Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul"

Transkriptas

1 Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės is tori nės reikš mės. Tuo lie tu viš kos kul tū ros aruo du nau do ja si jau ke tu rios lie tu vių iš ei vi jos ir JAV gi mu sių kar tos. Prieš šim tą me tų iš ei viai Ame ri ko je vie nin gai už de gė švie są, ku ri jiems tar na vo ke liau jant sve ti mais, bet drau giš kais šio kraš to ke liais. Ne su is to ri kas ir ne pa sie kiu pra ėju sio šimt me čio pra džios ar chy vų, ta čiau ti kiu, kad dien raš čio nu ei tas ke lias ar ti mu lai ku is to ri kų bus tin ka mai ap žvelg tas ir įver tin tas. Esu lo ja lus Drau go skai ty to jas ir tik no riu pa si da lin ti mo men tais, ku rie at min ty je už kliu vo lai kas nuo lai ko pa lie tus dien raš čio pus la pius. Kas tas Drau gas? Pir mą kar tą iš gir dau ir įsi dė mė jau Drau go var dą per Tau tos su ki li mą 1941 me tais, kai bir že lio 22 die nos nak tį prof. J. Bra zai tis su prof. Z. Ivins kiu ta rė si ir nu ta rė pra dė ti leis ti Į Lais vę laik raš tu ką in for ma ci jai apie su ki limą; ta rė si, kaip pa siek ti mi nist rą Ed var dą Tu raus ką, kad jis pra neš tų Draugui Ame ri ko je, jog pra si de da su ki li mas. Tuo pa čiu gir dė jau, kad bir že lio 23 d. žur na lis tas Ju li jo nas Bu tė nas pa si rū pi nęs tą pa tį pa da ry ti per Šve di jos lie tu vių kon su la tą. Su ki lė liams ta ži nia su kė lė en tu ziaz mo ir vil čių, nors il gai dar ne tikė jo me. Ta čiau vė liau su ži no jo me, kad Drau go dien raš čio nr. 146, pir ma me pus la py je, jau birželio 24 d. bu vo di de lė ant raš tė LIE TU VO JE PA SKELB TA NE PRI KLAU SO MY BĖ. Už ke le to die nų at si ra do ga li my bė apie su ki li mą infor muo ti ir ki tus laik raš čius. Tai bu vo ne pa miršta ma ir džiaugs min ga Drau go ži nia pa sau ly je iš blaš ky tiems lie tu viams ir jų drau gams. Bū nant Vo kie ti jo je, me tais, ret kar čiais BALF at sto vė, at vyku si iš Ame ri kos, vieną kitą Drau go egzempliorių pa lik da vo Lie tu vių są jungos na muo se Mu en che ne, Rauch str., kur tu rė jo me am bu la to ri ją. Tu e bin ge ne J. Bu tė nas ir V. Vai tie kū nas ret kar čiais stu den tams pa skai ty da vo iš Drau go apie Ame ri kon at vy ku sius pir muo sius dy pu kus. Kai 1949 m. nu vy kau į New Yorką ka riuo me nės lai vu Gen.Black, mū sų gru pę New Yorko trau ki nių sto ty je su ti ko NCWC at sto vė ir skai tė at vy ku sių pa var des iš są ra šo, at spaus din to Drau ge. Ta da at ro dė, kad tas Drau gas yra toks di de lis ir toks svar bus laik raštis.

2 Laikas ir žmonės Drau go re dak to riai Kiek vie no laik raš čio šir dis yra re dak to rius. Pro Drau go re dak ci ją nuo 1909 m. Wil kes Bar re, PA, pra ėjo daug re dak to rių, pa si žy mė ju sių žur na lis tų ir pla čiai ži no mų vi suo me ni nin kų. Jų su skai čia vau apie 45, gal ir dau giau. Su kai ku riais te ko su si tik ti ir pa ben drau ti. Čia pa teik siu po ke le tą pa ste bė ji mų iš su siti ki mų su kai kuriais iš jų. Prof. Ka zys Pakštas Drau gą re da ga vo me tų lai ko tar piu. Būda mas ke le to uni ver si te tų dės ty to jas ir kar tu vis ką nors re da guo da mas 1956 me tais K. Pa kštas at vy ko į Cle ve lan dą, kai Lie tu vos vy čiai da vė jam auk so meda lį. Ta da bu vau grį žęs iš JAV ka riuo me nės ir dir bau Cle ve lan de li go ni nė je. K. Pa kštas pa pra šė nu vež ti jį į Dir vos re dak ci ją pa si kal bė ji mui su re dak to rium. Nu vy kę re dak ci ją ra do me už da ry tą dėl kaž ko kio gais ro. K. Pa kštas pa ju to di delį skaus mą krū ti nė je, ti piš ką šir dies an gi nai. Pa siū liau nu vež ti į kli ni ką, bet jis at si sa kė, pa žy mė da mas, kad jei gu kiek vie ną kar tą už ėjus skaus mui va žiuo tų į li go ni nę, tai to li ne nu va žiuo tų, o dar jam rei kia ap va žiuo ti pu sę pa sau lio. At sisė do me prie Dir vos na mo laip tų. Gi liai įkvėp da mas orą Pa kštas pra dė jo pa sako ti, kas ir kur vy ko jam re da guo jant Drau gą. Gai la, kad ne tu rė jau prie mo nių jo is to ri ją už ra šy ti. Po pus va lan džio skaus mai pra ėjo ir pro fe so rių par ve žiau į 1941 m. Draugo pirmasis puslapis 487

3 Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę vieš bu tį. Prof. Ka zys Pa kštas bu vo iš ti ki mas Drau go ben dra dar bis, dažnai parašyda vo Drau gui straips nių bei sa vo ke lio nių įspūdžių iš dau ge lio pa sau lio kraš tų. Prel. dr. Juo zas Pruns kis gal bu vo la biau siai pri ty ręs re dak to rius vi sa me Drau go re dak ci jos ko lek ty ve. Kai 1940 me tų pa va sa rį tal ki nin ka vau kun. Al fai La pei Pa va sa rio žur na lo re dak ci jo je Kau ne, daž nai už ei da vo me į Mū sų laikraš čio re dak ci ją, ten vi sa da ras da vo me re dak to rių kun. J. Pruns kį. Jis tuo pa čiu me tu bu vo ir XX amžiaus dien raš čio re dak to rius, tu rė jo svar bias pa rei gas ir Ka ta li kų vei ki mo cen tre. Kun. La pė jam pa tar da vo, kaip apei ti val džios cen zū rą. Ta da jau so vie tų pa siun ti ny bės De ka no zo vo žmo nės pra dė jo kun. Pruns kiu domė tis. Tai pa ju tęs kun. J. Pruns kis, at vy kus rau do na jai ar mi jai, dar 1940 me tais at vy ko į Chi ca gą, čia bu vo pa skir tas ALRK fe de ra ci jos spau dos biu ro di rek torium, ben dra dar bia vo lie tu viško je spau do je. Drau ge pra dė jo ke le tą sky rių ir Drau go ra di jo pro gra mas. Kai ki ti re dak to riai skun dė si dėl dar bų krū vio ne ga lį vyk ti į dau ge lio or ga ni za ci jų pa ren gi mus bei kon cer tus, prel. Pruns kis pa ren gimų ne ap leis da vo, kar tais ap lan ky da mas net du per va ka rą. Ma tė me, kai kon cer to me tu jis ra šė ko res pon den ci ją bei ver ti ni mą. Po kon cer to sa vo juod raš tį vežda vo į Drau go pa što dė žu tę, kad ki tą die ną jau straips nis bū tų at spaus din tas. Ne pri pa ži no rei ka lo sa vo straips nius per ra šy ti, pui kiai mo kė jo lie tu vių raš to kalbą. Vie ną iš Pruns kio pa ra šy tų kny gų Ma no pa sau lė žiū ra bu vo ga li ma ma ty ti ant vė les nių Drau go re dak to rių dar bo sta lo, ten bu vo ap ra šy ta dau giau kaip 70 lie tu vių iš ei vi jos ben dra am žių kul tū ri nin kų in te lek to min ties sker si nis pjū vis. Iš ėjęs į pen si ją ir kuk liai ap si gy ve nęs At ei ti nin kų na muo se, Le mon te, prel. dr. J. Pruns kis ir to liau bu vo ryš kiai ir pa gar biai ma to mas vi suo me nė je. Kai pas ku ti nį kar tą Pre la tą ap lan kiau Pa los Par ko li go ni nė je, jis jau ne ma tė, vei dą bu vo už siden gęs rankš luos čiu, ta čiau iš bal so pa ži no. Nu ste bi no sa vo at min ti mi ir aiš kia kal ba, ga na il gai pa sa ko jo mo men tus ir sa vo spau dos gy ve ni mo. Kun. Vy tau tą Bag da na vi čių ka rui bai gian tis te ko su tik ti Mu en che ne, kai jis bu vo iš rink tas Ba va ri jos lie tu vių są jun gos pir mi nin ku. Jau ta da lei do žur na lą Nau ja sis gy ve ni mas. At vy kęs į JAV įsto jo į Ma ri jo nų kon gre ga ci ją ir bu vo paskir tas į Drau go re dak ci ją. Tuo me tu re dak to riai daž niau kei tė si, to dėl vie to je vyr. re dak to riaus ma ri jo nai įve dė mo de ra to riaus ti tu lą. V. Bag da na vi čius nuo 1952 me tų bu vo Drau go mo de ra to rius ir Lie tu viš kos kny gos klu bo ve dėjas. Tą klu bą iš po pu lia ri no ir iš plė tė, kai ku riais me tais iš leis da vo iki 10 kny gų. Pats pa ra šė ke le tą kny gų. Lie tu viškos kny gos klu bas išlei do Dau man to Par ti zanai už ge le ži nės už dan gos, ku rią, prof. J. Bra zai čiui pa pra šius, au to rys tės tei ses V. Bag da na vi čius per lei do Į Lais vę fon dui. 488

4 Laikas ir žmonės Su kun. dr. Vik to ru Rimšeliu te ko ben drau ti Tu e bin ge ne ir Chi ca go je atei ti nin kų, LFB ir LB veik lo je; jis bu vo at ei ti nin kų dva sios va das. Ge rai pažino jau ir kun. Pra ną Garšvą. Bu vo darbš tus, Lie tu vos pa trio tas, ver ti no vyr. re dak to riaus pa rei gas. Kai vie nas aukštas pro fe so rius at vy ko iš Vilniaus uni ver si te to, pra šė pa rū pin ti su si ti ki mą su Drau go re dak to rium. Ta da kaip tik kar tu su dr. J. Va lai čiu vy ko me į svar bų Il li nois uni ver si te to ben drą posė dį at sto vau ti Lie tu vių fon dui, kai bu vo pa si rašoma su tar tis dėl Li tu a nis ti kos ka ted ros stei gi mo. Pro fe so rius ap si džiau gė, nes ir jis tu rė jo rei ka lų to uni ver site to va do vy bė je. Prieš vyks tant su si ta riau su Drau go re dak to rium dėl pa si maty mo. Po sė dis uni ver si te te už tru ko. Kai at vežiau Vil niaus uni ver si te to at sto vą į Drau gą, kun. P. Garš vą su ti ko me jau iš vyks tan tį, prie du rų. Re dak to rius kun. Garš va, ne lau kęs mū sų pa si aiš ki ni mo, ko dėl vė luo ja me dvi va lan das, už trenkė du ris, pra šy da mas pa aiš kin ti tam pro fe so riui, kad Drau go re dak to rius ir gi svar bus as muo, il gai dir ba ir ne ga li taip il gai lauk ti sve čių. Kad pa si kal bė si me, kai at va žiuos ki tą kar tą... Ta čiau pa ke ly je į vie nuo ly ną pa si kei tė, po tri jų mi nučių su grį žo ir pa si kal bė jo. Alo y zas Ba ro nas re dak ci jos ko lek ty ve pa va duo da vo ki tus re dak to rius, pa ruoš da vo spau dai me džia gos apie ki tas or ga ni za ci jas, vi suo me ni nės veik los ap žval gas. Jo dar bai pri si dė jo prie Drau go po pu lia ri ni mo, skai ty to jai gir da vo, kad pir miau sia skai to Alo y zo sky rių. Jis daug pa si tar na vo pri sta ty da mas Lietu vių fon dą vi suo me nei ir Į Lais vę fon do lei di nius. Su A. Ba ro nu tu rė jo me glau dų ry šį, daž nai pra šy da vo tal kos ir straips nių vi siems rū pi mu klau si mu. Redak ci jos ko lek ty ve vi suo met pa lai kė links mą nuo tai ką. Iš ki lus pro ble moms saky da vo: Ne nu si min ki me, po stik lo alaus bus vis kas la bai ge rai... Drau go re dak ci jo je ga lio jo tai syk lė ne re a guo ti ir ne gaiš ti lai ko dėl ki tų laik raš čių už puoli mų, tik Alo y zas bu vo iš im tis, nes taik liai at sa ky da vo Nau jie noms, gin da mas daž nai už puo la mą PLB pir mi nin ką B. Nai nį. Su Ka ziu Bra dū nu te ko ben drau ti nuo Ka ro mo kyk los Kau ne laikų, kai, bū da mi prieš lėk tu vi nės ap sau gos bū ry je, kar tu ne šė me sun kų jį kul kos vai dį. Nenu trū ko ry šys ir stu di jų lai kais. Iš vy kus iš Lie tu vos su si ti ko me Mu en che ne. Bradū nas tal ki no Į Lais vę fon de lei džiant kny gas, su re da ga vo ko lek ty vi nį vei ka lą Lie tu vių li te ra tū ra sve tur, bu vo daž nas pa skai ti nin kas ir skai tė sa vo kū ry bą LFB kul tū ri nė se sa vai tė se Dai na vo je. Dau ge lis pre nu me ra to rių už si sa ky da vo tik tai šeš ta die ni nį prie dą, ku rį re da ga vo K. Bra dū nas, nes ki ti pa na šūs lie tu vių laik raš čiai iš ei vi jo je to kio ly gio kul tū ri nio sky riaus ne tu rė jo. Iš ėjęs į pen si ją Bradū nas su sa vo žmo na Ka zy te su grį žo į sa vo ap dai nuo tą ir ap ra šy tą Lie tu vos že mę. Ir Lie tu vo je ne su sto jo ra šy ti, įsi jun gė į kul tū ri nį gy ve ni mą, pa kvies tas en tu zias- 489

5 Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę tin gai da ly vau da vo Į Lais vę fon do fi lia lo stu di jų sa vai tė se, skai tė sa vo kū ry bą ir pa skai tas. Pas ku ti nį kar tą Bra dū nus Vil niu je ap lan kiau 2008 pa va sa rį. Nos talgiškai pa svė rė me pra bė gu sį gve ni mą, pa skai tė pas ku ti nį ei lė raš tį iš sa vo prieš me tus iš ėju sios po ezi jos kny gos ei lė raš čių šim ti nės Pa ber ti grū dai (2007). 490 O liko tik... Gy ve ni mas lyg paukštis, Tik pa lin ga vo ant šakos Ir nu lė kė... O li ko tik Ei lė raš čių čiul bė ji mas. Sa kė, no rė tų ant tos sa vo pas ku ti nės de vy nio lik tos kny gos pa ra šy ti ke le tą sa ki nių, ta čiau ran kos ir plunks na ko tis jau ne klau sė, pa si ra šė tik sa vo var dą ir pavar dę. Bu vo jau di nan tis mo men tas, kai Ka zys rašė, o Ka zy tė Bra dū nie nė abiem ran kom lai kė jo ran ką. Jis taip iš tri jų mė gi ni mų pa si ra šė. Bu vu sio Drau go redak to riaus at min tis bu vo dar ge ra, bet pro ble ma bu vo jo ko jos, ku rios ne be no rė jo tar nau ti. Pats Ka zys Bra dū nas gi liai at si du so ir juo kė si, ką me tų krū va pa da ro iš žmo gaus... Žino ma, tai ne sim bo li zuo ja šim ta me ti nio Drau go at ei ties. Apie Da nu tę Bin do kie nę pir mą kar tą su ži no jau iš Alo y zo Ba ro no apie 1951 m., ta da dar Da nu tės Bra zy tės pa var de. Ba ro nas ta da pa si gy rė, kad glo boja bū re lį at ei ti nin kių mer gai čių, ku rios do mi si li te ra tū ra, ta čiau gal tik iš vie nos Bra zy tės ti ki si iš aug siant rašyto ją. Nu spė jo, nes bū si mo ji Drau go re dak to rė yra jau iš ei vi jos lie tu vių pro duk tas, au gu si ir iš si moks li nu si Chi ca go je. Pa ra šė 7 kny gas, ben dra dar bia vo su J. Ka po čium lei džiant Lie tu vių en cik lo pe di ją, anks ti pra dė jo pa si reikš ti lie tu viš ko je spau do je. Į Drau go re dak ci ją bu vo pa kvies ta tuo lai ko tar piu, kai trū ko re dak to riaus pa dė jė jų, te ko vie nai vyr. re dak to rei nešti dar bo krū vį, kol pri siau gi no pa dė jė jų, su ra do nuo la ti nių ko res pon den tų. Tuo lai ko tar piu te ko bū ti LKSD di rek to rių ta ry bo je ir ste bė ti tos jau nos re dak to rės dar bą ir jos ko vą su ad mi nist ra to riais, ku rių pra ėjo bent ke tu ri. Re dak to rės darbš tu mas mus ste bi no. Pa ti re dak to rė be veik kas dien (95 nuoš.) ra šė ve da muosius. Ne var to jo sla py var džių, tik anks čiau ke le tą kar tų yra pa nau do ju si Plunksnag rau žy tės sla py var dį. Jei gu ka da tie ve da mie ji bū tų su rink ti į vie ną kny gą, tu rė tu me Ame ri kos lie tu vių vi suo me nės Bin do kie nės die no raš tį. Su ki tais Drau go re dak to riais te ko bendrauti mažiau. Iš il ga me čio Dar bi nin ko sa vait raš čio re dak to riaus prof. J. Bra zai čio

6 Laikas ir žmonės Kazys Bradūnas rašo autografą senam bičiuliui dr. Kaziui Ambrozaičiui Vilniuje m. gir dė jau nie kur ne do ku men tuo tą faktą, kad me tais Drau go, Dar bi nin ko, Tė viš kės žibu rių ir kar tais Dir vos vyr. re dak to riai buvo slap tai su si ta rę da lin tis ve da maisiais, lie čian čiais pa verg tos Lie tu vos va da vi mo vie ny bės klau si mus. Tuo lai ko tar piu vy ko ne su ta ri mai tarp Ame ri kos lie tu vių di džių jų or ga niza ci jų va do vy bių. J. Bra zai tis šalia sa vo pui kiai re da guo ja mo Dar bi ninko dažnai ra šy da vo ir ki tų čia iš vardin tų laik raš čių ve da muo sius. To dėl tuo lai ko tar piu ve da mie ji straips niai ne tu rė da vo au to rių pa ra šo ar ba bu vo pa si rašyti sla py vardžiais. To kiu bū du Lie tu vos va da vi mo klau si mais bu vo iš lai ky ta vie ny bė. Be iš tver min gų ir pa si au kojan čių re dak to rių, Drau go lei dy ba rė mė si ir ki tais at ra mos rams čiais Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos di rek to rių ta ry ba, Chi ca gos Ma ri jo nų vie nuo ly nu, ad mi nist ra to riais ir pas taruo ju me tu Drau go fon du. Apie tuos rams čius bū tų įdo mu pa si da lin ti min timis, bet tai jau ki ta te ma. Vie nuo ly ne la bai su ma žė jus lie tu vių vie nuo lių tuo pa čiu dras tiš kai su ma žė jo ir vie nuo lijos glo ba Drau gui. Drau go fon do or ga ni za vi mo me tu ir vė liau ke le tą me tų te ko bū ti di rek to rių ta ry bo je, vė liau kon tro lės ko mi te te. Iš pa ty ri mo ga liu spė ti, kad kri tišku me tu su kur ta or ga ni za ci ja, ne pri klau san ti nuo vie nuo ly no, grei čiau pa sie ku si mi li jono do le rių ka pi ta lą ne gu Lie tu vių fon das, ta po re a li vil tis to les nei Drau go lei dy bos eg zis ten ci jai. Čia pa žy mė ti nas Bro nius P. Juo de lis ir jo sa va no riš ka dar bo au ka greitam fon do au gi mui. Ypa tin gas dė me sys ten ka Drau go fon do ta ry bos pir mi nin kei ir LKSD vie nai iš di rek to rių Ma ry tei Re mie nei, ku ri jau ku ris lai kas yra ne ap mo ka ma at ra ma Drau go re dak ci jai, ad mi nist ra ci jai ir pa čiam Drau go fon dui. 491

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

I TURAS

I TURAS I TURAS 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valst i gu o atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m. VEIKLOS ATASKAITA Pareng direktor s pavaduotoja Eugenija Koveckien 1 Bendroji dalis 2001 metais Lietuvos kult ra, taip pat ir bibliotekos,

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau

Pašilaičių seniūnija

Pašilaičių seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) GIN 122.7 Gineitiškės GIN-1 9.9 GIN-1-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; GIN-1-2 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; 24.9-12 vd.4 4 5 2 4 5 A/P 2 6 4.2-12

Detaliau

metine_ataskaita_2016_new.cdr

metine_ataskaita_2016_new.cdr VEIKLOS ATASKAITA 2016 . PagrindinE informacija 1 iš 1 iš 1 iš 11 7 1 iš 4 1 iš 3 2016 20 2012 2013 2014 2015 2016 2016 m. Jaunimo linija sulaukė apie 196 tūkst. bandymų prisiskambin, iš kurių atsiliepė

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Naujininkų seniūnija

Naujininkų seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUR 26.9 Burbiškės BUR-1 236.7 BUR-1-1 Specializuotų kompleksų SK; V;K;R;A1;B;I 5. - 3 12 lp;ap;pr_u; 0. 60 - - 40 - A/P 2 5 2 BUR-1-2 Ekstensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

Model_FM.fm

Model_FM.fm SAVININKO VADOVAS Visuomet laikykite automobilyje. Čia rasite svarbią saugos, eksploatacijos ir priežiūros informaciją. Iliustracijose parodytas vienas iš SX4 serijos automobili. Perskaitykite sp jim "Saugos

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

OBJ_DOKU LT-001.fm

OBJ_DOKU LT-001.fm Eksploatavimo instrukcija Priekinis krautuvas ProfiLine Tipas FS, FS-Eilgang, FZ, FZ-L Leidimas: 07/2017 3643100 B58FZS 0000000078 LT 001 Leidimo duomenys Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181,

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 2016 M. LIEPOS MĖN. Ei. Nr. Pirkimo žurnalo registracij os N INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ BEI SUDARYTĄ SUTARTĮ 206 M. LIEPOS MĖN. Ei. žurnalo registracij os BVPŽ kodas PRE06 92000008 2 PRE07 30900007 3 PRE08 58000006 objekto

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau