Neuro_2011_Nr2.vp

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2011_Nr2.vp"

Transkriptas

1 Kognityviniø funkcijø vertinimas automatizuota kognityviniø testø baterija CANTABeclipse J. Liutkienë* R. Margevièiûtë** G. Kaubrys*** V. Budrys*** R. Kizlaitienë*** A. Bagdonas** *Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikø Neurologijos centras **Vilniaus universiteto Psichologijos fakultetas ***Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika; Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikø Neurologijos centras Santrauka. Ávadas. Iðsëtinë sklerozë lëtinë nervø sistemos liga, kuria daþniausiai suserga jau ni, dar bin go amþiaus þmonës. Kognityviniø funkcijø sutrikimas neigiamai veikia kasdie - næ pa cien tø veik là, jø ge bë ji mà dirb ti, vai ruo ti, pa lai ky ti nor ma lius so cia li nius san ty kius ir to dël la bai blo gina pacientø gyvenimo kokybæ. Pa cien tai ir ty ri mo me to di ka m. VUL Santariðkiø klinikø Neurologijos centre buvo at lik tas pir ma sis kog ni ty vi nes funk ci jas ver ti nan tis ty ri mas pa cien tams, ser gan tiems ið së - ti ne skle ro ze. Tyrimo tikslas buvo iðtirti iðsëtine skleroze serganèiø asmenø kognityviniø funk ci jø su tri kimus, naudojant kompiuterizuotà neuropsichologiniø testø baterijà (Cambridge Neuropsychological Au to mated Test Bat tery, CANTAB), ir gau tus re zul ta tus pa ly - gin ti su kon tro linës sveikø asmenø grupës rezultatais. Á tyrimà buvo átraukta 20 VUL Santa - rið kiø kli ni kø Nervø ligø skyriuje gydytø vyresniø nei 18 metø amþiaus pacientø, kuriems iðsë ti në skle ro zë buvo diagnozuota remiantis 2005 metais revizuotais McDonald kriterijais. 20 ser gan èiø as menø buvo parinkta kontrolinë grupë atitinkamai pagal lytá, amþiø ir iðsila - vi ni mo truk mæ. Ti ria mie ji ir kon tro li niai as me nys ið tir ti au to ma ti zuo ta kog ni ty vi niø tes tø ba te ri ja CANTAB. Bu vo tiriamos ðios kognityvinës funkcijos: atsako parinkimo greitis, erdvinis pla na vi mas, erd vi në dar bi në at min tis, epi zo di në at min tis, ási mi ni mas ir dar bi nës at min ties tal pa. At lik ti 4 kog ni ty vi niai tes tai: pa si rin ki mo re ak ci jos lai ko, erd vi nës dë me sio ap im ties, Kemb ri dþo ko jiniø planavimo ir poriniø asociacijø iðmokimo. Re zul ta tai. Vidutinis serganèiø asmenø reakcijos greitis 0,431 ± 0, s, sveikøjø 0,303 ± 0, s (p = 0,000). Svei kie ji pa da rë po 0,45 ± 0,686 klai dos ið 100, ser gan tie ji po 1,6 ± 1,818 klai dos ið 100 (p = 0,012). Ser gan èio as mens dë me sio pla tu mas 5,2 ± 0,696 ob jek to, svei ko jo 6,6 ± 1,095 ob jek to (p = 0,000). Ið spræs tø per mi ni ma lø ëji mø skai èiø pro - ble mø su ma: ser gan tie ji ið spren dë 6,74 ± 2,207 pro ble mos, svei kie ji 8,15 ± 2,159 pro ble - mos (p = 0,051). Judesiø skaièius, panaudotas visø lygiø problemoms iðspræsti: sergantie - siems pri rei kë 18,9868 ± 2,50205 ju de sio, svei kie siems 17,2875 ± 2,05560 ju de - sio (p = 0,026). Pa da ry tø klai dø skai èius PAL tes te: ser gan tie ji pa da rë 35,45 ± 38,627 klai - dos, svei ki as me nys 12,55 ± 25,938 klai dos (p = 0,034). Kiek uþ duo èiø ið spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo PAL tes te: ser gan tie ji ið pir mo jo ban dy mo tei sin gai ið spren dþia 4,95 ± 1,317 uþ duo ties, svei kie ji 6,35 ± 1,089 uþ duo ties (p = 0,001). Ban dy mø skai èius, pa - ro dan tis, kiek ið viso kartø PAL teste buvo kartotos uþduotys, kol iðspræsta teisingai: sergan - tie siems pri rei kia 17,1 ± 6,561 ban dy mo iki tei sin go ið spren di mo, svei kie siems 11,5 ± 4,059 ban dy mo (p = 0,002). Tei sin gai pa ro dy tø dë þu èiø skai èius ið kart po pir mo jo pa - ro dy mo PAL teste: sergantieji teisingai parodë 15,70 ± 5,069 dëþutës, sveiki asmenys 20,80 ± 3,679 dëþutës (p = 0,001). Didþiausia neigiama statistiðkai reikðminga koreliacija tarp EDSS ver tës ir dëmesio apimties rodiklio (koreliacijos koeficientas -0,522, p = 0,001). Sta tis tið kai reikð min ga ne igia ma fi zi nës ne ga lios ko re lia ci ja pa ste bi ma su ðiuo kri te ri ju mi kiek uþ duo èiø iðspræsta teisingai ið pirmojo bandymo PAL teste (koreliacijos koeficientas -0,477, p = 0,002). Stip riau sios sta tis tið kai pa ti ki mos li gos truk mës ko re lia ci jos ma to mos su re ak ci jos grei èiu (r = 0,414, p = 0,008), dë me sio ap im ti mi (r = -0,395, p = 0,012) ir kiek uþ - duo èiø ið spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo PAL tes te (r = -0,400, p = 0,011). Ið va dos. 1) Ser gan èiø jø iðsëtine skleroze kog ni ty vi niai ge bë ji mai yra sta tis tið kai reikð - min gai pras tes ni nei kontrolinës grupës. 2) Visø kognityviniø funkcijø áverèiai statistiðkai reikð min gai ko re liuo ja su fi zi ne ne ga lia, t. y. EDSS áver èiu. Stip riau sios ko re lia ci jos pa ste bi - mos su re ak ci jos greièiu ir dëmesio apimtimi. 3) Su ligos trukme koreliuoja ðios kognityvinës funk ci jos: re ak ci jos grei tis, dë me sio ap im tis ir kai ku rie epi zo di nës at min ties ro dik liai (ko re - lia ci ja në ra stip ri), fron ta li niø funk ci jø ro dik liai vi sai ne ko re liuo ja. Rak ta þo dþiai: iðsëtinë sklerozë, kognityvinës funkcijos, CANTABeclipse. Neurologijos seminarai 2011; 15(48): Adresas: Justina Liutkienë VUL Santariðkiø klinikø Neurologijos centras Santariðkiø g. 2, LT Vilnius Tel. (8 5) , el. paðtas justina.liutkiene@santa.lt San trum pos: IS iðsëtinë sklerozë, MRT magnetinio re zo nan so to mog ra fi ja. 109

2 J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas ÁVADAS Ið së ti në skle ro zë (IS) lë ti në ner vø sis te mos li ga, ku ria daþ niau siai su ser ga jau ni, dar bin go am þiaus þmo nës. Li gai bû din gi re ci dy vuo jan tys ar nuo lat pro gre suo jan tys neu ro - lo gi nës dis funk ci jos reið ki niai, ku rie il gai niui su ke lia ne - ga lià [1]. Anks èiau, o ne re tai ir ðiais lai kais, kal bant apie ið - sëtinæ sklerozæ, daþniausiai galvojama apie fizinæ negalià: pa ra ly þius, ap sun kin tà ei se nà, ko or di na ci jos su tri ki mus ir kt. Taèiau pastaraisiais metais vis daþniau kalbama, kad ir kog ni ty vi niai su tri ki mai yra svar bus IS po þy mis. Svar biau si fak tai apie kog ni ty vi nius su tri ki mus, sergant iðsëtine skleroze: Kog ni ty vi nës dis funk ci jos pa pli ti mas, ser gant IS, svy ruo ja nuo 43 iki 72 % [2, 3]. Tai daug di des ni skai èiai, nei anks èiau ma ny ta. Vyresnis paciento amþius, prastesnis iðsilavinimas, þe mas pa cien to in te lek to ko e fi cien tas yra kog ni ty vi niø su - tri ki mø vys ty mo si ri zi kos veiks niai [3, 4]. Në ra tiks liai ávar di ja mas ry ðys tarp kog ni ty vi niø su - tri ki mø ir li gos truk mës, jos ei gos ir kar tu esan èios fi zi nës ne ga lios. Kog ni ty vi niø su tri ki mø dau gë ja pro gre suo jant fizinei negaliai, esant ilgesnei ligos trukmei ar ligai progre - suojant [5 8], taèiau kognityviniai sutrikimai gali atsirasti ir anks ty vo se li gos sta di jo se [1, 9], ir esant kli nið kai izo - liuo tam sin dro mui (CIS clinically isolated syndrome) [10] ar negaliai dar esant nepastebimai ar neryðkiai. At si ra dæ kog ni ty vi niai su tri ki mai ne ið ven gia mai grei èiau ar lë èiau pro gre suo ja. Kog ni ty vi niø su tri ki mø re - gresavimas pasitaiko retai [1]. Daþniausiai ðie sutrikimai pa laips niui pro gre suo ja ir tai ro do pro gre suo jan èià li gos eigà net ir tuomet, kai paciento fizinës negalios simptomai ne blo gë ja [6, 7, 11]. Svar bu tai, jog pa ties pa cien to nu ro do mas kog ni ty - vi niø funk ci jø su tri ki mas në ra jaut rus þy muo tik ra jam de - ficitui [12]. Átakos kognityvinei disfunkcijai gali turëti: ligos ei - ga ir li gos truk më [2, 8], nuo var gis [13], afek ti niai su tri ki - mai (pvz., dep re si ja) [8]; cen tri næ ner vø sis te mà vei kian tys vais tai (bak lo fe nas, se lek ty vûs se ro to ni no re ab sorb ci jos inhibitoriai, prieðepilepsiniai vaistai) [5, 8], MRT pokyèiai demielinizuojanèiø þidiniø lokalizacija ir jø kiekis bei tû ris (T1 ir T2 re þi mais), gal vos sme ge nø at ro fi jos, sme ge nø at ro fi jos ið reikð tu mas ir di fu zi niai sme ge nø po - ky èiai [3, 13, 14]. Kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mas ne igia mai vei kia kas die næ pa cien tø veik là, jø ge bë ji mà dirb ti, vai ruo ti, pa - laikyti normalius socialinius santykius ir todël labai blogi - na pa cien tø gy ve ni mo ko ky bæ [1, 6]. Kog ni ty vi në dis funk ci ja blo gi na pa cien to ge bë ji mà su pras ti gy dy mo nau dà, jo ri zi kà, vais tø var to ji mo re þi mà [2, 3]. Kognityviniø funkcijø ávertinimas pacientams, sergantiems IS: neuropsichologiniai testai ir jø baterijos Kog ni ty vi niai su tri ki mai lin kæ pa laips niui pro gre suo ti. Kadangi neretai jie daugiau ar maþiau bûna iðreikðti jau pa - èio se anks ty viau sio se li gos sta di jo se, tiks lin ga kuo anks - èiau juos ve ri fi kuo ti, kad bû tø im ta si prie mo niø kog ni ty vi - nës dis funk ci jos pro gre sa vi mui ir gy dy mui lai ku. Kog ni - ty vi në dis funk ci ja yra tar si li gos pro gre sa vi mo mar ke ris, ge rai ko re liuo jan tis su MRT po ky èiais, ypaè pa cien tams su kli nið kai izo liuo tu sin dro mu ar ser gan tiems ið së ti ne skle ro ze. Á kog ni ty vi næ dis funk ci jà vi sa da svar bu at kreip ti dëmesá, neatsiþvelgiant á fizinës negalios ar paûmëjimø skaièiø. Kog ni ty vi nës dis funk ci jos simp to mai yra la bai ávai rûs, jø sun ku mo laips nis pri klau so nuo in di vi du a liø pa cien to sa vy biø. Daþ niau siai nu ken èia ið mo ki mas, at min tis, dë - me sys, in for ma ci jos ap do ro ji mo grei tis, vi zu a li niai kon - struk ci niai ge bë ji mai ir val do mo sios funk ci jos [2, 3, 5, 8]. Vie ni au to riai nu ro do, kad kal bos su tri ki mas (áskai tant kal - bos lais vu mà, pa kar to ji mà, kal bos su pra ti mà), ser gant ið - së ti ne skle ro ze, ne bû din gas [8], tuo tar pu ki ti au to riai tei - gia, kad nors afa zi ja IS ser gan tiems pa cien tams ne bû din ga, ne di de lë da lis pa cien tø kal bos tes tus at lie ka blo gai [3]. Ið - së ti nei skle ro zei bû din gas ávai raus gy lio kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mas, ta èiau vis gi vi sið kai su si for ma vu si de - men ci ja pa cien tams, ser gan tiems IS, ne bû din ga [8]. Kog - ni ty vi niai su tri ki mai, ser gant IS, tu ri pa na ðu mø su po þie vi - nëmis demencijomis, kai lëtëja informacijos apdorojimas, pasireiðkia frontaliniø skilèiø simptomai ir atminties atga - mi ni mo pro ble mos [8, 15]. Kol kog ni ty vi niai su tri ki mai në ra ið reikð ti, jie ne ap - tin ka mi ápras to neu ro lo gi nës bûk lës ver ti ni mo me tu. Esa - me ápra tæ kog ni ty vi nëms funk ci joms ver tin ti nau do ti mi - ni-pro ti nës bûk lës tes tà (MMSE). Ta èiau ðis tes tas në ra pa kan ka mai jaut rus pa cien tams, ser gan tiems IS, to dël juo ðiuo at ve ju ne si nau do ja ma [16, 17]. Spe cia lûs neu rop si - cho lo gi niai tes tai, su kur ti ðiems su tri ki mams ver tin ti, daþ nai yra su dë tin gi, uþ iman tys daug lai ko, rei ka lau jan - tys spe cia liø þi niø, bran gûs, to dël kog ni ty vi niai su tri ki - mai IS ser gan tiems pa cien tams daþ nai lie ka ne pa kan ka - mai áver tin ti, to dël në ra tin ka mai gy do mi. Kas die në je prak ti ko je ðiø su dë tin gø neu rop si cho lo gi niø tes tø nau do - ji mà la biau siai ri bo ja lai kas, to dël sie kia ma su kur ti mi ni - ma lià neu rop si cho lo gi niø tes tø ba te ri jà, á ku rios su dë tá áei tø tie neu rop si cho lo gi niai tes tai, ku rie ge riau siai at - spin di kog ni ty vi nes funk ci jas, la biau siai nu ken èian èias ser gant IS. Su ta ria ma, kad ðie tes tai tu rë tø bû ti spe ci fið ki kog ni ty vi nei dis funk ci jai ir vi sið kai ne pri klau so mi nuo fi - zi nës ne ga lios laips nio. Taip pat pa ste bë ta, kad neu rop si - cho lo gi niai tes tai, at lie ka mi su IS ser gan èiais pa cien tais, net gi ma þiau ko re liuo ja su jø kog ni ty vi nës dis funk ci jos laips niu nei jø ar ti mø jø uþ pil dy tø klau si my nø re zul ta tai. To dël vi sa da nau din ga, ver ti nant IS ser gan èio pa cien to kog ni ty vi nes funk ci jas, ap klaus ti ir jo ar ti muo sius, pa - teik ti jiems klau si my nus, su tei kian èius ver tin gos in for - ma ci jos apie pa cien to kog ni ty vi nes funk ci jas ir jø su tri ki - mø áta kà kas die nei veik lai, ben dra vi mui ðei mo je, so cia li - nei adap ta ci jai. Daþ niau siai, ser gant IS, nu ken èian èios kog ni ty vi nës funkcijos ir jas vertinantis testas pateikiami 1 lentelëje. Daþ niau siai pa sau ly je nau do ja mi neu rop si cho lo gi niai testai ir jø baterijos (rinkiniai) pateikiami 2 lentelëje [2]. 110

3 Kognityviniø funkcijø vertinimas automatizuota kognityviniø testø baterija CANTABeclipse 1 len te lë. Kognityvinës funkcijos, nukenèianèios, sergant IS, ir jas vertinantys testai [18] Dë me sys At min tis Kal ba Vi zu a li nës-kon struk ci nës funk ci jos Val do mo sios funk ci jos Simboliø modalumo testas (Sym bol Digit Mo dal i ties Test) Au di to ry A s, Au di to ry Trail Dik tuo ja ma sis þo di nis skai èiø su dë ties tes tas (Paced Auditory Serial Addition Test) Stro op tes tas (Stro op Test) Loginës Log i cal Memory (WMS-R) Ka li for ni jos þo dþiø ið mo ki mo tes tas (California Verbal Learning Test) 7/24 spa tial Re call Test Su trum pin tas Bos to no ávardijimo testas (Abbreviated Boston Naming Test) Kon tro liuo ja mas þo di niø aso cia ci jø tes tas (Controlled Oral Word Assocation Test) Su trum pin tas To ken testas (Abbreviated Token Test) Ab bre vi ated Hooper Visual Organization Test Modified Block Design Subtest (WAIS-R) Con cep tual rea son ing Wisconsin Card Sorting Test Ra ve no stan dar ti nës progresuojanèios matricos (Raven s Standard Progressive Matrices) Wech ler in te lek to tes tas (Comprehension Subtest (WAIS-R)) 2 len te lë. Daþ niau siai pa sau ly je tai ko mi neu rop si cho lo gi niai tes tai ir jø ba te ri jos (rin ki niai) [2] Testø baterijos (rinkiniai) Individualûs kognityviniai testai Ra o s Brief Re pe a t ab le Bat te ry (BRB) Ra o s BRB + Stro op Co lor-word Task At ran ki nis neu rop si cho lo gi nis klau si my nas IS pa cien tams (MS Neu rop sy cho lo gi cal Scre e n ing Qu es tion nai re) Mi ni ma lus kog ni ty vi niø funk ci jø, ser gant IS, áver ti ni mas (Min - imal as ses s ment of cog ni ti ve func tion in MS) Dik tuo ja ma sis þo di nis skai èiø su dë ties tes tas (Paced Auditory Se rial Ad di tion Test) Simboliø modalumo testas (Sym bol Digit Mo dal i ties Test) (adaptuota IS sergantiems pacientams) Ka li for ni jos þo dþiø ið mo ki mo tes tas (California Verbal Learning Test) Trum pas vi zu a li nës-kon struk ci nës at min ties tes tas (Brief Visuospatial Me m o ry Test Re vi sed) Delis-Kaplan Executive Function System, Sorting Test Controlled Oral Word Orientation Test Judgment of Line Orientation Test Á neu rop si cho lo gi niø tes tø ba te ri jas átrau kia mas vie nas ar ke le tas tes tø ið kiek vie no kog ni ty vi niø funk ci jø do me - no dë me sio, at min ties, kal bos, vi zu a li niø-kon struk ci niø, val do mø jø funk ci jø. Pa teik si me pa vyz dá: Rao s Brief Re - peat able Bat tery (BRBNT) su da ro 15 at ski rø va rian tø) [17, 19] yra ko ge ro pla èiau siai tai ko mas tes tø rin ki nys JAV ir ki to se ða ly se ser gan èiø jø IS kog ni ty vi nëms funk ci - joms tir ti. Ðá tes tà su da ro 5 ðia ei lës tvar ka at lie ka mi tes tai: 1) Bus chke at ren ka mo jo pri mi ni mo tes tas (SRT) yra skir - tas matuoti verbaliná ásiminimà ir atgaminimà, atliekant 6 þo dþiø sà ra ðo mo ky mo si uþ duo ties ban dy mus, 2) 10/36 erd vës at ga mi ni mo tes tas (10/36) áver ti na erd vës ásiminimà regëjimu ir uþdelstà atgaminimà, 3) Simboliø mo da lu mo tes tas (SMT Symbol Digit Modalities Test) skir tas dë me sio kon cen tra ci jos ir ið lai ky mo funk ci joms tir ti, 4) Dik tuo ja ma sis þo di nis skai èiø su dë ties tes tas (PASAT Paced Au di tory Se rial Ad di tion Test) skir tas dë - me sio kon cen tra ci jai ir ið lai ky mui bei in for ma ci jos ap do - rojimo greièiui tirti, 5) Þodþiø sàraðo pateikimo testas (ZSPT) yra se man ti nis ver ba li nio sklan du mo tes tas. BRBNT testui atlikti prireikia minuèiø. Naudojantis ðiuo testø rinkiniu (BRBNT B versija) Lie tu vo je bu vo at lik tas kog ni ty vi niø funk ci jø ir dep re sið - ku mo ry ðio ver ti ni mas ser gant ið së ti ne skle ro ze [19]. Ið tir - tas 41 pa cien tas, ser gan tis IS, ir 52 svei ki as me nys. Au to - rës pa tei kia ið va dà, jog ser gan èiø jø IS ver ba li nis ási mi ni - mas yra ne igia mai su si jæs su dep re sið ku mu: dep re sið ku - mas statistiðkai reikðmingai koreliuoja su pastovaus ilga - lai kio at ga mi ni mo ro dik liais (kuo di des nis dep re sið ku mas, tuo maþesnis ilgalaikës atminties pastovumas) bei su ilga - lai kiu at ga mi ni mu po tam tik ro uþ del si mo (kuo di des nis depresiðkumas, tuo maþiau þodþiø atgaminama ið ilgalaikës atminties po uþdelsimo). Statistiðkai reikðmingo ryðio tarp ser gan èiø jø IS in for ma ci jos ap do ro ji mo grei èio ir dep - re sið ku mo në ra. Kla si fi kuo jant ti ria muo sius á svei kus ir ser gan èiuo sius IS, gau tas 100 % BRBNT jaut ru mas, taip pat 100 % spe ci fið ku mas. To dël au to rës svars to, kad re - miantis surinktais duomenimis ir gautais rezultatais, gali - ma da ry ti prie lai dà, jog neu rop si cho lo gi nis áver ti ni mas ne tik bû ti nas pla nuo jant pa gal bos bû dus, gy dant dep re si jà, bet ir pa dë tø diag no zuo ti IS. Neu rop si cho lo gi niø tes tø rin - ki nio BRBNT tai ky mas (dël 100 % jaut ru mo) ga lë tø bû ti svar bi prie mo në, pa de dan ti nu sta ty ti IS bû din gus kog ni ty - vi niø funk ci jø su tri ki mus. Il gà lai kà bu vo nau do ta si stan dar ti në mis pieð tu ku po - pieriaus lape testø baterijomis. Neretai ðiø testø pildymas uþ trun ka ke le tà va lan dø (lai ko sà nau dos, be to, il ga lai kis tyrimas iðvargina pacientà ir tyrëjà), reikalingas papildomas laikas rezultatams apskaièiuoti, jiems apdoroti. Tai la - bai ri bo ja jø pri tai ky mà kas die në je prak ti ko je. Be to, tra di - 111

4 J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas ciniai testai negali labai preciziðkai matuoti laiko sekundës dalimis, reikalingo testams atlikti (pvz., skiriant sveikus ir serganèius asmenis pagal reakcijos greitá). Tai yra svarbu tiriant pacientus pakartotinai, kai tyrimo rezultatai gali skirtis labai nedaug, taèiau statistiðkai reikðmingai. Todël tradiciniai testø rinkiniai kai kuriais atvejais yra maþai jautrûs. Svarbu ir tai, kad tradicinës testø baterijos uþima daug lai ko, to dël pa cien tai ne re tai ið vargs ta, o nuo var gis dar la biau pa blo gi na tes tø re zul ta tus. Ðias pro ble mas ið da lies ið spren dþia au to ma ti zuo tos kom piu te ri nës tes tø ba te ri jos (rin ki niai) re zul ta tai ap do - ro ja mi au to ma tið kai, pa tei kia mi pa ly gi ni mai, len te lës. Be to, re zul ta tai, pvz., lai kas, fik suo ja mi la bai tiks liai, to dël ga li ma spræs ti apie mi ni ma liau sius kog ni ty vi niø funk ci jø po ky èius, pvz., tai kant imu no mo du liuo jan tá IS gy dy mà. Kom piu te ri zuo tø rin ki niø ap im tá ga li ma pa ko re guo ti pa - gal ty rë jo po rei kius su da ry ti tik at ran kos tes tø rin ki ná ar ið sa miai ið tir ti pa cien tà. Pa brëþ ti na ir tai, jog kom piu te ri - zuo to mis sis te mo mis at lik ti neu rop si cho lo gi niø tes tø duo - me nys yra leng viau sau go mi ir ar chy vuo ja mi, jie leng viau stan dar ti zuo ja mi. Kom piu te ri zuo tos tes tø ba te ri jos yra pa trauk lios ir tuo, kad jos pa de da ið veng ti ið mo ki mo fe - no me no ka dan gi kiek vie nas tes tas tu ri dau gy bæ va rian - tø, pa cien tas tie siog ne ga li jø vi sø ið mok ti, tai ypaè pra ver - èia ti riant pa cien tus pa kar to ti nai. Ti kë ti na, jog at ei ty je ðios kom piu te ri zuo tos sis te mos bus pla èiai nau do ja mos kli ni ki në je prak ti ko je, pvz., neu ro lo gai ga lë tø pa tys at lik ti ðá tes tà, o vë liau in ter ne tu per siøs ti duo me nis neu rop si - cho lo gui, ku ris juos in ter pre tuo tø. Dau ge lio duo me nø ið - sau go ji mo ga li my bë uþ tik rin tø tai, jog la bai pa ge rë tø pa - cien tø kog ni ty vi niø funk ci jø ver ti ni mas di na mi ko je, imu - no mo du liuo jan èio gy dy mo áta kos kog ni ty vi nëms funk ci - joms ver ti ni mas. Tai gi, ar kom piu te ri zuo tos tes tø ba te ri - jos ga li vi sa ver tið kai pa keis ti tra di ci nius tes tø rin ki nius? Ty ri mai áro do, kad kom piu te ri zuo tø au to ma ti zuo tø tes tø re zul ta tai pa ti ki mai ko re liuo ja su tra di ci niø tes tø re zul ta - tais. Tai ko mos ðios kom piu te ri zuo tos neu rop si cho lo gi niø tes tø ba te ri jos: Uni fied Tri-ser vices Cog ni tive Per for - mance Assessment Battery (UTCPAB), Wal ter Reed Per - for mance As sess ment Bat tery (WRPAB), Com plex Cog ni - tive As sess ment Bat tery (CCAB), Au to mated Neuro - psychology Assessment Metrics (ANAM) [20]. Pastaroji baterija (ANAM) yra naudojama tirti kognity vi nëms funk ci joms ne tik pa cien tams, ser gan tiems IS, bet ir ser gan tiems mig re na, pa ty ru siems gal vos sme ge nø traumà, piktnaudþiaujantiems vaistais. Nustatyta, kad ðio kom piu te ri zuo to tes tø rin ki nio re zul ta tai ge rai ko re liuo ja su tra di ci nio neu rop si cho lo gi nio tes to (PASAT) re zul ta - tais. PASAT testas Diktuojamasis þodinis skaièiø sudë - ties testas, skirtas dëmesio koncentracijai ir iðlaikymui bei in for ma ci jos ap do ro ji mo grei èiui tir ti, kai su de da mos lë - èiau ir grei èiau pa tei kia mø vien þen kliø skai èiø po ros. Kiek vie nu at ve ju ti ria mo jo pra ðo ma 60 skai èiø su dë ti po - ro mis taip, kad kiek vie nas skai èius bû tø pri de da mas prie anks èiau bu vu sio skai èiaus, at sa ky mà pa tei kiant þo dþiu. Skai èiai pa tei kia mi nau do jant gar so ára ðà, ið pra dþiø kas 3 sek., o ant ro jo ban dy mo me tu kas 2 sek. Rei ka lau ja ma, kad ti ria ma sis kuo sku biau pa sa ky tø at sa ky mà, uþ slo pin tø sa vo at sa ky mà ir tuo pa èiu me tu per ei tø prie ki to se kos sti - mu lo, pri si tai ky da mas prie ið orið kai dik tuo ja mo tem po. Ap skai èiuo ja mas abie jø ban dy mø tei sin gø at sa ky mø skai - èius (PA SAT_3 ir PA SAT_2). Pats tes tas daþ nai ne mëgs - tamas pacientø, labai vargina ir suerzina tiriamuosius, to - dël jie neretai nesutinka jo atlikti pakartotinai ar nutraukia ty ri mà jau pa ties pir mo jo ban dy mo me tu. To dël kel tas klausimas, ar negali kitas testas ar testø rinkinys atspindëti tà paèià informacijà, kurià suteikia PASAT testo rezultatai. Ty ri mais nu sta ty ta, kad ANAM tes tø rin ki nys ge rai ko re - liuoja su PASAT testo rezultatais, be to, iðvengiama nerei - ka lin go ne ri mo, su ke lia mo pa cien tui, at lie kan èiam PASAT testà, todël gali bûti naudojamas pacientams, ser - gan tiems IS tir ti [20]. DARBO TIKSLAS 2010 m. VUL San ta rið kiø kli ni kø Neu ro lo gi jos cen tre bu - vo at lik tas pir ma sis kog ni ty vi nes funk ci jas ver ti nan tis ty - rimas pacientams, sergantiems iðsëtine skleroze, naudo - jan tis au to ma ti zuo ta kom piu te ri ne neu rop si cho lo gi niø tes - tø ba te ri ja CAN TAB (Cam bridge Neuropsychological Au to mated Test Bat tery). Iki ðiol ðia tes tø ba te ri ja Lie tu vo - je ið së ti ne skle ro ze ser gan tys pa cien tai ne bu vo tir ti, ne pa - vy ko ir uþ sie nio duo me nø ba zë se ras ti duo me nø apie CANTAB naudojimà iðsëtine skleroze serganèiø pacientø kog ni ty vi nës dis funk ci jos ty ri mams. Tyrimo tikslas buvo iðtirti iðsëtine skleroze serganèiø as me nø kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mus, nau do jant kom - piu te ri zuo tà neu rop si cho lo gi niø tes tø ba te ri jà (CANTAB), ir gau tus re zul ta tus pa ly gin ti su kon tro li nës svei kø as me nø gru pës re zul ta tais. Ti ria mo jo dar bo pra - dþio je ið kel tos ðios hi po te zës: 1) Ser gan èiø jø IS kog ni ty vi niai ge bë ji mai tu rë tø bû ti pras tes ni nei kon tro li nës gru pës. 2) Ti ria mø jø kog ni ty vi nës funk ci jos tu rë tø ko re liuo ti su fi zi ne ne ga lia, t. y. EDSS ver te. 3) Ti ria mø jø kog ni ty vi nës funk ci jos tu rë tø ko re liuo ti su li gos truk me. PA CIEN TAI (TI RIA MIE JI) IR TY RI MO METODAI Á ty ri mà bu vo átrauk ta 20 VUL San ta rið kiø kli ni kø Ner vø li gø sky riu je gy dy tø vy res niø nei 18 me tø am þiaus pa cien - tø, ku riems ið së ti në skle ro zë bu vo diag no zuo ta re mian tis 2005 me tais re vi zuo tais Mc Do n ald kri te ri jais. Su rink ti epidemiologiniai tiriamøjø duomenys: lytis, amþius, iðsi - lavinimo trukmë metais, EDSS vertë ir ligos trukmë (me - tais). Siekiant padidinti gautø rezultatø validumà ir patikimu mà, 20 ser gan èiø as me nø bu vo pa rink ta kon tro li në gru - pë atitinkamai pagal lytá, amþiø ir iðsilavinimo trukmæ. Taigi, viso tyrimo metu iðtirta 40 asmenø. Kiekvienam tiria ma jam ið tir ti pri rei kë maþ daug 35 mi nu èiø. Svei kuo sius 112

5 Kognityviniø funkcijø vertinimas automatizuota kognityviniø testø baterija CANTABeclipse ið tir ti uþ tru ko po 31,7 mi nu tës, o ser gan èiuo sius kiek il - giau vi du ti nið kai po 38,5 mi nu tës. Re zul ta tø ana li zë at - lik ta SPSS 17 kom piu te ri ne sta tis ti ne pro gra ma. Tyrimo metu atsiþvelgta á amþiø, remiantis prielaida, kad, bë gant me tams, kog ni ty vi niai ge bë ji mai tu ri ten den - cijà prastëti, todël, atsiþvelgiant á amþiø, siekta, kad dël am þiaus at si ra dæ kog ni ty vi niø funk ci jø pa ki ti mai ne bû tø pri skir ti ið së ti nës skle ro zës su kel tai kog ni ty vi nei dis funk - cijai. Dël tos paèios prieþasties tyrime iðsilavinimo metai nau do ja mi kaip as mens in te lek to ati tik muo re mia ma si prie lai da, kad aukð tes ná ið si la vi ni mà tu rin èiø as me nø kog - ni ty vi nës funk ci jos bus la biau ið la vë ju sios. Ka dan gi ne ga - li me pa ma tuo ti, koks ser gan èiø jø in te lek tas bu vo prieð su - sergant, intelektà prilyginame iðsilavinimo metams. Tiek ser gan èiø jø IS ti ria mø jø, tiek kon tro li niø as me nø gru pæ su da rë po 9 vy rus, 11 mo te rø. IS gru pës am þiaus vi - dur kis 38,1 me tø: vy rø 38,67 m., mo te rø 37,64 m.; ið - si la vi ni mo vi dur kis 15,5 m.: vy rø 14 m., mo te rø 16,8 m. Kon tro li nës gru pës am þiaus vi dur kis 37,95 m.: vy rø 38,77 m., mo te rø 37,27 m.; ið si la vi ni mo vi dur kis 16,75 m.: vy rø 15,69 m., mo te rø 17 m. Tai gi, ser gan tie - siems IS su da ry ta va li di ir pa ti ki ma kon tro li niø as me nø gru pë. Ser gan èiø jø ið së ti ne skle ro ze vi du ti në EDSS ver të 4,75 ba lo. (EDSS 4,5 ba lo vaikð tan tis li go nis, be pa gal - bos gali dirbti visà dienà, bet reikalinga minimali pagalba. Be pa gal bos ir po il sio ga li nu ei ti 300 met rø. EDSS 5,0 ba - lai vaikð tan tis li go nis, be pa gal bos ir po il sio ga li nu ei ti 200 met rø, ne ga lia kiek ri bo ja kas die ná ak ty vu mà (pvz., ga li dirb ti vi sà dar bo die nà be spe cia lios pa gal bos).) Vi du - ti në li gos truk më 7,15 me tø. Lie tu vo je CAN TAB tes tui nor mø, pa ro dan èiø, kas yra kog ni ty vi nis su tri ki mas, o kas ne, në ra. Ba te ri jo je në ra ver - ba li niø uþ duo èiø, tai gi, nuo kal bos ar kul tû ros re zul ta tai ne tu rë tø pri klau sy ti. Kon tro li në gru pë su da ro ma tam, kad ga lë tu me pa ti ki mai pa ly gin ti ser gan èiø jø duo me nis su svei kais as me ni mis. Ty ri me da ly va vu siø as me nø kog ni ty vi niai ge bë ji mai bu vo ver ti na mi nau do jant CAN TA Bec lip se neu rop - sichologiniø testø baterijà. Ið galimø 22 testø ðiam tyrimui á baterijà buvo átraukti 4 testai. Ið viso baterija trunka viduti - nið kai apie 32 mi n u tes, pri klau so nuo in di vi do ga bu mø. Bu vo ti ria mos ðios kog ni ty vi nës funk ci jos: at sa ko pa rin ki - mo grei tis, erd vi nis pla na vi mas, erd vi në dar bi në at min tis, epizodinë atmintis, ásiminimas ir darbinës atminties talpa. Pasirinkti testai: 1) Pasirinkimo reakcijos laikas (Choice Reaction Time (CRT). Ðis tes tas trun ka 7 mi n u tes ir yra skir tas ið ma - tuoti pasirinkimo teisingo atsako greitá situacijoje, kai rei - kia kuo grei èiau pa si rink ti vie nà ið dvie jø ga li mø at sa kø á stimulà. Ekrane staiga atsiranda strëlytë, rodanti arba á kai - ræ, ar ba á de ði næ, pa gal tai ti ria ma sis tu ri kuo grei èiau nu - spaus ti kai rá já ar ba de ði ná já pul to myg tu kà (1 pav.). 2) Erd vi në dë me sio ap im tis (Spa tial Span (SSP). Tes tas trun ka 5 mi n u tes ir yra skir tas ið ma tuo ti dar bi nës at - minties talpà. Ekrane pateikiamos iðsibarsèiusios baltos dë þu tës, ku rios po vie nà at si tik ti ne tvar ka trum pam pa kei - èia spal và (2 pav.). 1 pav. CRT. 2 pav. SSP. 3 pav. SOC. Ro dy mui pa si bai gus, ti ria ma sis tu ri ta pa èia tvar ka, ku - ria jos bu vo uþ si de gu sios, po vie nà pa lies ti vi sas dë þu tes. Pra de da ma nuo ke liø dë þu èiø, uþ duo tis pa laips niui vis sun kë ja, ási me na mø dë þu èiø skai èius vis di dë ja. Tri skart su kly dus bet ku ria me ly gy je tes tas pa si bai gia. Kuo aukð - tesnis lygis pasiekiamas, tuo platesnë darbinë atmintis. 3) Kemb ri dþo ko ji niø pla na vi mo tes tas (Stock ings of Cam bridge (SOC). Ðis tes tas trun ka 10 mi nu èiø ir yra skir - tas iðmatuoti erdviná planavimà ir erdvinæ darbinæ atmintá, t. y. prie ki nës þie vës funk ci jas (3 pav.). 113

6 J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas 4 pav. PAL1. 5 pav. PAL2. Tiriamajam pateikiami stimulai dviejose skiltyse, virðutinëje ir apatinëje. Stimulai kamuoliukai kojinëse, ku rie ga li bû ti ið ima mi ið sa vo ert mës tik tam tik ra tvar ka: virðutinis pirmiausia, apatinis paskiausiai. Testavimo me - tu tiriamasis, atlikdamas kuo maþiau perkëlimø, turi atkartoti virðutinës skilties iðsidëstymà apatinëje skiltyje. Ka - muo liu kai ga li bû ti ju di na mi vie nu me tu po vie nà, juos lie - èiant pirð tu, ant rà syk lie èiant ek ra nà juos pa de dant nau jo je po zi ci jo je. Kuo ma þiau per kë li mø nau do ja ma uþ duo èiai atlikti, tuo geresni tiriamojo erdviniai gebëjimai. Uþduoèiø su dë tin gu mas su kiek vie na tei sin gai ið spræs ta uþ duo ti mi didëja, laiko limito nëra. 4) Po ri niø aso cia ci jø ið mo ki mas (Paired As so ci ates Learn ing (PAL). Tes tas trun ka 10 mi nu èiø ir yra skir tas ið - matuoti epizodinæ atmintá ir ásiminimà. Tiriamajam ekrane yra pa tei kia mos ra tu ið dë lio tos dë þu tës, ku rias pro gra ma po vie nà ati da ro at si tik ti ne tvar ka. Vie no je ið jø ar dau giau telpa pieðinëlis. Po to tas pieðinëlis (-iai) parodomas (-i) ek ra no vi du ry je ir pra ðo ma pa ro dy ti, ku rio je dë þu të je jis bu vo. Pra de da ma nuo vie nos fi gû ros vie no je dë þu të je, uþ - duo tys pa laips niui sun kë ja, fi gû rø dë þu të se dau gë ja, ási mi - ni mas da ro si de ta les nis ir su dë tin ges nis (4 ir 5 pav.). REZULTATAI IR JØ APTARIMAS Prieð imdamiesi lyginti, ar liga turi átakos kognityvinëms funkcijoms, paþiûrësime, ar lytis turi átakos paþintiniams ge bë ji mams. At ski rai pa ly gin ti ser gan èiø jø IS vy rø ir mo - terø rezultatai ir sveikø vyrø ir moterø rezultatai. Pirmasis testas Pasirinkimo reakcijos laikas. Skai - èia vi mams bu vo nau do ja mas vi du ti nis re ak ci jos grei tis, ro dan tis, ko kià se kun dës da lá ti ria ma sis uþ trun ka po sti mu - lo ro dyk lës pa ma ty mo iki myg tu ko nu spau di mo. Pa ly gi - nus Stju den to (t) kri te ri ju mi ne pri klau so moms im tims, svei kø jø as me nø re ak ci jos grei èio skir tu mai tarp ly èiø yra ryð kûs. Svei kø vy rø vi du ti nis re ak ci jos grei tis 0,273 s statistiðkai reikðmingai skiriasi nuo sveikø moterø viduti - nio re ak ci jos grei èio 0,329 s (p = 0,004). Ta èiau ser gan - èiø jø vy rø (0,435 s) ir mo te rø (0,428 s) re ak ci jos grei èio skir tu mai ne bu vo sta tis tið kai reikð min gi (p = 0,896) ir, net - gi at virkð èiai, mo te rø re ak ci jos grei tis bu vo ðiek tiek di des - nis. Svei ki vy rai da rë vi du ti nið kai dau giau klai dø (0,67 klai din go at sa ko ið 100), nei svei kos mo te rys (0,27 klai din go at sa ko ið 100), ta èiau ðis skir tu mas në ra sta tis tið kai reikð min gas (p = 0,21). Ser gan èiø jø re zul ta tuo - se skir tu mai tarp ly èiø yra sta tis tið kai reikð min gi (p = 0,002). Ser gan tys vy rai da rë dau giau klai dø nei ser - gan èios mo te rys (re zul ta tai ati tin ka mai 2,89 ir 0,55 klai - din go at sa ko ið 100 ga li mø). Antrasis testas Erdvinë dëmesio apimtis matuoja darbinës atminties apimtá. Vertinta dëmesio apimtis (ke - liais ob jek tais as muo ga li vie nu me tu ope ruo ti min ty se) ir ban dy mø skai èius penk ta me, ðeð ta me, sep tin ta me, að tun - tame ir sveikiesiems devintame lygiuose. Në vienas ser - gan ty sis ne per ëjo á de vin tà já tes to ly gá, o svei kø jø gru pë je to kiø as me nø bu vo pen ki, vi si jie vy rai. Ga li me kel ti prie - lai dà, kad vy rø dë me sio ap im tis yra pla tes në nei mo te rø. Skir tu mø tarp skir tin gø ly èiø dë me sio ap im ties ieð ko ta pa - si tel kus Stju den to (t) kri te ri jø dviem ne pri klau so moms im tims. Ser gan èiø jø vy rø vi du ti në dë me sio ap im tis 5,11 ob jek to, ser gan èiø mo te rø 5,27 ob jek to. Ðis skir tu - mas në ra sta tis tið kai reikð min gas (p = 0,619). Svei kø vy rø dë me sio ap im tis 7,11 ob jek to, svei kø mo te rø 6,18 ob - jek to. Ðis skir tu mas yra ryð kes nis, ta èiau jis taip pat në ra statistiðkai reikðmingai patikimas (p = 0,057). Tre èia sis tes tas Spa tial Span (SSP) yra skir tas ið ma - tuo ti erd vi ná pla na vi mà ir erd vi næ dar bi næ at min tá, t. y. priekinës þievës funkcijas. Rezultatø analizëje naudoti du kintamieji. Pirmasis iðspræstø per minimalø ëjimø skai - èiø pro ble mø su ma, nu ro do, kiek ið vi so pro ble mø bu vo ið - spræs ta per mi ni ma lø ëji mø skai èiø. Kuo di des nis ðis ro dik - lis, tuo ge res nës fron ta li nës þie vës funk ci jos. Ant ra sis kin - ta ma sis ju de siø skai èius, nau do tas vi sø ly giø pro ble - moms ið spræs ti. Kuo ðis kin ta ma sis ma þes nis, tuo ma þiau judesiø buvo atlikta siekiant iðspræsti probleminæ situacijà, tuo efektyvesnis erdvinis planavimas, atliekama maþiau be ver èiø kil no ji mø ir pa da ro ma ma þiau klai dø. Dël per di - de lio ga lû niø tre mo ro vie na ser gan èio ji ne su ge bë jo at lik ti ðio pre ci zið kø ju de siø rei ka lau jan èio tes to. Jos re zul ta tai pa tei kia mi N/A (në ra at sa ko) ir ne bu vo ap do ro ja mi ana li - zë je. Stju den to (t) kri te ri ju mi dviem ne pri klau so moms im - 114

7 Kognityviniø funkcijø vertinimas automatizuota kognityviniø testø baterija CANTABeclipse tims patikrinome, ar lytis turi átakos erdvinio planavimo funk ci joms. Nei ser gan èiø jø (p = 0,595), nei svei kø jø (p = 0,9) vy rø ir mo te rø ið spræs tø per mi ni ma lø ëji mø skai - èiø pro ble mø su mos vi dur kiuo se jo kiø sta tis tið kai reikð - min gø skir tu mø ne pa ste bë ta. Taip pat jo kiø sta tis tið kai reikð min gø skir tu mø ne pa ste bë ta nei tarp ser gan èiø jø (p = 0,582), nei tarp svei kø jø (p = 0,848) vy rø ir mo te rø ju - de siø skai èiaus, pa nau do to vi sø ly giø pro ble moms ið spræs - ti. Skir tu mø tarp vy rø ir mo te rø erd vi nio pla na vi mo su ge - bëjimø nerasta. Ket vir ta sis tes tas Po ri niø aso cia ci jø ið mo ki mas (PAL) matuoja epizodinæ atmintá ir ásiminimà. Rezultatø analizëje naudojami keturi rodikliai. Pirmasis kiek ið viso klai dø pa da ry ta spren dþiant vi sø ly giø uþ duo tis nuo leng - viau sio iki sun kiau sio, kiek kar tø pa spaus ta ant ne tin ka - mos dë þu tës. Ant ra sis kiek uþ duo èiø ið spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo. Kuo di des nis ðis skai èius, tuo ge res nis as mens ási mi ni mas. Di dþiau sias áma no mas ro dik lis 8. Tre èia sis ban dy mø skai èius, kiek ið vi so kar tø bu vo kar - to tos uþ duo tys, kol ið spræs ta tei sin gai. Kuo ma þes nis ðis rodiklis, tuo geresnis ásiminimas. Maþiausias ámanomas ro dik lis bû tø 8. Ir ket vir ta sis kiek dë þu èiø tei sin gai pa ro - dy ta ið kart po pir mo jo pa ro dy mo. Kuo di des nis ðis ro dik - lis, tuo geresnis ásiminimas. Didþiausias ámanomas rodiklis 26, t. y. vi si at sa kai tei sin gi ið pir mo pa spau di mo. Ið - ana li za væ pir mà já ro dik lá, ben drà klai dø skai èiø, pa ma të - me, kad ðiuo as pek tu skir tu mø tarp ly èiø vi dur kiø ne ras ta nei tarp svei kø as me nø (p = 0,451), nei tarp ser gan èiø jø (p = 0,201). Ið ana li za væ ant rà já ro dik lá, kiek uþ duo èiø ið - spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo, pa ma të me, kad ir ðiuo as pek tu skir tu mø tarp ly èiø vi dur kiø ne ras ta nei tarp svei kø as me nø (p = 0,953), nei tarp ser gan èiø jø (p = 0,235). Ið ana li za vus tre èi à já ro dik lá, ban dy mø skai èiø, ir ðiuo as pek tu skir tu mø tarp ly èiø vi dur kiø ne ras ta nei tarp svei kø as me nø (p = 0,487), nei tarp ser gan èiø jø (p = 0,175). Ið ana li za vus ket vir tà já ro dik lá, kiek dë þu èiø tei sin gai pa ro dy ta ið kart po pir mo jo pa ro dy mo, skir tu mø tarp ly èiø vi dur kiø ne ras ta nei tarp svei kø as me nø (p = 0,621), nei tarp ser gan èiø jø (p = 0,249). Skir tu mø tarp vyrø ir moterø epizodinës atminties ir ásiminimo nerasta. Vieninteliai skirtumai, rasti tarp lyèiø, sveikø asmenø reakcijos greitis ir serganèiøjø tiriamøjø klaidø darymas pir ma ja me tes te. Dau giau kog ni ty vi niø skir tu mø tarp ly èiø nerasta, taigi vëliau, analizuojant rezultatus, á lyties kinta - màjá neatsiþvelgta. Ko kios kog ni ty vi nës funk ci jos la biau siai su trin ka susirgus iðsëtine skleroze? Pir miau sia nag ri në si me re ak ci jos grei tá. Kaip ma ty ti 1-ojoje lentelëje Reakcijos greitis, ðis kintamasis sergan - èiøjø ir sveikøjø grupëse skiriasi statistiðkai reikðmingai, p reikð më 0,000. Vi du ti nis ser gan èiø as me nø re ak ci jos grei tis 0,431 s, svei kø jø 0,303 s (3 len te lë). Ant ra sis nag ri në ja mas kin ta ma sis klai dø skai èius re - ak ci jos grei èio uþ duo ty je, jo duo me nys ma ty ti 2-ojo je len - telëje CRT klaidø skaièius. Serganèiø ir sveikø asmenø gru pë se pa da ry tø klai dø skai èius sta tis tið kai reikð min gai ski ria si, p reikð më 0,012. Svei kie ji pa da rë vi du ti nið kai po 0,45 klai dos ið 100, ser gan tie ji vi du ti nið kai 1,6 klai dos ið 100. Stan dar ti nis nuo kry pis vir ði ja vi dur ká, tad gau tais rezultatais kliautis negalime (4 lentelë). Treèiasis nagrinëjamas kintamasis dëmesio apim - tis (5 lentelë). Vidutinis serganèio asmens dëmesio platumas 5,2 ob jek to, svei ko jo 6,6 ob jek to. Ðis vi dur kiø skir tu mas yra sta tis tið kai reikð min gas, p reikð më 0,000. Ketvirtasis nagrinëjamas kintamasis iðspræstø per mi - ni ma lø ëji mø skai èiø pro ble mø su ma (6 len te lë). Ðio ro dik - 3 len te lë. Re ak ci jos grei tis Re ak ci jos grei tis Sergantieji 20 0, , , Kon tro li niai 20 0, , , len te lë. CRT klai dø skai èius CRT klai dø skai èius Sergantieji 20 1,60 1,818 0,407 Kon tro li niai 20 0,45 0,686 0,153 5 len te lë. Dë me sio ap im tis Dë me sio ap im tis Sergantieji 20 5,20 0,696 0,156 Kon tro li niai 20 6,60 1,095 0,245 6 len te lë. Iðspræstø per minimalø ëjimø skaièiø problemø suma Ið spræs tø pro ble mø su - ma Sergantieji 19 6,74 2,207 0,506 Kon tro li niai 20 8,15 2,159 0,

8 J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas 7 len te lë. Judesiø skaièius Ju de siø skai èius Sergantieji 19 18,9868 2, ,57401 Kon tro li niai 20 17,2875 2, , len te lë. Ið vi so klai dø PAL ið vi so klai dø Sergantieji 20 35,45 38,627 8,637 Kon tro li niai 20 12,55 25,938 5,800 9 len te lë. Kiek uþduoèiø iðspræsta teisingai ið pirmojo bandymo Kiek ið 1 kar to Sergantieji 20 4,95 1,317 0,294 Kon tro li niai 20 6,35 1,089 0, len te lë. Bandymø skaièius Ban dy mø skai èius Sergantieji 20 17,10 6,561 1,467 Kon tro li niai 20 11,50 4,059 0, len te lë. Kiek dë þu èiø tei sin gai pa ro dy ta ið kart po pirmojo parodymo Pa ro dy tø dë þu èiø skaièius Sergantieji 20 15,70 5,069 1,133 Kon tro li niai 20 20,80 3,679 0,823 lio ser gan èiø jø vi dur kis (6,74 pro ble mos) ski ria si nuo svei kø jø vi dur kio (8,15 pro ble mos), p reikð më 0,051. Penk ta sis kin ta ma sis ju de siø skai èius, nau do tas vi sø ly giø pro ble moms ið spræs ti (7 len te lë). Ser gan èiø jø vi dur - kis 18,9868 ju de sio sta tis tið kai reikð min gai ski ria si nuo svei kø jø vi dur kio 17,2875 ju de sio (p = 0,026). Ðeðtasis kintamasis padarytø klaidø ketvirtajame tes - te skai èius (8 len te lë). Ser gan èiø jø vi dur kis 35,45 klai dos sta tis tið kai reikð min gai ski ria si nuo svei kø jø as me nø vi - dur kio 12,55 klai dos (p = 0,034). Septintasis kintamasis kiek uþduoèiø iðspræsta teisin - gai ið pir mo jo ban dy mo ket vir ta ja me tes te (9 len te lë). Ser - gan tie ji ið pir mo jo ban dy mo tei sin gai ið spren dþia vi du ti - nið kai 4,95 uþ duo ties, svei kie ji 6,35 uþ duo ties. Skir tu - mas tarp gru piø vi dur kiø yra sta tis tið kai reikð min gas (p = 0,001). Að tun ta sis kin ta ma sis ban dy mø skai èius, pa ro dan tis, kiek ið vi so kar tø bu vo kar to tos uþ duo tys, kol ið spræs ta tei - singai (10 lentelë). Sergantiesiems vidutiniðkai prireikia 17,1 ban dy mo iki tei sin go ið spren di mo, svei kie siems 11,5 ban dy mo. Ðis skir tu mas tarp gru piø vi dur kiø yra sta - tis tið kai reikð min gas (p = 0,002). De vin ta sis kin ta ma sis tei sin gai pa ro dy tø dë þu èiø skai èius ið kart po pir mo jo pa ro dy mo (11 len te lë). Ser gan - èiø jø vi dur kis (5,069) sta tis tið kai reikð min gai ski ria si nuo svei kø jø vi dur kio 3,679 (p = 0,001). Skir tu mai tarp ser gan èiø jø ir svei kø jø as me nø kog ni ty - vi niø ge bë ji mø yra aki vaiz dûs, sta tis tið kai reikð min gi skir - tu mai pa ste bë ti ðiuo se kin ta muo siuo se: re ak ci jos grei ty je (p = 0,000), dë me sio ap im ty je (p = 0,000), ju de siø skai èiu - je (p = 0,026), ben dra me klai dø skai èiu je (p = 0,034), kiek uþ duo èiø ið spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo (p = 0,001), ban dy mø skai èiu je (p = 0,002) ir kiek dë þu èiø tei sin gai pa ro dy ta ið kart po pir mo jo pa ro dy mo (p = 0,001). Ko kia ðiø sep ty niø kin ta mø jø ko re lia ci ja su EDSS verte, ligos trukme ir iðsilavinimo metais? Svei kiems as me nims EDSS ver të bus pri ly gi na ma 0 ba lø ir ligos trukmë 0 metø. Didþiausia teigiama statistiðkai reikð min ga EDSS ko re lia ci ja yra su re ak ci jos grei èiu (ko - re lia ci jos ko e fi cien tas 0,584, p = 0,000). Tai gi, kuo di - des në yra li go nio fi zi në ne ga lia, tuo lë tes nis yra jo re ak ci - jos greitis. Kiek maþesnë statistiðkai patikima koreliacija su EDSS áþvel gia ma ket vir to jo PAL tes to ban dy mø skai - èiaus ro dik ly je (ko re lia ci jos ko e fi cien tas 0,44, p = 0,004). Ðis kin ta ma sis ro do, kiek ið vi so kar tø bu vo kar - to tos uþ duo tys, kol tes tas ið spræs tas tei sin gai. Kuo ma þes - nis ðis rodiklis, tuo geresnis ásiminimas. Didesnio EDSS áver èio as me nys tu rë jo di des nius ban dy mø kie kio skai èius, taigi jø ásiminimas yra prastesnis. Judesiø skaièius ir klaidø skaièius ketvirtajame teste taip pat koreliuoja statistiðkai reikðmingai su fizine negalia, taèiau jø koreliacijos koefi - cientai maþesni uþ 0,4. Kuo di des në EDSS ver të, tuo ma þiau uþ duo èiø as muo ið spren dþia ið pir mo jo kar to, tuo pra stes në yra jo epi zo di në 116

9 Kognityviniø funkcijø vertinimas automatizuota kognityviniø testø baterija CANTABeclipse atmintis ir ásiminimas. Kiek silpnesnë neigiama koreliaci - ja, taèiau vis dar statistiðkai reikðminga, pastebima su krite ri ju mi kiek dë þu èiø tei sin gai pa ro dy ta ið kart po pir mo - jo pa ro dy mo PAL tes te. Kuo di des nis ðis PAL ro dik lis, tuo ge res nis ási mi ni mas. Ma to me, kad kuo di des në as mens EDSS ver të, tuo ma þiau dë þu èiø jis nu ro do ið kart po pir - mo jo pa ro dy mo, tuo pra stes në yra as mens epi zo di në at - mintis ir ásiminimas. Api ben dri næ EDSS ko re lia ci jos su ávai rio mis kog ni ty - vi në mis funk ci jo mis re zul ta tus, pa ste bi me, jog la biau siai su fizine negalia yra susijæs reakcijos greitis ir dëmesio ap - imtis. Kon tro li nei gru pei li gos truk më nu ro dy ta 0 me tø. Stip - riausios statistiðkai patikimos ligos trukmës koreliacijos ma to mos su re ak ci jos grei èiu (r = 0,414, p = 0,008), dë me - sio ap im ti mi (r = -0,395, p = 0,012) ir kiek uþ duo èiø ið - spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo PAL tes te (r = -0,400, p = 0,011). Kiti kintamieji taip pat statistiðkai reikðmingai ko re liuo ja su li gos truk me, ta èiau jø ko re lia ci jos ko e fi cien - tas në ra toks stip rus. Api ben dri næ li gos truk mës ko re lia ci jas su ávai rio mis kog ni ty vi në mis funk ci jo mis ma to me, kad ko re lia ci ja eg - zis tuo ja, ta èiau ji në ra stip ri (r në ra di des nis uþ 0,5 ar ma - þes nis uþ -0,5). Ðiame tyrime iðsilavinimo metai buvo paimti kaip kon - troliuojantis kintamasis, siekiant iðvengti rezultatø iðkrai - py mo. Bu vo ma ny ta, jog aukð tes nio ið si la vi ni mo as me nø kog ni ty vi nës funk ci jos bus la biau ið la vë ju sios. Ar aukð tes - nio ið si la vi ni mo as me nø kog ni ty vi nës funk ci jos bus la biau pa þen gu sios, ne svar bu, ar þmo gus ser ga, ar ne? Stip riau sia ko re lia ci ja ma to ma su re ak ci jos grei èiu (r = -0,360, p = 0,022), ta èiau ji në ra stip ri (r në ra di des nis uþ 0,5 ar ma - þes nis uþ -0,5). Kuo aukð tes nis as mens ið si la vi ni mas, tuo jo reakcijos laikai trumpesni. Mokymosi metø koreliacija su visais kitais kintamaisiais yra labai menka ir statistiðkai ne reikð min ga. At ren kant kon tro li næ gru pæ, bu vo kel ta prie lai da, kad ne tik ið si la vi ni mo me tai, bet ir as mens chro no lo gi nis am - þius ga li tu rë ti áta kos jo kog ni ty vi niams ga bu mams. Nu sta - tyta, kad asmens amþiaus koreliacijos su minëtaisiais sep - tyniais kintamaisiais yra labai silpnos ir visos statistiðkai nereikðmingos. Vadinasi, tai, kad ðiame darbe tiriamieji ne bu vo vie no do am þiaus, ne pa ken kë re zul ta tø pa ti ki mu - mui. Apibendrinant koreliacijø tyrinëjimus galima teigti, jog labiausiai su kognityviniais sutrikimais koreliuoja fizi - në ne ga lia (EDSS ver të), kiek ma þiau li gos truk më, la bai minimaliai iðsilavinimo metai, o chronologinis amþius iðvis nekoreliuoja. Reakcijos greitis ir dëmesio apimtis yra svar biau si ro dik liai, at spin din tys kog ni ty vi nius su tri ki - mus. Kiek sil pnes nis, ta èiau taip pat su tri ki mus pa ro dan tis ro dik lis yra kiek uþ duo èiø ið spræs ta tei sin gai ið pir mo jo ban dy mo PAL tes te. Mûsø atlikto tyrimo rezultatai patvirtina suformuluotà hi po te zæ, kad ið së ti në skle ro zë ne abe jo ti nai tu ri áta kos ðia li ga ser gan èiø pa cien tø kog ni ty vi nëms funk ci joms. Be to, kog ni ty vi niø funk ci jø ro dik liai ko re liuo ja su fi zi ne ne ga - lia, áver tin ta pa gal EDSS ska læ. Kai ku rios kog ni ty vi nës funk ci jos ko re liuo ja ir su li gos truk me, o fron ta li niø funk - ci jø ko re lia ci jos su li gos truk me ne gau ta. Tai, kad ið së ti nei skle ro zei bû din gi kog ni ty vi niai su tri - ki mai, áro do dau ge lis kli ni ki niø ty ri mø. Ðio tei gi nio pa tvir - tinimas, testus atliekant kompiuterizuota testø baterija, árodo ir pa èios ba te ri jos va li du mà. To dël ðis kom piu te ri zuo - tas ir savø privalumø turintis tyrimo metodas gali tapti naudinga priemone kasdieniame iðsëtinës sklerozës specialis - tø dar be. Ðis kompiuterizuota kognityviniø testø baterija atliktas ty ri mas yra pir mas to kio po bû dþio ty ri mas, at lik tas Lie tu - voje. Ateityje numatoma atlikti platesnius iðsëtine skleroze ser gan èiø ir in ter fe ro nu be ta gy do mø pa cien tø kog ni ty vi - niø funk ci jø ty ri mus, áver tin ti kog ni ty vi niø funk ci jø ki ti - mà tæ siant imu no mo du liuo jan tá gy dy mà, in ter fe ro nà be tà neut ra li zuo jan èiø an ti kû nø áta kà kog ni ty vi nës dis funk ci - jos pro gre sa vi mui imu no mo du liuo jan èio gy dy mo fo ne. IÐVADOS 1. Serganèiøjø IS kognityviniai gebëjimai yra statistiðkai reikð min gai pras tes ni nei kon tro li nës gru pës. 2. Visø kognityviniø funkcijø áverèiai statistiðkai reikð - min gai ko re liuo ja su fi zi ne ne ga lia, t. y. EDSS áver èiu. Stip riau sios ko re lia ci jos pa ste bi mos su re ak ci jos grei - èiu ir dëmesio apimtimi. 3. Su li gos truk me ko re liuo ja ðios kog ni ty vi nës funk ci jos: reakcijos greitis, dëmesio apimtis ir kai kurie epizodi - nës atminties rodikliai (koreliacija nëra stipri), o fron - ta li niø funk ci jø ro dik liai vi sai ne ko re liuo ja. Gauta: Priimta spaudai: Literatûra 1. Kaubrys GF, Kizlaitienë R. Iðsëtinë sklerozë // Klinikinë neurologija. Vaistø þinios, 2009; Patti F. Cog ni tive im pair ment in mul ti ple scle ro sis. Mult Scler 2009; 15(1): Kizlaitienë R, Budrys V, Kaubrys G, Danilevièiûtë V. Kog - ni ty vi niai, afektiniai ir psichoziniai sutrikimai sergant ið së ti - ne skleroze. Neurologijos seminarai 2008; 12(38): Randolph JJ, Arnett PA, Higginson CI. Metamemory and tested cog ni tive func tion ing in mul ti ple scle ro sis. Clin Neuropsychol 2001; 15: Amato MP, Zipoli V, Portaccio E. Mul ti ple scle ro sis re lated cog ni tive changes: a re view of cross-sec tional and lon gi tu di - nal stud ies. J Neurol Sci 2006; 245: Amato MP, Ponziani G, Siracusa G, Sorbi S. Cog ni tive dys - func tion in early-on set mul ti ple scle ro sis: a re ap praisal af ter 10 years. Arch Neurol 2001; 58: Lynch SG, Parmenter BA, Denney DR. The as so ci a tion be - tween cog ni tive im pair ment and phys i cal dis abil ity in mul ti - ple scle ro sis. Mult Scler 2005; 11: Rog ers JM, Panegyres PK. Cog ni tive im pair ment in mul ti ple scle ro sis: ev i dence-based anal y sis and rec om men da tions. J Clin Neurosci 2007; 14:

10 J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas 9. Haase CG, Tinnefeld M, Lienemann M, Ganz RE, Faustmann PM. De pres sion and cog ni tive im pair ment in dis - abil ity-free early mul ti ple scle ro sis. Behav Neurol 2003; 14: Feuillet L, Reuter F, Audoin B, et al. Early cog ni tive im pair - ment in pa tients with clin i cally iso lated sindrome sug ges tive of mul ti ple scle ro sis. Mult Scler 2007; 13: Kujala P, Portin R, Ruutiainen J. The prog ress of cog ni tive de cline in mul ti ple scle ro sis. A con trolled 3-year fol low-up. Brain 1997; 120: Julian L, Merluzzi NM, Mohr DC. The re la tion ship among de pres sion, sub jec tive cog ni tive im pair ment, and neuropsy - chological per for mance in mul ti ple scle ro sis. Mult Scler 2007; 13: Chiaravalloti ND, DeLuca J. Cog ni tive im pair ment in mul ti - ple scle ro sis. Lan cet Neurol 2008; 7: Rovaris M, Comi G, Filippi M. MRI mark ers of de struc tive pa thol ogy in mul ti ple scle ro sis-re lated cog ni tive dysfunc - tion. J Neurol Sci 2006; 245: Bagert B, Camplair P, Bourdette D. Cog ni tive dys func tion in mul ti ple scle ro sis: nat u ral his tory, pathophysiology and man age ment. CNS Drugs 2002; 16(7): Beatty WW, Goodkin DE. Screen ing for cog ni tive im pair - ment in mul ti ple scle ro sis. An eval u a tion of the Mini-Men tal State Ex am i na tion. Arch Neurol 1990; 47: Sepulcre J, Vanotti S, Hernández R, et al. Cog ni tive im pair - ment in pa tients with mul ti ple scle ro sis us ing the Brief Re - peat able Bat tery-neuropsychology test. Mul ti ple Sclerosis 2006; 12: Sartori E, Edan G. As sess ment of cog ni tive dys func tion in mul ti ple scle ro sis. J Neurol Sci 2006; 245(1 2): Grambaitë R, Sargautytë R. Kognityvinio funkcionavimo ir dep re sið ku mo ryðys sergant iðsëtine skleroze: trumpo dau - gia kar èio neuropsichologiniø testø rinkinio taikymas Lie tu - vo je. Psichologija 2005, 32: Wilken JA, Kane R, Sullivan CL, et al. The util ity of com put - er ized neuropsychological as sess ment of cog ni tive dysfunc - tion in pa tients with re laps ing-re mit ting mul ti ple scle ro sis. Mult Scler 2003; 9(2): J. Liutkienë, R. Margevièiûtë, G. Kaubrys, V. Budrys, R. Kizlaitienë, A. Bagdonas ASSESSMENT OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN MS PATIENTS WITH AUTOMATED COGNITIVE TEST BATTERY CANTABECLIPSE Summary Back ground. Mul ti ple scle ro sis (MS) is an in flam ma tory demyelinating dis or der of cen tral ner vous sys tem that is the ma - jor course of the dis abil ity of young adults. Cog ni tive dys func - tion has neg a tive im pact on pa tients daily ac tiv i ties, their abil ity to work, drive, main tain nor mal so cial re la tion ships and there fore sig nif i cantly worsen the pa tient s qual ity of life. Pa tients and meth ods. A pro spec tive re search was per formed in Vilnius Uni ver sity Hos pi tal Santariskiu Klinikos Cen tre of Neu rol ogy in 2010 the first study as sess ing cog ni tive func tion in pa tients with mul ti ple scle ro sis, us ing an au to mated com put er - ized neuropsychological test bat tery CANTAB (Cam bridge Neuropsychological Test Au to mated Bat tery). There were 20 sub jects with clin i cal def i nite MS and 20 healthy con trol sub jects par tic i pat ing (>18 years old). Ev ery sub ject was given CANTAB (Cam bridge Neuropsychological Test Au to mated Bat tery) tests, eval u at ing choice re sponse speed, spatial planning, spatial working memory, episodic memory, re - membering and working memory capacity. Four cognitive tests were per formed: choice re ac tion time (CRT), spa tial span (SSP), Stock ings of Cam bridge (SOC) and Paired As so ci ates Learn ing. Re sults. Choice re ac tion time: pa tients 0.431± sec - onds, healthy con trols 0.303± sec onds (p-value 0,000). Healthy per sons have made an av er age of 0.45±0.686 er rors per 100, pa tients have made 1.6±1.818 er rors per 100 (p-value = 0.012). At ten tion ca pac ity: for pa tients 5.2±0.696 ob - jects and 6.6±1.095 ob jects for healthy con trols (p = 0.000). Prob - lems, solved with min i mum num ber of turns: pa tients 6.74±2.207 prob lems, healthy con trols 8.15±2.159 prob lems (p = 0.051). Move ments of the fig ures used to solve prob lems at all lev els: for pa tients ± move ments, for healthy con trols with av er age ± move ments (p = 0.026). Num ber of er rors made in PAL test: pa tients have made 35.45± er - rors, healthy per sons 12.55± er rors (p = 0.034). How many of the tasks solved cor rectly the first time in the PAL test: pa tients the first time solved 4.95±1.317 tasks, healthy per sons 6.35±1.089 tasks (p = 0.001). The to tal num ber of times the test was re peated be fore PAL test was solved cor rectly: pa tients 17.1±6.561 times, healthy per sons 11.5±4.059 (p = 0.002). Num ber of boxes cor rectly showed im me di ately af ter the first pre sen ta tion in the PAL test: pa tients 15.70±5.069, healthy con - trols 20.80±3.679 (p = 0.001). The stron gest neg a tive sta tis ti - cally sig nif i cant cor re la tion be tween EDSS value and at ten tion capacity (correlation coefficient , p-value = 0.001). Statis - ti cally sig nif i cant neg a tive cor re la tion seen be tween phys i cal dis - abil ity and this cri te rion the num ber of tasks cor rectly solved the first time in the PAL test (cor re la tion co ef fi cient , p-value = 0.002). The strongest statistically significant correla - tion seen be tween du ra tion of dis ease and re ac tion rate (r = 0.414, p = 0.008), at ten tion ca pac ity (r = , P = 0.012) and the num - ber of tasks cor rectly solved the first time in the PAL test (r = , P = 0.011). Conclusions: 1) Cog ni tive func tions in MS pa tients are sig - nif i cantly worse than in the con trol group. 2) Cog ni tive func tions rates sig nif i cantly cor re lated with phys i cal dis abil ity (EDSS scores). The strongest correlation was with attention capacity and speed of re ac tion. 3) Du ra tion of the dis ease cor re lates with these cognitive functions: reaction speed, attention capacity and some rates of ep i sodic mem ory (there is no strong cor re la tion); du ra - tion of dis ease has no cor re la tion with fron tal func tions. Keywords: mul ti ple scle ro sis, cog ni tive dys func tion, CANTABeclipse. 118

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAM

VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAM VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAMS IR KOMPIUTERIZUOTŲ CANTAB TESTŲ REZULTATAIS Daktaro

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas Seminaro tikslai Trumpai apžvelgti pagrindinius DBVS komponentus Detaliai nagrinėjami optimalaus duomenų dėstymo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

sv_pran.p65

sv_pran.p65 Nacionalinës sveikatos tarybos metinis praneðimas 2001 Lietuvos gyventojø bendrosios ir psichikos sveikatos bûklës bei sveikatos sistemos organizavimo problemos Vilnius 2002 Na-15 Nacionalinës sveikatos

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m. VEIKLOS ATASKAITA Pareng direktor s pavaduotoja Eugenija Koveckien 1 Bendroji dalis 2001 metais Lietuvos kult ra, taip pat ir bibliotekos,

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOJO KELIAUTOJO DAINOS Songs of perpetual wanderer vokalin simfonija/ VOCAL SYMPHONY ~eil s / lyrics ~ Rabindranath Tagore (i

GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOJO KELIAUTOJO DAINOS Songs of perpetual wanderer vokalin simfonija/ VOCAL SYMPHONY ~eil s / lyrics ~ Rabindranath Tagore (i GIEDRIUS KUPREVIČIUS AMŽINOO KELIAUTOO DAINOS Songs o eretual anderer vokalin sionija VOCAL SYMPHONY ~eil s lyrics ~ Rabindranath Tagore (iš rinkinio,,užklydę aukščiai rom,,stray Birds ) 1999015 Kaunas

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau