinika, Eiveniø g. 2, Kaunas El. paðtas matasvi@gmail.com m. am þiaus þmo nëms, vi du ti nis am þius in fark to me tu tarp vy rið kos ly ties pa cien tø 51 m., tarp mo te rø 53 m. [8]. Kog ni ty vi nis de fi ci tas yra ant ras pa gal daþ nu mà CADA SIL kli ni ki nis po þy mis, ir pa si reið kia kaip de men - cija [8]. Taip pat sutinkami ir psichiatriniai sutrikimai: nuo tai kos su tri ki mas, vi du ti nio sun ku mo dep re si ja, bi po li - nis ir pa ni kos su tri ki mai. Ap ra ðy ta at ve jø, kai CA DA SIL fo ne ið ryð kë ja ði zo fre nija [9]. Patologinëje anatomijoje CADASIL pasireiðkia kaip ne ar te riosk le ro ti në, ami loi do ne kau pian ti an gio pa ti ja, ku ri pir miau sia pa þei dþia lep to me nin gi nes ir per fo ruo jan èias sme ge nø ar te ri jas. Ul trast ruk tû ro se krau ja gys liø ba zi në - je membranoje iðryðkëja grûdëti osmofiliniai depozitai. Jie në ra ran da mi ki to se sub kor ti ka li në se vas ku li në se en ce fa - lo pa ti jo se, tai gi tai yra diag nos tið kai reikð min gas po þy mis [10]. Mag ne ti nio re zo nan so to mog ra fi ja (MRT) yra ver tin - giau sias me to das ra dio lo gi nei CADASIL diag nos ti kai. MRT ga li me ið skir ti pa grin di nius CADASIL bû din gus po - ky èius: la ku na ri nius in fark tus po þie vio bran duo liuo se, vi - di në je kap su lë je, tha la mus sri ty se, til te ir ne taip ge rai ri bo - tas, daþnai susiliejanèias subkortikalines hiperintensinio SI T2W re þi muo se bal to sios me dþia gos zo nas, ypaè tem - poraliai. KLINIKINIS ATVEJIS 57 m. mo te ris skun dë si gal vos sun ku mu, skaus mu ir spau - di mo jaus mu. Dël mi në tø nu si skun di mø at vy - ko neu ro lo go kon sul ta ci jai. Pa cien tæ mi në ti nu si skun di mai 217

2 1 4 pav. Galvos smegenø KT be intraveninio kontrastavimo: abipus galvos smegenø pusrutuliuose matomos hipodensinës baltosios medþiagos zonos. var gi na 7 8 mën. Gy ve ni mo anam ne zë je mi në ta, kad pa - cien të bu vo ope ruo ta 2006 m. dël skyd liau kës kar ci no mos ir bu vo gy dy ta 2 ra dio ak ty vaus jo do kur sais. Da bar ji var - to ja L-ti rok si nà 125 mg/d. Taip pat 2008 m. bu vo ið tir ta on ko lo gø dël ga li mø me ta sta ziø. At lik ta plau èiø rent ge - nog ra ma, VPAE, skyd liau kës ra dio lo gi nis ty ri mas su kon - tras tu. Po ky èiø ne kons ta tuo ta. At li kus skran dþio fib ro en - do gast ro duo de nos ko pi jà, diag no zuo ta skran dþio opa, dël to pacientë vartoja omeprazolá. Ob jek ty viai: gal vos ner vai be po ky èiø, re flek sai d = k(+). Ran ko se ir ko jo se rau me nø jë ga 5 ba lai. Abi pus to nu sas nor ma lus. Pa to lo gi niø simp to mø në ra. Rom ber go po zo je sta bi li. Ko or di na ci nius më gi nius at lie ka ge rai. Ju - timai nesutrikæ. At lik ta gal vos sme ge nø KT, : abi pus sme ge - nø pus ru tu liø bal to jo je me dþia go je ma to mi hi po den si niai þi di nu kai, abi pus tem po ra liai pa na ðu, kad yra iki 1,0 cm sker smens da ri nu kai su ap lin ki ne ede ma pa ki ti mai ga li - mai dël metastaziø, norint patikslinti reikëtø atlikti MR ty - ri mà. Neu ro o ku lis to kon sul ta ci ja: My o pia OU I at lik ta gal vos sme ge nø KT su kon tras ti ne me dþia ga: su pra ten to ria liai abie juo se pus ru tu liuo se bal to - jo je me dþia go je hi po den si niai þi di ni niai, ne si di fe ren ci juo - ja su ba rach noi di niai kon vek sia li niai tar pai, aið kiau kon - tras ti nës me dþia gos kau pi mo ne ma ty ti. Sme ge nø skil ve - liai vidutinio dydþio, simetriðkai paspaustos ið mediali - nës pu sës skil ve liø kû nø fron ta li nës da lys, at ro dy tø, kad su sto rë jæs ge nu cor pus cal lo si esami pakitimai vertinti kaip metastatiniai pokyèiai. Pa cien të gul do ma á neu ro lo gi jos sky riø to les niam ið ty - ri mui dël on ko lo gi nio pro ce so. Hos pi ta li za ci jos me tu pa - cien tei bu vo at lik tas ben dras krau jo ir bio che mi nis ty ri - mas, ku riame po ky èiø ne ma ty ti. ANA, AN CA, an ti-dnr, 218

3 CADASIL sindromas: klinikinis atvejis 5 10 pav. MR tomografiniai vaizdai: 5. T2W koronarinis; 6 8. T2W FLAIR; 9, 10. DW/ADC aksialiniai vaizdai Matomos daugybinës susiliejanèios hiperintensinio MR SI zonos galvos smegenø pusrutuliø baltojoje medþiagoje, apimanèios ir bitemporaliniø skilèiø priekines dalis bei iðorinæ kapsulæ, be SI restrikcijos DW reþime. 219

4 an ti-þiv ne igia mi. Bu vo pa di dë jæs TSH kie kis, ta èiau prieð ty ri mà su kon tras tu pa cien të ne var to jo L-ti rok si no. Lum ba li në punk ci ja nor mos ri bo se, mik ro sko pi nia me ap ra ðy me ne bu vo ras ta na vi ki niø làs te liø. Elek tro en ce fa log ra mo je de for muo tas pa grin di nis bio e lek tri nis ak ty vu mas. Transk ra ni ji nis ir kak lo krau ja - gys liø dop le ri nis ty ri mas në ra he mo di na mið kai reikð - min gø ste no ziø. Hos pi ta li za ci jos me tu nu spræs ta, kad në ra pa kan ka mai duo me nø uþ me ta sta zes, dël to ma ny ta, kad tai leu ko en - ce fa lo pa ti ja, ku rià ga li mai su kë lë skyd liau kës kar ci no mos gy dy mas ra dio ak ty viu jo du. Li go në pa lie ka ma ste bë ti at lik tas MRT. Ið va da me ta sta ti niø po ky èiø nerasta. Po dve jø me tø, vël pa kar to jus ty ri mà ( ), bu - vo ras ta po ky èiø, ly gi nant su anks tes niu MRT ty ri mu: bal - to ji me dþia ga hi pe rin ten si nio SI T2W re þi muo se dau giau frontotemporaliai, ypaè temporaliai bazaliai, taigi pasisa - ky ta uþ CA DA SIL sin dro mà. Áver ti nus li gos anam ne zæ, kli ni ki næ ið raið kà, ob jek ty - vià bûk læ, gal vos MRT, nu sta ty ta diag no zë CA DA SIL sin dro mas. APTARIMAS MRT ga li me ið skir ti dvi pa grin di nes CA DA SIL bû din gø po ky èiø gru pes [11]: 1. Ma þos ri bo tos izoin ten si nio lik vo rui SI vi suo se re þi - muo se sri tys. Di dþio ji da lis ðiø pa þei di mø yra la ku na ri niai infarktai. 2. Ne to kiø aið kiø ri bø hi pe rin ten si nio SI sri tys T2W re þi muo se, ku rios ga li pa si reikð ti kaip hi poin ten si nës zo - nos T1W reþime, taèiau aiðkiai skiriasi (yra aukðtesnio SI) nuo sme ge nø skys èio. Dau gu ma ðiø pa þei di mø lo ka li zuo - ja si sub kor ti ka li në je bal to jo je sme ge nø me dþia go je, ta èiau pa na ðiø pa þei di mø ran da ma ir ki to se sme ge nø da ly se, tarp jø ir pa ma to bran duo liø sri ty se [11]. Prie ki nës tem po ra li - nës skil ties ir ið ori nës kap su lës hi pe rin ten si nio SI zo nos T2W re þi me nu sta to mos 90 % pa cien tø [12]. Sme ge nø mik ro he mo ra gi jos dar vie nas, ta èiau ne - spe ci fi nis, CA DA SIL po þy mis, su tin ka mas ir ki tø smul - kiø jø krau ja gys liø li gø at ve ju. Jos, skir tin gø ty ri mø duo - me ni mis, nu sta to mos nuo 31 iki 69 % CA DA SIL pa cien tø [13, 14]. Ðios mik ro he mo ra gi jos tai ma þi (2 5 mm sker - smens) þi di ni nës ar dau gia þi di ni nës he mo si de ri no san kau - pos, ge riau siai ma to mos gra di ent echo ar ba susceptibility weighted se ko se. Mik ro he mo ra gi jø daþ nis yra su sie tas su pa di dë ju siu ar te ri niu krau jo spûdþiu ir gli kuo tu he mog lo - bi nu A1C, la ku na ri niø in fark tø ir leu ko en ce fa lo pa ti jos ap - imtimi [14]. Dël ant ri niø neu ro de ge ne ra ci niø þie vës po ky èiø, su - kel tø ið emi niø pa þei di mø sub kor ti ka li në je zo no je, nu trau - kia mos jun gia mo sios skai du los, to dël ga li ið si vys ty ti sme - ge nø at ro fi ja [13]. Ðie po ky èiai reikð min gai ko re liuo ja su pa þin ti niø funk ci jø su tri ki mo ir ne ga lios pro gre sa vi mu. MRT taip pat galime stebëti iðsiplëtusius perivaskulinius tar pus, kar tais su ti pið ku état criblé (sta tus cribrosum), do mi nuo jan èius ba za li niuo se gan gli juo se [14]. RA DIO LO GI NIO CA DA SIL VAIZ DO DI FE REN CI NË DIAG NOS TI KA CA DA SIL at ve ju ran da mi po ky èiai yra pa na ðûs á ið emi - nius bal to sios sme ge nø me dþia gos pa ki ti mus, ku rie nu sta - to mi pa cien tams su smul kiø jø krau ja gys liø ate ro sklerotine liga. Sritis, CADASIL metu paþeistas pirmiausia, taip pat ypaè pa þei dþia di fu zi nës smul kiø jø krau ja gys liø li gos, ka - dan gi jos yra mai ti na mos il gø, siau rø pe net ruo jan èiø ar te - rio liø, ku rios su for muo ja ter mi na li ná ba sei nà be ko la te ra li - nës krau jo ta kos [12]. Ta èiau jau nes niems nei 50 m. pa - cien tams be kar dio vas ku li niø ri zi kos veiks niø ne spe ci fi - nës ið emi nës li gos at ve ju MRT po ky èiø ápras tai ne ran da - ma, o CADASIL sergantiems pacientams MRT pakitimai ga li bû ti nu sta to mi daug anks èiau. CA DA SIL at ve ju, prie - ðin gai nei smul kiø jø krau ja gys liø li gos me tu, T2W hi pe - rin ten si nës zo nos ma to mos prie ki nia me smil ki ni nia me po - liuje ir iðorinës kapsulës-salos (insula) sri ty je. Tai anks ty - vas li gos vys ty mo si po þy mis [12]. Tai gi, la biau siai spe ci fi - nis neu ro ra dio lo gi nis po þy mis, ku ris ski ria CA DA SIL nuo ápras ti nio ið emi nio bal to sios sme ge nø me dþia gos pa þei di - mo, yra T2W hi pe rin ten si nio SI zo nos prie ki nia me tem po - raliniame poliuje, bet ne kitose temporalinës skilties dalyse. Ðie po ky èiai bu vo ras ti 18 ið 20 CA DA SIL pa cien tø, ir 0 ið 20 pa cien tø, ser gan èiø smul kiø jø krau ja gys liø ate ro - sklerotine li ga [12]. Radiologinis vaizdas CADASIL atveju yra labai arti - mas spo ra di nës sub kor ti ka li nës ar te riosk le ro ti nës en ce fa - lo pa ti jos (ssae), dar þi no mos kaip Bins wan ger li ga, vaiz - dui. Bins wan ger li ga tai smul kiø jø krau ja gys liø de men - ci jos rû ðis, ku riai bû din gi sub kor ti ka li nës de men ci jos po - þymiai ir lëtai progresuojanti eiga. Sergant ssae, kaip ir CADASIL atveju, MRT metu stebimos netaisyklingos, T2W se ko se hi pe rin ten si nio SI zo nos bal to jo je sme ge nø me dþia go je, ið si dës èiu sios sub kor ti ka liai ir pe ri ven tri ku - liariai, daþnai stebimos apie frontalinius ir okcipitalinius ðo ni niø skil ve liø ra gus ir centrum semiovale srityse. Taip pat bû din gi la ku na ri niai in fark tai ba za li niø bran duo liø ir tha la mus sri ty se. Pa grin di nis ra dio lo gi nis po þy mis, lei - dþiantis diferencijuoti ðias ligas, yra daþnesnis priekinës temporaliniø skilèiø dalies paþeidimas CADASIL atveju (pa cien tams su ssae nu sta to mas daug re èiau) [2, 11]. Taip pat CADASIL atveju daþniau paþeidþiamas fasc. Ar cu a tus [11]. Iðsëtinë sklerozë daþniausiai sutinkama demielini - zuo jan ti li ga, ku riai bû din gas itin he te ro ge nið kas ra dio lo - ginis vaizdas. Kaip ir CADASIL atveju, MRT stebimos hi - pe rin ten si nës T2W ir hi poin ten si nës T1W se ko se bal to sios me dþia gos zo nos (pri klau so mai nuo li gos truk mës; anks - ty vo se sta di jo se hi poin ten si nio MR SI T1W re þi muo se ne - ma ty ti). Ðios zo nos daþ niau siai ið si dës to pe ri ven tri ku lia - riai, cor pus cal lo sum srityje (geriausiai matoma sagitaliniuo se pjû viuo se), sub kor ti ka liai, op ti niø ner vø ir re gos 220

5 CADASIL sindromas: klinikinis atvejis Kada galima átarti CADASIL? Klinikiniai poþymiai: Gráþtami subkortikaliniai iðeminiai infarktai (ypaè iki 60 m.) Ankstyvas kognityvinis sutrikimas ar subkortikalinë demencija Migrena su auros stadija, ypaè su atipine ar prailginta aura Psichiatriniai sutrikimai (depresija, bipolinis afektinis sutrikimas) Pirmalaikë (Premature) koronariniø arterijø liga Radiologiniai ypatumai: Reikðmingas baltosios medþiagos paþeidimas iki 35 m. Dauginiai T2W hiperintensinio SI þidinëliai, kai nëra vaskuliniø rizikos veiksniø Dauginiai, abipusiai T2W hiperintensinio SI þidinëliai, esantys baltojoje medþiagoje ir periventrikulinëje baltojoje medþiagoje Bûdingi priekinio temporalinio poliaus, iðorinës kapsulës, bazaliniø ganglijø ir tilto paþeidimai Multiþidininës mikrohemoragijos gra di ent echo MRT T1 juodosios dëmës (black holes) Ðeiminë anamnezë: Infarktas Demencija Depresija ar bipolinis sutrikimas Migrena su auros stadija Iðsëtinë sklerozë, CNS vaskulitai Kiti nepaaiðkinami neurologiniai sutrikimai Modifikuota pagal Razvi SS, Muir KW. Ce re bral autosomal dom - i nant arteriopathy with subcortical in farcts and leuko ence - phalopathy (CADASIL). Pract Neurol 2004; 4: 50 5 [21]. trak to pro jek ci jo se, uþ pa ka li në je dau bo je ir kak li në je nu - ga ros sme ge nø da ly je [15]. Itin svar bu, ið së ti næ skle ro zæ di fe ren ci juo jant nuo krau ja gys li nës kil mës pa to lo gi jos, yra calloso-septalinës srities paþeidimas (93 % jautrumas, 98 % specifiðkumas) [15], taèiau jis gali bûti stebimas ir CA DA SIL at ve ju. Po þy miai, ku riø at ve ju CA DA SIL diag - no zë la biau ti kë ti na, yra: op ti nio neu ri to ir nu ga ros sme ge - nø pa þei di mo ne bu vi mas, au to so mi nis do mi nan ti nis pa - vel di mu mas, la ku na ri niai in fark tai ba za li niø bran duo liø sri ty se. Taip pat CA DA SIL la biau bû din gi tem po ra li niø skil èiø prie ki nës da lies ir ið ori nës kap su lës pa þei di mai [16]. Mig re na var gi na apie 30 % CA DA SIL pa cien tø [17]. Dau gu mai pa cien tø, ser gan èiø mig re na, MR pa ki ti mø ne - nu sta to ma, ta èiau dau gë ja duo me nø apie ry ðá tarp mig re - nos ir pa di dë ju sios ti ki my bës bal to sios me dþia gos pa þei di - mams. To kiu at ve ju, T2W ar T2W/FLAIR re þi muo se ran - da ma dau gi niø, ma þø, tað ki nës for mos hi pe rin ten si niø pa - þeidimø giliojoje baltojoje (ypaè centrum semiovale) ar ba periventrikulinëje baltojoje medþiagoje. Ðie pakitimai yra ne spe ci fi niai, ra dio lo gið kai ne si ski ria nuo smul kiø jø krau - jagysliø patologijos sukeltø lëtiniø iðeminiø pakitimø, to - dël diferencijuojama daþniausiai remiantis anamneze, kli - nikiniais duomenimis. Kai kuriais atvejais migrena gali lem ti uþ pa ka li nës sme ge nø ar te ri jos ba sei no in fark tus (daþ niau siai ser gant mig re na su au ra) [18]. Ce reb ri në ami loi di në an gio pa ti ja ra dio lo gið kai pa si - reiðkia leukoencefalopatija, atrofiniais pakitimais ir ávai - raus dy dþio bei se nu mo in tra ce reb ri nio pa krau ja vi mo þi di - niais kor ti ko-sub kor ti ka liai. Bal to sios me dþia gos pa ki ti - mai ce reb ri nës ami loi di nës an gio pa ti jos at ve ju ga li bû ti panaðûs á pakitimus CADASIL atveju: daþniausiai matomos sub kor ti ka li niø U skai du lø ne ap iman èios, si met rið - kos, pe ri ven tri ku lia riai ið si dës èiu sios, T2W se ko se hi pe - rin ten si nio SI zo nos, su si ju sios su at ro fi niais gal vos sme - ge nø pa ki ti mais. Ðios zo nos ga li bû ti ma to mos ir cor pus cal lo sum bei vi di nës kap su lës sri ty se. Smul kûs in tra ce reb - riniai pakraujavimai nustatomi apie 45 % CADASIL atve - jø (ávai riø stu di jø duo me ni mis, nuo 25 iki 70 %), ta èiau jiems nebûdingas amiloidinei angiopatijai tipiðkas korti - ko- sub kor ti ka li nis ið si dës ty mas [19]. Iðeminiai þieviniai ar arterijø paribinës zonos (watershed) paþeidimai yra labiau tikëtini esant aterosklerotiniø ir em bo li niø krau ja gys liø li gø, pir mi niø ar ant ri niø vas ku - li tø, ar mi to chon dri niø su tri ki mø [20]. IÐVADOS Kliniðkai CADASIL sindromas gali pasireikðti ávairiai. Vy rau ja ne tik ið emi nio in fark to kli ni ka, bet ir kog ni ty vi - niai bei psichiatriniai sutrikimai, demencijos poþymiai ir migrena su auros stadija. Ðiame straipsnyje pristatomas kli ni ki nis at ve jis, kai CA DA SIL bu vo diag no zuo tas pa - cien tei, be si skun dþian èiai il ga lai kiu gal vos skaus mu ir spau di mo jaus mu. Dël daþ nai ne nu spë ja mos kli ni kos ir ne - sant pa tog no mi niø po þy miø, CA DA SIL sin dro mo at ve ju itin svar bûs yra ra dio lo gi niai diag nos ti kos me to dai, ypaè MRT. MRT, CA DA SIL at ve ju, nu sta to mos T2W se ko se, hi pe rin ten si nio SI sri tys sub kor ti ka li në je bal to jo je sme ge - nø me dþia go je ga li bû ti ran da mos ir ki tø neu ro lo gi niø bûk - liø, tokiø kaip iðeminiai infarktai, Binswanger liga, iðsëtinë sklerozë, migrena, cerebrinë amiloidinë angiopatija ir ki - tos pa to lo gi jos, at ve ju. Di fe ren ci juo ti CA DA SIL nuo ðiø li gø ga li ma nu sta èius CA DA SIL bû din gus pa þei di mus priekinëje temporalinëje skiltyje, iðorinëje kapsulëje. Literatûra 1. Domenga V, Fardoux P, Lacombe P, et al. Notch3 is re quired for arterial identity and maturation of vascular smooth muscle cells. Genes Dev 2004; 18: Chabriat H, Joutel A, Dichgans M, et al. Cadasil. Lan cet Neurol 2009; 8(7): Fattapposta F, Restuccia R, Pirro C, et al. Early di ag no sis in ce re bral autosomal dom i nant arteriopathy with subcortical in farcts and leukoencephalopathy (CADASIL): the role of MRI. Funct Neurol 2004; 19: Coulthard A, Blank SC, Bushby K, et al. Dis tri bu tion of cra - nial MRI ab nor mal i ties in pa tients with symp tom atic and subclinical CADASIL. Br J Radiol 2000; 73: Golomb MR, Sokol DK, Walsh LE, et al. Re cur rent hemiplegia, nor mal MRI, and NOTCH3 mu ta tion in a 221

6 14-year- old: is this early CADASIL? Neu rol ogy 2004; 62: Granild-Jensen J, Jensen UB, Schwartz M, Hansen US. Ce re - bral autosomal dom i nant arteriopathy with subcortical in - farcts and leukoencephalopathy re sult ing in stroke in an 11-year-old male. Dev Med Child Neurol 2009; 51: Hartley J, Westmacott R, Decker J, et al. Child hood-on set CADASIL: clin i cal, im ag ing, and neurocognitive fea tures. J Child Neurol 2010; 25: Opherk C, Pe ters N, Herzog J, et al. Long-term prog no sis and causes of death in CADASIL: a ret ro spec tive study in 411 pa - tients. Brain 2004; 127: Valenti R, Poggesi A, Pescini F, et al. Psy chi at ric dis tur - bances in CADASIL: a brief re view. Acta Neurol Scand 2008; 118: Miao Q, Paloneva T, Tuominen S, et al. Fi bro sis and ste no sis of the long pen e trat ing ce re bral ar ter ies: the cause of the white mat ter pa thol ogy in ce re bral autosomal dom i nant phalopathy. Brain Pathol 2004; 14: Auer DP, Pütz B, Gössl C, et al. Dif fer en tial le sion pat terns in CADASIL and spo radic subcortical arteriosclerotic ence - phalo pathy: MR im ag ing study with sta tis ti cal para met ric group com par i son. Ra di ol ogy 2001; 218: O Sullivan M, Jarosz JM, Mar tin RJ, et al. MRI hyperinten - sities of the tem po ral lobe and ex ter nal cap sule in pa tients with CADASIL. Neu rol ogy 2001; 56: Dichgans M, Holtmannspötter M, Herzog J, et al. Ce re bral microbleeds in CADASIL: a gra di ent-echo mag netic res o - nance im ag ing and au topsy study. Stroke 2002; 33: Viswanathan A, Guichard JP, Gschwendtner A, et al. Blood pres sure and hae mo glo bin A1c are as so ci ated with microhaemorrhage in CADASIL: a two-cen tre co hort study. Brain 2006; 129: Yousem DM, Grossman RI. Neuroradiology: the req ui sites. 3 rd ed. Mosby, Singhala S, Richb P, Markusa HS. The spa tial dis tri bu tion of MR im ag ing ab nor mal i ties in ce re bral autosomal dominant phalopathy and their re la tion ship to age and clin i cal fea tures. AJNR 2005; 26: Chabriat H, Bousser MG. Ce re bral autosomal dom i nant phalopathy. Adv Neurol 2003; 92: Kruit MC, Launer LJ, Ferrari MD, et al. In farcts in the pos te - rior circulation territory in migraine. The population-based MRI CAM ERA study. Brain 2005; 128(9): Blitstein MK, Tung GA. MRI of ce re bral microhemorrhages. AJR Am J Roentgenol 2007; 189(3): Barkhof F, Scheltens P. Im ag ing of white mat ter le sions. Cerebrovas Dis 2002; 13(suppl 2): Razvi SS, Muir KW. Ce re bral autosomal dom i nant phalopathy (CADASIL). Pract Neurol 2004; 4: CADASIL: A CASE RE PORT Summary Ce re bral autosomal dom i nant arteriopathy with subcortical in - farcts and leucoencephalopathy (CADASIL) is a rare he red i tary small vas cu lar dis ease. It is caused by mu ta tions in the NOTCH3 gene. Clin i cal man i fes ta tions are mainly ischemic events lo cal - ized in subcortical white mat ter and charachterized by T2W hy - perintensities. Com mon find ings are lacunar le sions though we can see microhemorrhages, atro phic le sions and other non spe - cific fea tures. This re view dis cusses neuroradiological fea tures and differential diagnosis of CADASIL. In addition a clinical case is pre sented. Keywords: CADASIL, leucoencelopathy, arteriopathy, subcortical in farcts, mag netic res o nance im ag ing, subcortical T2W hyperintensities. Gauta: Priimta spaudai:

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

Haha

Haha Kit Bebê Suedine Luxo Menino TAM.: ÚNICO REF.: VAS 500 Kit Bebê Suedine Luxo Menina TAM.: ÚNICO REF.: VAS 501 Kit Bebê Suedine Unissex TAM.: ÚNICO REF.: VAS 502 Body Raglã Suedine Unissex TAM.: P M G REF.:

Detaliau

Hemoragija i hipofizio adenomos navikini audini. Kompiuterines tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodu galimybes

Hemoragija i hipofizio adenomos navikini audini. Kompiuterines tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodu galimybes 135 Hemoragija į hipofizio adenomos navikinį audinį. Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodų galimybės Kauno medicinos universiteto Radiologijos klinika Raktažodžiai: hemoragija,

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta 1 Priedas Prie 2019-05-28 sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS objekto pavadinimas 1. Garo turbinos K-300-240-1 AS (aukšto slėgio) rotorius. 1 T-5*, brėžinio nr. А-1157694. 2. Garo turbinos K-300-240-1

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOJO KELIAUTOJO DAINOS Songs of perpetual wanderer vokalin simfonija/ VOCAL SYMPHONY ~eil s / lyrics ~ Rabindranath Tagore (i

GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOJO KELIAUTOJO DAINOS Songs of perpetual wanderer vokalin simfonija/ VOCAL SYMPHONY ~eil s / lyrics ~ Rabindranath Tagore (i GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOO KELIAUTOO DAINOS Songs o eretual anderer vokalin sionija VOCAL SYMPHONY ~eil s lyrics ~ Rabindranath Tagore (iš rinkinio,,užklydę aukščiai rom,,stray Birds ) 1999015 Kaunas

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau